Lokaal I)Uitjen Via. Voor Pleizier öd Publieke Verkooping, Landbouw - ürediet eenige pereeclen Boschgrond 30C. MiLMBuSo, Puik beste Duinaardappelen, DONDERDAG, 23 Januari 1890, Stoomdrukkerij van HERMS. CUSTER ZOON1, Alkmaar. GROOTE KEUZE i:rcr met gedrukt HOOFD ol ADRES. Per lOOO1 f 2,10; ^per 5000 f 9,- en hooger. ft m H'iV 18A öot Ativertentien. te ALKMAAR, Voordam, G 45 TANDARTS (nieuwe wet), Abonneert familiën tot het regelen van kindertanden. Tooneelöfezelscliap Nieuwe Rotterdamsche Schouw burg-Maatschappij AFEW FA A SS KA' C®. AMSTERDAM 20 Jan. Petroleum kalmArnerik. loco 8,45, Sept.Dec. J 8,25 E., In cons ƒ9,75. Russ. Nobel onveranderd. Raapkoeken ƒ60 a 90, Lijnkoeken ƒ8,25 a 12 per 100. EDAM 18 Jan. Aangevoerd 5 stapels kaas, wegende 798 P. Hoogste prijs 26.50. HAARLEM 20 Jan. Witte Tarwe 6,90 a 5,90 Rogge f 5,50 a 5,40, Haver 3,62* l2 a 3, Gerst 4,90, Duivenboonen 6,70, Groene Erwten 5,60, Capucijners 12. KAMPEN 13 Jan. Aangevoerd 170 stukken boter van 20 P. 23,50 a 28,50, 110 stukken van 10 P. 12,50 a 14, 250 stukken van een half P., per pond ƒ1 a 1,10. LEIDEN 18 Jan. Eoter per vat le soort 58 a 64, 2e soort ƒ48 a 56, per pond le soort 1,45 a 1,60, 2e soort 1,20 a 1,40. PURMEREND 17 Jan. Aangevoerd 94 Schapen. Prijshoudend. Handel vlug LONDEN 20 Jan. Aangevoerd 1900 Runderen 2.4-5.1, 9000 Schapen en Lammeren 4 4-6.8100 Kalveren 3.9-5.6. 60 Varkens 2.4-4.4. PURMEREND 21 Jan. Aangevoerd 28 Paarden 74 Melk- en Vettekoeien handel stug, prijshoudend, 64 Yette Kalveren 0,70 a 0,90 per K. G., 76 Nucht. dito J 10 a 24, 956 Vette Schapen en Lammeren, prijs houdend handel vlugoverhouders hoog in psijs, han del vlug, 101 Vette Varkens 0,20 a 0,52 per P., handel vlug 55 Biggen 15 a 24, 176 Kipeieren 9 a 13, 981 i P. Boter 1,25 a 1 30 per K. G. Kleine Kaas 31, Commissie 30, Middelbare ƒ29,50, aangevoerd 90 stapels. AMSTEKÖ4 M. Nederland Cert. N. W. Schuld dito, dito dito, dito dito, Oblig Italië, Inschrijving 1861 81 Oostenrijk, Obl. in pap. 11. 1600 Mei-Nov. 5 dito, dito Pebr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 ditodito April-Oct. 5 Portugal, Obl buit. 1853 80 Rusland. Ob tl. en C. 179SU815 f 1000 Jan Gert. Inscb. 6e serie 1855 Z..R, 500 Apr.-Oct Obl 1864 An st. f 1000 April Oct. dito, 1866 dito, Oostersche Leening. 2e serie dito, i860 2e leening oC 100 ito, 1875 gecons. aC 50-100 Apr-Oct. dito, 1880 gecons ZR. 125-625 13 Mei-Nov. 4 ilito, 1889 le serie 1 Jan. 1 Apr. 1 Julil Oct. 4 uilo, dito 2e serie ito, 1867 69 «e 20-100 Mti-Nov. ditoin goud 1883. Juni. i'ec. dito, dito 1884. 13 Jan. !3 Juli. >panje, Obl buit Perpetuele dito dito Binn dito 'i urkije gepriv Oblig dito, Geconverteerden Ser. I). dito, id. C. i gypte, Obl leening 1876 Mexico, Obiigatiën geconvert, Peru, Oblig. ieeuing 1870 geregist. dito dito, 1872 ld. Venezuela, Obiigatiën 1881 Nederland, Cult. Maatscb. d Vorstel. A and. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig. 5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand. dito, N.Centr Spo orw. A«nd. f 250 dito, dito gestemp. Obiigatiën f 250 Nederl -Zuid-Air Spw italie, SpoOiWeglêèRing 1857 dito, Zuid-It.al. Spoorweg Obj. Polen. Vt ars.-W eenen Aandee Rusland, Gr Sp.-Maatscb. Aa"d. pCt. 20Jau. 21 Jan 83# 9 7 ik 102## 102## 88# 7 i-rs 74ïV 74# 74y# 63^ 103## 92 102## 102# 66;; 101## 10i#ö- 8 9# 89-j# 89^# 94# 11 '7 98# 68# 64 9lAr 17## 17## 93# 91# 20# 17# 52 14 55# 103# 95# 33 91a 4 3 3 5 41 3 3 4 5 5 3 dito, Hypoth, Obligatie^! dito, id. dito, Baltische Spoorw. Aand. dito, Orel.-Griasi. Oil. dito, Orel.-Vitebsk. Oblig. dito, Poti-TiHis Oblig. f 1000 dito, 'lrnnscaus Spoorweg Oblig. dito, Z.-WSpoorw. Aand. 1001000. 5 dito, dito Oblig. ZweedscbNoorweegsche Spoorwegen Au.erika, Cleveland, Akron Shares, dito, Denv. bio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert, v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand dito. Miss. Kans. Texas Aand. dito, dito. Alg. Hyp. 1 ertif. Nederland, Stad Amsterdam f 100 Hongarije, Theiss Spo ,rweg Oostenrijk, Staatsl. i854 dito, dito I860 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten, dito, dito 18f.fi. Dito Turkjje, Spoorwegle-ning 09 59#i HO# 121?# 97# 74è 62# 90# 101# 102# 71| 70s 88## 33a 16## 97# 102| 102# 88# 74# 74# 74## 103# 91# 1 02t# 102# 66## 100# 89 t# 89# 89# 94# 107# 98# 6ïs| 66# 9i# 17# 17# 181'f 85# 5 65# 26 30J- 3 108# 4 108 4 114 122 5 149 122 5 161# 5 150# 3 95# 20# 17tV 52# 51# 14 57 103? 96# 33# 91# 99tk 55 59# HO# 122 991 62# 101# 102# 7ii 8b» 24# 16# 119f 86ir lOf 108» 107Ï 121 18A Voorspoedig bevallen van een welgeschapen zoon G. DE LOUW—VETH. Alkmaar 20 Jan. 1590. Heden overleed te Amsterdam na eene korte onge steldheid voorzien van de H. Sacramenten mijne ge liefde schoonzuster, mevrouw J. IJSSELSTEINQuant. 20 Januari. T L. KOORN. Algemeeue kennisgeving. Heden overleed, tot diepe droefheid van mij, mijne kinderen en behuwdkinderen, in den ouderdom van 52 jarenmijn geliefde echtgenootde heer Jb. HOUT- KOOPER Sr., na eene ongesteldheid van slechts weinige dagen. Omval, T. VAN DER HORST 20 Jan. 1890.Wed. Jb. HOUTKOOPERSr. Heden overleed, tot mijne diepe droefheid, mijn innig geliefde echtgenoot de heer JONAS ELTE in den ouderdom van 49 jaar. Allen, die den overledene van nabij gekend hebbenzullen beseffen wat ik in hem verlies. Wed. J. ELTE—POORTJES. Alkmaar, 20 Januari 1890. Me zaak aal op denzelfden voet worden voortgezet Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed onze vaderbehuwdvader en groot vader JOHAN PETER SERBROCKweduwnaar van ANNA MARIA CATHARINA JOSEPHA WERNER in den ouderdom van ruim 82 jaar. Amsterdam Uit aller naam 19 Januari 1890. W. F. SERBROCK. te UITGEEST, in het logement »de Ooijevaar", op Donderdag 30 Januari 1890, des voormiddags 11 ure, ten overstaan van Notaris B. WIELAND LOS van: 1. Een HUIS SCHUURERF en BLOEMBOLLEN- SCHUUR te Uitgeestaan het Nieuwland en de Uitgeestermeer, kad. sectie B No. 1338 groot 8 a. 45 c. en eene KALKBRANDERIJ met Schuren en ERF, aldaar, kad sectie B No. 1399, groot 15 a. 78 c., waarin vele jaren met goed succes de Kalk branderij en Metselaars-aft'aire is uitgeoefend. 2.Eenig TUIN- en WEILAND, aldaar, kad. sectie B, No 1363, groot 10 a. 73 c. 3. Een HUIS, BLOEMBOLLENSCHUUR en ERF, te Dorregeest, gemeente Uitgeest, kad. sectie A, No. 200, groot 8 aren en 4. Eenige TUINGROND, aldaar kad. sectie A. Nos. 222 en 223 groot 1 hectare 18 a. 50 c.voor teelt van bloembollen bijzonder geschikt. Nadere informatiën bij den eigenaar G. RUIJTER te Uitgeesten ten kantore van genoemden Notaris. ■m—De familie BOERSEN betuigt haren rCa! hartelijken dank voor de gunst en het vertrouwen, aan wijlen haren vader, den heer J. A BOERSEN bewezen, gedurende de 42 jaren dat hij do melkzaak heeft gedreven zijn opvolger, den heer ALBERTUS RUITER die de zaak heeft over genomenin datzelfde vertrouwen aanbevelende. Alkmaar Uit aller naam 21 Jan. 1890. A. BOERSEN. Volgens bovenstaande annonce de MULKZAAK overgenomen hebbende, door wijlen den heer J. A. BOERSEN gedurende 42 jaren met goed succes ge dreven, beveelt ondergeteeken.le zich minzaam bij het publiek aanbelovende door eene nette en civiele be diening zich de gunst en het vertrouwen waardig te maken, door zijn voorganger zoo ruimschoots genoten. Alkmaar, Met achting, 21 Jan 1890. ALBERTUS RUITER. Bij exploit van den 21 Januari 1890 is door den ondergeteekende ten verzoeke van ETll A TJARDIENA FEUCHT, zonder beroep, wonende te Rotterdam aan FRIEDR1E0H GUSTAV EMIL TIRGRATHslager, gedomicilieerd te Helder, wiens tegenwoordige verblijf plaats is onbekend, het vonnis, dd 2 Januari 1890 bcteekend waarbij ten verzoeke van eerstgenoemde, de echtscheiding is uitgesproken. J. G. KLEIN, Alkmaar Deurwaarder bij de Arrondissements 21 Jan. 1890. Rechtbank te Alkmaar. KB BIK»! ZICH AAS een JDKdEÏLBA©- uit den boerenstand P.G., om met Februari a.s in dienst to treden. Leeftijd 20 jaar. Loon geen vereischte. Brieven franco bij J. W. VAN RAVEN, Boekhandelaar te Rijp. Letters P. T, Bij beschikking van den Iioogen Raad d.d. 20 December 1889, goedgekeurd bij Kon. Besluit van 5 Januari 1890, No. 19, zijn aan GERRIT KUIJPER, gedomicilieerd te Uitgeestverleend brieven van ineerderjarigverkinring, gevende alle rechten aau meerderjarigen toekomende behoudens de bepaling van art. 478 B. W. De Procureur des verzoekers Mr. C. A. VAILLANT. O li 1) H O L L A D S C 11 Maatschappelijk kapitaal J 153,000, S in in 'iiiitlciitksrhc St«at. opgemaakt volgens art 19 der Statutenonder ultimo December 1889. Onder ultimo December S.S89) Toegestane Credieten 789925,-- Loopende Credieten 062057,— In herdisconto gege ven bij de Nederl. Bank Waarborgfonds Deposito's Onder Ultimo December 18S18. J 620580, 47694-5,— 219158,92 59283, 260293,08 399114.37 70087,50 317502,69 Goedgekeurd in do vergadering van Commissarissen van 18 Januari 1890 De Directeur, De Vice-Voorzitter van H. H. MOMMA B.Jz. Commissarissen, P. VAN FOREEST. Op D i n s d a g 28 Januari 1890 's namiddags te 12 uur, worden ten Raadhuize te ALKMAAR in het openbaar verpacht ter be poting met aardappelen, en het hiiASGE A AS in den hout en de plantsoenen gedurende 1890. DAMSTRAAT 17, AMSTERDAM is iederen V rijdag, van It—S uur te co n- sulteeren of te ontbieden in het HOTKL WUS- M.AM&*Paardenmarkt, te ALKMAARvoor Tandheelkundige Operatiën en Het maken van Kunsttanden. Tandheelkundige operatiën zonder pijn. -VAN- Het meest de volksgunst genietende, tor genezing van vrouwelijke kwalen Na vele jaren van ondervinding is het onwedersprekelijk bewezen dat er geen geneesmid del is gelijk aan Holloway's Pillen in het genezen van kwalen den vrouwen eigeu derzelver versterkende en zuiverende eigenschappen maken dezelve onschadelijk en onwaardeerbaar. Zij kunnen genomen worden door vrou wen van eiken leeftijd, voor iedere wanorde of onregel matigheid in het gestel de oorzaak daarvan spoedig verdrijvende, daardoor de lijderes eene kraehtigegezond heid wedergevende. Als huismiddel zijn zij onvergelijke lijk en kunnen door oud en jong worden ingenomen, gezondheid en veerkracht herstellende nadat ieder ander middel bewezen is onvoldoende to zijn. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a 0,80, 1,85, A3, ƒ6,75, ƒ13,50, 20,50. Potjes zalf a ƒ0,80; 1,85 3,—,' ƒ7,50, 1-3,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. M. VAn Renesse Apoth. te 's Hage; B. Adkma te Amsterdam en bij Straatman Apotheker te 's Bosch alsmede in HOLLOAVAY's etablissementen te Londen 78 New Oxford Street. 3,50 per mud. Te bevrageu bij K. VAN DER VLIES, te Petten. DERDE ABONNEMENTS-VOORSTELLING DOOR HET DER DIRECTIE:" Blijspel in 5 bedrijven naar hot duitech van Oscar Blumenthal, vertaling van E. B e c h t. Aan villis; te 7uur. Prijzen der plaatsen le rangy' 1,4®, '2e Rang O !IO. Abonnementsprijzen le rang per 4 stuks 4, en per 8 stuks 7,25; 2e rang per 4 stuks 2,50 en per 8 stuks 4,op den speeldag vau 12 tot 1 ure ver krijgbaar. Abonnementskaarten zijn niet persoonlijk en abonné's hebben het recht van kosteloos bespreken. Loting voor plaatsen door geabonneerden op den dag der voorstelling te 12 uur. Bespreking vau plaatsen voor uie t- gea b onneer den tegeu 10 cents per plaats, denzelfdeu dag van 1 tot 3 uur IIÏYMKOIVIJIIIY Stoomdr. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4