Openbare Verknoping ÏÏERBEU& Zak -Encyclopaedic lrafl Ysb en Inboedel. VERZIiKËRI\G -MAATSCHAPPIJ Abr. SJUOQpS, Gefors. van Nieuwkuyk, Openbare Verkooping Bockhandel HERMs. COSTER A- ZOON, Alkmaar. Notaris M. Gouverne, Openbare Verkooping Notaris LAU Eene overdekte JAAGSCHUIT, Broodbakkersknecht €*©t*r. SJSJEEj, Hoofd-Eau de Cologne, van J. Mij loos. Langstraat, Beschikbaar 9IUI TT1L, IK ltt. NOTARIS LAU «A-lierlei. Ad verten tiën. te W i ui tel Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP. door E R. VAAS DE BRTJI INT. In linnen bandje f 0,9O. j=oAg|ü I loeren woning- 'met Heli uur, Erf, Boerengoed en Bouwgereedschap Tuigen en andere Goederen. Amsterdam. De beste, goedkoopste en meeslge- vraagde door geheel de wereld. Eenig AGENT A. SCIIRAVENDIJR, Amsterdam. ter vernietiging van LEVEND HOOFDONREIN, Coiffeur te Alkmaar. REPETITIE der Zangvereeniging op Dinsdag' 25 dezer*, in de kleine zaal der „Harmonie", (in gang Lombardsteeg). DE FlltMA LEEK- EU SCIIOEWAB!!IKA\TES TE i>0\«E\. Eerste Nederlandsche op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken. hierom aan te bevelenomdatnaar de meening van de Regeeringeene regeling, waarbij daaraan duurzaam be hoefte zal ontstaan, binnen eene niet verwijderde toekomst zeer zeker zal meeten tot stand komen. Jftechtsgebouw te Alkmaar. De regeering heeft eene suppletoire begrootiug van Hoofdstuk IV (Justitie) ingediend, waarbij voorgesteld wordt de stichting van een nieuw rechtsgebouw te Alk maar. De kosten zijn begroot op 95000; hiervoor wordt thans 50000 aangevraagd. Er was reeds besloten tot stichting van een gebouw voor het kantongerecht en het notarieel archief, maar na den brand te Alkmaar op 19 Februari j.l. acht de regeering het noodigrechtbank en kantongerecht met eene veilige bergplaats voor ar chieven in eeu afzonderlijk gebouw te vestigen. De gemeente is bereid een ander volkomen geschikt terrein kosteloos af te staan, groot genoeg om daaraan later te verbinden een huis van bewaring. Verder is bij dat ontwerp eene som van 62000 voordragen ter uitvoering van de wet betreffende de arbeidsenquête. De bezoldiging van den secretaris dei- Staatscommissie is daarbij op 2000 voorgedragen. Aan de gemeente MEM is op verzoek van den kerkeraad diligentverklaring in zake het beroepingswerk verleend tot 1 Jannari 1891. Den heer G. D. Visser te VBK is door het classikaal bestuur te Hoorn eene akte als godsdienston derwijzer in de ned. herv kerk uitgereikt. Dezer dagen zou te Lichtenvoorde de inboedel ver kocht worden van een inwonerom op de opbrengst de polderlasten ten bedrage van 1,75, welke hij ge weigerd had te voldoen aan het waterschapsbestuur van de Berkel en de kostenten bedrage van J 56,37, te verhalen. Daar deze handelwijze van het bestuur alge meen afgekeurd werd kwamen een groot aantal land bouwers bijeen, die met 20 of 30 man tegelijk boden. Op deze wijze werd eene koe, die het eerst geveild werd, opgejaagd tot 3200. Door steeds in koor te bieden, werd de verkoop onmogelijk gemaakt. Houders van postduiven wetenhoeveel tijdverlies het kost en hoe kostbaar het isdat duiven tot nu toe slechts gedresseerd kunnen worden in één richting. Een italiaansch kapitein is er nu in geslaagd om een troep duiven zoo af te richten dat ze reizen viceversa doen. De proeven werden genomen tusschen Rome en Civita- Vecchia (65 K.M.) met 50 duivenwelke een maand in laatstgenoemde stad geoefend warenom naar de til terug te vliegen als zij in den omtrek^, werden losgelaten. Langzamerhand vergrootte men den afstand totdat men de duiven in Rome loslietwaar ze eenigen tijd waren opgesloten geweest. Onmiddelijk vlogen zij naar Civita- Vecchia terug. Men herhaalde de proef eenige malen en sloot de duiven toen 6 maanden achtereen te Rome opzoodat ze haar til aldaar als de gewone gingen beschouwen en er haar nest zelfs bouwden. Nu begon de eerste africhting opnieuw doch in tegengestelden zin door de dieren van Rome naar Civita-Veechia te ver voeren en ze dan weer naar Rome te laten terugvliegen. Hier bleven zij een paar dagen nuchter terwijl ze in C.-Vecchia gevoederd werden. Zoodoende leerde men de dieren om Rome de voor keur te geven doch tevensdat ze ook te C.-Vecchia voedsel konden vinden. De slotproef gelukte volkomen. Nadat men de duiven te Rome drie dagen zonder voedsel had opgeslotenwerden ze losgelaten en vlogenna eenige aarzeling, naar C.-Vecchia, vanwaar men de aan komst spoedig seinde. Eenige minuten daarna keerden de duiven echter snel naar Rome terug en zochten hun nest op. Te C.-Vecchia had men ze eerst ruim onthaald. TE AliHfflAAK, in het »Café Central", bij opbod op Vrijdag 28 Maart 1890 bij afslagden daarop volgenden Vrijdag, telkens des avonds te 7 urenten overstaan van den Notaris J. VAN LEEUWEN van Het MEERENHU1S met TI IA en ACHTER HUIS te ALKMAAR, aan de Bierkade No. 8 met een uitgang in de Kromme Elleboogsteegen be vattende 7 Kamers voorts Zolder Keuken Kelder Gas- en Duinwaterleiding en verdere geriefelijkheden. Het perceel is thans verhuurd voor 364 per jaar kan aanvaard worden 1 Mei 1890, na betaling der koop penningen en is te zien op Dinsdag 25 Maart en op Dinsdag 1 April, 's nam. van 1 tot 3 uren. De helft van den koopprijs kan als le hypotheek daarop gevestigd blijven. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris VAN LEEUWEN in de Brillensteeg te Alkmaar. in na te melden perceelop Maandag 24 Maart 1890, bij opbod en op Maandag 31 Maart 1890 bij afslag, telkens voormiddags 11 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris H. J. DE LANGE van de zeer gunstig bekende en nieuw gebouwde genaamd DE FORTUINwaarin het recht van vergunning, met Kolfbaan, Stalling, Door rid, Erf en TUIST, staande in den kom der gemeente W in kei, sectie CNos. 666 en 667, groot 16 a. 90 c. Behoorende aan den heer DIRK STAPEL Jr. en te aanvaarden op 1 Mei a.s. De kooper kan 60 pet. van den koopprijs a 41/* pet. als le Hyp. op het gekochte verkrijgen. Inlichtingen te verkrijgen ten kantore van voornoem den Notarisaan de Breedstraaten ten woonhuize van den heer J. HOS Verdronkenoord 17, te Alkmaar. te Alkmaarzal verkoopen in het nagemeld perceel, op Woensdag 26 Maart 1890 des middags 12 nren met Uitspanning. Doorrijdstal, Erf en Speeltuin, te EGMOND AD HOJ1F op den hoek van den Straat- en Heerenwegonder Egraondbinnen kadaster sectie A, Nr. 561, groot 895 centiaren met IXVESTAR1S en BIJTEICiEA. STSr* Allergunstigst liggende voor den te projecteeren tram weg Alkmaar—Bergen—Egmond aan Zee. om kontant geldop de Boerenplaats »Hagenooij", in de EGMONDERMEER, gem. Egmondbinnen, op Woens dag 26 Maart 1890, voormiddags 9 uur precies, van Behoorende aan Mej. de Wed. TAMIS RUITER. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ten kan tore van Notaris GOUWE, aan de Koorstraat, te Alkmaar. zal op Donderdag 27 Maart 1890 's morgens 11 ure ten herberge van mej. de Wed. Ivakghte SCHER- MERHORNpubliek te koop aanbieden Twee aaneengedauide perceelen zeer best WEIEAAI), i/d Eilandspolder, gem. Schermerhorn, sectie D Ns. 709 en 710, te zamen groot 1 h. 88 a. 70 c., en een perceel zeer vruchtbaar BöllWEAAIB, aldaar, sectie D Nr. 708, groot 19 a. 50 c. Behoorende aan do heeren A. VAN SLUIS G J. en K. STRUVING. Uitvoeriger bp biljetten omschreven. in de R ij p, zal op Vrijdag, 28 Maart 1890, 's morgens ten 11 ure ten herberge van den heer At. DIK aan den Kanaaldijk tusschen Oost- en W e s t - G r a f t- d ij k publiek te koop aanbieden Eene voor weinige jaren nieuw gebouwde diverse perceelen zeer vruchtbaar WEIEAAD en een perceel vruchtbaren BIJ Kalles in en om de GRAFTERMEER, gemeente GRAFT, nabij Westgraft- dijk, en te zamen groot 12 hektaren, 68 aren. De goederen behooren aan mej. de Weduwe en Erven van wijlen den heer D. PRINS worden geveild bij per ceelen combinatiën en massaen zijn uitvoeriger bij biljetten omschreven. Nadere information geeft voornoemde Notaris bij wien de koopsvoorwaarden gedurende 14 dagen vóór dien van verkoop, ter lezing liggen. Notaris te Winkel, zal op Maandag 31 Maart 1890, des avonds 6 ure, in de herberg de Fortuin", te Winkel, publiek verkoopen: groot 13 ton. varende in vast veer, vice versa tusschen WINKEL en ALKMAAR, onder de Nederlandscbe Vlag, met Zeil, Treil, staand en loopend Want, en verderen Inventaris. te HEILOO op de B o e r en pi a a t s, in gebruik bij mej. de wed. T. DEKKER, nabij den straatweg, op Donderdag 17 April 1890 des voormiddags 10 uren van ffTTMtf 13 Buik Koeien, 1 Herfstkalver, 5 Pinken SpSÖy'* Kalven, 4 Schapen, 1 bruine Merrieoud -^in v^TiHir 7 jaar, 1 zwarteVeulmerrie, oud 9 jaar, "1 jarig Merrieveulen 2 Boerenwagens met toebehooreu J Notaris GOUVERNE. Tegen 1 Mei wordt gevraagd een bij J. KOEMAN mr. broodbakker, te Egmond aan Zee. TRADE MARK THEES VAN Verkrijgbaar te ALHIHAAR bij C. Schipper, Laat 144Th. Schoon firma Walraven, RitsevoortP. Houtkooper, Waagplein C. Berghouwer, Korte NieuweslootWed. van der Veen, Fnidsen Wed. Levert, Zijdam, J. W. TersteegeGeest, No. 3, C. M. TonnemanZoutsteeg 7, A. Kruiten, Stationsweg, No. 310, Schipper, Sta tionsweg, C. Verdonk, Voormeer, J. L. Wallast, Sta tionsweg 392, M. v. Miert Breedstraat 17. Te SCIIAG EN bij K. Verheus; te WINKEL bij W. v. d. W a 1; te WESTGRAF1 DIJK bij C. Vennig. Probeer s.v.p. de Söl'CHOS-THEE Aio. 3, Kilo. Men lette vooral op de namen FREEMAN en van den Agent op ieder pakje, daar bet kolossale succes van dezen poeder, verschillende waardelooze namaaksels beeft doen ontstaan. In verschillende smaken a 10 cents per pakje of 30 ct. per luxe doosjes vau 3 pakjes. Ook voor melk van te drinkenin plaats van slemp etc., overtreft hij alle poeders. Verkrijgbaar te Alkmaar alleen bij W. Burger, aan de Laat; Hoorn, P. Heuvel; Schagen, K. Verheus; Puimerend, J. J. Hollekamp; Wormerveer, J. van den Berg; Uitgeest, F. Schipper; Medemblik, C. M. Holstein; Rijp, van Sis- sex-enverder door geheel Nederland. Vernietigt onmiddellijk alle levend hoofdonrein, is ger heel onschadelijk en bevorderlijk aan den groei van het haar, is onmisbaar voor schoolgaande kinderen. Prijs per flacon 3 O en IO ets. Attesten voorhanden. Opkomst der leden is d ringend noodig, met het oog op de a.s. uitvoering. Alkmaar, 22 Maart 1890. De Secretaris der Zangvereeniging,, H. J. ANSINGH. de in het Ned. Paardenstamboek ingeschre ven Hengst „CESAK" (Duitsch ras), voor de Provinciale keuringen bekroond voor eene subsidie, tegen een de k geld van f 10,bij niet-drachtig zijn dei- merrie f 5,—, bij P. Cz. BOEKEL, boerderij „De Miede", te S c li a g e n. noodigt bare geëerde begunstigers in Alkmaar en Omstreken beleefdelijk uit tot een bezoek aan haar Magazijn Dat Magazijn is reeds overvloedig voorzien van de nieuwste modellen DAMES-LAARSJES en HLERtiN- BOTTINES die uitmunten door degelij kheid sierlijk heid en goede snee. Met het oog op de Aanneming maakt zij tevens op merkzaam op hare prachtige volledige sorteering en niet minder op de zoo laag gestelde prijzen. Gevestigd te 's Gravenhage. Goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 24 Februari 1882, No. 15 en van 15 Juli 1888, No. 21. Maatschappelijk Kapitaal f 1,500,000. Directe uren: Mr. H. GOEMAN BORGESIUSLid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Jhr, Mr. W. SIX Lid van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, Oud-Minister van Binnenlandsche Zaken. HIJKAATÓBK voor Soord-Holland Keizersgracht 190, AMSTERDAM. Directeur: A. DE CEVA, Oud-Provinciaal Inspecteur van 's Rijks Belastingen. Sluit verzekeringen betaalbaar bij overlijden en bij leven na een vooraf bepaald aantal jaren uitzet- verzekeringen studiebeurzen lijfrenten enz. Sluit verzekeringen tegen ongelukken, zoo wel met particulieren (individueel), als met heeren Pabri kanten Aannemers enz voor hun personeel (collectief). Agenten voor Alk maar en omstreken de H.H. K. TOP, Candidaat-Notaris en A. IVlSSKLIXk, Kassier, beiden te ALKMAAR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 7