Panorama. en DE FABMSBAAS, Gebroeders Serbroek M. MA LINT, Wagenmaker, C.VAN SM, Als 18 HYPOTHEEK i BODESHEim. t FIJNSTE Merk Alle ÜEERENKLEED11NG wordt ten spoedigste naar maat geleverd. H.H. Tl eerste kwaliteit Engelsche Stoften G. BALDER A. C. DE EREN NE. uitsluitend verkrijg- Pb K0.1)* R0.1!» R°. baar in gesloten bussen. 1.60 85 ct. 45 ct. Ontvangen de NIEUWSTE STOFFEN voor het aanstaande seizoen. Schouwburg „Harmonie", Logement en Uitspanning, W. J. BLlTZ, Tandarts, Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM. Damrak II 61 Fabriek te Westz&an. Teerestraat, b/h Mof, Alkmaar, De uitverkoop a contant, kweekerij »Flora", duurt voort tot einde Mei. M. J. Aosak en Koon, op I^asae! cn iwen, Specialiteit in HEEREV-DASSEM OVERHEMDENFRONTS, BOORDEN, MANCHETTEN en BRETELS. ZIE ETALAGE. ,,HET NKDEKLANUSCH T00NEEL", Woensdag 20 Maart 1889, SCHIEDAMMER M I G li T C A P. Onovertroffen kwaliteit. OPGERICHT 1825. ANTHRACIT-NEUTJESROLEN. STEARIN E-KAARSEN 1». ut: i'Ki.m:. T© Jtiuur eeu INVBN IS. Puike Oude SCHIEDAM. f Merk Verkrijgbaar bij Mej. Wed. C. RE EK EK 8, firma C. M. Swaerts, aan de BoterstraatA Adres te Alkmaar: Hotel „DE TOELAST." Hun Ma ff te tipt is steeds ruhn voor tien van in de keurigste dessins. Alom verkrijgbaar in bussen van 1 1,60, t 0,85 en 1 0,45. Bestellingen worden spoedignetjes en tegen concurreerende prijzen uitgevoerd. NB. Inruilen hoogste v aarde. Reparatiën spoedig en netjes- Banketbakker, 16T7, te Alkmaar. Makelaar te Alkmaar, AGEA I der Algemerne liraudwaarborg-ïlaat- sch ijtpij te Amsterdam. Npeclaliteit in de Stearine-KaarserdabriekAPOLLO, te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje, te Antwerpen in 1885 met bet EERE-D1PLOMA (hoogste onderscheiding zijn GROOTE en KLEINE SOMMEN verkrijgbaar. Adres aan het Kantoor der Oudkarspelsche Bank-Vereeniarinsr te Ol DKARSPEL. Sigarenfabrikant, KAMPEN, AGENT voor Noord-Holland: Langestraat B 96 te Alkmaar. Blooker's Cacao Mient 25. Gebroeders SCHEUKE. Mient 25. HOTEL BENEDICT. Ingang HOOGSTHAAT. Van 3-1 tot en met 3 7 Maart, Schoonste gezichten van Duitschland en de Rijn. Entrée 35, Kinderen 15 ets. 10 Kaarten 3, Er biedt zich aan een Timmerman tevens S c h n i- tenmaker, goed zijn vak verstaande, onbesproken gedrag en bekwaam zelfstandig te werken. Brieven franco onder lett. U aan de Uitgevers dezer Courant. KONINKLIJKE TEKEENIGING Tooneelspel in 4 bedrijven, naar bet engelscb »The Middleman", van Henry Arthur Jones. De hoofdrollen zullen vervuld worden door den heer I.. HOI IIH EES TE II en verder door de voor naamste leden van bet gezelschap. Entrée bij inteekening 1,25buiten inteekening 1,75, 2e rang 0,60, 3e rang 0,40. Plaatsbespreking op den speeldag van 102 nnr 10 cents extra. Aanvang 8 uur. De lijst ligt nog tot Maandag aan het lokaal ter teekening. met overname van Te bevragen bij tien Boekh. H. STUMPEL, te Hoorn. zal iederen Maandag en Vrijdag bij de Weduwe KOETSVELD, Kaasmarkt, en Zaterdags hotel DE BURG, alhier, des voormiddags te spreken zijn wegens Tandheelkundige Operation en het plaat sen" van KUNSTTAN DEN engeheele Gebitten. NB. Alle Tandheelkundige Operation f I,Min vermogenden kosteloos. P. HOPPE NIGHT CAP SCHUD» 6R00TBS De DIRECTIE der ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND, gevestigd te Rotterdam geeft GELDEN ONDER 1 ste HYPOTHECAIR VERBAND OP LANDERIJEN VOOR TIEN JAAR VASTBENEVENS AFLOSBAAR IN JAAR LIJKSCHE TERMIJNEN. Inlichtingen en tarieven te hekomen hij hare Agenten de H.H. DE LANGE DE MORAAZ te Alkmaar; JOH. ROOZENDAAL Burgemeester van Zwaagte Hoorn G. P. NIJHOFF Notaris te Enkhuizen A. H. CRAMER Notaris te Edam. De Directie: B. MEES. B. VAN ROSSEM. E. HOYER. isevenals vorige jaren ruim voorzien van eene groote sorteering RIJTUIGEN. Hij vestigt de aandacht vooral op de voorhandengeheet van gebogen esschenhoul vervaardigde 'A'êSj- MSWJttWgebogen fvielenstel, stokken ens. Onbreekbaar van bloeiende en nietbloeiende KAMER - en SIERPLANTEN, ter a/d WAAG, is altijd ruim voorzien van prima kwaliteit ALLER- HAND 45 ets., THEEBANKET en BITTERKOEKJES té© ets. per 5 onsfabriceert zeer fijne CHOCOLAAD in Flikjes, Plakken, Figuren enz. en ver koopt VAN HOUTEN 8 CACAO. (Soliede weder- verkoopers genieten fahrieks-conditie. IN N.B. Als bewijs van echtheid, is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. Hoppe. Kantoor Zijdain C 5 beveelt zich aan tot het sluiten van verze keringen tegen brandschadehet opmaken van koop- en huurcontracten, inventarissen, boe delscheidingen enz., en heeft groote en kleine kapitalen als eerste hypotheek op solied on derpand tegen billijke renten disponibel. HARDE, WITTE en ZUIVERE v a n te SCHIEDAM, Bekroondte Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje, te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. worden in den kortst mogelijken tijd geleverd door P. 31. DU1.IVIS &Co, Machinefabrikanten, Koog aan de Zaan. Hoofdvoordeelen boven gegoten Riemschijven 1°. Grootere sterkte; 2°. Geringer gewicht; 3». Lagere prijs 4". Geen gevaar voor breken. Per Anker j 34, Van Itomunde «Sc Greveke. Stoomdr. van Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 8