Stadsberichten. 74* 7 A Uitbreiding onzer kennis van de levensgeschiedenis der dieren, wier vangst het doel is der visscherij, en verge lijking van betrouwbare statistieken zullen op den duur ongetwijfeld leiden tot oordeelkundiger bevissching, dus tot bevordering van de welvaart, die het doel is der visscherij Bij kon. besluit van den 14 is bepaald, dat in het krankzinnigengesticht te Franeker niet meer dan 130 mannen en 158 vrouwen mogen verpleegd worden de geneeskundige dienst moet aan ten minste twee genees kundigen opgedragen zijn. Den 14 is tengevolge van influenza te BARSII- RERHORN overleden Pietertje Beeldman, weduwe van Jan Bood, in den ouderdom van 96 jaren. Den 17 is in een coupé der tweede klasse in den eersten trein die te Harlingen aankwam brand ont staan welke nog door de reizigers gebluscht kon wor den. Door een weg geworpen brandende lucifer of door een eindje sigaar was de mat ongemerkt aan het smeulen geraakt en onverwachts vertoonde zich vuur. Den 18 is te MO VSIh END AM het kohier voor wacht- en lantaarugeld vastgesteld op 2000. De gemeenteraad van HAAREEM heeft zich den 19, met algemeene stemmen, vereenigd met het voorstel eener uit zijn midden benoemde speciale commissieom te trachten de afgebroken onderhandelingen mot den ïtaad van Administratie der Holl. IJzeren Spoorweg maatschappij betreffende het doen vervallen der overwegen over den spoorweg, weder aan te knoopen en tot eene goede oplossing te brengen. Die onderhandelingen zullen ge voerd worden op dezen grondslagdat het vroeger ont worpen en toen zeer doelmatig geachte ontwerp van den heer J. M. Telders, hoogleeraar en ingenieur, in hoofdzaak gevolgd wordt, hebbende de gemeentoraad zich bereid •verklaard in de kosten noodig tot verwezenlijking van dat ontwerp voor de gemeente bij te dragen eene som van 250.000, te betalen in drie termijnen en wel een, groot 50000 eene maand na den aanvang der werk zaamheden een van 100.000 een jaar later en een van 100.000 eene maand, nadat alle overeengekomen werken voltooid en in gebruik genomen zijn. Bij de op den 20 aan het departement van marine gehouden aanbesteding van den bouw en de levering van twee loodsschoeners ter lengte van 23 el werd het hoogst ingeschreven door de naamlooze vennootschap de Lastdrager te ESEEJ®ESfit voor 65320. Den 20 is een wisselwachter aan het station Zutfen door een trein overreden en den 22 aan de govolgen der daarbij aan het hoofd bekomen ernstige wonden overleden. De kamer van koophandel en fabrieken te AM- STEBDAR heeft den 21 met algemeene stemmen a. een adres aan de Tweede Kamer vastgesteld, waarin uit volle overtuiging verzocht wordt het wetsvoorstel van den heer Bahlmann tot het heffen van een invoerrecht op granen enz. niet aan te nomen; b. hare ingenomenheid uit gesproken met het rapport van de heeren Tak van Poort vliet c. s. betreffende de maatregelenwelke genomen zouden kunnen worden, om de haven van AMSTER- iiA.11 geschikt te maken voor de ontwikkeling van den transitohandel. Die heeren werden vervolgens uitgenoo- digd haar zoo uitnemend aangevangen arbeid voort te zetten en nog eenige deskundigen in zich op te nemen. Bij kon. besluit van den 21 (Staatsblad No. 27) zijn de werkkring en de bevoegdheid van de bij art 12 der wet van 5 Mei 1889 (Staatsblad No. 48) bedoelde inspecteurs geregeld. Zij dragen den naam van inspec teurs van den arbeid. Tot lid der kamer van koophandel en fabrieken te FURREKEVU is den 21 bij herstemming gekozen de heer J. Lankelma JVzn. met 31 stemmen tegen 30 op den hoer J. P. Bijkenberg. Den 21 des nachts is te Nieuw-Pekela een stoom- korenmolen afgebrand. De Staatscourant van den 22 bevat het kon. besluit van den 19 ter uitvoering van art. 54 bis der wet tot regeling van het lager onderwijs laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad No. 175) be trekkelijk de toekenning van 's Rijks bijdragen aan bij zondere scholen. Bij kon. besluit van den 21 zijn o. a. benoemd tot ontvangers der directe belastingen enz. te HELDER de heer B. C. Charbonthans te Zevenbergen en te rilRRERESlD c.a. de heer K. W. van Sandick, thans te JIDBERBLm. In de zitting van den gemeenteraad te FIJK- TIEStMVB van den 21 is door den heer Schoen aan burg. en weth. in overweging gegeven, de veemarkt op Vrijdag tijdelijk te schorsen. Een besluit zal nader volgen. De minister van binnenl. zaken heeft bij beschik king van den 22 P. G-. Kirschbaum te Nieuwer-Amstel, gepens. schipper der K. N. marinebenoemd tot op zichter bij 's Rijks museum t.e AMSTERDAM. Bij kon besluit van den 23 is benoemd tot pre sident der arr rechtbank te 's-Hertogenbosch de heer jhr. rnr. L. 0. J. A. van Meeuwen, thans vice-president van dat college. Den 24 is te 's Gravenhage voor nuttige hand werken o. a. geslaagd mej. M. L. van der Linden te HAARLER Voor directeur der gemeente-gasfabriek te Utrecht worden aan den gemeenteraad door burg en weth. aan bevolen de heeren D. van der Horst, directeur te Leiden en dr. J. J. Neurdenburg, directeur te Breda. Den 24 is in den ouderdom van 77 jaren te 's Gravenhage overleden de heer dr. N. B. Donkersloot,oud directeur van het krankzinnigengesticht te Dordrecht en gedurende 44 jaren redacteur der Geneeskundige Courant. De heeren Mackay en de Savornin Lohman, nieuw benoemde ministers, zijn den 24, na beëediging op het Loo door den Koning, ook door de Koningin ontvangen. Omstreeks half Maart wordt te AMSTERDAM de speeltuin aan de Weteringschans verplaatst naar het Sarphatipark en een derde kinderspeeltuin aangelegd in het nieuwe wandelpark aan de Linnaeusstraat. Drie leden van den gemeenteraad van Fl'RRE- REND hebben aan het dagelij ksch bestuur verzocht het maken van een plan tot uitbreiding der stad in overweging te nemen. Te FORMEREND zullen wegens de voortdu rende werkeloosheid door eene commissie aan de huizen der ingezetenen gelden ingezameld wordenom daaruit «ene uitdeeling van levensmiddelen en brandstoffen te kunnen houden. - Op de Pannehoef onder Rijsbergen bij Breda zijn ruim 2 bunders bosch verbrand. Op de door burgemeester en wethouders van St. PANKRAS voorloopig opgemaakte lijsten van kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Provin ciale Staten en van den gemeenteraad over 1890 komen 73 personen voor, tegen 66 in het vorige jaar. In het jaar 1887 was het getal kiezers in die gemeente voor Tweede Kamer en Staten 19, voor den raad 42. De krijgsraad in het 4e militair arrondissement te AMSTERDAM heeft uitspraak gedaan in de duelzaak tusschen een eersten luitenant der huzaren en een eersten luitenant der vesting-artillerie. Eerstgenoemde is ge straft met 4 en laatstgenoemde met 2 dagen celstraf. Het bestuur der kiesvereeniging Vrijheid" te EANGEDIJK is er niet in mogen slagen, om nog in dit saisoen een spreker in haar midden te doen optreden. Achtereenvolgens heeft het zich gewend tot de heeren van Houten te Groningen de Kanter te BrielleLief- tinck te Haarlem en Waller te Anna Paulownadie allen geen gevolg konden geven aan de tot hen gerichte uitnoodiging De heer van Houten heeft zich evenwel bereid verklaard om in het begin van 1891 aan den Langedijk te komen spreken. De Ilooge Raad der Nederlanden heeft aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal doen toekomen de volgende aanbevelingslijst van 6 candidaten, ter vervul ling der vacatureontstaan door het overlijden van den raadsheer mr. S J. Hingst 1". mr, S. M. S. de Ranitz, raadsheer in het gerechtshof te 's Gravenhage; 23. mr. D. J Mom Visch, raadsheer in het gerechtshof te Arnhem; 3". mr. P. van Bemmelen, raadsheer in het gerechtshof te Arnhem; 4°. jhr. mr. S. Laman Trip, vice-pres. van de arr. rechtbank te 's Gravenhage; 5". mr. A. Telders, advocaat-generaal bij het gerechtshof te 's Gravenhage; 6". mr W. van der Kaay, kantonrechter te Leiden. Op 1 Januari 1890 waren te Rotterdam 756 geabon- neerden op de telefoon, waarvan 752 werden aangesloten. De Keizer van Duitschland heeft aan acht varens gezellen te Ouddorp eene som van 130 geschonken als belooning voor het redden met de aldaar geplaatste reddingsboot van de bemanning van het duitsche schip Maria, kapitein Ulrichs, in December 1888 op de kusten dier gemeente gestrand, welke gelden door tusscheukomst van den burgemeester uitgereikt zijn. Het gras- en rietgewas van den Katwouder Zeedijk, dat in 1889 voor 2866 verpacht was is thans voor 2252 verpacht. Mej. A. A. F. E. Riemann te RAASDORP is benoemd tot onderwijzeres aan de departementsschool van het Nut te Breda. Het ministerie van oorlog heeft onderhandelingen geopend met de directie over de wegen en vaarten der zes steden en met het gemeentebestuur van EDAM over eene veranderde inrichting der sluizen te Oosthuizen en te Edam om in tijd van oorlog den polder de Zeevang onder water te kunnen zetten. De redactie van de Standaard heeft aan het hoofd van het blad eene oproeping geplaatst om bijdragen in te zenden ten einde aan den heer Kenchenius bij zijn aftreden onder zulke exceptioneele omstandigheden een blijk van hulde en dankbaarheid aan te bieden voor den onverschrokken moed en de onwankelbare trouw, waarmee hij ook als minister des lioningsvoor de eere vau den Christus en voor de roeping van het christelijk Nederland in de oost-indische bezittingen is opgekomen. De minister van binnenl. zaken, baron Mackay, heeft aan het Vaderland, naar aanleiding van door dat blad gedane mededeelingen, verzocht te melden dat de heer Keuchenins niet aan het departement van koloniën werk zaam zal blijvenen dat hijook als minister van koloniën voorzitter van den ministerraad is en blijft. Eenmaal slechts was in de afgeloopen week de minister raad vergaderd onder het voorzitterschap van den heer Hartsenals oudste in jaren bij zijne afwezigheid. Den 28 wordt te AMSTERDAM de inschrijving opengesteld op het maatschappelijk kapitaalgroot 250,000verdeeld in 250 aandeelen van 1000, van de opgericht wordende naamlooze vennootschap Hötel- Adrian Maatschappij aldaar, ten doel hebbende de exploi tatie van genoemd hotel, onder beheer vau den tegenwoor- digen mede-eigenaar A. A. Kriz, die het hotel met inven taris inbrengt voor f 375,000. Verder zal eene hypo thecaire geldleening van 175,000 gesloten worden. De heer ds. W. van Elden te Waalwijk heeft voor het beroep naar de ned. herv. gemeente te ECiMOND AAN ZEE bedankt. In Januari stierven in de provincie Limburg ten gevolge vau het heerschen der griep 724 personen tegen 432 in December en 388 in November 1889. Tot secretaris der gemeente BARSINfiER- HORN is benoemd de beer J van Nienes Jr. Te Veendijk (Drente) is eene boerenwoning afge brand, waarbij o. a. acht koeien en een paard omkwamen. De bijzondere school te URSEM is tijdelijk ge sloten daar het onderwijzend personeel aan de griep lijdende is. Den 22 had in de herberg van den heer G. Slote- maker te OEDKARSPEE de aanbesteding plaats van een nieuw woonhuis tevens ingericht tot uitoefe ning van het landbouwbedrijf voor rekening van den heer Jb. Pranger aldaar. Van de vier inschrijvers, met name J. Schuit Kz. voor j 2584, J. van der Busse voor 2485 J. van Zalinge voor 2484 en A. Vis voor 2374, werd aan laatstgenoemde, tevens ontwerpei- van het bouwplan als laagste inschrijver het werk gegund. Het schilderwerk zoomede de te maken voet brug over de ringslootbleef buiten besteding. -Het wetsontwerp betreffende den militairen dienst plicht, onderteekend door den heer Mackay als minister van binnenlandsche zaken heeft dezer dagen de be trokken departementen verlaten. In de gemeente Harsingrrhorn, waar drie scholen zijn, bedraagt het schoolgeld 6 voor één kind, 10.50 voor twee kinderen nit één gezin13.50 voor drie kinderen enz. Van de 172 te Barsingerhorn schoolgaande kinderen betalen 91 als min- of onvermogend geen schoolgeldvan de 185 te Kolhorn gaan 144 kosteloos school, te Haringbuizen 21 van de 39. Bij de eerste Bondstentoonstelling van den Neder- landschen Fostduivenbond, ts Haarlem gehouden, werden o. a. prijzen toegekend aan de volgende stadge- nooten: Voor doffers, vaal: 3e prijs diploma K. Kuiper; 4e pr. dipl. W. Blauwvoor parenblauw C. Schou ten le pr. zilv. med., P. J. de Haau3e pr. dipl. K. Kuiper4e pr. In eene den 24 gehouden vergadering van do af- deeling Alkmaar van de Noordhollandsche Vereoniging »het Witte Kruis" werden de plannen tot het op richten van een Kuip- en regenbud-inrichting alhier door het bestuur ingediend en met algemeene stemmen goedgekeurd Het bestuur is mede gemach tigd aan het hoofdbestuurter verwezenlijking dezer plannen, subsidie aan te vragen. Den 24 is te 's-Gravenhage voor fraaie handwerken geslaagd mej. G. E. M. Aghina alhier. Den 24 is de heer F. Fundter beëedigd als commissaris van gemeente- en rijkspolitie alhier. Den 26 brengt Z. E. de minister van justitie een bezoek aan deze gemeente, ter inspectie van het tooueel van den brand in het stadshuis. Door de afdeelingeu Knollendam en Me de m b 1 i k van de Hollandsche Maatschappij van land bouw is eene bijdrage van successievelijk 5 on 10 verleend ten behoeve van de den 28 Maart alhier te houden Paascbtentoonstcliïiig. VEILING VAN VASTE GOEDEREN, 24 Februari. Door den Notaris J. VAN LEEUWEN Az. 1. Huis, Oudegracht, Str. J. Kluft 3480, Verhoogd door J. Kluft q.q. tot 3730, 2. De Windkorenmolen »do Wolf", Keet- kolk. Str. J Muijs 1345,— 3. Huis aldaar. Str. Z. Holsmuller 540, 4. Paardenstal, aldaar. Str. J. J. Schouten 500,— 1, 2 en 3 tezamen verh. door H. Banning tot 2615,— BURGERLIJKE STAND. GEBOREN. 23 Febr. Tecla, D. van Jan Tol en Maria Duin. Wil lem AdriaanZ. van Jacobus Josias Visser en Louisa Carolina Ilageman. 24 AagjeD. van Jan Deugd en Aafje Uitgeest. 25 Elisabeth JohannaD. vau Theodorus Smoren- berg en Catharina do Graaf. OVERLEDEN. 22 Febr. Leon Frenkel, 45 j. en 8 m. 23 Joseph Anthonius Maine, Z. vau Jules Amandus Alphonsus Hafkenscheidten Maria Niouwland, 17 j. en 4 m. 24 Belia LamberdinaD. van Zeger van Arnhem en Aibortina Cornelia Tebbenhoft20 j. en bijna 11 m. A M S T E R BA M. pCt. 24 Feb. 25 Feb. 3 5 5 5 5 5 4* 4* v. 4 Nederland Cert. N. W. Schuld dito, dito ditodito dito, Oblig. Italia, Inschrijving 1861 SI Oostenrijk, Obl. in pap. 11. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 ditodito April Oct. 5 Portugal, Obl Buit. 1853/80 Rusland, Ob H. en C 1798G815 f 1000 Jan Cert. lnscb. 6e serie 1855 L lt. 500 Apr.-Oct Obl 1864 An,st. f 1000 April Oct. dito1866 dito, Oosterscbe Leenmg2c serie dito, 186) 2e leening 100 dito, 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. dito, 1880 gecons Z R. 125-625 13 Mei-No dito, 1889 le serie i Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Oct. 4 ditodito 2e serie4 dito, 1867 69 20-100 Mei-Nov. 4 dito, in goud lo83. Juni. Dec. .6 dito, dito 1884. 13 Jan 13 Juli. 5 I Spanje, Obl Buit. Perpetuele .4 dita dito Binn. dito .4 Turkije, gepriv. Oblig. .5 dito, Geconverteerden Ser. D. dito, id. C. Egypte, Obl leening 1876 .4 Mexico, Obligatiën geconvert. .6 Peru, Oblig. ieening 1870 geregist. 6 dito dito, 1872 id. .5 Venezuela, Obligatiën 1881 .4 Nederland, Guit. Maatsch. d Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeel dito Oblig. 5 Ned. lnd. Handelsb. Aand. N.Centr Spoorw. Aand. f 250 dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl -Zuid-Afr. Spw Italië, Spoorwegleeaing 1857 dito, Zuid-Ital. Spoorweg übl. Polen, Wars.-Weeuen Aandeel Rusland, Gr Sp.-Maatsch. Aand. 5 dito, Hypotb. Obligatiën .4 id. 3 Baltische Spoorw. Aand. 3 Ürel.-Griasi. Obl. .4 Orel.-Vitebsk. Oblig. .5 dito, Poti-Tiflis Ublig. f 1000 .5 dito, Transcaus Spoorweg Ubüg. 3 dito, Z.-YV. Spoorw. Aand. 1001000 5 dito. dito Oblig4 Zweedscb—Noorweegsche Spoorwegen 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Kio Grande dito Illinois Centr. Cert. v. Aand Louisv. en N ash v. Cert. v. Aand. Miss. Kans. Texas Aand. dito, Alg. Hyp. Certif. 5 N.-York Erie West. Sp. Aand. Wabash St. L. en Pao. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100 Hongarije, Theiss Spoorweg Oostenrijk, Staatsl. 1854 dito, dito 1860 dito. dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten diio, dito 1866. Dito Turkjje, Spoorwegleening dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, 3 3 dito, dito, dito, dito, dito, dito, 3 82* 96 1024* 1024* 88 f 75-ré 75* 75A 75è 62| 104* 88* |024f 10241 6 5 A 101* IÜIt* 89A 89A 89A 94* 105 s lOÜT 69 64f 93# 18A 18 A 94t* 96 19ï 16* 52 52* 14* 56* 103* 9Sf 35f 90 rf 99A 544* 591 11* 121** 99* 74* 62fk 90f 102* 103| 73* 69* 88f 2 2 TT 32fr 16* 120* 84 74* 66* 24* 31 108* 108* 114* 119 152* 122* 156 150* 17t* 82* 96* 1024* 102* 88* 75 75* 75* 62* 104* 102* 102* 65 101* 101* 89* 89* 94* 106 100* 694* 65 93* 18* 15* 94 95* 19* 164 14 56* 103* 98* 35* 91 99fV 55 59i 110s 121* 62? 103* 69i 88? 2 i A tl 16* 65* 26 30* 109 108 152* 122* 156* 17 i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 7