Kiezerslijsten. FEUI1LETOE No11. Twee en Negentigste Jaargang. 1890. Maandagsche Veemarkt. V li IJ DAG 24 JANUARI. Officieel Gedeelte. DE LEUGEN HAAKS LEVENS. AMSTERDAMSCHE BRIEVEN. Roman van Alexander Rünier. 2) ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Katerdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ƒ0,80; franco door het geheele rijk 1, De 3 nummers O,O®. Prijs der gewone Advertentiën Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. De VOORZITTER van den GEMEENTERAAD te ALKMAAR noodigt bij deze naar aanleiding van art. 7 der wet van 4 Juli 1850 (Staatsblad No. 37). gewij zigd bij art. VII der wet van 6 November 1887 (Staats blad No. 193), de mannelijke inwoners der gemeente uit, om, zoo zij in eene andere gemeente in de Rijks personeele belasting, dienst 1888/89, terizake van hunne woning naar eene hoogere huurwaarde dan diewelke volgens art. 1, letter a en b van de wet van 24 April 1843 (Staats blad No. 15), aanspraak geeft op vermindering tot een derde of twee derde gedeelten der belasting naar de drie eerste grondslagen of in de grondbelasting, dienst 1889, in eene andere gemeente of in meer gemeenten te zamen tot een bedrag van ten minste 10 zjjn aangeslagen daarvan door overlegging der voor voldaan geteekende aanslagbiljetten vóór 15 Februari a.s. te doen blijken. Evenzoo worden uitgenoodigd de mannelijke inwoners der gemeente hoofden van gezinnen of alleen wonende personendie van den inwonenden eigenaar of eer sten huurder van een woonhuis of afgezonderd gedeelte van het woonhuiswaarvan de huurwaarde voor de Rijks personeele belasting ten minste op het dubbele ge steld is van het laagste in deze gemeente voor den vollen aanslag vereischte bedrag, zijnde ƒ38,gedurende 9 maanden voorafgaande aan den 15 Februari a.s., een gedeelte in huur hebben gehad .en bewoond waarvoor geen afzonderlijke aanslag in de personeele belasting geschiedtmaar waarvan de jaarlijksche huurwaarde ongestoffeerdin verhouding tot de belastbare huur waarde van het woonhuis of afgezonderd gedeelte van het woonhuis geschathet voormelde bedrag van f 38 bereiktdaarvan onder overlegging van de gevorderde i bescheiden vóór 15 Februari a s. aangifte te doen. Ten slotte wordt herinnerd, dat de man geacht wordt - te betalen den aanslag zijnor vrouw in de grondbelas ting, de vader dien zijner minderjarige kinderen, wegens de goederen, waarvan hij het vruchtgenot heeften dat aanslagen in de grondbelasting wegens onverdeelde on roerende goederen óók gelden voor den mede-eigenaar, wiens naam niet bij den aanslag in het kohier is ver meld, mits zijn aandeel in dien aanslag ten minste 10 bedraagt. De modellen voor de aangiften, bedoeld bij art. 1, letter e en het 4e lid van art. 7 in verband met art. 1, letter b der wet, zijn kosteloos ter secre tarie dezor gemeente verkrijgbaar. Alkmaar, De Voorzitter voornoemd 22 Jan. 1890. A. MACLAINE PONT. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR maakt bij dezen bekend, dat de landmeter van het kadaster op 2 Februari e. k. een aanvang zal maken met het opnemen der kadastrale veranderingen voor het dienst jaar 1891. Alkmaar De Burgemeester voornoemd 23 Jan. 1890. A. MACLAINE PONT. In den grond van zijn hart hield Jobst alle menschen voor goedhij was zoo bescheiden en vredelievend dat hij nooit aanleiding gegeven had, de minder edele eigen schappen zijner medemenschen te ondervinden maar hoe wéinig hij ook van het leven wisttoch was het hem niet onbekend dat deze ingenieur een gemeene kerel was. En die waagde het, zijne onreine handen naar het reine kind uit te strekkenHij was opgestaan en ging opgewondener dan. hij in langen tijd geweest was, inde kamer op en neer. «Ik zal er met mijnheer den proost over spreken Beate", zei hij. «Mijne hersens zijn zoo stomp, ik weet volstrekt geen raad." Zij knikte. «O, n zult mij helpen, dat weet ik zeker." Hij wendde zich af, om zijn gelaat voor haar te ver bergen. Hij haar helpen o God als hij zijn leven zijn bloed voor haar had kunnen geven maar daarmede was niets te beginnen. De ridderlijke tijden toen men voor zijne dame ten strijde trok waren voorbij en wat een treurig figuur zon hij als ridder gemaakt hebben hier moest anders, met verstand, met levenswijsheid ge handeld worden. «O gij onnoozele onbeholpen Jobst Boldt, waartoe ben je dan eigenlijk nuttig op de wereld En zij vertrouwde zoo vast op je!" verweet hij zich zelf. Zij had eenige malen diep adem gehaald en had zich toen naar de piano begeven. Zij speelde zijne variaties op de melodie van een oud kerkliedWat een diep ge voel, wat eene roerende innigheid! Daar, daar was de hemel waarom sloot hij zich weer met het deksel van het instrument? Hij stond achter haar met gevouwen Burgemeester en Wethouders van Alk maar brengen ter algemeene kennis, dat eene supple- toire begrooting, dienst 1889, heden den gemeenteraad aangeboden gedurende de eerstvolgende veertien dagen op de gemeente-secretarie ter inzage nedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar is. Alkmaar, 21 Januari 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris NUHOUT van der VEEN. Burgemeester en Wethouders van Alk maar, In ervaring gekomendat bij sommige aanvoerders van vette koeien op de Maandagsche veemarkt bezwaren schijnen te bestaan tegen het plaatsen dier koeien in het Pand van het Waaggebouw; Brengen ter algemeene kennisdat het iederen aan voerder van vette koeien vrijstaat al dan niet gebruik te maken van dat Pand. Wenscht een aanvoerder van vette koeien ze liever op het marktplein te plaatsen, dan kan znlks onmiddellijk geschiedenwanneer hij zich slechts tot den marktmeester wendt met het verzoek, hem eene standplaats op hét marktplein zelf aantewijzen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PO .ST. 22 Januari 1890. De Secretaris, NUHOUT van bee VEEN. KAIOEH V.V\ KOOPHANDEL. Rekeningen. De KAMER VAN KOOPHANDEL en FABRIEKEN, te Alkmaar, verzoekt hen, die eene vordering ten haren laste hebben, deze vóór 1 Februari 1890 aan den secre taris te willen inleveren. Namens de Kamer voornoemd, T. L. KOORNpresident. Mr. J. A. MIDDELHOFF secretaris. De KAMER VAN KOOPHANDEL en FABRIEKEN, te Alkmaarverzoekt den industrieelen handelaars en veehouders alhiervóór 1 Februari 1890 aan den secre taris te willen inlevereneen algemeen verslag over den toestand van den handel en nijverheidwaarin zij werkzaam zijnten einde de Kamer voornoemd in de gelegenheid te stellenop tijd en zoo volledig mogelijk haar verslag over handel en nijverheid in de gemeente te kunnen uitbrengen over het afgeloopen jaar 1889. Namens de Kamer voornoemd T. L. KOORN. president. Mr. J. A. MIDDELHOFF, secretaris. handen en sloeg geen oog van haar af. Zij ondervond de troost der muziek. Zij wiegde haar hoofdje heen en weer en glimlachtezij was reinschoon en moest on schendbaar zijn als de heilige engelen. Tegen den avond van dien dag ging hij naar den proost. De waardigeoude heer was weduwnaar en leefde zeer teruggetrokken, geheel voor zijne geleerde studiën. Hij had niet kunnen verwachten, in den orga nist iemand te vinden voor een aangenaam onderhond mijnheer Jobst had het echter in alle stilte en bescheiden heid tot eene vrij hooge trap van beschaving gebracht, las veel en had van zeer vele zakenvoornamelijk voor philosophische vragen, een buitengewoon scherp verstand. In de lange winteravonden hadden zij nu al sedert jaren samen vele ernstige opwekkende gesprekken gehouden. De organist was vandaag erg uit zijn humeur. De geestelijke heer keek hem een paar maal verwonderd aan. Zoo haastig en onsamenhangend sprak de bedaarde man anders nooit Ah het betrof dus Beate, de knappe tuinmansdochterja de goede man vergoodde die kleine sedert lang een beetje. «Hm, hm", mijnheer de proost stopte eene nieuwe pijp, die aanvankelijk maar volstrekt niet wilde doorbranden «hmhmdat zijn fatale omstandigheden" zei hij toestemmend. «Het is om mede lijden te hebben met dat fijne kleine dingzij behoort zoo in het geheel niet bij die anderen. En voor die vrouw heb ik ook al heel weinig sympathie dat kan ik niet ontkennen ofschoon zij vooral als ik in de huurt ben meestal den mond vol heeft van onzen lieven God. Maar wat er aan te doen, beste vriend? Wij kunnen ons toch moeielijk met deze zaak inlaten. Men moet trachten, het meisje een of andere betrekking te bezorgen zij heeft immers de hoogere burgerschool voor meisjes bezocht en aardig wat geleerdhet is een levendig ding ik herinner mij dat nog van de catechisatie." «Weg, onder vreemde menschen!" riep de organist bijna angstig. «O, neen! daar ziet zij te veel tegenop, en dat kan ik mij ook best voorstellen. Daarvoor is zij niet geschikt en nog te jong." VI. De influenza heeft de medewerkers van de Alkmaarsche Courant waarlijk niet gespaard. Geen hoofdartikel ver leden Zondag, geen parijsche schets, geen amsterdamsche brief zoowel hoofdredacteur als correspondenten kon den hun pen niet weren, omdat de griep hun dat belette. Wat hier in het klein heeft plaats gehad geschiedt te Amsterdam in het groot. Bijna allo werkgevers hebben met een onvrijwilligen strike van hun personeel te kam pen overal doet de nare ziekte haar verlammenden invloed gevoelen. Bleef het slechts daarbij en bepaalde de epidemie zich tot materieele schade, dan zou men haar met denzelfden spotlust kunnen blijven bejegenen als in den aanvang gedaan werd. Maar helaas zij of de ziekten in haar nasleep hebben in de laatste dagen reeds menigeen ten grave gesleept aan wie men zoo gaarne nog een lang leven had zien toebedeeld vooral ook in Amsterdam zijn door of ten gevolge van de in fluenza zoovelen van het levenstooneel afgeroepen, waar zij zulk een belangrijke rol speelden, waarin zij nn eens klaps in het midden zijn blijven steken. Op de hegraaf- plaatsen der hoofdstad is het zoo druk, dat de dooden niet op de daarvoor vastgestelde uren ter aarde kunnen worden besteld op de tijdenwaarop anders de kerkhofspoorten reeds lang gesloten zijn ziet men daar nu den eenen lijkstoet na den anderen verschijnen. Jonge mannen, wier optreden in de maatschappij recht gaf tot hooge verwachtingen voor de toekomst worden daar aan den schoot der aarde toevertrouwd naast ouden van dagen, wier naam nog lang door het nageslacht in eere zal gehouden worden. Ik zal geen lange opsomming geven van de vele ver dienstelijke mannen, die in de laatste weken in de hoofd stad zijn gestorven, omdat dit slechts eene herhaling zon wezen van hetgeen de dagbladen iederen dag bevatten. Alleen moet ik er de aandacht van mijne lezers op vestigen dat vele dier sterfgevallen veroorzaakt zijn doordien de betrokken personen zich niet genoeg in acht genomen hebben, toen het influenza-gif in hnnne aderen doordrong. De wijzewaarop de couranten de griep hebben aangekondigdis naar mijne meening daarvan voor een niet gering gedeelte de schuld. Op schertsenden toon zag men hier van de «modeziekte", daar van de aristocratische ongesteldheid" melding gemaakt, en een ander blad wist op humoristische wijze te schetsen, hoe velen bij het geringste onaangename gevoel zich dadelijk onder de slachtoffers van de griep rangschikten. De meeste berichten stemden daarin verder overeendat men een paar dagen zijn bed of kamer houden moest om daarna weder geheel hersteld zijne werkzaamheden te kunnen hervatten. Ik zelf heb moeten ondervinden, hoe dwaas het is om zulk eene bewering die wellicht voor enkele individuen van kracht is op het algemeen te willen toepassen. Toen ik twee dagen met tamelijk hooge koortsen te bod had gelegen en den morgen van den derden dag den thermometerstand normaal vond ben ikdenkende dat de ziekte bij mij haar gewoon verloop nam opgestaan en hoe onlekker ik ook was toch ontvluchtte ik aan het ziekenvertrekal bleef ik De proost nam de pijp uit den mond en wendde het gelaat geheel naar zijnen bezoeker. Hm hij had nooit gedacht, dat die stille droomer zoo hartstochtelijk in stem en gebaren kon zijn. Hoe oud was hij eigenlijk diep in de veertig stellig, maar hij zag er volstrekt nog niet zoo oud uit en als hij zich maar wat wist te doen geldenkon men hem een knap man noemen. Hij had een intelligent gelaatmet veel uitdrukking vooral in oogenblikken van gemoedsaandoening. Maar toch de gedachte die plotseling bij den proost was opgekomen verwierp hij even snel weder. «Ja maar wat dacht n dan eigenlijk, dat er gedaan moest worden?" antwoordde hij. «Dat is het nn juist eerwaarde, wat mijne hersens niet kunnen vinden. Zij verlangt niets dan vrede en rustik geloof zelfsdat zij niet anders begeert dan altijd bij mij te mogen blijven maar dat gaat toch niet «Niet, natuurlijk wanneer gij niet met haar trouwen wilt", merkte de proost droogjes op. De organist werd als door eenen oleetrischen schok getroffen zijn gelaat werd vuurrood. «Spot niet eerwaarde" «Spotten o, neen, ik dacht daar werkelijk juist dat het do eenvoudigste uitweg is. Het is wel niet te ontkennen dat er in menig opzicht bezwaren aan ver bonden zijn. Het onderscheid in leeftijd is te groot. Hot is de vraag welke vooruitzichten voor de toekomst het meisje heeft. Mijns inziens staat hare beschaving haar in den weg bij hare moeielijke omstandighedenin elk geval heeft men dan energie en moed noodig. Met hare neiging voor eenzame droomerijenmet hare begeerte naar rust zonder strijd komt zij niet ver. Ja, wanneer zij de wereld in wildezooals dat op haren leeftijd natuurlijk zon zijnmet alle kracht en eerzucht der jeugd eigen, dan was er wat te doen maar De geestelijke liep in gedachten de kamer op en neer. «Zij is zeer begaafd zij zou het zeer ver brengen, als men voor hare opleiding als kunstenares zorgde", merkte Jobst aan, op zachten zonderling beklemden toon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1