fonds te stichten, dat bij elke dergel jke ramp tof on middellijk helpen in staat is. Dan aan beheer en Bit- keering Tan dat fonds zoodanige regeling te veraekeren, en zulke voorwaarden te verbindendie bijdragen tot verminderen van gevaartot vrijwaren tegen schade. Het hoofdbestuur is gaarne bereid aan allen,, die helpen kunnen inlichtingen te verstrekken wenken te geven, maar laat een ieder vrij in het nemen van maat regelen. De afdeelingsbesturen zullen weten r welke middelen het beste passen in het kader hunner omge ving kunstvereenigingen en particuliere gezelsch appen- hebben zeiven te beoordeelen langs welken weg het doel het best bereikt kan worden. Het hoofdbestuur' als zoodanigmengt zich niet in hun overlegruaair het vraagt dringend, geen kracht te versnipperen, niaan' allenallen met bekwamen apoedde bereiking vars> het voorgeschreven doel to helpen bevorderen, het fon ds? te helpen stichten en bloeien. Velen, velen in den land e, staan helaas nog buiten het Nederlandsch Tooneelver- bond. Aan allen vraagt het hoofdbestuur: helpt ons, ieder op zijne wijze helpt in het openbaar of in het verborgenen geeft de bewijzen van uwe instemming van uwe hulpvaardigheid aan den hoofdbestuurder, die u het naaste staat. Zoo verrijze uit de puinhoopen van Amsterdam s Stadsschouwburg een gedenkzuil voor breed opgevatte menschlievendheid Bovenstaande circulaire is geteekend door het hoofd bestuur van het Nederlandsch TooneelvorbondA. 6. van Hamel, voorzitter, (Groningen); J. H Krelage, ondervoorzitter, (Haarlem); M J. Waller, penningmees ter, (Amsterdam); Jos. Jacobson, (Rotterdam); J. E- Banck Marcellus Emants(den Haag); L). H. Joostenr secretaris, (Amsterdam). Onze correspondent te tl KKI1II UU ti tASï 'schrijft ons Door ziekte had ik gelegenheid iets na te gaan, wat al lang mijne opmerkzaamheid had getrokken n 1. dat Heerhugowaard tegenwoordig een gastvrij toevluchtsoord is voor bedelaars. In bijna alle omliggende plaatsen bobben de inwoners zich vereenigd met het doel bedelarij te weren, door niet meer te geven; in Heerhugowaard echter niet. Geen wonder dus, dat er dagen zijn, waarop 20 a 30 meestal stoereflinke mannen allen voorzien van eenige doosjes lucifers of van eenige beduimelde velletjes postpapieru een deel van uw tijd en van uw geld komen vragenjaer was zelfs een dag waarop ik er 34 telde. Nimmer daalde het getal per dag tot 10maar al stelt men het gemiddelde aan tal por dag op 10dan nog geeft ieder der gevers (en zoo zijn er te Heerhugowaard velen) per jaar ruim f 30, zegge dertig gulden, aan armen uit andere plaatsen. Onder die weldadige gevers aan vreemde bedelaars nu, zijn er, die, wanneer er eeue collecte gehouden wordt voor een liefdadig doelb.v. voor de algemeeno armendan verklaren niets te willen gevenomdat andere godsdienstgezindten dan ook ondersteund worden Onder die gevers zijn vele klagers over de belasting, die zij betalen moeten en zeker is er onder hen niet één die jaarlijks 30 aan de armen in de gemeente Heerhugowaard zal schenken. Tot welke gezindte be- hooren nu de bedelaars wien men wel geeft Dat is niet na te gaan Hoe wordt het geschonken geld besteed Laat men eens een kijkje gaan nemen in de kleine kroegen van verdacht allooi en men zal eene treurige ervaring opdoen. Laat men het hun eens vragen, die in den omtrek wonen van het bedelaarslogemontdo z.g. «Doelen" te Oude Niedorper Verlaat! Ik zou te veel van uwe bereidwilligheid vorderen mijnheer de Redacteur indien ik de wijze waarop de aalmoezen worden besteedgetrouw zou schilderen indien ik de vloeken verwenschingen en bedreigingen zou neerschrijvendie een niet-gever naar het hoofd geslingerd worden. Maar waartoe ook meer 't Is meer dan tijddunkt me zich ook te Heer hugowaard te vereenigen tot wering van bedelaars. Dat ieder dan toetrede en met de gaven die hij nu vrij willig aan vreemden offertden nood lenigt van eigen armendie jaarlijks van het armbestuur de belang rijke ondersteuning van 5000 h 6000 vorderen en kant niet als zoodanig mijn naam dragen. Door je vastbonden aan dit besluit zou je mij ook bewijzen, dat je ongeschikt waart, mijn vermogen te beheeren, evenzeer als je echtgenoot, en zou ik mij genoodzaakt zien je slechts het wettige gedeelte uit te keeren, wat bij je geringe behoeften zeker voldoende zou zijn. Bedenk dat alles wel, het zijn de onverbiddelijke gevolgen en je moet wel weten wat je verwerptkies dus »Vader, ik kan niet Jobst, ach, mijn arme Jobst. Laat mij tijd, vader, verlang toch het onmogelijke niet De graaf stond langzaam op. Een uitdrukking van medelijden vertoonde zich op zijn gelaat. »Goed, ik zal je uitstel geven", sprak hij. »De her togin heeft gisteren gevraagd of je de prinses op reis zondt mogen vergezellen. Dat komt nu zeer gelegen. De prinses mag je graag lijden en jo bent daar goed bezorgd, ik heb ook reisplannen. Als nu mijnheer Boldt verneemt, dat de zieke prinses jo noodig heeft, is dat een voldoende reden voor je langere afwezigheid; ik hoop echter, dat hij zoo verstandig zal zijn, zelf de scheiding aan te vragen." Hij gaf haar de hand en verliet, zonder haar antwoord af te wachten, het vertrek. Beate bleef als vernietigd zitten. Haar blik dwaalde onbestemd over de haar omringende kostbaarheden en weelderige omgeving. Zij staarde voor zich uit en ge voelde zich onuitsprekelijk hulpeloos en droevig. In dien tusschentijd voerden mevrouw von Schlior en haar neef Robert Prehn een zeer belangrijk gesprek. Zij was van plan, hem eens duchtig onder handen te nemen. Het werd hoog tijd. »Je hebt je in den beginne zoo verstandig gedragen en de kleinedie toen nog net zoo stijf en onbeholpen was als een stokvisch, kwam je aardig tegemoet. Maar het heeft je altijd aan den noodigen moed ontbroken. Zoodra die Adonis, die Borkfeldt, zich vertoonde, heb je je teruggetrokken. Geloof mij, het komt niet bij dien held op, zich hier te laten vasthouden. Beate heeft hem geboeid, omdat ze anders was dan de anderen, en omdat iedereen den mond vol over haar had. Die twee worden Bij kon. besluit van den 18 is met ingang der dag- teekening van dat besluit de heer P. S. Hamel, laat stelijk consul-generaal te Bangkokbenoemd tot consul te Amoij en tot leerling-tolk voor de chineesche taal buiten bezwaar van-, 's lands schatkist, de heer M. C. van Daalen Wettérs; Den 20 is benoorden de Kreupeltnsschen Enk huizen en Stavoren, van het vaartnig R. D. 40 overboord geslagen en verdronken Pieter Taijn19 jaren oud visschersknecht te Durgerdam. Bij ontdekking van het lijk verzoekt de burgemeester van Ransdorp onmiddellijk bericht. Den 23 des nachts te 2 uur is uit eene sloot aan den Parallelweg bj Dëift opgehaald het Ijk van den hoofdagent der politie J'. d. Z., die sedert den vorigen avond vermist was. Den 24 zjn te 's-Gravenhage o. a. voor de nuttige handwerken geslaagd de dames H. Bergsma te SPAAR1V- DAM, M. A. Duinker te TEXEI, en J. G. Moorhaus te EiOOit Y; te Gtrecht mej) Cf. M. C G.resband en G. C. van Balen Blauken, kweekelingen der Rijksnormaallessen te MOOIS Vden 25 te 's-Gravenhage de dames M. S. C. Wijsmuller, P. J. Boon, A. O. Boon, E. C. de Graaff, B. H. Thai Larsen en E. M. Smit, allen te HXARLEM. Deu 24 is op eene druk bezochte vergadering van léden der Kiesvereeniging Burgerplichtna heftige be raadslaging, met 198 tegen 7 stemmen verworpen een voorstel van de heeren Voüte c s. om het lidmaatschap dè-r kiesvereeniging van de Liberale Unie op te zeggen en vervolgens met 93 tegen 38 steramen en ééne onthouding een voorstel van de heer H. C. A. Henny, dat de vergadering, haar leedwezen betuig'ende over de wjze, waarop door het bestuur der Liberale Unie het wetsontwerp Mackay be treffende het lager onderwjs was voorbereidover rinc tot de orde van den dag. Li eene den 24 te gehoudon ver gadering van de Tram-Omnibus-Maatsebappj werd door de commissie, benoemd in de vergadering van aandeelhouders van 30 Januariom een onderzoek naar den stand van zaken in te stellen, verslag uitgebracht. Zij was van moe- ning, dat er voor de maatschappij in geen enkel opzicht aanleiding bestond om zich over den loop der exploitatie te verontrusten en dat de rondgestrooide ongunstige be- ruchton niet anders zjn geweest dan eene beurs-ma- noenvre. Na levendige beraadslaging werd bj acclamatie eene motie aangenomen, waarbj de vergadering verklaarde, «dat haar overtuigend is geblekendat de grieven bij wjze van gerucht tegen het- bestuur en diens beheer ver spreid) ongegrond zjn en dat het beleid van het bestuur niets te wenscheu overlaat." De gemeenteraad van AKSTERBXID heeft den 26 met 17 tegen 16 steramen aangenomen het voorstel van de hèeren mr. W. Heineken c. s. om aan den Koning •een adfes te zenden ter verkrjgïng van afschaffing van de theologische faculteit aan de Universiteit als verplichte faculteit, nadat met 24 tegen stemmen verworpen was het amendement van den heer mr. J. C. de Vries, om in dat voorstel het woord verplichte te schrappen. Den 26 is te 's-Gravenhage overleden de heer D. H. van Alphen Jr., referendaris van do Tweede Kamer, sedert 1842 ter gr iffie aldaar werkzaam. Bij kon. bosluit van den 24 is tot lid van het college voor de zf >evisscherjen benoemd de heer H. Kik kert te. Vlaarding en. Door de directie der te Amsterdam gevestigde- Brandwaarborg-3 laatschappj, opgericht in 1813 te Loenea aan de Vecht, is aan. de brandweer te KOEDIJK wegens hare flinke houding bij den brand op 21 Februari, eene gratificatie van 15 toegekend. Bj kon. besluit van den 22 is goedgekeurd de be noeming van den heer S. Bermanburgemeester van litvMiiijl»M iddeüe en Warder, tot secretaris dier gemeenten. Den 25 heeft de Tweede Kamer tot voorzitters, der afdeelingen gekozen dé heeren Schaepman, Tak, E. Cremers, Reekers en Schimmelpenninck tot onder-voorzitters de heeren W. Cremers,, van der KaayGleichmanSehitn- melpenninck van der Oye en van der Schrieck. De gemeenteraad van 's-Gravenhage heeft den 25 meti 31 tegen 3 stemmen besloten tot aanschaffing eener tweede stoombrandspuit voor de stad en verworpen met 19 legen 18 stemmen het voorstel tot aankoop van een nooit een paar; Buitendien is hj immers de, persona grata bj de prinses dia ziekte nu het komt er ook niet op aan, welke oorzaak die heeft in ieder geval hebt gj nu de beste kans." Robert zag verlegen en vragend zijne tante aan. Me vrouw von Schlier beaat een overtuigende welsprekend heid, zjn hapt bonsde Als als het eens mogeljfe was Ook Felix, had. hem er over onderhanden en hem verzekerddat hij hem. niet in de wielen zou rjden, Radeloos verfrommelde hj zjn pet en kaalde zoo diep adem, alsof hj een lek schip vlot moest maken. «•Vooruit vooruit riep mevreuw von Schlier vroolijk. Beate schriktetoen er aan hare deur geklopt werd,. Z j bekeek vluchtig haar betraand gelaat in den spiezak Mevrouw von Schlier stak het hoofd door de deur. °£j zag er vrooljk en blozend uit en was. zorgvuldig gekapt. «Robert wenscht zijne opwachting te maken, hij denkt er over, te vertrekken, de goede jongen iedereen ver laat ons", sprak zj. Beate deed alle moeite, haren gedachten eene andere richting te geven. «Wil mijnheer von Prehn vertrek ken vroeg zij werktuigelijk. Robert stond voor haar, linksah, verlegen, blijkbaar in eene b jzondere gemoedsstemming, waarop zij meer acht zon geslagen hebben, wanneer zj niet zooveel met zich zelf te doen had gehad. Mevrouw von Schlier had hem naar binnen geschoven en zich toen verwjderd voor gevende dat zj huiselijke plichten te vervullen had. Beate had er weinig op gelet. «Wanneer wilt gij vertrekken, mijnheer von Prehn?" vroeg zj verstrooid. «Binnen eenige dagen, gravin, er moet toch eens een eind aan mjn verlof komen en ik weer tot mijn oude leven terugkeeren, na dezen heerljken tjd." «Beviel het u hier? Zjt gj weer hersteld «Het was een oase in de woestjn" Robert nam in zijnen pijnljken toestand zijn toevlucht tot poëtisohe ver gelijkingen «Gravin ik ik, zult gj nog wel eens aan mij denken?" Suis1 aan het Tonrnooivold. belendende aan het gemeente museum. Burg. en weth. van AMSTERDAM hebben den 25 o. a. aanbesteed het maken van een spoorweg van af dén btaatsspoorweg bj den Spaarndammerdjk tot de Petroleumhaven in den Amsterdammer polder. Laagste inschrijver de heer W. Lamtners Vrokdorp voor 83726. Den 25 is met 47 van de 54stemmen (2 in blanco) töt theol. hoogleeraar aan de kweekschool der Algemeene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam, naast prof. S Hoek stra Bz., benoemd dr. S. Cramer te Zwolle. De gemeenteraad van HELDER heeft den 26 besloten tot het aangaan eener 3'/s pet. geldleening groot 85000, ter aflossing van het nog onafgelosté deel der 4 pet. leening en ter bestrjding der kosten van verschillende uit te voeren openbare werken. Den 26, des morgens te half vjf, is in de stroo- papierfabriek van den heer C. Kalft' te Kampen de ketel, waarin het stroo gekookt werd, gesprongen, waardoor de stokerdie zich in de nabijheid bevond gedood en een arbeider geswetst werd. De fabriek bekwam inwendig veel schade. Bj kon. besluit van den 24 is bepaald, dat op een nader door den minister van waterstaat te bepalen tjd- stip een postkantoor zal worden gevestigd te Eede. In de vergaderzaal van de Tweede Kamer waren den 25 de zitplaatsen der leden overtrokken met brons kleurig laken evenals de stoelen der ministers en de ministerstafelhet bureau van den voorzitter en de plaatsen der stenografen.- De stoelen van het bureau van <len voorzitter waren met bronskleurig .fluweel bekleed, terwjl de losse stoelen in de zaal eveneens bekleeding in die kleur hebben bekomen. De draperieën aan de ramen in de zaal zjn mede vernieuwd en hebben een smaakvol aanzien. Het plafond en de muren zijn op nieuw gewit, terwijl ook de toegangen tot het gebouw zjn hersteld. Den 26 zjn te 's-Gravenhage voor de nuttige handwerken geslaagd de dames C. E van der Linden C. L. E. Gjsberts, C. P. Gjsberts, P. de Koek, J. K. Vrij dag en M. R. van Schouwenburg, allen te HAARLEffl. De heer mr. C. J. Heyiidy, die zjn ontslag als lid der koloniale staten van Suriname genomen had, op grond van de in zjn oog beleedigende bejegening der staten door den Gouverneur, is met 108 van de 119 geldige stemmen op nieuw als zoodanig gekozen. Hj heeft echter ver klaard, de benoeming niet aan te nemen. Burgemeester en wethouders van MI»WOUD hebben, in overleg met den districts-sehoolopziener, zonder vergeljkend examenvoor hoofd der school een zestal opgemaakt, welke onderwjzera opgeroepen zullen worden, om zich bij den gemeenteraad aan te melden. Mej. E. Fogteloo te HEEEIII dOB AARD is met ingang van 15 Januari j.l. benoemd tot vroed- vrouw te Hengeloo. Te Princenhage bj Breda is eene aan het r. k. weeshuis te Breda behooren db hoeve afgebrand, waarbij 2 koeien en een varken omkwamen. Onder de puin hoopen werd nog eeue som,van f 650 in geld gevonden, De arr. rechtbank te Gronigen heeft een 14jarigen leerling der dagherhalingssohool aldaar wegens het toe brengen van een messteek imdep schouder van den jongen met wien h j vochtveroordeeld tot eene maand gevan genisstraf Eenige steenkolenhandelaars, wonende in aan den Rjnspoorweg gelegen plaatsen, hebben aan den minister van waterstaat verzocht,b j overneming van dien spoor weg door den Staat wel te willen bepalendat. de steenkolenhandeldoor de- stationschefs of andere spoor wegambtenaren tot nu, toe gedreven,niet meer zal. mogen plaats hebben. Tot onderwijzeres te Weesp is benoemd, mej. 0. Blok te Dost-OraftfiyK. In de eerste arbeidsinspectie zal bevoegd zijn do inspecteur van den arbeid de heer dr. H. F Kuijpar. standplaats Breda; ia< ds tweede dja-heer A. D. P. N. van lojben Seisstandplaats Zwolle en in da derde da,- heer H-, W. E. Struve», standplaats Haarlem. De verkiezing van een lid der Tweed» Karper ia, het bpofdkiesdistriok Goes, in plaats van daa heer jhr-. mr. M. F. de Savorain Lohman, opgetreden als minister van binnenl. zaken,.is bepaald ojp.18 Maarh en herstem ming, zoo noodig, op. 1 April. Beate keek op an zag hem voor het eerst opmerkzaam aap; de woordenvan prinses Marie kwamen haar aena- klaps voor den geest. Zj klegrde. Hij zag haar blos en, zich met den moed der wanhoop wapenend, zag hij hierin een, gunstig voorteekem «Gravin ik ik e, het is wel vermetel, maar ais zulk een gelnksdroom het verstand? benevelt,, ach, ik ben onhandig, ik heb geene woorden. Uwe goedheid.—uwe Beate sprang op en strekte hevig verschrikt de hand uit. Houd op om Godswil, zwijg men heeft u onverantwcordeljk bedrogen ik kan niet, trouwen", sprak zj bitter honend. Robert Prehn wankelde, hj was als verpletterd. Een afgrond opende zich voor zjne voeten. Ja, men had hem tot dit vermetele waagstuk aangezetz j verachtte hem en bj beminde haar met een hartstocht, waarvan hj zich nu pas bewust werd. Zjoe tong was droogieder woord bestierf op zjne lippen het was alsof hj onder haar blik ineenkromp. Zj streek met de hand over de oogen en zj sprak zoo zachtzoo weemoedig, als hj nog nooit van haar gehoord had. «Ik heb zulk een modeljden met u ik had u kunnen liefhebben als een broeder. Waarom liet ook gj u tot een leugen, verleiden «Tot een lengen, neen, bj God, peen klonk het als oen wanhoopskreet. Hunne oogen ontmoetten elkander, zü zag iets in zijn blik, waarvoor zj den hare nedersloeg. Dat was waarheid. «Arme man!" fluisterde zj, «zoo waart gj dus alleen eerljk onder al deze leugenaars. Dat is nog treu riger voor uvergeef mj ik wilde u niet kwetsen. Denk aan mj als aan een arme ziel in het vagevuur, wankelend tusschen licht en duisternis, die niemand ver lossen en zalig maken kan, die zelf diep ongelukkig is Zj zwoeg, en wendde het gelaat af. Zj wenkte hem te vertrekkenhet was haar onmogelijk, zich langer goed te houden. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 2