Voorloop!^ Bericht. Maatschappij van Nederlandsche Fabrikanten. lleeren- Jongeheeren en derkleedingstukken Kin- Algerneene Friesehe LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ, BOELHUIS. HUIS. Notaris A. VONK Notaris A. VONK, Belangrijk Boelhuis. Notaris A. VONK Openbare Verkooping, Hengstenvereeniging Koloniale waren. Rederijkerskamer „Aurora", VOO RS TEL LIN G op Donderdag 27 Maart 1890 OPENBARE VERKOOP, IujL Z. HOLSMULLER Tuin-, Gras- en Klaverzaden Zaai- en Voerhaver, DINSDAG, den Isten APRIL a.s., ILANGE§TRAAT a si Gevestigd te LEEUWARDEN. ONZE JONGEN, IIK P0RTEM0XXA1E VAX EEX STUK EEN BITTERE PIL. Na afloop BAL publiek verkoopen: publiek verkoopen publiek verkoopen: Er is «/eene «letet/enhelil tot Eil- MftfiiiiiiHif of» «te jftaats. ALKMAAR EN OMSTREKEN. in de Seliermeer. I^aat 102 P. KOLLES. De DIRECTIE bericht door dezen haren geëerde begunstigers van Alkmaar en Omstreken dat zij op haar 1 ij d e 1 ij k M a g a z ij n weder zal OPENEN in de tegenover de lirrna de Wed. A. PRINS ZOONte ALKMAARmet eene onovertrel bare sorteering bestaande in Kamgaren gekleede en Jacquet Costumesenorme sorteering Fantasie Costumes voor Heeren- en Jongeheeren van al de goedkoopste tot de fijnste kwaliteiten, bijzonder groote keuze in waaronder uitmunten geheel nieuwe Tricotpakjes. Wij maken onze geëerde begunstigers reeds bij voorbaat opmerkzaam dat ons verblijt bier ter stede voor dit seizoen slechts VIER WEKEN kan zijn, doordien wij reeds in ver schillende plaatsen contracten hebben algeslolen. Achtend DE DIRECTIE. 266.316,8(9 100,450 98,000,— 177,312,50 357,924,15"' 108,100,— 70,000,— 105,460,25 60,150,— 57,864,375 58,350 19,725, 11,092,82 13,081,25 35,658,12' 40,271,87"' 45,787,50 40,500,— 786,800,— 40,904,83-' Totaal ƒ2,493,749,49 Werkelijke waarde van bovenstaande bezittingen op 31 December 1889 zonder inbegrip van de op dien datum verschenen renten f 2,602.489,83'. W. J. OOSTERHOF F Jz. H. BEUCKER ANDRE Ai. Verzekering van kapitalen bij overlijden van f 50 tot f ÏOOO. zal Woensdag 2 April 1890, voormiddags 10 uur, te Schoorldam, ten huize van Mejuffrouw de weduwe P. NIEUWLAND, Kalfkoeien, 2 Geldekoeien, 2 S «fcfir Hokkelingeu, Kalveren, 1 bruin Merriepaard oud 8 jaar, 1 Kar, 1 Speelwagen, 1 Boerenwagen met hekken, 1 driewielde Kar met ierbak, 1 Melkwagentje, Boeren- en Bouwge reedschappen, Hooi, Mest, Tuigen, enz. Er is geene gelegenheid tot uitspanning op de plaats. zal Dinsdag 8 April 1890, voormiddags 10 uur, te Warmenhuizen, ten sterf huize van A. HOFDIJK, Meubelen, Huisraad, Inboedel, Winkelgoederen, Inventaris van de bakkerij, 2 Koeien, 2 Varkens, Mest, Schuitje, Hooi, enz. te Schoorldam, zal Woensdag 9 April 1890, voormiddags 9 uur in de Schermeer, aan de Noordervaart, nabij den Stompentoren op de Boerenplaats bewoond door den Heer K. AKKERMAN, 13 puike Kalfkoeien, 5 puike Geldekoeien, 4 puike Hokkelingen, 1 prachtige éénjarige Stier, Kal- 1 drachtige Zeug, 1 zoo goed als nieuwe Kap- 1 Boerenwagen met toebehooren, l driewielde Kar met ierbak, 1 Hooischudder, 1 Hooihark, 1 Hort met ketting, Kruiwagens, Melkwagens, Weivaten, Kaas- tobben, Kaaspersen, Makers, Zetters, Kaasborden met hangers, Emmers, beste Zoutkisten, Karns waarbij 1 Hattewaij drykarn, Slijpsteen, Mestplanken, Rom mel, Takkebossen, enz. te OTERLEEK ten huize vau de Wed C. KALIS, op Donderdag den 3 April 1890, 's voormiddags ten 11 ure precies van 11 Kalf kooien 1 Geldekoe, 2 Kalfvaarzen 2 Pinken1 zwart Merriepaard1 éénjarig ÊVeulenTrekhond met Melkwagen 1 Kap- wagen op veereu 1 Kar op veeren1 Boerenwagen 1 Hooischudder, 1 Hooihark, Molk- en Boerengereed schappen waarbij 1 Kaaspers met Standers voor 6 kazen, en eenig HUISRAAD en INBOEDEL. inlichtingen worden gegeven ten kantore van den Notaris DE GELDER, bij den Stompentoren, te Oterleek. Op de plaats is geene gelegenheid tot uitspanning. De hengst H O K S A, bij de den 11 Maart te Sehagen gehouden keuring onder- scheiden met eene subsidie van 250, Is ter dekking besfliikHjanr bij .1. C. HOFDIJK, Heer Hugowaard. Dekgeld 1©,—bij niet drachtig zijn der merrie wordt 5,teruggegeven. Houders van aandcelen, die hun dividendbewijs No. 2 nog niet ter inwisseling hebben aangeboden, worden verzocht, dat alsnog in te leveren bij den secretaris penningmeester. Namens het Bestuur, S. DE JONGH, Secretaris. veren, wagen met 1 Mei a.s., eene bekwame HEIIKEBIMEID en dito WEKK.M1SID, goed kunnende strijken en met de wasch omgaan beiden P. G. en liefst niet onder de 25 jaargoede getuigen volstrekt vereischt. Aan te melden in persoon bij mevr. PAETS VAN GANSOIJEN, Langestraat Nr. 36, te Alkmaar. Een PERSOON, P. G., 35 jaar oud, 10 jaren in één betrekking werkzaam, zoekt tegen Mei a.s plaatsing. Ook genegen te reizen. Goed in het noorderkwartier bekend en van zeer goede getuigen voorzien. Adres franco brieven lett. W JBoekh. NBDERKOGRN te Alkmaar. EN Aa nvang 7 uur pre a contant, te Schermerhor n, op Woensdag 2 April 1890, 's morgens ten 9 ure, ten huize van Mej. de Wed. A. FOCKER Jr., ten overstaan van den Notaris P. J. LAD, van: 4 Geldekoeien, 1 Paard, 1 Tent wagen, 1 Kar op veeren, 1 drie- fe wielde Kar, diverse Boerengereed schappen en eenig Huisraad en Inboedel. bericht bij deze de ontvangst van liet nieuwe STA- LEXBOEK van BEHANGSEL en RANDENmooi wit KASTPAPIER en KASTRANDJES enz. van de puikste kwaliteitenverkrijgbaar bij COMMISSARISSEN en DIRECTEUREN van genoemde Maatschappij, voldoende aan de bepaling, vervat in art. 61 van het Reglementbrengen bij deze ter kennis van de Deelhebbers 1 Dat de Rekening en Verantwoording over het administratiejaar 1889door de bij art. 59 des Regiements voorgeschrevene Vergadering, heden is opgenomen, goedgekeurd en vastgesteld, sluitende met een voordeelig saldo van 129,018,85 zoodatmet de saldo's van vorige jaren het te verantwoorden fonds uit. December 1.1. bedroeg de som van f 2,493,749,49 welk bedrag wordt verantwoord als volgt: 1. Eene inschrijving op aangekocht voor het Grootboek der N. W. S. a 25 pet., groot nominaal 450,000 van dezelfde suhuldaangekocht voor Grootboek der N. W. S. a 35 pet., groot nominaal 100,000, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 130 Certificaten a 1000 Eene inschrijving' op het aangekocht voor 180 Certificaten a f 1000 van dezelfde schuldaangekocht voor 361 Obligatiön k 1000 35 pet. Nederland 1886 aangekocht voor 110 Obligatiön a f 1000, ten laste van de provincie Friesland, rentende 4 pet. aangekocht voor 70 Obligatiön a 1000, ten laste van de provincie Gelderland, rentende 4 pet., aangekocht voor 104 Obligatiön a 1000ten laste van de gemeente Leeuwarden 1885 rentende 4 pet., aangekocht voor 60 Obligatiön a f 1000, ten laste van de gemeente Leeuwarden 1889, 35 pet., aangekocht voor 59 Obligatiön a ƒ1000, ten laste der gemeente Rotterdam 35 pet. 1886 en 1888, aangekocht voor 60 Oblfgatiën a 1000 3' pet., ten laste der gemeente Weststellingwerf, aangekocht voor 20 Obligatiön a 1000 4 pet., ten laste der gemeente Tielaangekocht voor 11 Pandbrieven 45 pet. Nationale Hypotheekbank te Amsterdam 13 Pandbrieven 45 pet. Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland te Rotterdam 35 Pandbrieven 4 pet. als boven 40 Pandbrieven 4 pet. 's-Gravenhaagsche Hypotheekbank 45 Pandbrieven 4 pet. Amsterdamsche Hypotheekbank 405 Obligatiön a 1000, ten laste van den Hasker Veenpolder, rentende 4 pet., aangekocht voor 47 Beleggingen onder hypotheek op ongebouwde Vastigheden van meer dan de dubbele waardesamen groot Aan contanten bij Directeuren en Agenten in kas 2 Dat de toestand der Maatschappij steeds bloeiende blijft, tellende zij uit. December 1.1. 153,882 deelhebbers, derhalve 3445 meer dan op uit. December 1888, terwijl het fonds met bovengenoemd saldo ad 129,018,85 ver meerderd is, niettegenstaande wegens 2675 overledenen 216,333,28' is uitgekeerd, onder welk bedrag is begrepen eene som va'n 41,162,50 wegens 25 verhooging op de uitkeeringsommen. 3. Dat de Rekening en Verantwoording van heden, gedurende vier weken, uitgezonderd Zon- en feestdagen, van' 's morgens 10 tot° 's namiddags 1 uur, ter inzage ligt voor de Deelhebbers ten kantore van Directeuren, alsmede dat een extract uit genoemde Rekening gedurende dien tijdbij de Agenten der Maatschappij tot gelijk einde berustende is. 4. Dat de aftredende Commissaris, de heer Mr. J. L. v. SLOTERDLTClv herkozen is. Leeuwarden12 Maart 1890. Commissarissen H. BEEKKERK. H. W. HÜBER. Mr. J. L. van SLOTERDIJCK. Jhr. Mr. C. van EIJSINGA. Mr. B. W. N. SERVATIUS. Directeuren Tengevolge den gunstig financiöelen toestand wordt bij overlijden 25 pet. boven de verzekerde som uitgekeerd. Op Plaatsen waar deze Maatschappij nog niet vertegenwoordigd isworden AGENTEN en BODEN gevraagd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3