FEUILLETON. No. "13. Twee en Negentigste Jaargang Met Stedelijk fflm leum te Alk sust sar zal tot nadere aankondiging voor het publiek ggesloten aiijii» Nationale Militie - 18(J0. V H IJ I) A G 21 FEBRUARI. I»K LEUGEN HAAKS LEVENS. BUITENLAND. ALKMAAR brengen langs dezen weg hunnen hartelijken dank zoowel aan de brandweer als aan allendie bij den brand in een deel van he l Stadshuis op den 19 Februari zoo krachtig ge holpen en medegewerkt h ebben om dien brand te beteugelen en-, den om vang daarvan te beperken Aan die vereende samenwerking toch is het te danken, dat zoowel het museum als een groot deel van het Stad shuïs be houden zijn gebleven. Roiuats van Alexander Hfimer. zy was een sirenedoor wie hij zich niet wilde laten betooveren, zijn verstand kwam op tegen een verbintenis met haar. Of zij schuldig was of niet, iets van een leugen kleefde haar aan en de leugen is het begin van alle ongeluk. Bovendien waarom wenschte grootmama Riebarsen een huwelijk tussehan hen Hij wistdat zij zijn vader haatte en begreep Rat zij bij-oogmerken had. BINNENLAND. UK1IA ARSCHE COURANT. Deze Con rant ■word! Dinsdag-, Donderdag- ee Stater dags- tvwnd uitgegevem. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ƒ0,80; franGO door hst geheele rijk ƒ1, De 3 nnm mers ®,©D. Prijs der gewone Advertentie» Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. ©OS- TER ZOON. ©ffic iëcl Cfe.deelte. ÜUBGEMEESTEl 1 EN WETHOUDERS Vi»n Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PO NT. 20 Februari 1890. 0e Secretaris, NUHOUT VAN DER 1 TEEN. De onderstaande personen worden üiigenooi iigd zien tot het geven van inlichtingen betreffende hunne 1 vrijstel ling, ter gemeente-secretarie aan te meidonal s Jan Kraaijp, Hermanns Godijn, Rinse Harde i'ff, Axie Hartog, Johannes Gerardus Vrenegoor. LIJST VAN BRIEVEN, waarvan de geadresseerden onbekend zijnver zonden gedurende de 2e helft der maand Januari 1890 H. N. Westerling, Appingedam Simon ides, K ollum; J. Sprik, Rotterdam. Van Egmond aan Zee: Meijer, Amsterdam. Van Heer Hugo waard: C. Boots, Amsterdam. Van Obdain: Mej. M. Blank Amsterdam. Van Petten: P. Fagel,. Nieuwersluis. D u i t s e t 1 a n d C. B&lke,Dusseldorf. Afrik a: »De Morgenster", Rroonstad; W. J, Dawesr De Paarl. 14) Jazj was verrukkelijkdeze sphinx ,-zaj was onbe schrijfelijk bekoorlijk. ,ïïij meende een kenner te zijn van vrouwelijke schoonheid en had er velen ontmoetzij lieten hem per slot van rekening allen koud; maar zij zij hield zijne gedaehten bezig, dwong hem daartoe tegen zijn wilwat hem knorrig maakte. Terwijl hij zoo peinzend over de Johannesplatz ging, zag hij haar plotseling voor zich. Zij was nog alleen het donkere fluweelen costuum deed haar frissche kleur voorbeeldig uitkomen, hare oogen schitterden toen zg hem in het oog kreeg. Hij nam groetend den hoed af. «Gij gaat zeker naar den kapelmeester", vroeg zij levendig. »Ik ben ontzettend verlangendhet stnk voor bet eerst in het publiek te hooren «Dus stelt gij er belang in «In uwe «grieksche wereld? Natuurlijk", riep zij uit, verwonderd dat hg daaraan twijfelde. «Ik ken iedere noot en het is juist alsof Eensklaps zweeg zij. Een donkere blos verspreidde zich over haar lief gelaat. Zij was zóó geheel vervuld geweest met Jobst, zij had zoo uitsluitend aan hem gedacht en aan zijne vreugde en yerrassjng, wanneer hij den prachtigen vleugel ontving, D FITSCBSL AADDe Keizer heeft een kabinets order uitgevaardigd tot het leger, waarin hij openlijk de mishandeling van ondergeschikten door officieren afkeurt, gelijk in den afgeloopen zomer bij de oefeningen gebeurd is. Hij gelast den generaals hiertegen te waken, niet alleen omdat alle pruisische burgers recht hebben op eene wettelijke an waardige behandelingmaar ook omdat anders ..wantrouwen in de officieren en tegenzin in den krijgsdienst hij de ondergeschikten ontstaat. Tevens, is een nieuw leerplan vastgesteld voor de cadet tenscholen. Het aantal vakken wordt beperkt, maar daaren tegen zal meer werk moeten worden gemaakt van het on derwijs, in den godsdienst. Dat in de nieuwe talen wordt tot het strikt noodige beperkt, maar het zwaartepunt van hetgeheele onderwijs wordt gelegd in het duitsch <en bij het onderwijs in geschiedenis en aardrijkskunde zal vooral gelet worden op hetgeen op Duitschland be trekking Reeft. lagerhuis, Minister Smith deelde den 18 mede, dat de rggeering den 24 een voorstel zou indienen, waarin het Lagerhuis hulde brengt aan de rechters voor hun onpartgdig onderzoek en om het rapport in het archief van het Lagerhuis op te nemen. Gladstone en Parnell zijn voornemens een ande-r voorstel in te dienen. FR.%Ni.E4.1SSJI£. Generaal Boulanger heeft in zijn blad La Brosse naar aanleiding van de vergelijking door eenige monarchistische bladen gemaakt tusschon zijne vlucht en de komst van den hertog van Orleans geantwoorddat dergelijke onbezonnen stappen, als die van den hertog waarbij alles op één worp wordt gezet, wel verwacht kunnen worden van een jongman van 21 jaren maar niet van deu leider eener partij. Het wegzenden van een nnjnwerker in de mijn Jabin heeft aanleiding gegeven tot eene werkstaking onder de mijnwerkers in die mijn. Zg weigerden den arbeid te hervattenvoordat hun makker door de beheerders der mijn .weer in .dienst was genomen. GBJLEHJEil'lfcANrD Volgens de dagbladen zijn de in het engelscho parlement door de regeeriug afgelegde verklaringen betreffende Creta opjuist; de toestand aldaar is ellendig en eene omwenteling onvermijdelijk. ©OSI £4 JH M K-HO AWARiJ K. Graaf Julius An- drassy oud minister van buitenl. zaken in Oostenrijk- Hongarije., is den 17 in den ouderdom van 67 jaren overleden. Dezer dagen is doer de Jong-Czechen in den gemeente raad van Praag voorgesteld dat de gemeente eene aan zienlijke .som zon bijdragen in de kosten voor een monument., dat op een der pleinen van de stad opge richt zou worden voor Johannes Huss waarvoor reeds fi. 40000 bijeengebracht waren. Na eene langdurige be raadslaging werd met ,16 tegen 5 stemmen op voorstel van den kanunnik Harlach ten aanzien van die zaak overgegaan tot de orde van den dag. dat haar bijna de woorden, die zij niet mocht uitspreken en de naam, dien zij niet mocht noemen, ontsnapt waren. Alsof de variaties op,het lied Orlando di Lassos van Jobst opgevoerd zouden worden", had zij willen zeggen. Zij hadden daarover vroeger eens gesproken en zij had zich voorgesteld hoe het zou zijn als .zijn werk door duizenden gehoord en geprezen werd. Felix zag haar verwonderd aan. Daar was weer het spookdat haar altijd achtervolgde. Waarom zweeg en bloosde zij nu weder? Gij wildet er nog iets bijvoegen", begon hg «eene vergelijking met eene herinnering uit uw vroeger leven ».Ta", antwoordde zij langzaam, «maar zij ging toch niet op." Zij zweeg. Zij was nu zeer bleek en hare vingers omklemden zenuwachtig het pakjedat zij in de hand hield. Zij voelde hoe scherp en doordringend zijn blik op haar rustte, en meende door den grond te zullen zinken. Een stem in haar binnenste riep: «Ik ben eene leugenaarsterik draag een valschen naamen hijdie de leugen haat, bij vermoedt en doorziet ze." Een oogenblik streed zij een zwaren strijd het wan hopige besluitom er een eind aan te maken en de woorden uit te sprekenwelke haar tegenwoordig be staan vernietigdenkwam bij haar op. Maar op dit oogenblik was spreken haar niet mogelijkhet begon haar voor de oogen te schemeren, zij wankelde en voelde hoe een sterke arm haar vasthield. «Gravin wat overkomt u?" Zg lichtte zich, diep ademhalend, op. «Het gaat al beter eene duizelingde lucht is scherp en ik heb al eene groote wandeling gemaakt." Zg hield hare handen vast in haar mof geklemdzij was nog doodsbleek en had donkere kringen om de oogen. Maar zij weigerde den haar aangeboden arm. »U moet mij toch toestaan u naar huis te geleiden", hield Felix aan. Allerlei gedachten gingen haar door het hoofd. Was hij niet een vreemdeling, wien zij volstrekt geen rekenschap schuldig was Haar vader, haar groot moeder verwachtten, dat zij het geheim zou bewaren SERTIE. De Skuptschina heeft het wetsontwerp aangenomen waarbij de minister van financien gemach tigd wordt tot het aangaan eener leoning van 13,000,000 tot het aankoopen der Servische spoorwegen door den Staat. Sl'AXJE. De consul van Spanje te Gibraltar heeft getelegrafeerd, dat de door Engeland aldaar ondernomen werken zullen plaats hebben zonder overschrijding van Spanje's grondgebied. ZWEDEN. De regeering heeft op de vertrouwelijke vraag van den duitsphen gezant omtrent de deelneming van Zweden aan de bijeenkomst tot bescherming van arbeiders geantwoorddat zij vurig wonsc'ntdoor ge schikte middelen den toestand der werklieden te ver beteren en dus gaarne zal deelnemen aan eene bijeen komst welke zich de bereiking van dit doel voor oogen stelt. BRAZILIË. Maarschalk da Fonseca hoeft zich zeiven eene schenking toegelegd van 60000 en aan elk zijner ministers 13000 doen uitkeeren. VEBEENIGDE STATEN. Volgens de laatste berichten uit Honolulu (Sandwichseilanden) heeft de regeering bij de verkiezingen de nederlaag geleden. De tegenstanders der regeering hebben nu in de Kamer de meerderheid gekregen. ZUID-AFRIKA. Aan de Times wordt van den 17 uit Durban gemeld, dat in de geheele Zuid-Afrikaan- sche republiek verzoekschriften worden onderteekend waarin aan de regeering verzocht wordtalle vreemde lingen met name de nederlanders van het bekleeden vau staatsbetrekkingen uit te sluiten. EERSTE KAMER. Beweerde schending der stembus te Wesseia. De miuister van binnenlandsche zaken heeft aan de Eerste Kamer eene nota van inlichtingen doen toekomen op een adres van J. Joosten o. a. te Wessemover schending der stembus bij de verkiezing voor leden van den raad dier gemeente. Omtrent de beweringdat door «schending der stem bus" de in Juli 1889 gehouden verkiezing van leden voor den raad der gemeente Wessem is vervalscht, heeft een gerechtelijk onderzoek plaats gehadwaarvan de uitkomst die bewering niet heeft bevestigd. Het bleek, dat^ in allen deele voldaan was aan de wettelijke forma liteiten en dat de bus ongeschonden was, terwijl aan de stembriefjes geene teekenen van aangebrachte verandering te bespeuren zijn. Wanneer desniettegeustaande de uitslag der verkiezing een andere is geweest dan de adressanten meenden te moeten verwachtenzoo is de oorzaak daarvan wellicht elders te zoeken, dan waar zij meenen. Blijkens de bij het gerechtelijk onderzoek afgelegde getuigenverklaringen toch zijn slechts een 8- a lOtal kiezers op de in het adres rustte dan de verantwoordelijkheid niet op hen Neen zij had het hem toch niet kunnen zeggen, zij had zijn verwonderd, veroordeelend gelaat niet kunnen verdragen. Of de wereld het nu hoorde of later, de leugen had zij nu toch reeds op haar geweten dan wilde zij weggaan en niemand van deze menschen ooit weerzien. Felix liep zwijgend naast haar voort, met gefronste wenkbrauwen die een vreemde uitdrukking Ran zijn anders zoo opgeruimd gelaat gaven. Hij was alweder in tweestrjjd en daarbij voelde hij een stekendo pijn in het hart bij het zien van haar leed. Haar lief gelaat was geheel veranderd. Kwelde men haar? Wilde men haar dwingen? Waartoe? Graaf Teschy boezemde hem weer zin in. Zijn vader, die hem vóór zijn vertrek naar het buitenland gekend bad liet zich niet gunstig over hem nit, en veroordeelde streng zijn verraad, aan de verloofde der schoone Stephanie Werthern gepleegd. Deze was een rechtschapen man en een vriend van den landraad Bork- feldt geweesthij had toen reeds argwaan gekoesterd en nu was alles juist zoo aan het licht gekomen, als hij vermoed had. In zijn laatste brieven had de oude edelman zijn zoon nog eens alles herinnerd, het was hem blijkbaar onaan genaam, dat zijn zoon veel bij den graaf aan huis kwam. Een equipage rolde hun voorbij. Felix groette, Beate keek op. Het was de hertogelijke liverijde hertogin en prinses Marie reden in een open rijtuig en prins Rnprecht zat tegenover hen. Ook Beate boog. Het schijnt mij toe, dat de prinses veranderd is zeide zij, het lange stilzwijgen verbrekend, »zg is veel opgewekter sedert zij verloofd is." «Opgewekter?" vroeg Felix, «ik zou eerder meenen, dat zij opgewonden zenuwachtig en veranderlgk is ge worden." Beate wierp een vlnchtigen blik op hem. Zou hij in de prinses belang stellen Men had vóór de verloving zoo iets gemompeld, maar zij had het niet kunnen gelooveu. Eerder zij in hem Beate was den laatsten tijd veel in het gezelschap der prinses geweest, en zij erkende: mijnheer von Borkfeldt moest haar wel opmerkzaam hebben gadegeslagen, want hij had gelijk: de prinses

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1