FEUILLETON. No. 14. Twee en Negentigste Jaargang Nationale Militie. 1890. V K IJ D A G DE LEUGEN RAARS LEVENS. 31 JANUARI. Ue PACHTERS Vau perceele» gras gewas en boscligronden, worden verzocht ter gemeente-secretarie de daarvan opgemaakte acten te komen onderteekenen. Het perceel No. 21, de westzijde van den Ilont, van de begraafplaats tot de Verlaatjesbrugis bij de gehouden verpachting niet gegund en nog beschikbaar. BUITENLAND. Roman van Alexander Künter, Indisch Nieuws. COURANT. Prijs der gewone Advertentiën Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. ALKMAARSCHE Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per o maanden voor Alkmaar 0,80: franco door het geheele rijk ƒ1, De 3 nummers 0,00. Dffieiëel Gedeelte. Ten aanzien van >de onderstaande in 1871 geboren personen, worden ter gemeente-secretarie inlichtingen verzocht •Willem Hubertus van ArnhemWilhelm Bischoff, Hartog van DalïPieter DekkerKlaas van Diepen, Lucas van EijkenJobs. Francs. Berns. van Elk Simon Petrus Groenland, Willem de Gens, Heinrich Heken- kamp Pieter Hamming, Petrus Jozef Huig, Theodoras Janssen, Wolter KoogerJan Kaandorp, Joseph Lin- fleman Bernard Johan Liening, Johs. Meijer, Jan Rog geveen, Johan Heinrich H eij man Storm Joseph Schok, Jacob Timmerman, Meijer van Thijn, Arie van Wonderen. EATGELAÏKR. Volgens het nieuwe met de Ver- eenigde Staten gesloten uitleveringsverdrag verbinden beide regeeringen zichaan elkaar uit te leveren personendie zich schuldig maken aan moordaan muntvervalsching, aan oplichterij (te weten zijdie op oneerlijke wijze geld of stukken van waarde hebben verworven) aan bedrog (te weten bankiers of directeuren van maatschappijen, die zich aan oneerlijke handelingen schuldig maken) en dergelijke misdadigers. Staatkundige misdadigers worden evenmin als onder het verdrag van 1842 uitgeleverd. PHAA'K UUM. De minister van. financiën heeft van don Keizer van Rusland het grootkruis der orde van St. Anna ontvangen. Maincr. Den 24 is de verkiezing van den bonlangist Delahaye vernietigd met 290 tegen 190 stemmen. Bij de bespreking dezer verkiezing werd o a. medegedeeld, dat deze heer reeds vijf malen wegens laster veroor deeld was. Den 25 is met 377 tegen 52 stemmen een voorstel van den heer Barodet aangenomen om eene commissie van elf leden te benoemen welke de teksten der ver kiezingsprogramma's en de verklaringen van verkozen can- didaten voor de Kamer moet verzamelen en openbaar maken. Een der bestrijders voerde aan, dat deze maat regel waarvan het nut meer dan twijfelachtig mocht heeten eene uitgaaf van ten minste 10000 ten gevolge zou hebben. Het door den minister van oorlog aangevraagde kre diet van 560.000 ter verbetering en vermeerdering dei- legersteden in de kazernen is met algemeene stemmen (494) goedgekeurd. Den 28 werden de 55 leden der commissie gekozen welke verslag moet uitbrengen over de handelsverdragen. De voorstanders van het beschermend handelsstelsel behaalden de overwinning. Drie en veertig voorstanders van bescherming werden gekozen en slechts tien erkende vrijhandelaars. De heer Méline, die waarschijnlijk voor zitter der commissie zal worden, verklaarde zich nu reeds tegen hernieuwing der verdragen, welke verdedigd werd door de heeren Léon Say en Peytral. ITALIË. Uit Abessinie komt het bericht dat generaal Orerode opperbevelhebber der italiaansche troepen te Massowah, naar jAdua opgerukt en de stad binnengetrokken is. Hij zal weldra naar Asmaua terug- koeren. OOSTENBUK-HOIVGARIJE De inhoud van het tusschen de czechen en de duitschers in Bohemen getroffen vergelijk is openbaar gemaakt. Het bevat o. a wijziging van de wet op het openbaar onderwijshet landbouw- en handelsstelsel, de rechtsbedoeling en de kieswet. Het doel is ieders rechten te regelen naar vei houding van de getalsterkte der bevolking van beide partijen. De afgevaardigden die aan de conferentie deelnamen, hebben zich nadrukkelijk verbonden, de goed keuring van het vergelijk bij de wetgevende macht te on dersteunen. De duitsche afgevaardigden zullen in den Landdag zitting nemen, zoodra het vergelijk is goedge keurd. Door de gevallen beslissing zijn alle partijen verbonden, de leden van het Kabinet daaronder begrepen. De duitsche club heeft dit vergelijk goedgekeurd en be sloten eene groote partijvergadering bijeen te roepen te Teplitz op 9 Febr De clubvergadering der conservatieven keurde het vergelijk met algemeene stemmen goed; die der oud-czechen met bijna algemeene stemmen, nadat dr. Rieger verklaard haddat het overeeugekomene geen nadeel medebracht voor het czec'nische volk. De jong- czechon, die in de gevoerde onderhandelingen niet recht streeks gekend waren, besloten in hunne clubvergadering de zaak voor het oogenblik buiten beraadslaging te laten. De hougaarsche kamer van afgevaardigden heeft den heer Theodor Andrassy tot vice-president benoemd. In den loop der beraadslaging over de begrooting van eeredienst heeft de minister van onderwijs verklaard dat hij nog vóór het einde van dit jaar pogingen zal doen om tot de zelfstandigheid der katholieken te geraken. Deze mede- deeling werd toegejuicht. De burgemeester van Weenen heeft den 28 in den gemeenteraad eene rede gehouden, waarin hij met ge noegen het tot stand komen van het vergelijk tusschen de czechen en de duitschers in Bohemen vermeldde. Dank zij het wijs beleid des Keizers, zou het land zich thans ongestoord kunnen wijden aan de hervormingen op maat schappelijk en staathuishoudkundig gebied. Deze rede werd zeer toegejuicht. PORTUGAL. De regeering zal onmiddelijk na de hervatting van de zittingen der Cortes een wetsontwerp aanbieden tot volkomen hervorming van het leger en de vloot. VEREEUWIGDE STATEA. Het Huis van Af gevaardigden heeft het wetsontwerp goedgekeurd, waarbij «en invoerrecht van 50 pet. wordt geheven van zijden lint. 5) Heel spoedig gewende Beate aan den nieuwen loop der dingen. De vreemdeling opende haar een andere wereld. Zijne verhalen, zijne beschrijvingen uit andere kringen en werelddeelen, waren toch geheel iets anders dan wat zij vroeger uit boeken gelezen had. Het verwonderde Jobst weldat de bereisde deftige heer zich niet bij hen verveelde, maar ook hij zelf werd •door diens persoonlijkheid geboeid en ging er niet verder op in, wanneer deze hem verzekerde, dat de stille vrede der woning hem aangenaam aandeed. Hij onderhield zich gaarne met de jonge vrouw en hoorde haar uit over hare kundigheden, terwijl het Jobst genoegen deed wanneer zij goed wist te antwoorden. Hij roemde vooral haar pianospel, maar meende dat zij, bij meerdere oefening aan hoogere eischen zon kunnen voldoen. Beate's oogen schitterden bij zulke opmerkingen. »Het lot van Beate is nu beslist, zij zelve heeft het nit vrijen wil gekozen", zeide dan de organist met zijn vriendelijk iachje, twee jaren geleden hebben de proost en ik haar de zaak ernstig doen overdenken." De oogen van den graaf rustten met een vorschenden blik op het gelaat der jonge vrouw die zich tegen haar echtgenoot aanvleideen hare vroegere verzekeringdat zij zich gelukkig gevoelde, nog eens herhaalde. Hij stond eens klaps van zijn stoel op en begon over zijn vertrek te spreken Hij was al acht dagen hier geweest en het scheen Beate toe, alsof hij altijd zou blijven. Zij schrikte dan ook blijkbaar, toen hij over heengaan sprak. Jobst haalde onwillekeurig ruimer adem. Hij begon nn te gevoelon, dat bij al de afwisseling dezer dagen, toch een zekere angst hem gekweld had. Zij keerden nu weder tot hunne gewone levenswijze terug of toch niet? Verbeeldde hij het zich, of was Beate inderdaad veranderd Zij was verstrooid, onrustig en zocht meestal de eenzaamheid. Vroeger was zij het liefst waar ook hij zich bevond. De vrees, die bij Jobst, sedert hij het jonge kind tot vrouw genomen had, voortdurend van tijd tot tijd op gekomen was, dat er nog eens iemand anders zich mocht voordoen, die beter bij haar gepast had; dat haar hart misschien nog sluimerde en eenmaal zon kunnen ont waken al deze knagende zorgen keerden weer terug. Maar deze vreemdeling was geen minnaar geweestdie haar hart had kunnen boeien. Slechts iemand, die mis schien begeerten en wenschen in haar had opgewekt die voor haar altijd onvervuld moesten blijven. Ach het was goed dat hij vertrokken waszij was immers gelukkig en wat zou haar wachten, wanneer zij nog vrij was en de wereld in kon gaan. Daarbuiten was slechts angst en verdriet. Zelfs de hooggeplaatste man, die den vollen beker geledigd had had familie en va derland verlaten en jarenlang onder wilde volkstammen geleefd om vrede te vinden. Dat hadden zij uit zijne eigene gesprekken begrepen. De lindenboomen stonden in bloei en verspreidden hunne geuren. Hunne dicht begroeide kronen hadden zich zoo ver uitgebreid, dat het grasveld daaronder den geheelen dag in de schaduw bleef. Tegen den avond was het er bijna volkomen donker. Jobst Boldt zat alleen aan het hoekvenster der met donkerkleurig hout bescho ten huiskamer hij zag er in het schemerlicht oud uit en hier en daar vertoonden zich in zijn hoofdhaar reeds zilveren draden Vrouw Mandersen dekte de tatel voor bet middageten. Zij rammelde onnoodig hard mot borden en kopjes, alsof zij de opmerkzaamheid van haar meester tot zich wilde trekken. Hij was tegenwoordig zoo weinig spraakzaam, zij wist heel goed dat hij zich over die voortdurende eenzame wandelingen zijner jonge vrouw ergerde. Van middag was zij al vroeg op hot meer gaan varen en SUR I Al AAI E. Het schrijven van den gouverneur, den heer jhr. mr. M. A. de Savornin Lohman, aan de koloniale staten, waarbij hij geweigerd heeft de verlangde inlichtingen te geven over zekere gebeurtenissen in het district Para en eldersin verband staande met het niet betalen door de bevolking harer personeele belasting heeft in de zitting der koloniale staten van 27 December 11. aanleiding gegeven tot eene breedvoerige bespreking, waaraan de volgende bijzonderheden ontleend worden. De heer Heylidy betoogde o. a dat de gouverneur door die weigering gehandeld had in strijd met art. 106 van het regeeringsreglementterwijl aan de staten volkomen de bevoegdheid toekwam inlichtingen te vragen. Hij namten slotte zijn ontslag als lid der staten (Do ver kiezing van een opvolger heeft den 28 dezer plaats gehad.) De voorzitter der Staten de heer heer Juda verliet zijn zetel, om ook zijne meening over de zaak uiteen te zetten. Hij zeide, dat sedert de invoering van het thans geldende regeeriugs-reglement hij zeven gouverneurs aan het bestuur had gezienDe heer Lohman was niet de eerste gouverneur, wiens bestuurshandelingen aan de Staten aanleiding hadden gegeven inlichtingen te vragen. Hij was ook niet de eerste gouverneur, die op eene in het belang der kolonie gestelde vraag een onverdiend of ontwijkend antwoord had gegeven. Ware er ook thans niets anders gebeurd hij zou den voorzittershamer niet voor een oogenblik hebben overgegeven. Dit was even wel het geval niet. De staten stonden voor eene hoogst ernstige of liever voor eene hoogst treurige gebeurtenis. De vertegenwoordiger des Konings had gemeend vier leden der vergadering die tevens afzetbare ambtenaren zijn, (nit andere rnededeelingen blijktdat deze vier heeren zijn Gateau van Rosevelt, agent-generaal der im migratie, dr. A. Salomons, inspecteur van den genees kundigen dienst, mr. G. Baruet Lyou, advokaat-generaal bij het hof van justitie, en da Costa, ommegaand rechter,) voor de door tien in de Staten uitgebrachte stem in verhoor te moeten nemen, en om er niets anders en niets meer van te zeggen, om hun voor te houden hoe zij, naar des gouverneurs meening, zich bij do behandeling dei- motie hadden moeten gedragen en in het vervtdg zouden hebben te handelen als leden der Vertegenwoordiging. Naar zijne innige overtuiging was dit in strijd met let ter en geest van het regeerings-reglement en hij twij felde er geen oogenblik aan dat wanneer deze hoogst treurige gebeurtenis volkomen uaar waarheid ter kennis van de nederlandsche regeeriug gebracht werddeze op de meest ondubbelzinnige wijze zou doen blijkendat zij niet gediend was van dergelijke handelingen. Ook de heeren Baruet Lyon, de Grenada, Salomons en Muller gaven huune afkeuring over het schrijven van den gouverneur te kennen. Zij ontkenden uitdrukkelijk de grondwettelijke, feitelijke en formeele bevoegdheid des gouverneurs om te handelen gelijk hij gedaan had. O. a. herinnerde de heer Lyon aan de woorden, waarmede de gouverneur in de kol. staten het bestuur aanvaard had, Tegen de beschuldigingdat de staten de regeering van het moederland zouden willen smaden en verguizen, werd nadrukkelijk verzet aangeteekend nog niet teruggekeerd. Eensklaps een luide kreet ont snapte aan de lippen van vrouw Mandersen daar kwam zij de plaats op en naast haar liep de vreemde graaf! "Was die weer teruggekeerd Natuurlijk had hij haar dadelijk weêr ontmoet. Jobst Boldt had bij haar uitroep verwonderd opge keken hij kromp ineentoen ook hij den graaf aan Beate's zijde herkende en bleef als een steenen beeld onbewegelijk op ziin plaats zitten. Hij hoorde blijkbaar niets van het halfluide krorrige gefluister van vrouw Mandersen, dat het toch al heel vreemd was en dat ver standige menschen toch wel eens onderzoek behoorden te doen, wat deze vreemde heer eigenlijk kwam zoeken. Velen hadden zich voor een graaf uitgegevendie God weet wat geweest waren. Maar Beate en haar medgezel waren reeds in de onmiddelijke nabijheid gekomen. Zij knikte en wenkte haar echtgenoot aan het venster en haar gelaat straalde van geluk en vreugde Zij zag er uit ais een roos, zoo bloeiend, zoo schoonHaar veer krachtige tred scheen nauwelijks den grond te raken; nu traden zij den hoek om door het poortjedat tot het kerkhof en haar huis toegang gaf. Jobst kreunde onwillekeurig. Het sloop nader, langzaam, onweerstaanbaar zijn noodlot de straf voor zijne vermetelheid. Had hij het voorheen zoo genoemd Had hij dan niet het beste, het goede gewild Beate trad alleen binnen, de graaf had buiten afscheid van haar genomen, hij zou morgen terugkomen, om Jobst alleen te spreken. O, het was een beste, vriendelijke mijnheerdie de warmste belangstelling voor haar ge voelde. Zij was zoo verrast geweesttoen zij hem op haar wandeling weer gezien had Hij was dadelijk naar haar toe gekomen en zij hadden nog geruimen tijd onder de linden op en neer gewandeld. Hij had zooveel gesproken, dat haar hoofd er nog geheel van in de war was en geheimzinnige toespelingen op haar toekomst gemaakt. »Ik wed dat hij ergens een betrekking, iets schitterends voor je in het vooruitzicht heeft", riep zij juichend. sVoor mij?" Jobst Boldt glimlachte droevig, en had

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1