Het eenige voor alle tol eens complete Luiermand öeloorende ARTIKELEN, als BOTERSTEAAT.A 20. IJZEREN WIEG op voet, it a f 10.75. Speciale Inrichting tot het zuiveren van Bedden. Goedkoopedoch vaste prijzen Noord-Htllandsche Hypotheekbank, Maatschappelijk Kapitaal f 500,000.— De Schoen winkel, Mejurffouw mmk i Vraagt uitgebreiden Catalogus van alle voorhanden zijnde Artikelen. Gevestigd te ALKMAAR. Uitgifte van f 200,000.-- 37* pCt. Pandbrieven, aan Toonder. Boerenknecht gevraagd, Huisbewaarders. GEMEENTE-BRANDSPUIT Aikmaarschc Scliermvereenigiog eene flinke Dienstbode Crediet-V ereeniging een Broodbakkerslcerling, Weener Loten 1874. Hoofdprijs f200,000,-. l Steeds voorhanden met groen gebloemd wollen Damast ol donker rood Keizerstol behang 1 wollen t watten Fantasie-Wiegendeken 1 algepaste wollen Luier en 1 mooie Wiegensprei Steeds voorhanden VEEREN- en KAPOK BEDDEN in alle prijzen, WATTEN-, WOLLEN- en MOLTON DEKENS. De ill 1821 opgerichte Brusselsche Brandwaarborg-Maatschappij (Waarborg 30 Juni 1889 frs, 7,747,997), heeft de eer te berichten, ook aan hen die reeds bij haar verzekerd zijndat tot Hoofd-Agont voor Alkmaar en om liggende plaatsen, is benoemd de heer H. B- GrOTTMER kand. notaris aidaar, wonende aan de Oudegraeht D 72, en dat de jaarlijkscbc premie voor part. gebouwen bedraagt 40 et. per f 1000,— Yoor Alkmaar en Omstreken worden flinke Correspondenten gezocht. Brieven te adresseeren aan genoemden Hoofd- agent. J. L. J- MATTIEU, Directeur. Tot correspondent te Alkmaar is aangesteld de heer P. B DU CROCQ, Laat 152. Verdeeld in Stukken van f lOOO.—, f 500.— en f 100.—. Een volslagen en goed werkende ijn ondenkbaar ,i, LIND. Pij, „RKGOOR". Trekking 1 April e.k. 1; WIEGEN in alle soortenVUUR- en LUIERMANDEN afgepaste Gutta Percha-, Planellen-, Wollen- en Linnen LUIERSJURK JES, ROKJES, DOOPMUTSJES, MOFJES, SPREIEN, BORSTROKKEN, SOKJES, enz. enz., voor ALKMAAR en omstreken is: w DIBECTIE. H. METMAN en Mr. H. BOELMANS TER SPILL. COMMISSARISSEN. A. MACLAINE PONTBurgemeesterte Alkmaar. Mr. F. H. G. VAN DER HOEVENAdvocaat en Procureur te Alkmaar. T. L. KOORN, lid van den Gemeenteraad en President der Kamer van Koophandel en Fabrieken, te Alkmaar. Dr. J. A. MENSONIDES, Medicina- Docterte Alkmaar. E. BARENBROEK Ingenieur-verificateur bij bet kadaster te Amsterdam. P. H. VREEDE, Inspecteur van den waarborg en de belasting op gouden en zilveren werken, te s-Gravenhage Mr. F. A. H. VON WECKHERLINNoud-secretaris van wijlen H. M. de Koningin te s-Gravenhage J. M. SIMON gepensioneerd Ritmeesterte Haarlem. C. BOLDINGH Gzn., Notaris te Hoorn. RAAR VAN TOEZICHT. Mr. F. H. G. VAN DER HOEVEN A. MACLAINE PONT en Dr. J. A. MENSONIDES. De gelegenheid tot INSCHISIJV1NO wordt opengesteld: te Alkmaar ten Ititnt ore der BAM, te Amsterdam bij de heeren RETHERS A »E BEAUFORT, alle werkdagen tnsschen ÏO uur 's morgens en -I uur 's namiddags van 2631 Maart tot den koers van ÏOO pCt., alwaar Prospectussen en Inschrijvings-Hiljetten verkrijgbaar zijn gesteld. Zij, die nog iets hebben te vorderen van den onder- geteekende worden vriendelijk verzocht daarvan vóór 10 April a.s. te zijnen huize opgaaf te wil len zenden. Mr. J. G. VOGEL. 0m dadelijk in dienst te treden. Adres Boekhandel J. ïf. PI. VAN BALEN, Alkmaar. Een HEER zoekt tegen half April gehuwde lieden, zonder hinderen, als HIJ1SBEWAAIS- DEUS. Brieven franco lett. G., aan de Uitgevers dezer Courant. A. H. J. VAN DAALHOFF vraagt terstond een flinken voor pakhuis en winkel werk; met de werkzaam heden bekend is een vereischte. zijnde Perspomp en Aanjager met Slangen en toebehooren. Alles volkomen goed, door geen nieuwe te verbeteren voor de som van 236. Te zien en te bevragen op de Werf Nicolaas Witsen te Alkmaar, bij W. F. STOEL. Allen, die iets te vorderen, of borgtochten onder zich hebben van, die iets verschuldigd zijn aan mej. AAGTJE VAN DER OORD, wed. van Cs. DUITS, laatst echtgen. van ABRAHAM SLUIS den 3 Maart 1890 te Akersloot overleden worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen vóór den I April 1890, ten kantore van Notaris GOUWE, aan de Koorstraat te Alkmaar. Gevraagd, ten kantore van den Ontvanger der Directe Belastingen enz. alhier, een JONGEN, niet beneden de 14 jaar. Adres in persoon. in de Eïulgferouwersteeg en Znadmarkt is voor het seizoen overvloedig voorzien van alle soorten van I) riuviviiuuuuviiui., en zeer sterk Burgersehoenwerk, welke in kwa liteit reeds genoegzaam als zeer soliede bekend zijn tegen zeer concnrreerende prijzen. Leestklaar werk voor H.H. Schoenmakers in vele soorten tegen billijken prijs. BOTTINES en DAMESLAARSJES voor gevoelige voeten worden geheel naar het gemak der voeten gemaakt. Op verzoek van den President gaat het BAL, na afloop der Uitvoering op Dinsdag 25 Maart 1890 Mevrouw DU TOUR vraagt met 1 Mei a.s. als Meid-alleen, goed kunnende koken. te AMSTERDAM, (opgericht 26 Mnart 1853,) Maandelijksche staat op 31 December 1889. Deelneming13508350, Stortingen der leden1789245, Reservefonds189954,70 Deposito's2219352,76r Cr edit-Saldo's van Rekening-Courant 507608,07| Loopende Credieten7577639,76 In herdisconto gegeven2998377,40 De Voorzitter van Commissarissen, De Directie, A. D. DE MAREZ OIJENS. BüCHLER. TENCKINCK. BERG. Waarvan het Agentschap te Alkmaar is ten kantore van do firma OE LANfiE OE MOBAAX GEVRAAGD om met 1 Mei in dienst te treden, liefst niet beneden de 16 jaar, bij C. DEUGD te Zuidscharwoude. UITIiOTlNH van 13 seriën; iedere serie heeft in zich de nummers 1 tot en met 100, zoodat 1300 prijzen op 1 April e.h. moeten uitkomen. 1 prijs van f20000, 1 p-ijs van f5000, 5 prijzen van flOOO, 12 prijzen ven f250 erz. enz. HEEEE AANDEELEN f 6,50 IIALVE 3.35 Met 6,50 kan men op 1 April e.k. de volle f 200,000, met ƒ3,25 ƒ100,000 winnen. Verkrijgbaar gesteld bij de firma L. D. C. VAN DOBBEN, Boekh., Mient C 8, Alkmaar. Trekkinglij sten franco en gratis. Stoomdr. Herms. Coster ZoonAlkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4