Bismarck No. 39. Twee en Negentigste Jaargang. 1890. ZONDAG 30 MAAKT. Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. Plaatsgebrek noodzaakt ons het feuilleton acMcrtccge te laten. BUITENLAND^ Binnenland. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar O.NOfranco door het geheele rijk ƒ1, De 8 nummers O,O®. Prijs der gewone Advertentiën Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. In de laatste dagen zijn in een drietal machtige staten van Europa de hoofden van het Ministerie afgetreden. Op den val van het hoofd van het Fr&nsche .Kabinet den heer Tirard, heeft buiten de grenzen van Frankrijk bijna niemand acht geslagen, en in het land self heeft het verdwijnen van dezen staatsman al bijzonder weinig indruk gemaakthij gaat voorbij, zooals zoo velen vóór hem zijn gegaan en waarschijnlijk nog «oovelen na hem zullen gaan. Anders was het in Hongarijewaar de Minister-President Koloman Tisza aftrad die jarenlang aan het hoofd van het Hongaarsche Kabinet gestaan en op zijn moeielijke post het vertrouwen das Keizers ge noten had, die door zijn uitnemend beleid tusschen de verschillende staatkundige partijen en naijverige volks stammen het evenwicht had weten te bewaren en drei gende botsingen te voorkomen. Zijn aftreden wekt onder hen die heugenis hebben van de gebeurtenissen van 1848, oude herinneringen op want het staat in verband met den vermaarden Hongaarscheu patriot uit die dagen Lodewijk van Kossuth, destijds het hoofd der beweging tegen de Oostenrijksche Regeering, die met een opstand en volkomen afscheiding van de Oostenrijksche monarchie eindigde. Oostenrijkers en Croaten waren niet bij machte het land met geweld van wapenen weder te onderworpen, maar toen ook een Russisch leger de teruggedreven Oostenrijkers te hulp kwam, moest Hongarije, dat het Huis van Habsbnrg reeds ten eeuwigen dage van den troon vervallen verklaard had, het hoofd buigen, en de opstand werd met groote hardheid in bloed gesmoord. Kossuth was met enkele andere hoofden naar Turkije gevluchtdat steeds bleef weigeren aan den eisch van Oostenrijk en Rusland om hen uit te leveren te voldoen. Kossuth is nooit in Hongarije teruggekeerd maar was altijd Hongaarsch burger gebleven. Ten gevolge eener verandering in de wet zon hij echter weldra dat burger schap moeten verliezen, indien hij zich niet met een verzoek tot de Regeering wendde om het bjj voortduring te mogen behoudendaartoe was de oude patriot niet te bewegen; een partij in Hongarije drong daarom aan op wetswijziging ten behoeve van Kossuthde Minister- President had zich daarbij aangesloten, maar hij kon de overige Ministers niet tot zijne zienswijze ©verhalen en nam zijn ontslag. Maar wat beteekent dit naast het ontslag van Bismarck? Dit alleen is een gewichtige Europeesehe gebeurtenis. Wie kan zich het Duitsche Rijk denken zonder den ijzeren Kanselier, die het grootste aandeel heeft gehad aan zijn stichting, die de Dnitsch-Deensche Hertogdom men aan Denemarken wist te ontrukken en bij Pruisen te voegen, die Oostenrijk uit Duitschland terugdrong, Han nover, Keur-Hessen, Nassau en Frankfort deed veroveren en bij Pruisen inlijven, Frankrijk overwon en het Elzas en Lotharingen ontnam, die eerst den Noord-Duitschen Bond hielp stichten met den Koning van Pruisen tot President, en daarna het Duitsche Rijk met den Koning van Pruisen tot KeizerEn voortdurend was hij werk zaam om dat Rijk sterk te maken naar buiten door ver hooging' zijner weerbaarheid en door bondgenootschappen met machtige staten handhaving van den Europeeschen vrede was na de stichting van het Duitsche Rijk na .de voltooiing alzoo van zijn arbeidzijn hoofddoel daartoe stiehtte hij het drievoudig verbond met Oosten- fijk-Hongarüe en Italiëdaartoe bezigde hij al zijn in vloed zijn buitengewoon doorzicht in alles wat de on derlinge verhoudingen der staten beheerscht en zijn groote gaven om uiteenloopende belangen tot een vergelijk te brengen. Lang heeft Bismarck aan zijne taak gewerktden 24sten September 1862 trad hij op aan het hoofd van het Pruisische Ministorie en van dat oogenblik af heeft hij zich onafgebroken in die betrekking gehandhaafd, om er na de oprichting van het Duitsche Keizerrijk die van Rijkskanselier mede te vereenigen. Bij het volk maakte zijn optreden vóór rnim 27 jaren een hoogst ongunstigen indrukde kleine Duitsche vorsten zagen in hem hun grootsten vijand, het Huis der Afgevaardigden vond in hem zijn krachtigsten tegenstander want hij had groote plannen die hij niet openlijk kon aankondigen en waar van hij zich noch door eonstitutioneele beginselen, noch door de Volksvertegenwoordigers of de Grondwet liet terughouden. Hij begeerde een sterk leger, omdatgroote vragen", gelijk hij reeds in 1862 zeide, »niet door rede voeringen en besluiten der meerderheid, maar door bloed en ijzer worden opgelost." Hij beschikte over de staatskas zonder dat de uitgaven door de Volksvertegenwoordiging waren goedgekeurd; en toen in 1868 het Huis van Af gevaardigden in een adres aan den Koning verklaarde dat het Ministerie de Grondwet had geschonden, ant woordde Bismarck, dat staatsconflicten worden uitgemaakt door hen die de macht in handen hebben. De oorlog met Denemarken in 1864 deed het licht opgaan over Bismarck's plannen van dien tijd af begon er een ken tering te komen in de openbare meening te zijnen op zichte, en toen in 1866 Oostenrijk en de Duitsche Bond werden verslagen en Pruisen aanmerkelijk vergroot de leider en de meester van Duitschland werd. toen werd zijn groote schuld uitgewischt en werd hij zelf de ge vierde man hij was schitterend geslaagd hij had het groote spel met glans gewonnen. En nu is de groote man gevallen; inderdaad geval len; zijn aftreden is blijkbaar onvrijwillig. Verschil van inzicht met den Keizer heeft hem zijn ontslag doen vragen, en er is geen poging gedaan om hem zijn verzoek te doen intrekken en hem te behoudenzijn verzoek om ontslag is ingewilligd. Prins von Bismarck is ontslagen, op zijn verzoekmet eerbewijzen en dankbetuigingen overladen, maar toch ontslagen dat is en blijft de groote, de gewichtige gebeurtenis van den dag; en de ontslagen Rijkskanselier verlaat den derden Duitschen Keizer met een diep gevoel van gekrenktheid in het hart en heeft al zijn zelfbeheersching en vaderlandsliefde noodig om aan zijn overkropt gemoed, dat reeds begonnen was zich in weinig betamende openbaringen te ontlastenhet stilzwijgen op te leggen. Keizer Wilhelm I had zich geheel aan de leiding van den beproefden staatsman over gegeven van wiens juist inzicht immers de ondervinding gedurende zoovele jaren voortdurend de treffendste bewijzen had gegeven. Tijdens de kortstondige regeering van den lijdenden Keizer Frederik kon in dien toestand geen verandering komen maar Keizer Wilhelm II is jong ondernemenddoortastendvertrouwt sterk op eigen inzicht en wenscht dat inzicht gevolgd te zienheeft eigen plannen en is er op gesteld die plannen te doen uitvoeren. De Keizer wil van Duitschland ook een zeemogendheid maken en een koloniale mogend heid tevensBismarck is weinig genegeu die plannen te bevorderen. Bismarck wil vrij zijn in zijn besprekingen, onderhandelingen, afspraken en tijdelijke bondgenootschap pen met de verschillende staatkundige partijen en hare lei ders, ten einde voor zijne plannen een meerderheid te kunnen vindenmaar de Keizer begeert daarover toezicht te houden er in gekend te worden, en wil den kanselier in dat alles aan zijne goedkeuring binden. De Keizer stelt zich aan het hoofd der .soeia'c politiek en noodigt de andere mogendheden te Berlijnom gezamenlijk te overleggen wat er tot tegemoetkoming aan de grieven der arbeiders en in hun belang zou kunnen gedaan wordenblijkbaar is hij van meening dat van Regee- ringswege maatregelen genomen kunnen worden die dreigende maatschappelijke storingen kunnen voorkomen, stormen wellicht kunnen afwendenwaardoor wel niet ieder bevredigd kan worden, maar toch een regeling en een vergelijk gevonden zouden kunnen worden, waarvan de meesten zouden moeten erkennen dat zij vele hard heden wegneemt en ons der billijkheid nader brengt. De taak is zwaar, en ettelijke jaren zullen moeten verloopen, voordat men van het werk vruchten zal kunnen zien. Om in deze richting iets goeds te doen is zeker een man noodig met een vastenernstigen wilmaar ook met veel geduld en kalme bezadigdheid. Zal de jeugdige Keizer ook deze eigenschappen blijken te be zitten? Dat hij zelf invloed wil uitoefenen, leiding geven en richting aanduiden is begrijpelijkmaar dat hij zelf op den voorgrond treedtzelf gaat handelen zijn eigen Kanselier wil zijn dat is hoogst bedenkelijk dat is geen werk voor een Keizeren de vrees schijnt daarom niet ongegronddat alles op teleurstelling en verwarring zal uitloopen. Bismarck wil er de verantwoordelijkheid niet van dragen. ITAME. Bij de behandeling van het wetsontwerp betreffende de uitgaven voor nieuwe spoorwegen in den Senaat, vestigde de rapporteur de aandacht van minister Crispi op belangrijke gebeurtenissen ten aanzien van de buitenlandsche staatkundewaarop deze antwoordde dat de toestand aangaande het drievoudig bondgenoot schap onveranderd was gebleven. Ten aanzien van het binnen landsche staatsbeleid liet minister Oripi zich in conservatieven geest uitzinspelende op de noodzakelijk heid om nieuwe belastingen te doen aannemen door eene nieuwe Kamer. Hij voegde er bij dat het te Berlijn voorgevallene in geen opzicht genoemd bondgenootschap raakte. OOSTEAIRIJH^HOjVClABlJK. De verkiezingen voor den gemeenteraad van Weenen zijn thans geheel afgeloopen. De antisemieten hebben zeven zetels gewon nenzoodat zij thans 38 leden sterk zijn tegenover 82 liberalen. De burgemeester dr. Prix is met 400 stemmen meerderheid herkozen tegenover den werktuigkundige Hauck. SPAME. De Kamer heeft het wetsontwerp tot invoering van het algemeen stemrecht aangenomen. Het dagblad Essercito Espanol maakt een onderhoud openbaardoor een zijner redacteurs gehouden met ge neraal Daban, een van de hoofdfficieren die de monar chie hielpen vestigen, doch thans tegen de regeering gekant is en die aan al de spaansche generaals een schrij ven richtte naar aanleiding van de bij de Cortes ingediende voorstellen, strekkende om het bestuur over de koloniën aan burgerlijke ambtenaren toe te vertrouwen en het mili tair contingent te verminderen. De militairen moesten naar zijne meening tegen deze aanvallen opkomen en hij spoorde de officieren van alle rangen aan tot eendracht en eensgezindheid om het vaderland te redden van zijne openbare en geheime vijanden en de rechten te beveiligen van het leger, dien hoeder der nationale eer. In dat onderhoud zeide de generaal, dat naar zijne meening het leger tot de uiterste grens van lijdzaamheid was gena derd dat bij de burgermaatschappij geene misbruiken meer konden geduld worden en hij op het leger rekende om hierin verbetering te brengen Verschillende generaals ondersteunen generaal Daban; zij trachten zijne houding te verontschuldigen en zeggen dat hij gehandeld heeft zooals het hem als gene raal en senaatslid paste. De ministers kwamen herhaal- lijk bijeen zij besloten met geestkracht op te treden zij zullen niet dulden, dat tegen de tucht gezondigd wordt en dat het leger zich in de staatkunde mengt. In den Senaat is het optreden van generaal Daban den 27 behandeld. Maarschalk Martinez Campos zeidedat hij tegen de regeering zou stemmen. De minister van justitie hield voldat de minister van oorlog het recht hadaan officierenzelfs indien zij leden van den Senaat of de Kamer waren, arrest te geven. Met 91 tegen 35 stem men werd het rapport naar eene bijzondere commissie van zeven leden verwezen, welke de houding der regeering zou moeten onderzoeken. Zes leden dier commissie zijn op de hand der regeeringeen de heer Martinez Campos is tegen. IHJECtABIJE. Majoor Panitza heeft bij zijn laatste verhoor erkend, dat het zijn doel was geweest het tegen woordig regeeringsstelsel omver te werpen. VESïEEAltïDE STATEA. Een hevige orkaan heeft in het Ohio-dal van Cincinnati tot Kairo groote schade aangericht Vooral Louisville, waar 200 a 300 huizen vernield werdenwerd geducht geteisterd. Het aantal aldaar omgekomen personen wordt begroot op 800, van wie 300 het leven verloren in het stadshuis waar een groot bal plaats had op het oogenblik dat het gebouw instortte. De gemeenteraad van Zaandam heeft den 27 besloten sollicitanten voor de betrekking van directeu1" der gasfabriek op te roepen op f 1750 jaarwedde me! vrije woningvuur en licht of 250 vergoeding voor gemis daarvan. In dienst treding 1 Augustus a s. Den 28 is te Utrecht voor de nuttige handwerken o.a. geslaagd mej. J H. Kroon te Hoorn. Drie jaren geleden W9rd onder de gemeente WAR- MEAIIUIZiEAin de op een stuk land gebrachte modderspecie het deksel van een tabaksdoos gevonden dat om zijne bijzonderheid de aandacht trok en door een liefhebber van oudheden bewaard werd. Dezer dagen werd op bijna een uur afstand van de eerste plaats"op dezelfde wijze het andere deel dier tabaksdoos gevonden en kwam mede in handen van den eigenaar aan het deksel. Nu beide deelen van alle onreinheid enz. ont daan zijn en tot een goed geheel gemaaktis dit voor liefhebbers van oudheden zeer bezienswaardig. Geslagen uit geel koper ter lengte van ongeveer 18 duim bij eene breedte^ van p.m. 4 en een diepte van 3 duim, van de beide einden afgerond, het boven- en ondervlak gegraveerd met hetgeen te lezen staat in Jereinia 8 vers 6 en 7 en Jesaja 11 vers 6 en 7, waarbij de namen van dieren enz. door teekeuingen bij wijze van een rebus zijn weer gegeven terwijl aan de zijden een hondenjacht op haas en hert is voorgesteld. Het stuk schijnt van zeer ouden datum te zjjn die voor niet-deskundigen echter moeie- lijk met juistheid te bepalen is. Den eigenaar C. L. werd te vergeefs reeds meer door een redelijk bod ge daanhij brengt het echter belangstellendén gaarne onder de oogen. Donderdagavond 1.1. hield het Dep. Koedijk der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zijne laatste win tervergadering, Al was ze slechts een schaduw van wat ze in het verleden placht te zijntoch was de opkomst in vergelijking met de twee laatste jaren vrij goed. Na eene geestige lezing van don voorzitter, den heer J. Zegers, over Volksdranken" volgden als naar gewoonte talrijke bijdragen doch nu afgewisseld door het kluch tige blijspelletje: «Joost Uilenspiegel." Vooral dit laatste scheen bijzonder in den smaak te vallen. De bisschop van Haarlem heeft benoemd tot kape laan te BEEMSTEB den heer Th. P. van Swieten to HELDER den heer J. Opmeer: te BEDEBBLIK den heer H. J. Weever: te AMSTERDAM (H. Maria Magdalena) den heer P. Stroomerte Hoofddorp, Haar lemmermeer, den heer G J. A. Kabel. Den is 28 te AMSTERDAM'tot doctor in de geneeskunde bevorderd mej. M. C. du Saar. Den 27 is tot hoofdingeland van den WIJDE WORMER gekozen de heer K. Smit met 41 stemmen. De heer D. F. Pont, dijkgraaf van het waterschap de Purmer, ontving den 27 een fraai geschenk, bij ge legenheid dat hij den dag herdachtwaarop hij vóór 25 jaren benoemd werd tot lid van het bestuur. De gemeenteraad van MEILOO heeft den 27 aan mej. Th. M. B. Beunen, op haar verzoek eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de openb. school aldaar en in hare plaats benoemd mej. W. M. E. Damave onderwijzeres te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1