No. 30. Twee en Negentigste Jaargang. 1890. ZONDAG 23 M&AIIT. L)it nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. ülticiêel Gedeelte. HERIJK voor de bewoners van BERGEN op '24 Maart OTERLEEK HEER HUGOWAARD SCHOORL AKERSLOOT van des voormiddags 9 25 26 '11 51 tot 's na middags 2 uren. Regeering en Regeeringspartij tegenover de voorgestelde inkomsten belasting. Binnenland. ILKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Aat er dagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80; franco door het geheele rijk 1, De 3 nummers 0,06. Prijs der gewone Advertentiën Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. De vooretellen van de vijf liberale kamerleden tot heffing eener rijksinkomstenbelasting met afschaffing van den accijns op het zouthet patentrecht en de opcenten op het recht van overgang van onroerend goedzijn thans bij de Tweede Kamer in behandeling; iedereen weet dat zij niet zullen worden aangenomen, en toch kan het onzes inziens niet worden ontkend, dat de voor stellers een nuttig werk hebben verricht. Blijkens het voorloopig verslag van het onderzoek in de afdeelingen der Kamer zijn deze wetsontwerpen door de meerderheid al zeer ongunstig ontvangen. Het recht om ze in te dienen is den voorstellers wel niet betwist daarvoor is het door de Grondwet te goed gewaarborgd - maar blijkbaar vond de rechterzijde het toch niet zeer gepast, dat zij van dat recht hebben gebruik gemaakt. Tegenover een zoo ijverig, zoo voortvarend Minister van Financiën kwam hun dat blijkbaar minder betamelijk voor. Een hervormer is die Minister wel niet; daarvoor geeft hij zich niet uit; maar als hij er nu toch eens in mocht slagende belasting op het zout eenigszins te verminderen, dan was het immers al mooi genoeg Tot een vermindering van de belasting op het zout bepalen zich inderdaad de plannen van dezen Minister van Finan ciën maarals voorzichtig financier, heeft hij daaraan een voorwaarde verbondenhij wil die belasting wel eenigszins verminderenindien het verlies dat de schat kist0 daardoor zon lijden, op een andere wijze weer werd vergoed gedeeltelijk bij voorbeeld door een hoogere opbrengst van de invoerrechtente verkrijgen door herziening van het tarief en inzonderheid door verandering van de wijze van heffing. Het isjbekend dat daartoe reeds een wetsontwerp door den Minister is ingediend waarbij een nieuwe regeling van de heffing van invoerrechten naar de waarde met invoering van een officieels prijscourant, wordt voorgesteld maar niet minder bekend is het, dat tegen dat ontwerp van alle zijden bezwaren zijn geopperd, zoodat het hoogst twijfel achtig is of de Staten-Generaal er zich mee zullen ver eenigen; dan zal echter ook het verlies, dat de schatkist door de vermindering van den zout-accijns zou lijden zeker niet gevonden worden, en het eenige dat van den Minister op het gebied van belastingheffing te wachten is, mitsdien moeten uitblijven. Bij ons staat het daarom vast, dat tegenover een Minister die zoo bitter weinig belooften zijn belofte daarenboven aan een voorwaarde bindt die hoogstwaar schijnlijk niet vervuld zal worden een zelfstandig op treden van leden der Volksvertegenwoordiging lof ver dient in plaats van blaam. En inderdaad schijnt de behandeling van de voorstellen der vijf liberale Kamer leden reeds eenige vrucht te dragen. Men herinnert zich, dat de Minister van Financiën uitdrukkelijk heeft ver klaard dat van hem geen voorstel tot belastingheffing van het roerend vermogenhet zoogenaamd kapitaal in portefeuille, effecten, aandeelen in maatschappijen, schuld vorderingen enzte wachten isniettemin hebben ver schillende leden der Regeeringspartij zich in de openbare vergadering reeds gunstig voor een dergelijke belasting uitgelaten; van een algemeene inkomstenbelasting, gelijk thacs is voorgesteld wilden zij niets weten maar een belasting op het roerend vermogen alleen, een effecten- belasting of rentebelasting jadat zou iets anders zijn. Ongelukkig is een effectenbelasting of zoo iets thans niet voorgesteld en is de herinnering niet uitgewischtdat toen een dergelijk wetsvoorstel aanhangig wasleden derzelfdo partij juist daarvan niets wilden weten maar zich ingenomen verklaarden met een algemeene inkom stenbelasting. Hoe dit zij, op het oogenblik dan schijnt de Regeeringspartij, door de voorstellen der vijf liberale Kamerleden in de engte gedreven en tot spreken ge dwongen van een belasting op het roerend vermogen niet meer afkeerig. En de minister In de Eerste Kamer werd bij de behandeling der Staatsbegrooting voor dit jaar gewezen op de lasten die op den landbouwer-grondeigenaar drukken, als grondbe lasting, hooge overgangsrechten bij verkoop van grond, zoutbelasting voor de zuivelbereiding'belasting op het geslacht voor den veefokker terwijl intusschen de in komsten van het boerenbedrijf aanmerkelijk zijn vermin derd; het roerend kapitaal daarentegen verheugt zich in volkomen belastingvrijdom. Bij zijn antwoord liet de Minister zich ten aanzien van zjjn weigering om aan dat onverdedigbare voorrecht een einde te maken toen veel minder sterk nit dan vroeger. »Ik heb er reeds op ge wezen", zeide hij, »dat op dit oogenblik bij de verschil lende ontwerpen, die van Regeeringswege reeds aanhangig zijn gemaakt of toegezegd het weinig aanbeveling zou verdienen, thans nog meer zaken aanhangig te maken." Hier werd dus voor het niet indienen van een ontwerp tot belasting van het roerend vermogen inderdaad geen andere reden genoemd dan dat de Staten- Generaal het op het oogenblik te druk hebbenmaar veel merkwaardiger is nog wat de Minister daarop liet volgen ten aanzien van het beweerde privilege dat bet roerend vermogen geniet. Bekend is. bet verschil van opvatting omtrent den aard der grondbelasting terwijl de een beweert dat zij eigen lijk geen belasting is maar een grondrentesindsjar en bepaald op een vast bedrag waarmede de tegenwoordige eigenaar heeft gerekend, toen bij den grond kocht, kan de ander er niets anders in zien dan een gewone belas ting. Volgens de eerste opvatting zijn de inkomsten uit den grond dus evenzeer vrij van belasting als die uit effecten en schuldvorderingenen kan er dus ook geen sprake zijn van een privilege voor het roerend ver mogen alleen de hooge overgangsrechten bij verkoop zouden dan het vaste vermogen iets meer bezwaren dan het roerend. De Minister wees op dit verschil van opvat ting. Neemt men aan zeide hij dat de grondbelasting een grondrente is dan bestaat er geen privilege is zij inderdaad een belasting als elke andere dan kan het bestaan van het privilege niet ontkend wordenmaar op het oogenblik nu de grondbelasting nog altijd tot het oude bedrag wordt geheven, moet zij hier te lande beschouwd worden als een grondrente; wel is reeds in 1879 tot een herziening van de belastbare opbrengst der onbebouwde eigendommen besloten en dus in beginsel aangenomen dat de grondbelasting werkelijk een belas ting is maar dat beginsel is tot nu toe niet in practijk o-ebrachtweldra zullen de Staten-Generaal in de gelegen heid gesteld worden het in praktijk te brengen want dc herziening is afgeloopen en eerst »dan zal men kun nen gewagen van een privilege van het roerend ver mogen." Volcens den Minister bestaat er alzoo reeds een pn- vilege°van het roerend vermogen indien men de grond belasting als een belasting beschouwt; maar ook indien men er alleen een grondrente in zietwordt het pri vilege geboren, zoodra men naar aanleiding van de thans geëindigde herziening verandering in de grondbelasting brengt. Nu zal de Minister eerlang daartoe wetsvoor stellen bij de Staten-Generaal indienen, en intusschen blijkt hij niet voornemens het privilege van het roerend vermogen althans te gelijker tijd op te heffen! Maar meent hij dan dat zijne plannen met de grondbelasting in dezen tijdnu de landbouw zeker niet gezegd kan worden te bloeiengeen tegenstand zullen ontmoeten indien men hem kan wjjzen op het privilege van het roerend vermogenhet privilege voor de bezitters van effecten hypotheken enz., dat volgens zijn eigen beken tenis daardoor zou ontstaan Zoo de Minister dat mocht meenen, zijn wij van onze zijde zoo vrij te meenen dat hij zich deerlijk vergist. Bij kon. besluit van den 19 is benoemd tot ont vanger der directe belastingen te Nieuwer-Amstel c.a. de heer W. van Nouhuijs, thans te BEVERWIJK' Bij kon. besluit van den 16 is benoemd tot hoog leeraar in de faculteit der geneeskunde aan do Rijks universiteit te Groningen, om onderwijs te geven in de oogheelkunde, de heer dr. M. E. Mulderlector aan die universiteit, nit welke betrekking hem eervol ontslag is verleend met ingang van den dag, waarop hij zijne lessen als hoogleeraar aanvangt. Bij kon. besluit van den 16 zijn ter zake van hun gedrag a. bij het gevecht van Kota-Toeankoe (Atjeh) op 26 Juli en b. bij dat van Kota-Pasir op 27 Sept. 1889 verschillende officieren en onder-officieren benoemd tot ridder 4 klasse der Militaire Willemsorde, terwijl bepaald is, dat enkele reeds overleden officieren in de registers van de kanselarij der beide orden zullen worden inge schreven en dat bij afzonderlijke dagorders zoo in Indië als in Nederland eenige officieren en manschappen eervol zullen worden vermeld. Den 17 is te Wijlré een moordaanslag gepleegd op den openbaren weg op Theresia Herben. Een schot werd op haar gelost, waardoor zij aan het voorhoofd eene wond ontving van ongeveer 8 dnim lengte; een tweede schot verwondde haar minder ernstig. De dader was volgens mededeeling der verwonde vermomd. De gemeenteraad van AjVST A PAIIEOVI SA beeft den 18 tot gemeente-ontvanger benoemd den heer J. Jol les, gemeente-secretaris. De borgtocht werd op f 2000 bepaald. Den 18 hebben de hoofdbesturen van de vier hoofd- vereenigingen voor de scholen met den bijbel met alge meene stemmen het ontwerp van de commissie van ad vies voor de oprichting van een schoolraad aangenomen. In dien raad zijn benoemd drie gedelegeerden door elk der vier hoofdbesturen en wel voor christelijk nationaal de heeren van Lennep, Hevbrock en Bijleveld, voor christ. ger. schoolonderwijs de heeren Noordtzy, van Kluyve en Nederhoed, voor de unie de heeren Pierson, Derksen en dr. L. de Geer en voor de christ. onderwijzers de heeren Meyer, Wijnbeek en Nobels. Tot voorzitter is ge kozen de heer Piersontot secretaris de heer Derksen en tot thesaurier de heer dr. L. de Geer. In de Stan daard is het reglement voor dien schoolraad opgenomen. Den 21 zijn de heeren jhr. W. A. L. Mock en A. J. G. Timmermans herkozen met 107 en 116 van de de 116 uitgebrachte geldige stemmen tot hoofdinge landen van don Haarlemmermeer-polderterwijl de heer W. de Clercq mede met 116 stemmen gekozen werd in plaats van den heer R. W. J. C. van den Wall Bake, lid van het dagelijksch bestuur geworden. Bij de tweede kamer is ingekomen een adres van den Nederl. Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijnvan de Nederl. Vereeniging tegen de pros titutie en van 18208 manneljjke eii 20224 vrouwelijke ingezetenen des Rijks, houdende verzoek om bij de regee- riug aan te dringen op het nemen van maatregelen tegen de prostitutie. De gemeenteraad van SCROtóRE heeft besloten, aan de regeeiing te vragen ontheffing van de verplichting tot het heffen van schoolgeld. Bij de doopsgezinde gemeente te HAAREEML is tot predikant beroepen ds. L. Ilesta te Sneek. Te Leeuwarden zijn 92 van de 146 voor de nuttige handwerken geëxamineerden geslaagd. De Ginnekensche Tramwegmaatschappij keert over 1889 6j pet. dividend uitde exploitatiekosten zijn sedert de oprichting der maatschappij in 1885 van 76.1 gedaald tot 62.8 pet. der inkomsten. De Rotterdamsche Tramwegmaatschappij keert over 1889 7j pet. dividend uit. Te Dordrecht is het percentage voor den hoofde- 1 ijken omslag voor 1890 vastgesteld op 21 pet., gevende 148.014.87. De bevolking der provincie Groningen bestond op 1 Januari 1890 uit 137.203 m en 140.021 vr., samen 277 224 tegen 276.052 op 1 Januari 1889. De bevolking van de gemeente Groningen beliep op dat tijdstip 55215, van Veendam 10709 en van Slochteren 10310. Te Zwolle heeft de gascommissie voorgesteld om met bet oog op de verhooging van de steenkolenprijzen den gasprijs met ingang van 1 April van 6 centen per kub. el op 8 centen te brengen bij de gasverbruikers gaat een verzoekschrift aan den raad rondom niet tot die verhooging te besluiten. Te 's-Gravenhage zijn deze week de schilderijen verkochttoebehoord hebbende aan wijlen de baronnesse van Wassenaer van Catwijck. Het totaal der opbrengst bedroeg 42410. Beroepen bij de doopsgezinde gemeente te AM- STERDAM ds. W. J. Leendertz te de Rijp. Daar in den laatsten tijd de dolheid bij honden in Noordbrabant eene verontrustende uitbreiding heeft ver kregen, heeft de Commissaris des Konings in die provin cie "bij besluit van den 20 een bevel tot bet muilkorven der honden voor de geheele provincie uitgevaardigd. De arr. -rechtbank te Leeuwarden heeft een 34ja- rigen slagersknecht uit Harlingen veroordeeld tot 25 boete, bij niet-betaling te vervangen door 14 dagen hechtenis, omdat hij den 15 Nov 11. een bond, die in de slagerij kwam loopen, een stuk uit het oor gesneden had. De lijsten der kiezei'3 in de gemeente UB.8EM, zoo voor den gemeenteraad, als voor de provinciale sta ten en voor de tweede kamer zijn allen voorloopig vast gesteld op 120 kiezers. De Gooiscbe Stoomtram keert over 1889 2pet. dividend uit. De exploitatiekosten bedroegen ƒ61959, ongeveer 9000 minder dan in 1888: het vervoer alleen bracht 95875 op. Door het ongunstige zomerweder werd in Juli en Augustus /T0.000 minder ontvangen. Aan de bijzondere school te BROEK OP EAA- KEDIJK is tot onderwijzers benoemd mej. E. Kerper te Zetten. Na eene langdurige ziekte is te Oosterbout over leden de heer H. M. Smits, sedert 2 Mei 1888 lid van de Eerste Kamer voor Noordbrabant. Het kohier van den hoofdelijken omslag te AMAA- FAl'LOD AA is den 18 vastgesteld op 2583,25. In de vergadering van het Leidsche Studentenkorps van den 19 is de feestweek vastgesteld op 22 tot 28 Juniop 23 Juni wordt de gekostumeerde optocht ge- honden. Het plan voor het feestgebouw werd goedge keurd; den 31 heeft de aanbesteding plaats. Den 19 hebben de heer Rosier Faassen en zijne echtgenoote mevrouw Faassenvan Velzen hunne 50jarige tooneelloopbaan, in den Grooten Schouwburg te Rotterdam, herdacht met de opvoering van Platijn en Co., bij welke gelegenheid hun verscheidene geschenken aangeboden werden. De gemeenteraad van Leiden heeft den _0 het voorstel, om de waalsche kerk af te breken ten einde het terrein der nieuw op te bouwen gehoorzaal uit te breiden, verworpen met 15 tegen 11 stemmen. Te 's-Gravenhage is den 20 op f 5000 jaarwedde tot directeur der gemeente-werken benoemd de heer J.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1