30 pCt. Brandstof lies pari ng P. M. DUIJVIS <fc Co., Ingenieurs en Machine fabrikanten, KOOG aid ZAAN. bericht. Zafe-Encyelopaedle Fabriek te Westzaan. Als 1» HYPOTHEEK M. KiITIST, Wagenmaker, yoor meltaiiin CAITEUAC. De Lange de Moraaz, Bericht van Inzet. Te Huur voor öiaar: A. C. DE FRENNE, G. BALDER, „BEPERKT RISICO". Finale Uitverkoop, van Brandverzekering, DE BOERENPLAATS, gaat niet door. 0oovertroffen kwalIteit op Land en Gebouwen, Veerestraat, b/h Hof, Alkmaar, OIDSEÏOOHV Zelfwerkende Injecteurs. Kweekerij »Flora", ALKMAAR. door 't aanbrengen van eene inrichting aan Stoommachines, welke zonder Condensor werken. Kost weinig van aanleg Geen onderhoudskosten Vergt geen arbeid van de machine. Wordt buiten de machinekamer aangebracht ïn werking te zien aan de Machinefabriek «Twente.'' weramg Reeds meermalen hebben we ook b r a n dsto 1 be s pa r i n g verkregen door oordeelkundig stellen van stoomschuiven en door het aanbrengen van onze stoomdicht blijvende zuigerveeren. Het WINKELHUIS met Opstal, Kasten, ERF en TUIN, aan de Laat, te heelt in veiling opgebracht f 4360^>4 Afslag in 't «Café Central", te Alkmaar, den 19 Maart 1890, 's avonds 7 uur. GOUWE, Notaris. in de BERKMEER, te Veenhuizen De Openbare Verkooping van de BOE RENPLAATS, in de B e r k m e e r, te Veenhuizen, toebehoorende aan den heer I. GROOT Cz., geannonceerd op den 19 en 26 Maart 1890, H. J. DE LANGENotaris. Sigarenfabrikant, KAMPEN. AGENT voor Noord-Holland V. I)i: FREANK. door E R- VAAS 3D E B H XX X UVT. In linnen bandje f 0,90. LET OP DEN NAAM. OPGERICHT 182». zijn GHOOTE en KLEINE SOMMEN verkrijgbaar. Adres aan het Kantoor der Ondkarspelsclie Bniik-Vereeniying te 01 OKAItsFEL. Makelaar t© Alkmaar, AGENT der Algemeene Rnturiwuaiborg-Niiut- schappij te Amsterdam, Puike Oud© SCHIEDAM II E R SCHIEDAM. Merk HIGH T CAP. Verkrijgbaar bjj Mej. Wed. C. REEKERS, firma C. M. S w a e r t s, aan de Boterstraat, A iö'17te Alkmaar. Bestellingen worden spoedignetjes en tegen concurreerende prijzen uitgevoerd. NB. I n ruilen hoogste v aarde. Rep ar atiu spoedig en netjes. BRAiVDWAAKBORGlI4ATSCHAPPIJ te Groningen, van weinig gevaarlijke panden, inboedels en goederen. Beproeft alles, behoud het beste. Aanvang van den nieuwen cursus voor JONGENS en MEISJES 1 M e i 1890. Leerplan en informaties zijn te bekomen bij de Directie der Leerhoeve. "V an Romund© Ac Greveke. ALK.MAAR. te ALKMAAR, AGENTEN DER CRED1ET-VEREENIG1NG OPENEN llANiÜELSCREDIETEN tegen eene rente-vergoeding van 4 per jaar en 1|8 7„ provisie, per 3 maanden nemen GELDEN in deposito. aan deu Geestersingel, gevestigd te TIEL, opgericht ia 1833 Kapitaal één Millioen Gulden. aan den Plump dijk groot 18 li. 63 5© e., en toebehoorende aan den heer I. GROOT Cz. Te aan vaarden het Land dadelijk en de Huismanswoning op 1 Mei 1890. Inlichtingen te bekomen bij den bewoner, den heer I. GROOT Cz. en bij de firma DE LANGE DE M0- RAAZ, te Alkmaar. LANGESTRAAT B 96 te ALKMAAR. GHOCOLAAD GROOTES Gij die boestgebruik Drop uit de blikken trommel van Wed. J. RAVE te Zwolle. Dit is het eenig echte en heilzaamste middel, per doos 30 cent. B^pot bij GEÏ, PERKALkMAAK. Kantoor Zijdam C 9, beveelt zich aan tot bet sluiten van verze keringen tegen brandschade, het opmaken van koop- en huurcontracten, inventarissen, boe delscheidingen enz., en heeft groote en kleine kapitalen als eerste hypotheek op solied on derpand tegen billijke renten disponibel. NICHT CAP f SCHlUlA* N.B. Als bewijs van echtheid, is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. Hoppe. is, evenals vorige jaren ruim voorzien van eene groote sorteering BIJT11GEN. Hij vestigt de aandacht vooral op rle. voorhandengeheel van gebogen esse hen hout vervaardigde ï'lf,- Mtl Ml I gebogen tcielen, stel, slokken enz. Onbreekbaar. Premie voor Ie klasse Heerenhuizen -46 ets. per 1000» Vertegenwoordiger te ALKMAAR de beer Mr 11. ttOGLMANS TEB SPILL, Advocaat- Procureur. De Directie herinnert hun die bij deze Maatschappij wenschen over te gaan dat de meeste polissen 5 6 of 12 maanden, vóór het einde moeten worden opgezegd. Den ZICKENHEIMERMainz. Nijmegen 15 April 1876. heer W. H. Ewijk bij Mijnheer Daar ik sinds het verloopen jaar aanhoudend aan korte ademhaling lijdende waszoo heb ik op aanraden van een mijner vrienden uw Druiven- Borsthonig gebruikt, met dat gevolg, dat ik heden nagenoeg geheel hersteld ben. UEd. Dw. Dienaar S. VAN KORTENHOF. Bij ongesteldheden, waar geen ander middel haat, zal men dit eenvoudig en natuurlijk buismiddel nooit zonder gunstig gevolg aanwenden. Elke flesch is door een metalen capsule gesloten, waar nevenstaand fabrioks- stempel moet zijn ingedrukt. Verkrijgbaar a fl 2, fi. 1 en a fl 0,65 de flesch te A L K M A A R bij BRUINVIS BAKKER, Apoth.; Avenhorn bij J. NieuwenhuizenBroek op Langedijk bij Pieter Klitsio, voorheen G Wagemau; Kolhorn bij L. Bruin; Nieuwe Niedorp bij W. C. Visser; Oostwoud bij C. Pool; Oudkarspel bij M. Hart; Rijp bij B. Caton; Schagen bij J. Groot Tzn.; Uitgeest bij R. Bakker. it? G0° Per Anker van 45 fl. 50, GRESHAM'S zelfwerkende Injecteurs werden door P. M. U IJ V I 8 Co,, Mach ine -F abrikanten, Koog aan de Zaan, aangebracht bij de Firma's C. Koch <j- CoTabaksdrogerij, Wageningen. M. K. HonigMaïskoekenfabriek, Koog a/d Zaan. Bloemendaal <y Laan, Rijstpellerij, Wormerveer. T. Duijvis Jz., Oliefabriek, Koog a/d Zaan. Claas Honig cj- Zoon, idem, idem. Verkade ij- Comp., Broodfabriek, Zaandam. Wessanen <j- Laan, Stoomboot »Bato", Wormerveer. a contant van alle KOOMll.N, BLOHUKN, rLAXTKV enz., aanwezig op de DE NEDKHLANUSCHK liAATiCUAPPIJ RESERVEFOXDS243,550,84! ANDERE RESERVES516,244,48 verzekert tegen billijke vaste premie alle onroerende en roerende goederen, binnen het Koningrijk der Neder landen tegen schade ontstaan door brand of door het inslaan van den bliksem ook al heeft dat inslaan geen brand ten gevolge gehad. AGENT voor ALKMAAR en omstreken Mr. WIC. HENII. DE LNN6E Langcstrnat A, Ao, 38, bij wien men zich tot het bekomen van inlichtingen, gelieve te vervoegen,. Stoomdr. van Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 8