FEUILLETON. No. 38. Twee en Negentigste Jaargang. 1890. V HIJ DAG 28 MAAKT. Oilieiëel Gedeelte. WETHOU- brengen ter BURGEMEESTER en DERS van ALKMAAR algeineene kennisdat het verkeer over de BRUG naar HUISWAARD, nabij de Zes Wielen, wegens li e r s t e 11 i n g. van MAA1NDA G 51 Maart 1890 tot nader order GESLOTEN is. NATIONALE MILITIE. 1)B LKIKjEN HAAKS LEVENS. Roman tan Alexander Kilmer. BUITENLAND. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80franco door bet geheele rjjk 1, De 3 nummers 0,06. Prijs der gewone Advertentie» Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers II ER Ms. COS- TER ZOON. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 27 Maart 1890. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de Militieraad in dit district, ten raadhuize der gemeente ALKMAAR, op .liaaudag den IA April e.fe., des voormiddags te 11 uren, zijne 2e zitting zal houden tot het beoordeelen der lichaamsgebreken van de loteliugen, die niet in de mogelijkheid waren de le zit ting bij te wonen, benevens der plants vervangers en ituminerverwisselaars die door of namens de lote- lingen dezer gemeente onder overlegging der vereischte stukken worden aangeboden. Zoodra de plaatsvervanger of nummer ver wisselaar goedgekeurd ismoet het bewijs zijner goedkeuring ten spoedigste ter secretarie dezer gemeente bezorgd worden. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 26 Maart 1890. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar brengen •ter algemeene kennis dat aan hen vergunning is ge vraagd door PIETER CLAIJ Wz zonder beroep, wonende te Alkmaar, tot het voortzetten van den verkoop van sterken drank in het klein in het perceel aan den Dijk, wijk C, No. 29, genaamd «het Paardshoofd", welke ver gunning thans ten name staat van wijlen CORNELIS KOOIJ. Burgemeester en wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. ,2b Maart 1890. De Secretaris NUHOUT VAN DER VEEN. 28) (Sloi-) Eindelijk klonk het van Felix' lippen «en dns moeten wij afscheid nemen Beate kromp ineennog eenmaal begon haar hart te kloppen bij de gedachte aan het onuitsprekelijk geluk, dat haar deel had kunnen zijn. «Dat God u behoede het ware te schoon geweestdat God n behoedehet mocht niet zijn", sprak zij zacht. Waarom waarom toch niet steunde Felix. Maar Beate's strijd was gestreden, de zwakheid over wonnen. Zij hief het hoofd op en zag hem onafgewend in het gelaat. «Waarom? Omdat de strijd ten tweeden male nog zwaarder zou zijn. Ik ken u en mijzelf. Er zouden uren kunnen komen, die bitterder waren dan deze. Wij kunnen vergevenons leven opnieuw beginnenmaar niet vergeten. Zie", sprak zij, terwijl zij den doodbrief van de tafel nam, «zievoor dezen getrouwe was er ook geen hoop, onverbiddelijk rukte het lot het liefste wat hij bezatweg ik kon hem ook niet weer het verloren geluk teruggeven. In zoovele omstandigheden is onze wil machteloos Maar toch is hij in anderen zin gelukkig gestorven." Zij zweeg en tranen verduisterden hare oogen, zij was diep bewogen. Felix stond bleek en sprakeloos voor haar, krampachtig omklemde hij zijn stoelhet was alsof onder hem de golven ruischten en hem met geweld naar de diepte trokken. Zij, het eenige wezen, dat hij ooit bemind en toch veroordeeld had, stond daar voor hem als een heldin BEIiGlE. De Kamer heeft den 24 ten teeken van rouw over den dood van haar medelid, den kanunnik De Haerne, hare vergadering verdaagd en besloten, zijne be grafenis op staatskosten te doen plaats hebben en die en corps bij te wonen. OEARMARKEAi. In het Folketbing stelde graaf Holsteiu-Ledreborg, naar aanleiding van verklaringen der ministers van oorlog en van marine over het ge bruiken in staatswerkplaatsen van socialistische arbeiders, die eeu werkzaam deel aan de staatkunde nemen, eene motie van orde voor, waarin afgekeurd werd, dat de Staat als arbeidgever druk oefende op de staatkundige overtuiging der werklieden. Deze motie werd met 61 tegen 19 stemmen aangenomen. De minister van oorlog heeft het ontwerp tot verster king van Kopenhagen aan de zeezijde ingetrokken en in de plaats daarvan bij de derde lezing der begrooting eene kredietaanvrage voor hetzelfde doel ingediend. Het oorspronkelijk ontwerp is door den aauvoerder der lin kerzijde daarna weder opgenomen om den minister te noodzaken, rekenschap te geven van deze veranderde hou ding. De bladen zijn van oordeeldat de bestaande strijd hierdoor zeer verscherpt wordt. Rl'ÏTSt'HI,ADe afgevaardigden ter Arbeids- bijeenkomst hebben den 24 de oefeningen der troepen in hofrijtuigen bijgewoond. Doordat de heer Trager, vrijzinnig, die te Berlijn en te Jever gekozen was als lid van den Rijksdagvoor Jever aangenomen had had den 25 te Berlijn eene nieuwe verkiezing plaats waarbij gekozen werd de liberaal dr. Meijer met 5752 stemmende eandidaat der sociaal democraten bekwam 2762 en die der conservatieven 2256 stemmen. Er stemden slechts 10000 kiezers 5000 min der dan op 20 Februari. De Keizer heeft thans het ontslag van graaf Herbert von Bismarck als minister van Ijnitenl. zaken aangenomen. Generaal von Caprivi i.s tevens tot minister van bui- tenlandsehe zaken benoemd. De Keizer ontving den 26 des namiddags prins Bis marck. Het onderhoud duurde drie kwartier. Tijdens den rit naar het koninklijk paleis en vooral op het plein voor het paleis bracht eene talrijke menigte hem buiten gewone bewijzen van hulde, welke herhaald werden, toen hij van het paleis naar den groothertog van Baden reed. De Bondsraad heeft aan prins Bismarck bij zijne af treding een zeer hartelijk adres van dankbetuiging toe gezonden dat door al de te Berlijn aanwezige leden onderteekend was. De Senaat van Bremen heeft het plan tot verdieping der haven aangenomen. De kosten zijn geraamd op 9.300.000. Pruisen. Toen in den Landdag de kennisgeving van prins Bismarck's aftreding werd voorgelezenis zulks zwijgend aangehoord, zonder dat iemand naar aanleiding daarvan een woord van belangstelling of leedwezen uit sprak. Bij de nationaal-liberale leden schijnt thans het na den strijd. Wie zouals zij zoo glansrijk aan alle verzoekingen weerstand geboden hebbenAllen hadden aan haar gezondigd en hij zeker niet het minst. «Beate wat noemt gij geluk vroeg hij dof. «Een leven, waarin men een goed gebruik maakt van de krachten, ons door God geschonken", antwoordde zij. «Wanneer ik wist, dat ik mij in het geheel niet nuttig kon maken en niemand mij meer noodig had zooals ik eens in een noodlottig oogenblik meendedan zou ik het leven als eene ondragelijke last beschouwen. Maar Goddank, dat is niet het geval. Steeds vind ik nieuwe plichten en al zijn mij ook de genietingen der jeugd ontroofd, mijne jeugdige krachten heb ik behouden. Het noodlotdat mij zwaar beproefde schonk mij aan den anderen kant groote rijkdommen en maakt vele mensehen van mij afhankelijk. Ik weet, dat er eene groote verant woordelijkheid op mij rust en ik wil trachten mijn plicht te doen. En gijFelix eeuwig en eenige geliefde zij vouwde de handen en zag hem met hare stralende oogen van weleer in het gelaat «ik zie u ook woe keren met uwe talenten gij die in zooveel opzichten bevoorrecht zijt. Het oogenblik, dat mij kort geleden zoo bitter toescheen maakt ons beiden vrij. Misschien behoorden vóór eeuwen onze zielen bij elkander, misschien worden zij nog eenmaal weer vereenigdwanneer deze aardsche pelgrimstocht ten einde is. Begeerte, verlangen is in mij gestorven, maar mijn geloof verheft zich boven de puinhoopen van het leven." Felix had hare handen gegrepen en drukte ze aan zijne brandende lippenhet werd hem op eens zoo licht om het hart. «Beate, Beate", riep hij, «het ware dwaasheid en ziekelijke overspanningom nu te scheidenna wij inniger verbonden zijn dan ooit. Wij hebben beiden gedwaald, geboet, gestreden en onze wederzijdsche liefde heeft gezegevierd. Als onze zielen reeds eenmaal ver eenigd waren, waarom zouden zij hier gescheiden blijven Al ons werken en streven zou halfheid zijn. Neen en nogmaals neen, Beate, dat kan en mag niet geschieden." Hij had het hoofd fier opgeheven, zijne oogen schit terden, bij was weder de betooverende Felix, wien nie- voornemen te bestaan, hem op 1 April, zijnen verjaardag, in een afzonderlijk adres dank te betuigen voor zijne aan het vaderland bewezen diensten. Huis van Afgevaardigden. Den 20 bracht de heer Stöcker bij de behandeling der begrooting van eeredienst den ongewonen toevloed van israëlieten bij het hooger onderwijs ter sprakeaandringende op het stichten van afzonderlijke scholen voor hen en de israëlieten kenschetsende als begunstigers van de sociaal- democratie. De afgevaardigden Knörcke en Rickert kwamen hiertegen op. Zij verweten hem tweedracht en haat te stichten in strijd met zijne roeping als evangeliedienaar. Een nationaal-liberaal afgevaardigde betoogde dat eene splitsing der scholen de bestaande spanning tussehen israëlieten en christenen nog zou vergrooten. De heer Stöcker stelde daarna in het liehtdat het hem er alleen om te doen wasde bezwaren weg te nemen welke nit de vermenging der christelijke en israëlitische leerlingen noodzakelijk moesten voortvloeien. Den 21 werd de beraadslaging over dat punt voortgezetwaarbij de heer dr. Virchow tot de orde werd geroepen, toen hij beweerde, dat de redevoeringen van ds. Stöcker geen enkel bruik baar denkbeeld, maar alleen vuiligheid hadden opgeleverd. Minister v. Goszler erkende, dat vele bezwaren niet on gegrond waren en merkte o. a. op, hoe ook ouder de israëlieten onderling scheuringen ontstonden en hoe het verschil tnsschen israëlitische en r. k. feestdagen allerlei moeielijkheden opleverde. Het oprichten van afzonder lijke scholen zou te Berlijn wegens de groote afstanden onuitvoerbaar zijn. EBf©EIiAKI>. De minister van landbouw Leeft voorgesteld te bepalendat het afmaken van een aan eene besmettelijke ziekte lijdend stuk vee voortaan op kosten van den Staat en niet meer voor rekening van plaatselijke besturen zal geschieden. Lagerhuis. De heer Cremer vroeg den 24, of aan de regeering mededeeling was gedaan van don wensch van keizer Wilhelm dat de bijeenkomst te Berlijn zich ook zou bezighouden met het verminderen der wapeningen en of de regeering zich niet zou doen inlichten omtrent de denkwijze van bevriende rijken over dit onderwerp. Minister Smith antwoorddedat geene mededeeling van dien aard ontvangen was en dat het zeker wasdat geen^ enkele regeering dergelijk voorstel kon doen. Minister Fergusson legde de volgende verklaring" af .- «Wij zijn per telegraaf onderricht, dat de beide Kamers van Newfoundland een voorstel hebben aangenomen waarin opgekomen wordt tegen den met Frankrijk ge sloten modus vivendi betreffende de kreeftenvisscberij." Hij deelde verder nog mede dat de overeenkomst t.ot grensregeling van Thibet en Sikkim door de gevolmach tigden van Engeland en China geteekend was Minister Balfonr diende een wetsontwerp in, tot strek- king hebbende, om den terugkoop te vergemakkelijken van pachthoeven in Ierland door de pachters, door middel van gelden, door den Staat voorgeschoten. Het ontwerp voorziet in de stichting van een fonds tot dat doel van 33 millioen p st. Het werd bij eerste en tweede lezing aangenomen. mand kon weerstaan. Daar was nu het gevaarlijke oogenblik voor Beate, waartegen zij zich met alle macht gewapend meende te hebben. Zij zag Felix bleek en bevend aan. «Felix, leid mij niet in verzoeking", smeekte zij zacht. Hij sloegin plaats van te antwoorden zijn arm om haar heen. «Ja, ik leid je in verzoeking", juichte hij «wen- schen, begeerten zouden in je begraven zijn, Beate. Dat is zinsbedrog. Zoolang wij, arme menschenkinderen, leven en ademen zoolang hopen en wenschen wij. Dat is de bestemming van elk schepsel en niemand moet méér willen zijn dan een mensch." Beate lag in zijne armen, haar hoofd rustte aan zijn borst. Het duizelde haar. Was het mogelijk! Felix had baar vergeven, hij was een zachtmoedig rechter, die door zijne overweldigende liefde allo schaduwen deed verzinken. Zou zulk een groot geluk, dat zoo weinigen te beurt valt, haar deel nog kunnen worden Zij durfde het bijna niet gelooven. Beneden in de kamer van tante Scblier stond Robert Prebn nog steeds voor het raam op Felix' terugkomst te wachten. Het duurde lang zeer lang. Zij moet en zal gelukkig worden", herhaalde hij telkens in zich zelf. Daar naderden voetstappen de deur werd ge opend en Felix en Beate stonden hand in hand voor hem. Hoe lief zag zij er nitjnist als toen hij haar voor het eerst had gezien. Robert kleurde en was weder verlegen. Hij trad evenwel op hen toe en wensch te hun geluk. Felix zag met medelijden en bewondering zijn vriend in het gelaat. «Gij zijt de grootste van allen", sprak hij bewogen; «zie, wij hebben nu al onze vaste voornemens omvergeworpen nu wij elkander hebben weergezien zijn wij andere menschen geworden maar gij blijft onwankelbaar dezelfde getrouwe vriend." Beate reikte hem de hand. «Ja, Felix heeft gelijk", sprak zij, «gij zijt ver boven ons verheven; gij zijt onzelf zuchtig. Maar uw leven zal niet eenzaam zijnook vriendschap is in staat het te verhelderen en wat zij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1