Publieke Verkooping Publieke Verkooping Biieniersimis en M, AMSTEL BOCKBIER WEGENS VERTREK, in het M AN U E ACT URE NM AG AZ IJ N van F. L. VAJS" BOIIËL, verkoop geschiedt voor spoilage prijzen, UITSLUI TEN 1} a CONTANT Finale Uitverkoop, F an fare corps Crescendo J. KUIJFER gsts&i is iet door. Kweekerij «Flora", Openbare Uitvoering Voorjaars- en Zomerstoffen ien gevolge der Influenza Öruiven-Borsthonia Telegrafische berichten. Advertentiën. te Kaalrikiim t e |K aetrikum te KASTRIKUM, De tegen 5 en 12 Maart 1890 geannonceerde ver koop van het WINKELHUIS, aan de Platte Sleenenbrugte Alkmaar, be woond door Mejuff. Gez, SCHOUTEN, H^J DE LANGE, Notaris. van at beden verkrijgbaar per glas en op l]2 Ilesch bij OTTER KOOLTUIN, ALKMAAR. Geeslersingel E 15, Alkmaar. Ie Broek op Eangedijk op Dinsdag- 4 Maart 1890, IE3C- HAMBURG, TANDARTS (nieuwe wet), BAM8TB%AT 17, AMSTERDAM Abonneert familiën tot het regelen van kinderlanden. LUTTIK-OUDORP, ALKMAAR, I ALKMAAR 24 Febr. Aangevoerd 5 Koeien en Ossen 200 a 240, 71 Vette Kalveren ƒ40 a 110, 79 Nocht. dito 5 a 14, 2 Schapen 20 a 28107 Vette Varkens 0,42 a 0,52 per P., 29 Magere dito 16 a 19. AMSTERDAM 24 Febr. Aardappelen Friesche Dok- kuinmer Jammen 2 a 2 60 idem Franeker Jammen 2.10 a 2.30, idem Engelsche Jammen 1.60 a 1.75, Zeeuwsche Spuische Jammen 1.90 a 3.50, Geld. blauwo 2 a 2.20 Pruis. Hamburgers 3.70 a 3.80 Roode f 2 a 2 10, alles per mud. Handel zeer flauw. Petroleum vast. Prijzen onveranderd. Raapkoeken ƒ60 a 90, Lijnkoeken ƒ8,25 a 12 per 100. Aangevoerd 650 RunderenVette le soort 0,76, 2e soort ƒ0,66, 3e soort ƒ0,56 per P., 122 Nucht. Kalveren 7 a 12, 284 Vette Varkens 0,46 a 0,50 per P. EDAM 22 hebr. Aangevoerd 1 stapel kaas, wegende 137 P. Hoogste prijs 25. HAARLEM 24 Febr. Witte Tarwe 6,75 a 6,20 Rogge f 5,25 a 5,20, Haver 3,80 a 3,50, Gerst 5,25, Dmvenboonen 7 a 6,60, Paardenboonon 5,55 a 5,50, Bruine dito 8,50. LEIDEN 22 Febr. Boter per vat le soort 62 a 72, 2e soort 48 a 60per pond le soort 1,55 a 1.80, 2e soort 1,20 a 1,50. SCHIEDAM 24 Febr. Moutwijn ƒ9,75, Jenever f 13,75, Amst. proef 16,25 per vat. ZAANDAM 20 Febr. Kleine kaas 28 aangevoerd 6 stapels. 6 ZWOLLE 21 Febr. Boter per achtste vat f 25,50 a 27 per pond 1,05 a 1,50. LONDEN 24 Febr. Aangevoerd 200 Runderen 2.4-5, Wü Schapen en Lammeren 4.8-7, 300 Varkens o.y-o.6 I'er Telegraaf. PURMEREND 25 Febr. Aangevoerd 27 Paarden, 138 Melk- en Vettekoeien prijshoudend handel vlug, 96 Vette Kalveren 0,90 a 1,10 per K. G., 557 Nucht. dito 6 a 18, beiden handel vlug, 798 Vette Schapen en Lammerenhandel vlug en traagprijshoudend76 Vette Varkens 0,36 a 0,53 per P., handel traag, 173, Biggen 9 a 13handel stug Kip-eieren 3 a 3,50 Eend-eieren 5 per 100 792 P. Boteri,25 a 1 30 per K. G. Kleine Kaas 31 aangevoerd 53 stapels. Verkiezing Eerste Hamer. 's GRAVENHAGE 25 Febr. 1890. Met 41 van de 60 stemmen werd tot lid der Eerste Kamer gekozen ter vervanging van den heer van der Goes van Dirxland, de heer T. A. P. van Alphen, schout bi) nacht, tegon 24 op baron van Haersolte. PMSIOKUiWETTEar, De Tweede Kamer heeft tegen vrijdag te 1| uur aan de orde gesteld de pensioenwetten voor burgerlijke ambtenaren. Heden werd ons onderhart diep getroffen door het plotseling overlijden van onzen geliefden zoon JACOB, in den jeugdigen leeftijd van ruim 14 jaren Wij met onze kinderen hopen echter Gode te zwijgen en te berusten in Zijn wijzen en ondoorgrondelijken wil. Hensbroek, H. SCHROODER. 22 Febr. 1890. M. SCHROODER—Klaver. Bij deze betuigen wij onzen bartelijken dank aan allen, en inzonderheid aan onze buren, voor de vele be wijzen van vriendschap en belangstellingontvangen bij gelegenheid van onze öOjarige Echtvereeniging-' J. OOST. Alkmaar, I. O O S T—Grin 24 Februari 1890. en kinderen. Voor de vele bij het overlijden behnwdmoeder DRICA QUANT hartelijken dank. Alkmaar 25 Feb. 1890. bewijzen van deelneming, ondervonden onzer dierbare echtgenoote, moeder en mevrouw MARIA JOHANNA FRE- betuigen de ondergeteokenden hunnen T. L. KOORN. B. KOORN. J. KOORN. E. SEIGNETTE-Koorn. B. E. C. SEIGNETTE. H. KOORN. De ondergeteekenden betuigen hunnen oprechten dank voor de belangstellingondervonden bij het overlijden van hunnen waarden vader, behuwd- en grootvader. A. LUBBEvan derVookt. Alkmaar, W. F. LUBBE. 25 Febr. 1890. J. F. LUBBE. D. LUBBEStiegelis. in de herberg »de Rustende Jager", op Donderdag, Maart 1890 des voorm. 11 ureten overstaan van Notaris B. WIELAND LOS van 1. Een HUIS, waarin 2 Woningen en WINKEL, met ERF en TUIN staande en gelegen te Zuid Bak- kumgemeente Kastrikumkad. sectie A Nrs. 548 Huis, groot 32 cent. en 549, Huis en Tuin, groot 8 aren, 68 cent., behoorende aan JAN KUIJS, aldaar; en 2. Een HUIS, waarin 2 Woningeu, met ERF en TL IN, staande en liggende te Kastrikum aan den Kramerswegkad sectie B, Nrs. 1378 groot 12 aren, zijnde Tuin 1379 en 1380, Huis en Erf, samen groot 2 aren 60 cent., behoorende aan HENDRIK INEKE te Haarlem. Voormelde TUIN is bijzonder voor Bloembollen en vruchtenteelt geschikt, terwijl de HUIZEN zijn hecht en sterk. Inlichting ten kantore van voorn. Notaris, te Uitgeest. in de herberg »de Rustende Jager", op Donderdag, 20 Maart 1890, 's voormiddags 11 uur, ten overstaan van Notaris B. WIELAND LOS van een aan den Stationsweg, nabij de kerken, het school en het station der H. IJ. S. M kad. sectie B, No. 1429, groot 1 a. 50 c.a. Dadelijk te aanvaarden. Behoorende tot de nalatenschap van mej. G. HAKER wed. van S. NANNE. Inlichtingen bij CORN. NANNE te Kastrikum on voornoemden Notaris te Uitgeest. Do ondergeteekende ALBERTUS DE HAAN, bericht bij deze, het VEER, - varende tusschen WTERINGEN en AUG M AAR, vroeger behoorende aan schipper DIJKSHOORN in publieken verkoop te hebben gekocht en hij deze' week hoopt te varen. Hij beveelt zich beleefd bij het publiek aan. A. DE HAAN. Wiermgen, 25 Februari 1890. tengevolge ontrnimlng van den grond tegen ongekend lage prijzen, verro beneden handelswaarde, a contant, ter Stam- en Struikrozen in soorten verschillende groen lijvende Heesters, Ancnba, Hulsten, Sparren, Conifeeren btruikheesters in verschillende soorten. Klimop en wilde Wingerd voor muren, Populieren-, Kastanje- en Essen- momen. Seringen, Jasmijnen en Hortensia's, Iepenboomen ter beplanting van wegen, Bloemheesters in verschillende soortenKlimrozen en verschillende Klimplanten voor prielen Frambozen-, Hazelnoot- en Bessenboomen Rabarber-, Aardbeziën- en overblijvende Planten, bloeiende en met-bloeiende Kamerplanten. te geven door het in de Christ. Schooldes avonds 7 uur. a 25>^otRsNGSKAARTJEN t<3 TerknJ8eu blJ de leden is lederen Vrijdag, van 11—2 uur te con sulteeren of te ontbieden in het 2ÏOTEE WW5T- KAMP, Paardenmarkt, te ALKMAAR, voor landUeeiKunciige Operatiën en net maken van Kunsttanden. Tandheelkundige operatiën zonder pijn. M egens verkoop van den grond voor bouwterrein, worden do zaken der ven- nootschap VAN GARDEREN Co. (ge liquideerd en zullen alle BOOME.A, BEOEMEHT en riiAVlEï op de Kweekerij j-FLORA" aan wezig beneden handelswaarde, a contantworden uit verkocht. BESTELLINGEN op Bloemen, Bouquetton en Ver sieringen worden gedurende den uitverkoop op dezelfde wijze als vroeger nog uitgevoerd. *6 vo.r(^eren beeft, wordt verzocht de rekening voor 10 Maart in te leveren. Terwijl allen, die iets ver- scouldigd zijn, verzocht worden, vóór dien datum betaling te doen ten kantore der Vennootschap, Geestersingel E o. Na 10 Maart a s. zal over het bedrag worden gedisponeerd. Alkmaar, 25 Februari 1890. bericht aan zijne geëerde begunstigers de ontvangst van eene RUIME en SOLIEDE COLLECTIE voor Heerenkleeding, waaronder eene nieuwe keuze voor GEEEREAHEIDSCO^Tl'MES. Hij beveelt zich minzaam aan. ontwaart men meestal hevige catarrhale aan doeningen der slijmhuid, bij groote zwakte des lichaams. Het gebruik van den wegens 25jarig succes wereldberoemden Kijnlandschen van W. H. ZICKENHEIMER to Mainz, oefent hier, door spoedige slijmoplossingeenen buitengewoon weldadigen invloed op de aangetaste catarrhale organen uit, waardoor de duur en de hevig heid der ziekte zeer verzacht en verkort wordt en het verloop der ziekte meestal gunstig en spoedig is. Echt verkrijgbaar in flesschen a fl 2, A. 1 en a 65 ets. voorzien van icapsule met nevenstaand fabrieksstem- Ipel te A L K M A A R bij BRUINVIS BAKKER, Apoth.; Avenhorn bij J. Nieuwenhuizen; Broek op Langedijk bij Pieter Klitsie, voorheen G Wageman; Kolhorn bij L. Bruin; Nieuwe Niodorp bijW.C.Visser; Oostwoud bij C. Pool; Oudkarspel bij M. Hart; Rijp bij B. Caton; Schagen bij J. Groot Tzn.; Uitgeest bij R. Bakker. -rfifif- lm..jmimMm-iii-nrrrMM».-.„r... E Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, d.d. 2 Januari 1890, is het, tusschen mejuffrouw ETTHA 1JARDIENA FEUCHT zonder beroep gedomicilieerd te Helder, doch thans verblijf houdende te Rotterdam, en FRIEDRICH GUSTAV EMIL TIRGRATH, thans zonder bekende "woonplaats, vroeger wonende te Helder, bestaan hebbende huwelijk, ter zake van kwaadwillige verlating, door echtscheiding ontbonden verklaard. Kosteloos ingevolge beschikking der Rechtbank 23 Juli 1889. Alkmaar, De Procureur der eischeresse, 24 Januari 1890. Mr. A. P. DE LANGE. Groote Finale Uitverkoop SLOnWG ntalijk 15 HAART. Stoomdr. Herms. Coster ZoonAlkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 8