FEUILLETON. No. 37. Twee em Negentigste Jaargang 1890. WO KNSDAG 26 MAAKT. DE LEUGEN HAAKS LEVENS. BUITENLAND. BINNENLAND. Roman van Alexander Rümer. ALKMVARSCIIE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Katerdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80franco door het geheele rijk ƒ1, De 3 nummers 0,0«. Prijs der gewone Advertentiën: Per regel O.l.V Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HER.Ms. COS- TER ZOON. BELCIE. Eene verordening op de vilderijen is goedgekeurddaar deze aan de slagers allerlei vet en afval schijnen te levereD voor het maken van worst. niTTSCHLIND. Generaal von Capvivi heeft den 21 zijn ambt aanvaard. Terstond na zijne aankomst te Berliin begaf hij zich naar prins Bismarck, die hem zeer hartelijk ontving. Den 22 gebruikte hij met al de prui- sische ministers en andere hooggeplaatste personen het middagmaal bij prins en prinses Bismarck. De vestingwerken van Coblenz zullen gesloopt worden en het aanbod° der stad, om de vrijkomende gronden te koopen, is aangenomen. De prins van Wales en prins George van Walesdie op hunne reis naar Berlijnte Brussel en te Laeken gedurende eenige uren de gasten van den Koning van Belde waren woonden den 22 den gala-maaltijd bp die°te hunner eere door den Keizer werd gegeven. De Keizer, gekleed als engelsch admiraal, terwijl de prins van Wales in de uniform der huzaren van Bliicher verscheen betuigde zijn innigen dank voor de verleden jaar in Engeland genoten ontvangst en voor het verleenen der waardigheid van admiraal Het verheugde hem, den prins van Wales te zien in de uniform van het regiment Bliicher, dat duitsch en eugelsch bloed in den strijd had gemengd Hij dronk op de voortduring der goede be trekkingen en hoopte dat de vloten en legers van beide mogendheden zouden instaan voor den vrede van Europa. Deprins van Wales, die in het duitsch antwoordde, dankte voor de hartelijke ontvangst. Hij had onmiddellijk aan zijne moeder geseind en haar ook gemeld, hoe haai het haar geschonken regiment er uitzag. Hij achtte het een treluk herwaarts te zijn gekomenhij hoopte nog dikwerf te Berlijn te zijn en den Keizer ook weder in Engeland te zien. Hij dronk ten slotte op het welzijn van den Keizer en de welvaart van het duitsche Den 23 gebruikten de engelsche prinsen het middag maal bij graaf Herbert Bismarck. Den 23 is te Berlijn het ordefeest van den Zwarten Adelaar op de gebruikelijke wijze gevierd. Na het uit reiken der ridderorden word eene godsdienstoefening ge houden in de kapel van het koninklijk paleis, waarbij ook Keizerin Frederik en de prins van Wales tegenwoor dig waren. Om één uur had ten paleize een feestmaal plaats, dat bijgewoond werd door den Keizer, de Kei zerin den prins van Walesprins Frederik Kareiden Rijkskanselier von Caprivide ridders van den Zwarten Adelaar en de vertegenwoordigers der groote mogend heden te Berlijn. De Keizer stelde een dronk m op het welzijn van de ridders van den Zwarten Adelaar en op generaal Caprivi. In de fabriekstad Köpenick zijn gedurende eenige avon den, naar aanleiding der ontbinding eener sociaal-demo cratische vergadering, ongeregeldheden onder de arbeiders bevolking ontstaan. De politie en de gendarmerie moesten den 20 van hare wapenen gebruik maken, ten gevolge waarvan een algemeen gevecht ontstond, waarbij velen gewond werden. De oproermakersdie uit naburige plaatsen versterking hadden gekregen, gooiden met steonon, flesschen en andere voorwerpen naar de politiecue daardoor genoodzaakt was met de blanke sabel een uitval te doen. Volgens de Nordd. Zeitung hebben de omgang en de betrekking tnsschen den keizer en de ministers prins Bismarck tot aftreden bewogen prins Bismarck wilde niet, dat de Keizer rechtstreeks, dus zonder den president- minister, met de ministers in overleg trad; hij heelt zpn verzoek om ontslag niet eerst teruggenomen, maar is er bij gebleven; noch de keizer, noch invloedrijke bondsvorsten hebben gepoogd hem tot blijven over te halenzijn onderhoud met den afgevaardigde Wmdthorst betrol niet het Cumberlaudscho fondsde kanselier weigerde zijn verkeer met de afgevaardigden aan des keizers toezicht te onderwerpen. Over het algemeen wordt het doen van deze onthul lingen welke overigens grooten indruk maken afge keurd Zelfs de National Zeitung hoopt, dat hiermede niet zal worden voortgegaanomdat dergelijke mededee- lingen geen nut hebben en alleen kunnen dienen om de o-emoederen te verbitteren. De heer Hüue, leider van het centrum, heeft jan den Paus het commandeurskruis van de Piusorde en den titel van pauselijk geheimkamerheer ontvangen. EIWGEIjAAD. Op de vergadering van conserva tieven is door minister Salisbury nog medegedeeld dat de regeering in de eerste plaats het noodig achtte de wetsontwerpen tot verderen aankoop van land in Ierland en tot regeling der tienden-kwestie in Wales m deze zitting af te doen. De heer Pamell heeft bij het Lagerhuis een voorstel ingediendom nu een onderzoek in te stellen naar do vervalschte brieven van den heer Pigott en de heer Glad stone heeft doen weten dat hij dit voorstel steunt. Hoogerlmis. Nadat eene uitvoerige rede van mi nister Salisbury over het rapport der Parnell-eommissie den 25 door lord Herschell beantwoord was werd het regeeringsvoorstclom onder dankbetuiging aan de rechters dat rapport in het archief op te nemen, zonder stemming aangenomen. FKAA'KRIJK De Agence Havas zegt gemachtigd te zijn, de geruchten tegen te spreken over de afwezigheid van den heer Dolahaije een van de fransche vertegen woordigers der arheids-bijeenkomst te Berlijn, op sommige feesten.° Die afwezigheid, toegeschreven aan oneenigheid met zijnen mede-afgevaardigdewas alleen bet gevolg van een sterfgeval in zijne familie. Hiervan geschiedde mededeeling aan de duitsche regeering. De ministerraad heeft generaal Saussier op nieuw vooi 3 jaren tot militair gouverneur van Parijs benoemd. Den 24 is bij herstemming voor een lid der Kamer in het eerste district van Toulouse gekozen de republi kein Leyges en in het tweede district de republikein Calvinhac. Kamer. Den 24 is het voorstel tot het heften van een recht op het verwerken van krenten van dringenden aard verklaard. IXAliIE. De Kamer heeft zich den 22 met groote meerderheid vereenigd met het voorstel der commissie, om machtiging te verleenen tot inhechtenisneming van den sociaal°democratischen afgevaardigde Costa. In den loop der beraadslagingen over deze zaak werd een voor stel tot voorloopige schorsing van hot uitgesproken von nis op verzoek van minister Crispiverworpen met 184 tegen 104 stemmen. Vervolgens werd met 159 tegen 59 stemmen afgewezen het verzoek tot invrijheidstel ling van Svarbaro tot afgevaardigde gekozen na het geven van ophelderingen door genoemden minister. RUSLJIND, Te Petersburg zijn wanordelijkheden ont staan onder de studenten aan de hoogeschool voor land bouw en 500 personen in hechtenis genomen. De studen ten vroegen herstel der vrijzinnige reglementen van 1863. De troepen bewaakten den toegang tot de hoogeschool. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Zitting van den 21. Voortzetting der beraadslaging over de wetsvoorstellen Borgesius c. s. De heer A. van D e d e m betwistte de juistheid dei- stelling van de voorstellers, dat zij in de Rijkslasten de rechtvaardigheid meer wilden betrachten. Vooreerst de afschaffing van het patent. Afschaffing daarvan kan hij op zich zelf niet goedkeuren. Herziening is mogelijk waardoor het tegenwoordige bezwaar weggenomen wordt en waarbij toch eene billijke bijdrage van handel en nijverheid gehandhaafd wordt voor hetgeen de Staat jaar lijks aan openbare werken uitgeeft. Bij inkomstenbelas ting worden de inkomsten uit arbeid verkregen even hoog heiast als die uit het kapitaal. De handel wordt hierin schadeloos gesteld door de afschaffing van het patent. Maar hoe nu met hen die vaste jaarwedden hetzij van den Staat, hetzij van particulieren ontvangen De afschaffing der opcenten van de mutatierechten was vol strekt ongewettigd. Door het maken eener opklimmende schaal van te heffen recht kan belet worden dat van onroerend goed, dat herhaaldelijk overgaat, telkens over gangsrecht betaald wordt. Wat de afschaffing van den accijns op zout betreft, sedert 1865 is vermindering van 0,99 per hoofd in de verbruiksbelastingen ontstaan wanneer men het gedistilleerd buiten rekening laat. Indirecte belastingen kunnen niet geheel verdwijnen voor zoover zij wijn bier en jenever treffen zijn het bijna vrijwillige belastingen. Hij zou wel de accijnzen op dé eerste levensbehoeften willen afschaften mits de in voerrechten zooveel verhoogd werden. Sedert 1865 zijn de accijnsen niet zoo toegenomen mits men bedenkt dat de gemeentelijke accijnzen ook afgeschaft zijn. Met cijfers toont hij dit aan. Hij zou op den duur gaarne do verbruiksbelastingen op zeep zont en accijns zien verminderendoch de invoerrechten willen verhoogen. Mocht de berlijnsche conferentie ten gevolge hebben, dat de invoerrechten en de bescherming in verschillende rijken van Europa groote wijziging ondergingendan 27) Weldra zaten zij tegenover elkander en de arme Robert voerde een zwaren strijd. Daar was hij nu teruggekeerd, de eenige die hem haar ontrooven kon en die nu ein delijk verlangde te weten wat hij al die jaren niet ge- wenscht had te hooren namelijk in hoever Beate schuldig was geweest. Hij was nu de aangewezen man, om zijnen medeminnaarden onbarmhartigen rechter Beate's onschuld te bewijzen. Felix had alleen geluisterd naar dien ellendeling, haren doodvijand, die alles schan delijk verdraaid had voorgesteld. Nu zou hij hèm hooren, die haar beminde, die haar nooit veroordeeld en hare schuld van de lichtste zijde beschouwd had. Wat zonden daarvan de gevolgen zijn? Nog geruimen tijd bleef hij in somher gepeins ver ronken het spreken was hem niet mogelijk. Felix zag zijn strijd en legde die op zijne wijze uit. Ook zijn ziel was in opstand. Met alle macht had hij Beate s beeld de herinnering aan haartrachten te verbannen maai er was menig uur geweestwaarin zijn geweten hem toevoegde«gij hebt haar van u gestootentoen zij smeekend de armen tot u ophief, toen zij alles wilde bekennen" Maar mocht zij dan, als de vrouw van een ander, zich als zijne verloofde beschouwen - Eindelijk begon Robert zijn verhaal. Felix luisterde met kloppend hart. Zon hij dan nooit tot rust komen i Sehrede voor schrede volgde hij van den beginne af haar levensweg, waarop anderen vergiftige bloemen gestrooid en haar tot leugen verleid hadden. Het was doodstil in het vertrek, toen Robert eindelijk zweeg. Men hoorde slechts zijn moeilijke ademhaling. »Gij hebt haar dus gered en in het leven behouden", sprak Felix na eenige oogenblikken. Jaeen leven dat zij uitnemend weet te besteden' antwoordde Robert trotsch. Felix was opgestaan en wandelde onrustig de kamer op en neer. Wie kon zeggen, wat er in zijn hart omging Hoopt a-ij hare liefde te winnen vroeg hij eensklaps. Robert kromp ineen. Felix riep hij diep beleedigd. Felix legde hem de hand op den schouder en zag hem in de eerlijke oogen. »Word niet boos, mijn beste Robert", sprak hij eindelijk «uw edel gemoed kent geen toorn. Ik wilde n niet kwetsen, integendeel gij gij hebt haar verdiend ik hij bedekte het gelaat met de handen, terwijl een onderdrukt snikken hem het spreken belette. De sterke man wankelde en beefde ten prooi aan heftige zielesmart. Robert was diep bewogen en terwijl hij hem de hand reikte, sprak hij droevig: «Wees maar gerust, zij bemint u en niemand anders. Beate was nu overladen met bezigheden. Zij re gelde de nalatenschap harer grootmoeder en de zaken in haars vaders paleis, dat nu weder voor geruimen tijd gesloten zou worden. Zij handelde zoo omzichtig en practisch, dat een ieder er zich over verbaasde. De zaak waarnemer haars vaders wreef zich vergenoegd de handen en zeide meermalen: zij weet wat zij wil, de rijkdom men konden slechter terecht komen." Van morgen had zij door den proost uit Rohrburg een brief met breeden rouwrand ontvangen, die het overlijden meldde van den muziekdirecteur Jobst Boldt in Hamburg. Eu m de courant stond met groote letters een waardeerend woord uit de Hansestad van zijne talrijke leerlingen en vrienden. Weemoedig rustte haar blik daaropmaar geen traan verduisterde haar oog. Hij had overwonnen, en zij van haar kant ook. Zij hield een kaartje in de hand Felix von Borckfeldt, gezantschapssecretaris en reeds voor de derde maal herhaalde de bediende «mijnheer vraagt slechts een oogenblik belet." »Ik ben voor niemand te spreken", luidde ook nn het antwoord. Zij stennde het hoofd in de hand, het zonlicht bescheen hare blonde harener waren werkelijk reeds zilveren draden in. Zij was vroeger ontwikkold geweest dan anderen. Zij werd ook vroeger oud. Robert l'rehn trad de kamer binnen hij had een bezoek aan zijne tante gebracht en behoefde niet aange diend te worden, wanneer hij Beate wenschte te spreken. «Gravin, ik kom als smeekeïing, gij moet Felix Borkfeldt te woord staan!" »En dat wenscht gij, mijnheer von Prehn klonk het verwonderd en verbaasd van Beate's lippen. Ja, gravin, ik ik geloof, dat het uw plicht is, gij moogt geen kwaad met kwaad vergelden." «Dat was mijn plan ook niet", antwoordde zij, droevig het hoofd schuddende; »maar waartoe zou het dienen, wat zonden wij elkaar nog te zeggen hebban?" «Veel, alles", sprak Robert gejaagd. «Gravin, ik smeek u, als een persoonlijke gunst, laat mij Felix roepen Zij zag hem een oogenblik getroffen aan en gaf ein delijk hare toestemming. «Zij zal, zij moet nog gelukkig worden", sprak Robert bij zich zelf, terwijl zijn hart ineenkromp. «Dus moet ik ook nog dezen beker ledigen", fluisterde Beate. Na weinige minuten stond Felix tegenover haar. Getroffen zag hij haar aanbedrogen hem zijne oogeu was dat Beate Dat lieve, verlegene meisje met haar onschuldigen blik Een strengedoor lijden beproefde vrouw stond voor hem, kalm, waardig, eene overwinnares in den strijd. x Hij kon geen woord uitbrengen. Beate reikte hem de hand en sprak het eerst. .Felix!" Op welk een teederen toon sprak zij zijn naam nog nit. «Waarom wenscht gij mij weer te zien Waarom nog weer de oude wond open te rijten of hebben wij beiden ons zeiven zoo geheel overwonnen dat wij zonder wrok op het verledene kunnen terugzien en elkander de hand van vriendschap reiken? Ik wist niet, of dit reeds mogelijk was en daarom weigerde ik n te zien."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1