EETJIILETOK No. 18. Twee en Negentigste Jaargang 1890. 9 FEBRUARI. Z O i\i I> A G Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. H E R IJ K voor Apothekers-, Goud en Zilversmidsgewicht en verdere ge wichten, bestemd tot fijnere wegingen, op 10, lc2 en 15 Februari van des voormiddags 9 tot en van des namiddags 1 tot 4 uren BUITENLAND. DE LEUfiEN HAARS LEVENS. Roman van Alexander Reiner. BINNENLAND. ALKIAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Katerdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ƒ0,80; franco door het geheele rijk 1, De 3 nummers 0,06. Prijs der gewone Advertcntfën: Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HER.Ms. COS- TER ZOON. Offlcïëel ftïedeelte. Zij, die in aanmerking wensc-hen te komen voor Havenmeester te Alkmaar, op zoodanige jaarwedde als door den gemeenteraad zal worden vastgesteld doch niet te boven gaande de som van f "250,worden uitgenoodigd zich vóór Woensdag 12 Februari 1890 bij op zegel van f 0,225 geschreven verzoekschrift te wenden tot den gemeenteraad van Alkmaar. GEVONDEN VOORWERPEN. Aan het Commissariaat van Politie zijn voor de rechthebbenden terng te bekomen: een lantaarnlampje; een rozenkrans een fantaisie-armbandeene portemon- naie met eenig geld een hoornen schoenaantrekker, twee witte vrouwenrokkeneene photografie der stadswaag een zwart jasje een gouden oorbelletje en een zwart bonte kraag. DIJITSCHliAlVD. Het bestuur dor Rijnsch-West- faalsche Vereeniging voor ruw ijzer heeft den 5 in eene te Keulen gehouden bijeenkomst met algemeeno stemmen besloten, de tegenwoordige prijzen te handhaven uit aan merking van den hoogen prijs der cokes, den grooten afzet die de productie overtreft en den geringen voor raad van hoogoven werk. Te Berlijn zullen drie nieuwe protestantsche kerken gebouwd worden in arme buurten waar in de gods dienstige behoeften der bewoners door de bestaande kerken niet voorzien wordt. De Keizerin toont daarin zeer veel belangstelling en de Keizer heeft voor eene dezer kerkenwelke ter herinnering aan Keizerin Augusta gebouwd zal worden 60000 geschonken. De staatscourant behelst een keizerlijk besluitin houdende, dat ter verbetering van den toestand van den werkmansstand aan de regeeringen van Frankrijk, En geland Belgie en Zwitserland officieel de vraag zal worden gerichtof zij geneigd zijn te onderhandelen over de mogelijkheid van aan die behoeften der werk- leden tegemoet te komen, welke bij de werkstaking van 1889 aan het licht zijn gekomen. Zoodra in beginsel toestemming verkregen is zal Duitschland de bij deze aangelegenheid evenzeer belanghebbende mogendheden tot eene conferentie uitnoodigen. 9) Wanneer hij zich op zijn gemak voeldekon Robert ook wel praten. Hij vertelde dan van zijn zeemansleven, hij was vrij ver in de sterrenkunde; wanneer hij 's nachts de wacht had was er gelegenheid genoeg de schitte rende hemellichamen te bestndeeren. Ook van de won deren op den bodem der zee was hij op de hoogte hij had een geopend oog voor alle natuurschoon om hem heen De weinige avonden, dat zij te huis waren, luisterde Beate gaarne naar hem. De graaf was gewoonlijk in zijn club, en de woordenrijke tong van mevrouw von Schlier kwam tot rustwanneer haar neef aan het woord was. Zij zag met blijkbaar welgevallen Beate's belangstelling voor hem vermeerderen en voor Beate zelve was zulk kalm lnisteren een rustpunt in den maalstroom van het nieuwe onbegrepen leven. Zij had oprecht medelijden met den jongen manwiens gezondheid den laatsten tijd door de moeielijkheden van zijn beroep veel geleden had. Een langdurige gewrichtsrheumatiek had zijne krachten uitgeputwaarom hij een langdurig verlof verkregen had dat hij gedeeltelijk te Dresden bij zijne tante doorbracht. Hij was zwaarmoedig van natuur wat door Beate begrepen en misschien door haar alleen opgemerkt werd. Hij voelde zich eenzaam onbegrepen en de toekomst lag duister voor hem. Hij paste niet geheel voor zijn boroep hij was geen zeeman met hart en ziel, men had deze betrekking voor hem gekozen en hem daartoe gedwongen zonder hem zelfs te vragen. Zonder middelen alleen afhankelijk van bevordering met eene geknakte gezondheid, zag het leven er niet rooskleurig voor hem uit. Bij eeu tweede besluit wordt het bijeenkomen van den staatsraad met zaakkundigen aangekondigd, tot het onderzoek van voorschriften betreffende den toestand der fabriekswerklieden met name tot hunne bescherming. De staatsinrichtingen van industrieelen aard moeten ten aanzien van maatregelen in het belang der werklieden toonbeelden worden. De regeeringen van gelijkelijk be langhebbende Staten znllen tot eene bijeenkomst worden uitgenoodigd met het oog op eene eenparige interna tionale regeling van de eischenwelke aan de arbeids kracht der werklieden kunnen gesteld worden. De bladen van alle richtingen erkennen met vreugde de groote beteekenis dezer keizerlijke besluiten in zake de arbeiderskwestie. Algemeen gelooft mendat de toestemming der genoemde mogendheden reeds ver zekerd is en dat die der ongenoemde mogendheden Italië en Oostenrijk, reeds vaststaat. De National Zeitung merkt aan dat het niet door prins Bismarck en den minister Maybach gewaarmerkt is. De Vossische Zei tung zegt dat de houding van den Keizer tegenover de arbeiderskwestie de verdenking uitsluitals zou het maar eene vertooning zijn met het oog op de verkie zingen. De Germania noemt den Keizer den vriend dei- arbeiders. Het Berliner Tageblatt meentdat door dit besluit de Keizer zich aan de spits van het nieuwe en echte beschavingswerk plaatst. De internationale schaatsen wedstrijden te Hamburg zijn den 6 wegens ingevallen dooi tot nadere aankondi ging uitgesteld. XiUXEMBURC. Den 6 heeft de Kamer bij de behandeling van hot wetsontwerp betreffende de belas ting op roerende goederen met 34 tegen 5 stemmen een amendement aangenomen waarbij 3 pet. belasting wordt gelegd op de rente van alle schuldbrieven, uitge zonderd van staatsrente. De regeering had zich met dat amendement vereenigd. ËAftrKEiAAD. In de kolenmijn te Abersychan bij Newport in het zuiden van Wales heeft den 6 des ochtends eene gasontploffing plaats gehad. De gemeen schap met hat binnenste deel der mijn waar zich 300 mijnwerkers bevonden werd geheel verbroken. Te 2 uren des namiddags waren reeds 49 lijken gevonden. Ongeveer 112 man werden vermist. FRAAKRIJH. De hertog van Orleans, zoon van den graaf van Parijs, is den 6 des avonds in hechtenis genomen ten huize vau den hertog de Luynes en naar de conciergerie overgebracht. Die inhechtenisneming ge schiedde krachtens de wet, waarbij het verblijf op fransch grondgebied aan de hoofden van voormalige regeerende huizen wordt ontzegd. Kamer. Het voorstel van den heer Lanessan tot het instellen van groote parlementaire com missiën is den 6 verworpen. Op verzoek van den minister van binnenl. zaken werd overgegaan tot de eenvoudige orde van den dag ten aanzien van de interpellatie van den heer Werquin, bonlangist. SPANJE. De koninklijke familie was in de opera te Madrid toen het doodsbericht van den hertog van Op deze stille avonden speelde Beate dikwijls piano. Robert Prehn zat dan tegenover haar in de vensterbank, half verborgen achter de zware overgordijnen, naar haar te luisteren. Hij had volstrekt geen muzikaal talent maar muziek sprak tot zijn hart, en vooral muziek zooals zij die wist te vertolken. Beate vergat hare toe hoorders, hare omgeving, zij was tehuis bij Jobst en zag zijn voorovergebogen grijs hoofd. Zij zag hem altijd treurigzooals bij het laatste afscheid en kon zich zijn gelukkig, tevreden gelaat uit vroegeren tijd niet meer voorstellen. Zij werd dan zoo benauwd en angstig en ein digde met een dissonant. Het was op een feest bij graaf Platen dat zij voor het eerst voor een groot gezelschap zou spelen. Haar vader en grootmoeder hadden haar daartoe overgehaald Zij had met moeite haar beschroomdheid overwonnen de spottende woorden harer grootmoeder hadden haar geprikkeld: »Wij zullen zien of zij een druppel bloed van hare moeder heeft, die kende geen vrees." Toen hare handen de toetsen hadden aangeraakt en de eerste volle toon van het prachtige instrument haar oor bereiktedat waren toch andere tónen dan die uit die oude tafelvormige piano van Jobst voor den dag kwamen toen voelde zij zich als verheven boven al het bedwelmende, schitterende en toch zoo pijnlijk gevoel van het heden zij sprak met andere geesten, zij speelde maar misschien had zij nog nooit zóó gespeeld. Diepe stilte heerschto ortoen zij geëindigd had, ver schrikt keek zij op. Haar oog viel op een vreemd gelaat, dat zij hier nog niet gezien had een schoon jong mannelijk gelaat, dat haar met schitterenden blik aanzag. Zij werd afwisselend bleek en rood het was alsof haar adem stokte. In het volgende oogenblik bood graaf Platen haar den arm om haar naar haar plaats te ge leiden en eene menigte stemmen gonsde om haar heen die haar met vleierijen en loftuitingen overlaadden. De vreemdeling met het smalleedele gelaat kwam naar haar toe en haar vader stelde hem voor als mijnheer van Borkfeldt. Zij hoorde ter nauwernood den naam, haar bloed vloeide Montpensier kwam; zij keerde onmiddellijk naar het paleis terng. De nalatenschap van den hertog wordt begroot op 50.000.000. De graaf van Parijs, die met zijne dochter getrouwd is, krijgt de helft van dat vermogen. BVL6ARIJE. Te Sofia is eene samenzwering ont dekt, welke ten doel had prins Ferdinand op te lichten en over do grenzen te brengenop dezelfde wijze als vroeger met prins Alexander van Battenberg geschied is. Majoor Panitza, de hoofdleider, word in hechtenis ge nomen en bij een onderzoek zoowel in zijne woning als ten huize van den advocaat Mathew werden gewichtige stukken gevonden Een der artillerie officieren, die voor de uitvoering van het plan gewonnen was, kreeg berouw en deelde het plan aan prins Ferdinand persoonlijk mede. VEREENIGDE STATEA. Den 4 is te Wasco, in Oregon een trein met arbeiders door eene brug ge stort eene hoogte van 68 voet. Tien huuner kwamen om en zestien werden gekwetst. De brug was ten ge volge van zware regens ondermijnd. Den 2 is te Heidelberg overleden de heer H. G. Derx in leven inspecteur generaal der spoorwegdiensten en van het stoomwezen in Ned. Indie. Den 6 is door het prov. bestuur van Noordholland bij enkele inschrijving aanbesteed het beplanten van een gedeelte Rijksweg gelegen in de gemeenten ES KI I.OO en ïilBISBElV en deel uitmakende van den Rijks grooten weg van Velsen naar Alkmaar. Laagste inschrijver de heer H. Schuijt te Alkmaar, voor 996. Tot hoofd der Noorderschool te WORME®- VEER is benoemd de heer H. J Blauwkuip te Assen delft, en tot onderwijzeres aan de school voor kosteloos onderwijs mej. R Roeper te Texel. Te WEhTWOUD werd, in plaats van wijlen, den heer H Kokde heer J. Stapel tot lid van den gemeenteraad gekozen met 42 van de 57 geldige stemmen. De wrakstukken van het bij CAIiEAWTSOOG gestrande schip Loch Moidart zijn den 6 met de daarin nog aanwezige lading en inventaris verkocht voor ƒ257 en de geborgen gedeeltelijke inventaris voor 116,30. Te WIERINUEUWAAilD werden 3 stieren en eene koe, te BARSIAf€3ËRHORSr eene koe aan gekocht bestemd voor de in April te houden tentoon stelling te Buenos-Ayres die met andere a.s. maandag znllen worden ingescheept. Den 7 is een langdurige ministerraad gehouden het overleg zou den 8 voortgezet worden. De gemeenteraad van ERA® heeft besloten tot den bouw eener nieuwe openbare school met onderwij zerswoning te Volendam. De heer mr. A. E. J. Nysingh, kantonrechter te Meppel, heeft verklaard de benoeming tot lid der Eerste Kamer niet te aanvaarden De bevolking der gemeente 's-Gravenhage bedroeg op 31 December 1889 156.497 zielentegen 153.440 op 31 Dec. 1888. Kan het al eene zeldzaamheid heetendat eene eenjarige kip broedtdubbel zeldzaam en vermeldens- snel, zij was zenuwachtig en alles draaide haar voor de oogen. Zij luisterde naar de stem van den vreemdeling, die moest in overeenstemming zijn met zijn gelaatdie moest klinken als muziek. Na richtte hij het woord tot haar. »Wie was uw leermeester gravin." Zij kromp ineen en zag hem met groote oogen aan. Zij werd bleek tot aan de lippen. Haar vader antwoordde voor haarmet bliksemsnel heid begreep hij hoe deze vraag haar in verwarring moest brengen en misschien de bekentenis ontlokken zou van hetgeen hij zoo vurig hoopte dat zij vergeten zou. Beate's talent is nog geheel natuur eu miste nog elke leiding wij zullen nu eerst beginnen met het te ont wikkelen. Het bloed vloog Beate naar het hoofd. Deze schoone oogen zagen haar zoo doordringend aanzij moesten tot op den bodem harer ziel zien en daar de groote vreeselijke leugen lezen. Zij k o n het niet zeggen, hoewel liet haar toescheen als moest zij het luide uit roepen »hij, die mijn echtgenoot geworden is, die mijn redder en beschermer wastoen niemand zich om mij bekommerde, hij was mijn leermeester, en wat ik ben, dank ik aan hem." Maar hare lippen bleven stom zij zeide het niet. Hertogin Ulrika kwam naar haar toe. Haar vader had haar aan hunne Hoogheden voorgesteldprinses Marie was van haar leeftijden zij was zeer genadig ontvangen. De hertogelijke familie zou den winter te Dresden doorbrengen de eenige zoon prins Alfons be zocht hier het gymnasiumeu zooals grootmama zich had laten ontvallen hingen verscheidene plannen met dit verblijf samen. Prinses Marie was niet mooi, zij had een rood, breed alledaagsch gelaat, en iets stijfs en gedwongens in haar geheele houding. Men zag haar de strenge opvoeding aan. Hare gouvernante eene oude adelijke dame, von Doren genaamd van een eenigszins knorrig karakter had haar nog steeds onder tuchten Beate meende op te merkendat zij bang voor haar was. Terwijl de hertogin eenige vriendelijke woorden tot Beate richtte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1