hut Jificlt en sterk HEEREIHUIS, Ned. Ger. Kerk. Notaris BAÜKM Notaris A. VONK, Openbare Verknoping BEIJERSCH HOF", Stads berichten. AlkmaarBercren. Alkmaar—Hoorn. Grodsdienstoefening'. publiek verkoopen A. Lindo thans in diezelfde betrekking te Arnhem werkzaam. Den 20 des morgens hebben de arbeiders der En- achedesche katoenspinnerij, die den 19 den arbeid staak ten, omdat don 18 twee arbeiders ontslagen waren, die ge weigerd hadden de boete te betalen, den arbeid hervat, uitgezonderd vier belhamels wien de toegang verboden werd. Bij de firma Ter Kuile en Morsman zijn V- der weefgetouwen in werking, die bezet zijn deels door de vaste arbeidersdeels door arbeiders die het werk hervat hebben. Den 20 is te Utrecht voor de nuttige handwerken o. a. geslaagd Mej. J. Polman te WltlJk. - Den 20 is door het springen van een rail een trein nabij AMSTERDAM gederailleerd, tengevolge waarvan de weg tijdelijk versperd was en groot opont houd ontstond in het verkeer. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Den 21 is te HAARLEM de vijfjarige bloemen tentoonstelling van de Algemeeue Vereeniging voor bloembollencultuur te Haarlem geopend. Er worden pogingen in het werk gestold om een tramomnibusdienst in het leven te roepen tusschen Alk maar over Bergen naar Egmond aan Zee. Zal het met •die poging gaan, als niet zoovele en bij pogen slechts blijven Altijd is en wordt geklaagd en met reden over het geheel ontbreken van gemeenschapsmiddelen met het sehoone Bergen en het frissche Egmond aan Zee. Het mag dan ook inderdaad hoogst wenschelijk worden geacht, dat de plannen worden verwezenlijkt en op 1 Mei a.s. de klachten over het dure verkeer kunnen ophouden. De toekomst zal natuurlijk moeten leeren of de zaak levensvatbaarheid heeft, de heerlijke omgeving van Bergen is o. i. echter een der waarborgen, dat, bij eene oordeelkundige exploitatie, des zomers van den dienst, een druk gebruik zal worden gemaakt. Sinds eenige dagen is in het hotel Benedict een panorama tentoongestelddat een bezoek overwaard mag genoemd worden. Verrassend is inderdaad de af wisselende vertooning van een aantal gezichten ter Parijsche tentoonstelling, die men, rustig op zijne plaats blijvende genieten kan. Goed gezien is het zeker van den ondernemer, dat hij den toegangsprijs zeer laag heeft gesteld en om de vier dagen door hét aanbrengen van andere platen nieuwe aantrekkelijkheid aan zijn kunst werk verschaft. Door den commissaris van politie zijn den 22, inge volge de wet van 25 Mei 1880 (staatsblad no. 89) alhier In beslag genomen 7 vinken5 leeuwerikken en 1 geolgors, welke vogels de eerste negen maanden desjaars worden geacht nuttig te zijn voor landbouw en houtteelt, en door E. F., vrouw van L. v. E., uit Amsterdam, alhier met meer andere vogels te koop werden aangeboden. De in beslag genomen vogels zijn daarna losgelaten terwijl tegen de verkoopster proces-verbaal is opgemaakt. Op uitnoodiging van de heeren W. Bos, burgemeester van Oudorp, en T. Slagter Pz., burgemeester van Berk hout beiden leden der Provinciale Staten dezer pro vincie, vergaderden den 5 dezer maand te Rustenburg do burgemeesters en wethouders der gemeenten Oudorp, Oterleek, Ursem, Avenhorn en Berkhout, teneinde de middelen te bespreken, waardoor het tot stand komen van den ontworpen lokaal-spoorweg Alkmaar-Hoorn zou kunnen worden bevorderd. Het gevolg dier bespre kingen is geweest, dat door de respectieve gemeente raden besloten is in een eventueel daarvoor benoodigd kapitaal gezamenlijk een bedrag van ƒ15000,aandee- len te nemen en burgemeesters en wethouders is opge dragen, zich met elkander te richtcjn tot Gedeputeerde Staten van Noordholland, met eerbiedig, doch dringend verzoek, bij de Provinciale Staten gunstig te adviseeren op het verzoek in deze gedaan tot het verleenen van eene subsidie, op grond dat het tot stand komen dezer verbinding niet alleen een lokaal, maar in hooge mate een provinciaal belang mag genoemd worden. Lof felijk mag voorzeker het streven dor bedoelde ge meenten worden geheeten om geldelijken en zedelijken steun te verleenen aan eene zaak, die van zoo over wegend belang is voor den bloei en de ontwikkeling van een groot deel van dit gewest en overtuigend blijkt dan ook door dit krachtig gezamelijk optreden, hoezeer men prijs stelt op de verwezenlijking der aanhangige plannen. Getuigt het reeds van warme belangstelling, dat vijf kleine gemeenten te zamen ongeveer 6000 inwoners tellende zulk een aanzienlijk bedrag voor de zaak over hebbenniet minder zal bij Gedeputeerde en Provinciale Staten wegen het feit, dat ook onomstootelijk blijkt, hoezeer het platteland evenzeer de groote behoette aan eene voldoende verbinding tusschen deze beide be langrijke gemeenten in Hollands Noorderkwartier gevoelt. Wij verheugen ons dan ook zeer in dit besluit: wij hebben steeds getracht de overtuiging ingang te doen vinden, dat vóór alles de kortste en snelste verbinding van deze omgeving met het oostelijk spoorwegnet moet worden verkregen. Wij brengen den wakkeren gemeente besturen, die zoo krachtig voor deze zaak in de bres zijn gesprongen, onze oprechte hulde. Zij hebben aanspraak op de waardeering van een ieder, die het wel meent met de ontwikkeling dezer streek. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 20 Mrt. Petrus Bernardus Weehnizente 's-Hertogen- bosch en Margaretha Geertruida Vermeer, alhier. Jan Robbert van Arnhem, alhier en Anna Maria Catharina van der Oord, te Winkel. Jan Vis weduwnaar van Catharina Maria Dekker te Oudkarspel en Agatha Dekker, wed. Cbristiaan Coller, alhier. VEILING VAN V AST Ë~G ÖED ERE NÏ 20 Maart. Door den Notaris H. Metman. Woonhuis en Erve z.z. Langestraatsectie A 601 ,01,17. Str. J. Muijs, 3130.— Afslag 27 Maart e.k. 20 Maart. Door den Notaris A. Vonk. Woon- en Winkelhuis, hoek Paijglop en Laat, A 2499, .84. Str. S. Stikkel van Dam f 4400.1 (Afslag 27 Maartin het Café Central.) AMSTERDAM. pCt. Nederland Ce-t N. W. Schold 2} dito dito 3 dito, dito3} dito, Oblig3} Italië, Inschrijving 1861 81 .5 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. LOOO Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 dito, dito April-Oct. 5 Portugal, Obl. Buit. 1853/80 .3 Rusland, Ob. H. en C 1798G815 f 1000 Jan. 5 Cert. Insch. 6e serie 1855 'L R. 500 Apr.-Oct. 5 Obl. 1864 Amsk f 1000 April-Oct. dito1866 dito, Oostersche Leenlng 2e serie dito1860 2e leening 100 dito1875 geoons 50-100 Apr.-Oot. dito, 1880 gecons Z K. 125-625 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le serie 1 .Ian. 1 Apr. 1 Juli 1 Oet. 4 ditodito 2e serie 4 dito, 1867 69 20-100 Mei-Nov. 4 dito, in goud la83. Juni. Dec. .6 dito, dito 1884. 13 Jan 13 Juli. 5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele .4 dito dito Binn. dito .4 Turkije, eepriv. Oblig5 dito, Geconverteerden Ser. D. dito, id. C. Egypte, Obl. leening 1876 .4 Mexico, Obligatiën geeonvert .6 Peru, Oblig. leening 1870 geregist. 6 dito dito187 2 id. .5 Venezuela, Obligatiën 1881 .4 Nederland, Cult. Maatscb. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-A&ndeelen dito, Koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig. dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand. dito, N.Centr Spoorw. Aend. f 250 dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl -Zuid-Afr. Spw .4 Italië, Spuorwegleemng 1887/89 3 dito, Zuid-Itai. Spoorweg Obl. .3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand. 5 dito, Hypotb. Obligatiën .4} dito, id. 3 dito, Baltiscbe Spoorw. Aand. 3 dito, Orel.-Griasi. Obl. .4 dito, Orel.-Vitebsk. Oblig. .5 dito, Poti-Tiilis Oblig. f 1000 5 dito, Transcaus, Spoorweg Oblig. 3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 1001000. 5 dito, dito Oblig4 ZweedscbNoorweegscne Spoorwegen 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Bio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand. dito, Miss. Kans. Texas Aand. dito, dito. Alg. Hyp. Certif. 5 dito, N.-York Erie West. Sp. Aand. dito, Wabasb St. L.en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100 3 Hongarije, Theiss Spoorweg 4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 .4 dito, dito 1860 dito, dito 1864 5 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening ls64 Loten 5 dito, dito 1866. Dito 5 Turkjje, Spoorwegleening 3 8 li 96; 102-i 102| 874 7iü 72 7 3 TB 734 62f 104-& 881 102^ 102-fk 64 1 OjtJ 10U-U 89 89-fj 89-nr 93-ü 10544 99 6'J 6 af 914 1744 1744 93 94 le s 16 53-hb 544 14 58} 1024 107 a 34 89f 124f 56} 58j 1U4 11944 99 744 62t4 884 iooi 1024 724 69} 8744 19fk 3G- 15-iV U5| 8344 644 6 4 fir "2444 29j 1094 1064 113 1161 1481 1244 156 144 17* 22- Mrt. 81} 964 10244 72| 724 6 2 i,t 1044 884 1024 102-f 644 884 884 884 931 1051 994 68 t4 9li 174 174 944 15x4 504 54x«' 584 102} 107 9üï 54ï 58 llOï 1194 994 614 102} 684 »74 20 314 15 8.4} 29} 1094 106; 111 148} 124) 17} ALKMAAR 21 Mrt. Kleine kaas 33Commissie 25Middelbare f 20,50, aangevoerd 8 stapelswe gende 2005 K. G. Op de graanmarkt werden aangevoerd 1252 mudden. Tarwe 6,50 a 7,62"/», Kogge 5,75 a 6,10, Gerst 4,80 a 5 dito Chev. 5,35 a 6,50 Haver 3,50 a 4,40, Paardenboonen 5,60 a 5,90 Bruine dito 8 a 9, Citroen dito 10.50 a 12, Witte dito 12, rood Mosterdzaad 17,50 Karweizaad f 9, Erwten: Groene 11 a 13, Grauwe j 12 a 13 Vale 8 a 12. 22 Maart. Aangevoerd 7 Paarden 70 a 20014 Koeien en Ossen 150 a 250 198 Nuchtere Kalveren 6 a 18, 355 Schapen 20 a 35, 157 Magere Varkens 18 a 24, 327 Biggen 9 a 13,50, 5 Bokken en Geiten 4 a 104 Kleine Bokjes f 25 a 30 Boter per kop ('s middags 12 uur) 0,60 a 0,75, Kipeieren 2,60 a 3,25, Eenden dito 3,20 per 100. AMSTERDAM 19 Maart. Aardappelen: Priesche Dok- kummer Jammen 2,30 a 2 60, idem Franekor Jammen 2,10 a 2.30, idem Engelsche Jammen 1.60, Zeeuw- sche Spuische Jammen 2 a 3.40, Geld. blauwe 2.30 a 2.40, Zeeuwsche dito f 2.10 a 2.20, Pruis. Hambur gers 3.30 a 3.50, Roode /2a 2.10 alles per mud. Raapkoeken 55 a 90, Lijnkoeken 8 a 11,75 per 100. Petroleum onveranderd. Kalm. EN KRUIZEN 19 Mrt. Karwijzaad 9,50 a 9,87','s, Mosterdzaad 16 a 18,50, Maanzaad 10 a 12, Erwten: Groene 11 a 12 Vale 11 a 13, Wijker Vale 9 a 10,50, Grauwe 11,50 a 13,50, Bruine booneny 7,50 a 8,50 Gerst 4 a 5 Haver 3 a 4Biggen 6 a 7Konijnen f 0,25 a 0,60 Kippen 0,75 a 1,30, Kip- ciereu 3 a 3,50 per 100, Boter f 0,50 a 0,55 per pond. EDAM 20 Mrt. Aangevoerd 240 stukken boter/1,10 a 1,15 per P., Kipeieren 3 a 4 per 100. Op de lammerenmarkt waren 242 stuks overhouders aangevoerd. Prijs 22 o 27,50. HOORN 22 Maart. Aangevoerd Tarwe 7,50 a 8, Gerst 5 a 5,50 Haver 4,50 a 5 Erwten Witte 9,50 a 10,50 Groene dito 10 a 10,50Grauwe dito 12 a 13Vale dito 10 a 13Bruine boouen 8 a 9,50Karweizaad 9,50 a 10Mosterdzaad 16 a 18,50, 12 Paarden 70 a 30060 Schapen 28 a 36 460 Lammeren 22 a 34150 Kalveren 8 a 22 41 Varkens f 12 a 28, 7 Zeugen 30 a 60, 140 Biggen ƒ6 a 122200 Kipeieren 2,75 a 3 per 1001950 Koppen boter 0,47'/, a 0,50 per kop. LEIDEN 21 Mrt. Aangevoerd 5 Stieren 70 a 300, 125 Melkkoeien 104 a 25040 Kalfkoeien 146 a 27092 Geldekoeien 95 a 235 98 Vette Ossen en Koeien 142 a 300 15 Vette Kalveren 49 a 90 153 Nucht. dito 3 a 11110 Vette Schapen 25 a 36, 330 Weide dito 19 a 32, 92 Magere Varkens 16 a 46247 Biggen 8 a 13. ZAANDAM 20 Mrt. Kleine kaas 32 aangevoerd 2 stapels. LONDEN 20 Maart. Aangevoerd 200 Runderen 2.4-4.9, 1000 Schapen en Lammeren 4.9-6.9, 70 Kal veren 3.9-6.9, 5 Varkens 2.4-4.4. inde r sro uw d J. VIS?,. Wedr. van C. M. Dekker en A. DEKKER,. Wed. van C. Coller. Afgemeene kennisgeving. Ondertrouwd J. ROBBERT VAN ARNHEM en ANNA M. C. VAN DER OORD. Alkmaar, 20 Maart 1890. Ondertrouwd: P. B. WEEHUIZEN en M. G. VERMEER. Geen receptie. Benige kennisgeving binnen Alkmaar, 's Hertogenbosch Alkmaar 20 Maart 1890. Ondertrouwd P 1 E TER V A DER l'dz. GRIETJE WINKEL. Jd. Schermeer, Oterleek, Heer Hugowaard, 21 Maart 1890. Heden overleed, na voorzien te zijn van de HB. Sacra - meuten der stervenden onze innig geliefde dochter APRA MARGARETHA CATHARINA MARIAin den jeugdigen leeftijd van bijna 14 jaren. Alkmaar A. R. MULDER. 19 Maart 1890. M. G. MULDERSchjEiimeii. Eenige en algemeeue kennisgeving. Heden overleed onze geliefde moeder en behuwdmoeder, mejuffrouw de Wed. J. VISSER geb. Zeeuw in den ouderdom van 77 jaar. N. Hellevoet, J. VISSER. 20 Maart 1890. B. J. VISSER geb. Pick. Volstrekt eenige kennisgeving. Voor de bewijzen van deelneming, dezer dagen onder vonden, betuigen wij onzen hartelijken dank. G. BOUMA. Alkmaar. W. BOUMA—Vellinga. D, V. Zondag voorm. 10 en 's avonds 6 uur, Woensdagavond half achtDs. L. SPOEL predikant te Kampen. te Alkmaar, in het koffiehuis »De Kroon" aan het Waagplein, bij opbod op Dinsdag 8 April 1890, en bij afslag den daarop volgenden Dinsdag, telkens des avonds ten 6 ure, ten overstaan van Notaris B. WIELAND LOS, van: met KOEPEL-, TUIN- en andere KAMERS. KEUKEN, KELDER, ZOLDER en vele verdere gemakken, voorts grooten TUIN en ERF, genaamd: 19 get. E 13, staande en gelegen bij elkander op een gunstigen stand, zeer aangenaam en schoon, met een bijzonder fraai en vrij uitzicht op den Alkmaarder Hout, aan den Kennemerstraatweg naar Heiloo, te Alkmaar, even buiten deze stad, kadaster Sectie F, Nr. 703, groot 8 a. 14 c., behoorende aan Mevrouw S. B. M. PANNE- KOEK geb. Lans, te Apeldoorn; dadelijk in gebruik te aanvaarden; eiken werkdag des voorm. van 10 tot 12 ure, tot en op 15 April 1890, te zien, mits men zich vervoege bij den Heer A. F. VAN DE KAMER, in E 12, naast het perceel, dat inmiddels is uit de hand te koop en te bevragen ten kantore van voorn. Notaris, te Uitgeest, alwaar nadere inlichtingen zijn te bekomen. zal publiek verkoopen op Dinsdagen 1 April 1890, bij opbod en 8 April d.a.v., bij afslag, telkens des voormiddags 11 uur, in de herberg van D. Kist te KOLHORN: Drie perceelen uitmuntend in den Waardpoldergemeente Barsingerhorngroot 7 hectaren 85 aren 30 centiaren. Verhuurd tot Kerstmis 1893 aan den heer G. BLAAU- BOER Jz. Eigendom van de heeren C. BOOD JACz., S. MEERLO en D. KIST. De veilconditiën liggen ter inzage ten kantore van voornoemden Notaris en ten kantore van den Notaris ABR. SLOOS te Winkelalwaar ook alle inlichtingen te bekomen zijn. resideerende te Schoorldam, zal Woensdag 23 April 1890, voormiddags 10 uur, te K o e d ij k, in de herberg van de weduwe STAM, 1. Twee akkers IIOI WLAXD te Noordscharwoude, samen groot 1.11.80. In huur bij Jan Vadee en Klaas Kuiper te Koedijk. Aanvaarding Kersttijd 1890. 2. Drie akkers BOUWLAND te Koedijk, groot 76 aren. In huur bij C. Kos. Aanvaarding Kerst tijd 1890. 3. De helft in een BOSCH te Schoorl, aan Teu gelaan, groot 0.74.90. Aanvaarding bij de betaling. 4. Ken HUIS en EKVk te Koedijk, gem. Oudcarspel, groot 0.10 80. In huur bij Jan de Waal voor/1.25 per week. Aanvaarding bij de betaling. Eigenaresse GRIETJE KOS, vrouw van ARIE SCHUIT te Zijpe.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 2