FEUILLETON. KIEZERSLIJSTEN. KIEZERSLIJSTEN. No. 32. Twee en Negentigste Jaargang 1890. 14 VUAUT. V Si IJ D A G »E LüliülSN HAAKS LRVKNS. Run.an van Alexander Römer. Burgemeester en Wethouders van Alk maar brengen ter algerneene kennisdat het verkeer voor voetgangers over de SCHAPENBBUG tengevolge van her stelling dier brug, van Dinsdag, 18 Maart 1890, tot nadere aankondiging zal zijn GESLOTEN en dat de V a r- k e 11 m a r k t op MAANDAG zoolang zal worden gehouden op den D IJ K. BUITENLAND, jiLKMAARSCHE 001 KANT. Deze Courant wordt IMnsclag-, Sleaderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per -S maanden voor Alkmaar 0,8®; franco door het geheele rijk 1, De 3 nummers Prijs der gewone Advertentiën Per regel 0.15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEKMs. COS- TER ZOON. Officieel ÈJedeelte. Burgemeester. en Wethouders van Ammaar brengen bij deze ter algemeene kennis, dat de lijsten der kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Steden-Generaal, van de Provinciale Staten en van den, Gemeenteraad, op heden vastgesteld, ten raadhuize aangeplakt en gedurende 14 dagen des morgens van 9 tot 2 uren op de secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage nedergelegd zijn. Bezwaren tegen die lijsten kunnen gedurende dien tijd onder overlegging der noodige bewijsstukkenop ongezegeld papier bij den gemeenteraad worden ingediend. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 13 Maart 1890. De Secretaris, NUHOUT VAN lbr VEEN. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar brengen naar aanleiding van bet 2e lid van art. 35 der wet van 4 Juli 1850 (Staatsblad No. 3,7) bij deze ter algemeene kennis, dat bij de herziening der lijsten, aanwijzende de personen die bevoegd zijn tot het kiezen van leden voor de Tweede Kamer der Staten- Generaal da Provinciale Staten en den Gemeente/raad, do namen der volgende per sonen, wegens het verliezen vnn een of meer der gevorderde ver.eischten of uithoofde van overlijden daarop zijn ge- schreit, als: A. Wegens het verliezen van een ar meer DER GEVORDERDE VEREISCHTEN Nicol&as Badenhuizen, Gerrit Bakker, Ane Bakker, •Tan Bezaan Jr., Pieter Bleij, Roelof Wessel Boer, Jo hannes de Boer, Cornelis de Boer, Anthouie Constantinus Brouwers,; Arie BruinJan Burger, Jacob Crefelu, Cor- uelis Depjjs, Dirk Doets Gz., Antonius Dorregeest, Machiel Duifetter, Hermanns Laureutius Eldering, Marinus Jo- hannes var, Erkel, Jan van Erkelens, Cornelis Pieter van Praneker,Petrus Adrianus Franze, Aldert Geel, Vin- ceutius. Wilhelmus Goes, Johannes Gararaus Groen, Pieter Groot Cz.,.j Jan de Groot, Johannes Jacobus Groothoff, Adrianus van der Gulik Severius van der Gulik, Jan Hubert Hazes, Pieter Heinis, Adrianus Hoekmeijer, Jacob HontkQoper.fJr., Dirk vaa der Jagt,, Willem Jimmink, Jacob Jonker. Dirk Klaver, Hendrik Kleverlaan, Willem Cornelis Kqch Pieter Joliannes Koole Johannes Koop- Willem Kramer, Jan Karei Petrus Kraan, Jan Kracn Mz jifortinus Kruifi, Jacobus Petrus Kuckulus Willem Kuit, Christiaan LampeJan Langewis Jr., Jan MolEvert Jan ter Moolen, Augustinus Maria .Johannes M.ousssult, Jan Mulder, Hendrious Jacobus Obdam, Jan vnn der OpedArie Paarlberg, Johan Jacob Paehlig, Louis Adrien Alexander Perrin Anthouie Pieterse, rCoruelis Pronk Gerrit Raven Gei'ben Roskam Dirk van SphagenAdrianus Schapendonk Nicolaas Schel- iings .Dirk Schipper, Jozef Simonides.Jan Smit, Johannes Maria SmorenbergHendrik Nicolaas Spee ^David Spier, Simon StammesBernardus Stokman 22) En gloeiend sï®od bedekte het gelaat der prinses. «Dus Uwe Hoogheid wist reeds van deze ontmoeting en hebt er reeds gevolgtrekkingen uit gemaakt. »Hat was geen rendez-rous, prins", sprak zij koel en trotsch., «hevige hoofdpijn dreef mjj in de vrije luchtik zocht stilte en verademing in het bosch en naderde ongemerkt de bank waar ik gewoon ben -aa eene wandeling eenige oogenblikken te rusten. Het toeval bracht mijnheer Borkfeldt daarheên en ook hjj maakte zich reeds bevreesd vaor booze tongen." Zij zag hem bij deze woorden vast in het gelaatzij was op dat oogenblik de vorstin, de beleedigde vrouw. Een glans van genoegen verspreidde zich over het gelaat van den prins. «Ha., ik ken mijn Felix immers, en Uwe Hoogheid leer ik heden kennen het betreft hier nu evenwel niet mijne opvatting van de zaak, maar ik spreek van de wereld en haar onverbiddelijk gericht, waarvan wij nog meer dan anderen de slachtoffers zijn. Het verbreken onzer verloving na bet gebeurde van gisterenavond zou den goeden naam Uwer Hoogheid in groot gevaar brengen en dat mag niet gebeuren. Voorloopig zijt gij nog mijn bruid en vooreerst zult gij n daarom moeten getroosten dat te blijven oneenschrik nietprinsesgij zult vrij zijn wie zou beter dan ik kunnen begrijpen en waardeeren wat gij mij gezegd hebt maar nog eenige tijd zal onze verhonding zoo moeten blijven, totdat de liefderijke, belangstellende gemoederen gerust gesteld zijn en zij inzien dat al hunne vermoedens en gissingen hun geen stap verder tot de waarheid gebracht hebben. Tot zoolang moet Uwe Hoogheid mij nog vergunnen Johannes gtnij, Jan Terhaak, Jacob van Twisk, Gerrit Verwer, Klaas Vervveel, Jacob Visser, Severinus de Vos, Willem de Vries, Johannes de Vries, Gerrit de Vries, Johannes Bernardus Vroom, Pieter van der Waal, Jo hannes Bernardus Westen, Dirk Johannes Willebrands, Gerrit Wit, Pieter de Wit, Gerrit Wolzak Jr., Hendrik Adrianus Wolzak en Hetto de Wijn. B. Wegens overlijden. Gerrit Apeldoorn., Johannes Boersen Sr., Rudolf Bossert Gz., .Jacob Buisman, Hartinus Antbonins Hen- dricus van den Burg, Jonas Elte, .Johannes Emeis, Hendrik Jacob van Eijk, Jean Framjois van Gendt, Johannes Nicolaas Goes Sr., Simon Hart, Aris Herma- nides de Jong, Nieolaas Hoogvorst, Jacob Hontkooper Sr., 'Cornelis Kager, Hendrik Kaptein, Johannes Albertus Klaverweijden, Cornelis Koop, Johannes de Lange, Pieter Bruinvis de Lange, Theodorus Lucassen, Jacobus Fran- eisens .VIente, Andries Mooij, Cornelis Pieter Mulder, •Casper Ooijevaar, Gerar.dus van Oorschot, Fredericus -Josephus Guwens, Evert van Reijen, Jan Schotvanger, Arien Sehouten, Jan Schouten Cz., Johannes Nicolaas Smet, Jan Valk, Jacob de Veer, Jan Volder, Paulns Voorn en Pieter Jacob de Wijn. Burgemeester en wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 13 Maart 1890. De Secretaris NUHOUT VAN DER VEEN. Burgemeester t n Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. Al k in n a r, 13 Maart 1890. IHITSt'IIJLA AU. De heer Krupp te Essen beeft 300.000 beschikbaar gesteld tot oprichting van een fonds voor het bouwen van woningen ten behoeve van zijne werklieden. JSÜVGEIaAïfD. Den 10 heeft in de Morfamijn in Glamorganshire eene ontploffing plaats gehad terwijl zich omstreeks 300 mijnwerkers daarin bevonden. Door de groote hoeveelheid ingevallen rots- en houtwerk kon men niet doordringen tot dat gedeelte der mijn waar zich de meeste arbeiders bevonden. Honderd personen haar mijne bruid te noemen." «Prins, gij zijt groot en edelik dank u." Een lachje verhelderde haar gelaat, nu haar gemoed van den zwaren last ontheven was zij was op dit oogenblik zelfs schoon meende de prins terwijl hij eerbiedig de hem toegereikte hand kuste. «Hoe kan een verdrukt menschenkind toch nog veranderen wanneer een stormwind de kluisters en boeien verbreekt", dacht hij. Een innige dankbaarheid voor den prins bezielde de prinses. Hij zag haar zoo goedhartig en vriendelijk aan, dat zij gevoelde een vriend gewonnen te hebben. «En nu tot ons plan," sprak hij opgeruimd, >wij moeten handig onze rol spelen en de waarheid sprekend gelijkend nabootsen. Tot dusver hadden wij onspubliek niet al te veel verwend", bij glimlachte en de prinses bloosde onwillekeurig; «misschien gelukt het ons nn beter met de vriendschap dan met de doode liefde. Hoe zoudt gij er over denken prinses wanneer wij ons eens samen óp bet strand vertoonden?" Hij was onweerstaanbaar in zijne galante hoffelijkheid, in zijne beminnelijke scherts. De prinses werd er geheel door medegesleept. «Ach, Uw Hoogheid, het is alsof ik na langen tijd de zon weer zie schijnen." «Laat ons dan nu op weg gaan. Wij wandelen, zooals het verloofden pastdie elkaar bijzonder veel te zeggen hebben en al de lieve belangstellenden mogen dan hunne gevolgtrekkingen maken Zij knikte hem vroolijk toe en drukte op de zilveren schel. De dienstdoende lakei kreeg het bevelfreule von Doren meê te deelendat de prins en de prinses eene wandeling zonden gaan doen en de kamenier om den hoed en shawl Harer Hoogheid te brengen. De kamerdienaar begreep er niets van. Hemel en aarde, wat beduidde dat nn weer! 'sMorgens was er gemompeld, dat het huwelijk afgesprongen was en dat de koffers van den prins reeds gepakt waren en nn straalde beider gelaat van geluk en schenen zij een teeder rendez vous te hebben Nn, uit de groote lui is nooit veel wijs te worden! zijn vermoedelijk bij deze ontploffing omgekomen. Daar de brand zich door de geheele mijn heeft uitgebreid zijn verdere nasporingen onmogelijk gemaakt. Eagerhuis. Bij de verdere behandeling van het rapport der Parnell-commissie werd den 11 besloten, het amendement van den heer Gladstone in behandeling te nemen. Eenige leden spraken voor en anderen tegen het voorstel. Minister Balfour kwam ten stelligste op tegen de beschuldiging van den nationalist Sextondat mi nister Salisbury met Pigott den vervalscher der brie ven in de Timeshad samengespannen. Hij beschul digde de aanhangers vaan Parnell dat zij getracht hadden het iersche volk door omkooping te winnen. De heer Harconrt beschuldigde minister Balfour, dat hij zich tot tolk maakte van de valsche beschuldiging van de Times. Ten slotte werd hot voorstel van den heer Gladstone verworpeii met 339 (283 conservatieven en 56 zich van Gladstone afgescheiden hebbende liberalentegen 268 stemmen. Hoewel de beer Churchill, zich ten stelligste tegen het voorstel van den minister Smith verklaarde om het rapport der Parnell-commissie in liet archief op te nemen, werd dat voorstel, na verwerping van alle andere amendementen, zonder stemming aangenomen. jVOORWEGGW. Het Storthing heeft in de vorige week met 89 tegen 24 stommen besloten tot het ver zenden van een adres aan den Koning het verzoek in houdende om geschillen met andere mogendheden aan eene scheidsrechterlijke uitspraak te onderwerpen. Mi nister Stang had verklaard, in beginsel met het denkbeeld in te stemmen doch de aanneming van het voorstel te moeten ontraden, omdat het hem in dezen vorm onprae- tisch voorkwam. OOSTENKI.JK-EIOiVGARlJE. Graaf Zichy deelde den 11 in de hongaarsche Kamer van Afgevaar digden mede dat naar zijn inzien bij het bestaan der ministerieele crisis de begrooting niet in behandeling kon worden genomen. De heer Koloman Tisza merkte op, dat tot dusver aan de Kamer nog geene mcdedeeling aangaande de crisis was gedaan. Wel is verschil van gevoelen ontstaan over eene enkele zaakmaar óf dat verschil zal over eenige dagen uit den weg geruimd óf eene verklaring aan do Kamer gedaan worden. De voorzitter zeide, dat niets de Kamer kon verhin deren over de begrooting te beraadslagen waarna de Kamer daartoe dan ook overging. Te Budapest hebben op straat ongeregeldheden plaats gehad naar aanleiding van de handelwijze van minister Tisza. Honderd vijftig studenten trokken door de stad roepeudo love Kossuth Zij hielden stand voor het ge bouw der onafhankelijkheidsclub, waar zij door een paar afgevaardigden toegesproken werden. RUMEHTIE. De Kamer heeft met 75 tegen 52 stemmen een voorstel verworpen, waarbij afkeuring werd uitgesproken over do benoeming van eenige ambtenaren. Het ministerie had de vraag van vertrouwen gesteld. Het hooge bruidspaar wandelde gearmd langs het strand, in den heerlijken zonneschijn, het scheen zich zoo aangenaam te onderhouden, als men nog nooit gezien bad. Het publiek was als geëlectriseerd. Hertog August stond voor het venstermet een lach op het gelaat. «Kijk nu eens aan. vrouwonoogen stralen nooit helderder dan wanneer zij hunne grillen eens uitgevierd hebben. Onze standvastige prins heeft ook al toegegeven. Nn, het zal mij waarachtig pleizier doen, als Marie nog een beetje invloed krijgt. Tot Felix' groote teleurstelling was Beate niet aan bet diner verschenen. Zij had zich wegens groote vermoeid heid laten verontschuldigen den vorigen dag had zij zich waarschijnlijk te veel ingespannen. De stemming aan tafel was zeer opgewekt het scheen dat ieder zich van een zwaren last bevrijd gevoelde alleen Felix was gedrukt en beklemd. Voor den avond was tot een roeitochtje besloten, latei- zou er vuurwerk afgestoken wordende zee was zoo kalmhet was een avond om te genieten. Er was bepaalddat Felix met den prins en de prin ses zou varen; op het laatste oogenblik echter verzocht hij den prins, hem te willen verontschuldigen. Het was hem onmogelijk, vroolijk te zijn. De prins fronste het voorhoofd «eerlijk gezegd, Felix, was er mij juist nu veel aan gelegen, dat men ons te zaïnen zag." Felix begreep wat hij meendemaar herhaalde nochtans smeekend zijn verzoek. De prins zag hem hoofdschuddend na. «Dat ontbrak er nog maar aan", mompelde hij, dat eene vrouw zijn ongeluk werd." Nadat Felix het gezelschap in de met vlaggen ver sierde booten geholpen had en die van wal had zien steken, sloeg bij den weg in naar de hertogelijke villa. De vensters van Beate's vertrekken waren nog niet ver licht. Waarom was zij nn ziekjuist nnnadat zij in zijne armen gernst en zich met hem verloofd had Waarom zond zij hem geen bericht van hare ongesteld heid Zon hij naar haar toegaan zij was nu toch alleen Neenhet was te laat er waren nog nieuwsgierige

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1