No. 40. Twee en Negentigste Jaargang. 1890. IaRIJSCHE BRIEVEN. W O ËJN S DAG 2 APRIL. g'taatsgehrek noodzaakt ons hel Weuitleton achterwege te tuten. Olficiëel Gedeelte. BUITENLAND ALK1AARSCHE COURANT Deze Courant wordt Itinsdae-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 8 maanden voor Alkmaar J ®,8C; franco dooi bet gebeele rijk 1, De 3 nummers O,OH. II IMl V IA "V Prijs der gewone Advertentiërt: Per regel J Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER <fc ZOON. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar brengen ter ateemeene kennis dat aan hen vei gunning is ge vraagd3 door CORNELIS WEVER, wonende te Haarlem, tot het voortzetten van den verkoop van sterken drank in het klein in het perceel aan Zevenhuizen, wijk A Nr. 3 welke vergunning thans ten name staat van SIMON WEVER. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 1 \»ril 1890. De Secretaris, NU HOUT van der VEEN. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar brengen ter alo-emeene kennis, dat, aan hen vergunning is ge- vraagd°door ADRIAAN PELS wonende te Schermer- horn°, tot het voortzetten van den verkoop van sterken drank in het klein in het perceel aan het Heiligland Nr 24welke vergunning thans ten name staat van LAMBERTUS DE BOER. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. Alkmaar, De Secretaris, 1 April 1890. NUHOUT van der VEEN. LIJST"VAN BRIEVEN, waarvan de geadresseerden onbekend zijnverzonden gedurende de le helft der maand Maart lb90 F. LandmanP. Metselaar, Amsterdam JBijpost Haringkarspel. Van Eg mond aan Zee: Mevr. Schoorder, Amsterdam; M. van de Berg, Noord- scharwoude. Van Schermer horn: BHartRotterdam. Van S choorldam: A. Giltjes Schagen. Van Zuidscharwoude: P. Bellis Haringkarspel. Briefkaart: C. de Pijpers Amsterdam. Brieven, verzonden geweest naar Amerika: Oortgijsen Afrika: A. C. Sandroll, Graetf Reinet. LIV. Schreef ik voor tien dagen geleden, dat het ministerie weder vast in den zadel zat, zoo moet ik erkennen mij toen nog al vergist te hebben, want nog geene week later was het Kabinet Tirard omvergeworpen. Zal ik thans een beter profeet zjnwanneer ik meen te mogen aan nemen dat het nieuwe ministerie Freycinet het een langen tjd zal volhouden. Mag ik n dan enkelen van de voor naamste leden van dit nieuwe Kabinet voorstellen. Dit kan zjn nut hebben voor later, want wie weet voor welke moeil jke gevallen die heeren te staan komennu door het aftreden van den dnitschen rjkskanselier, prins Bisrnarck hier aller oogen naar liet oosten gekeerd zjn. Beginnen wij met de Freycinetpresident van den ministerraad en tevens minister van oorlog. Deze is niet jong meerwant hj werd geboren in 1828 als politiek persoon is hij voornamelijk bekend sinds bet jaar 1870, toen hij met Gambetta samenwerkte om Frankrijk tegen den overmachtigen vjand te verdedigen. Senatenr in 1876maakte hj het daarop volgende jaar deel uit van het ministerie Dufaure en van toen af is er bjna geen ministerie geweest, waarin de Freycinet niet steeds eene belangrijke rol speelde. In April aanstaande wordt het twee jaardat h j een civiel ingenieur zijnde den gewichtigéu post van minister van oorlog waarneemt, en men kan er zeker van zijn dat reeds vele groote ver beteringen zoowel in het leger als in de vestingverdedi ging door hem werden ingevoerd. Ook de karikatuur heeft dezen staatsman niet gespaard doch hem voorge steld als »de kleine witte muis." De tweede man in het Kabinetde rechterhand om zoo te zeggenis Ernest Constans, dio pas het ministerie Tirard was nitgetredendoch thans onmiddelljk zjne plaats aan binnenlandsche zaken weder innam. Constans is iemaDd die wat aandurftaan hem vooralhebben wij te danken, dat het driemanschap Bonlanger, Rochefort en Dillon bjtjds de wjk naar België nam. Daardoor bleef het land rustig; overigens echter is Constans niet zeer populairde oppositieen voornameljk de Boulan- gisten, vallen hem steeds op heftige wijze aan, en Roche fort heeft in zjne courant 1'Intransigeant zeker eene geheele dictionaire van scheldwoorden uitgeput, allen aan het adres van minister Constans. Rochefort heeft trou wens de vriendel jke gewoontewanneer hij alle gewone argumenten heeft uitgeputaan zjne tegenstanders de vleiende bjnamen te geven van »dief, moordenaar, lakei, omgekochte, oplichter, sauciesverkooper, dwerg enz. enz." Behalve deze beide heeren leverde de Senaat nog een derden minister, en wel dien van marine, den heer Barbey Van dezen weet ik niet anders te vertellen dan dat hij dezelfde portefeuille bj twee vroegere gelegenheden hield. Volgen thans acht afgevaardigden waaronder twee Ribotbuitenlandsche zaken en Jules Roche, handel en njverheid nog nooit ministers geweest zjn. Rouvier hebben wij reeds meer gezien aan finantiën o. a. in het pas gevallen ministerie Tirard. Rouvier is een echt republikein en was mede een aanhanger van Gambetta. Ónder zjn ministerie in 1887 viel president Grevy tengevolge der Wilsou-schandalen en werd Carnot tot eersten staatsman der republiek gekozen. Fallières schijnt iemand te zjn van buitengewone bekwaamheden of althans van veel omvattende kennis. In 1882 zien wij hem minister van binnenlandsche zaken, in 1883 van onderwijs in hetzelfde jaar nog eens bin nenland in 1887 justitie, in 1889 onderwijs, en nu weder justitie en eeredienst. Ik kan niet nalaten bij m j zelf af te vragen waar de heer Fallières den t jd vindtin elke nieuwe betrekking steeds gewichtige diensten te bewijzen. Over de andere heeren in dit Kabinet zullen wij nog niet sprekendoch eerst eens afwachten wat zj uitrichten. Nu wj toch zoo aan de politiek zjn moet gij my nog even veroorloven, eeuige woorden aan den heer Carnot te wjdenen u nogmaals te wjzen op een opmerkeljk verschil tusschen president Carnot en zijn voorganger, den heer Grévy. Onder de regoering van laatstgenoemde zagen wj het aantal jeugdige misdadigers op verbazende w jze toenemenen geen wonderpapa Grevy gaf alt jd door maar gratieen hoe jonger de booswicht was des te zekerder was hj een reisje naar de strafkolonie »la Nouvelle" te maken. Het gevolg van deze overdrevene gevoeligheid bleef niet uithet leger van de oude mis dadigers begreep, dat het dom zou zjn zelf het hoold te wagen, daarom werden in elke bende zeer jonge mannen, bjna nog kinderen van 16 17 jaar opgenomen. Was er een slag te slaan fluks werd die jonge snuiter er op afgestuurd den volgenden dag stonden alle bladen vol over een nieuw misdrijfde dader werd gevatdoch hj liep door zijne jeugd geregeld de guillotine vrij. Carnot heeft aan dien toestand een einde gemaakt jong of nietwie ter dood veroordeeld wordt, ondergaat thans zjne straf, het recht moet zijn loop hebben. OnlaDgs nog vielen de jeugdige Ribot en Jeantroux, hunne kame raads zullen zoo zoetjes aan wel wat angstiger worden en zich tweemaal bedenken vóór zj een rustig burger te lijf gaanintusschen wreken zj zich voorloopig met dezen president niet voor een vadertje te houden doch noemen hem Carnot Couge-tétes. De groote gebeurtenis van den dag is gelegen in de voorstelling van Ascanio, opera in vijf bedrijven en zeven tafereelen, woorden van Gallet, muziek van Saint-Saens. Ik herinner mij voor eenige jaren geleden een roman te hebben gelezenAscanio van Alexander Dumas père en ik zon ieder die deze opera gaat zienbepaald aanradeneerst den roman te lezen of het gedicht zelf te doorloopen want de handeling is nog al erg inge wikkeld. Daarbj komt dat do titel niet juist gekozen is Ascanio toch is een onschuldig jonkman, die verliefd is op Colombo d' Estourvillezoowat even naief als hij en deze jongelieden zjn dus de tortelduifjes van het stuk. De hoofdpersoon echter is Benvenuto Cellini, florentjnsch beeldhouwer aan het hof van Frans Ieene schoone zware rol, welke in handen is van den baryton Lassalle. Het zou mj te ver voeren u eene volledige kritiek over deze opera te leverenbovendien schat ik Saint Saens te hoog om ook maar een woord op zijne muziek af te diugen. Toch kan ik u vertellen dat deze opera twee voorname mannenrollen, Celliui en Ascanio, bevat en drie vrouwenrollen, Colombe, de onschuldige verliefde, madame d' Estampes, maïtresse van Frans Idie hier dienst doet als verrader in een melodrama en eindeljk Scozzone verliefde van Cellini, die ons de trouwe opofferende liefde voorstelt. De directie van de groote opera beging hier echter eene groote fontde rol van Scozzone is voor contralto-mezzo-soprano geschrevenen wordt gezongen door mevr. Bosmandie een soprano is. Hetgeen echter aan deze uitvoering iets zeer pikants geeftdat is de afwezigheid van den componistden heer Saint-Saensvan wien niemand weet waar h j zich thans ophoudt. De meest onwaarschijnlijke geruchten zjn hierover in omloop. Zjn medewerker, de heer Gallet, heeft sinds einde November niets meer van hem gehoord toen schreef Saint Saens nit Cadixdat h j bepaald niet van plan was de eerste voorstelling van zjne nieuwe opera bj te wonen verder meldde hj zjn vertrek uit Cadix doch zonder te zeggen waarheen hij zich begaf. Eu verder ja wj weten niets meer van den man. Is hij naar Java vertrokken zooals hj van plan scheen is hij overleden of zooals zoovelen bewerenis de com ponist gek geworden het is en bij ft een geheimen juist door dat het een geheim is beginnen zelfs reeds geruchten van een misdr jf te loopen, van wederrechtel jke opsluiting door twee of meer personenmet het doel beslag te leggen op Saint Saens' roerende goederen of om hem een testament te doen teekenen in hun voordeel. En zoo vertelt ieder er wat van doch niemand weet het rechte en is het dus waarsch jnlijkdat weldra de justitie er zich mede bemoeien zal. Laat ons hopen datzoo de componist nog leefth j ons spoedig op de hoogte van zijn tegenwoordig verbljf stelle. Parijs, 23 Maart 1890. J. M. T. BEEtJlE. Het lid van den gemeenteraad te Neuf- chateau, de heer A Hard die uit onvoorzichtigheid den rechter Bevgmann op de jacht dood geschoten had is tot 500 boete en 75000 schadeloosstelling veroordeeld. DEITSCHEAUrD Prins Bismarck nam den 29 des middags afscheid van alle de koniukl jke prinsen, na den vorigen dag een krans te hebben gelegd op de kist van Keizer Wilhelm. Des namiddags te 5 uren vertrok hij naar het spoor wegstation. Hj was gekleed in de uniform der kurassiers en°zat in een open rijtuig; zijne gemalin en eenige an deren volgden in--een tweede rijtuig. Duizenden personen waren op de been en hieven een oorverdovend gejnich aan, dat tot aan het station aanhield. Alle vensters in de straten, langs welke hj reed waren Jicht bezet en onophoudelijk werd met zakdoeken gewuifd. Slechts langzaam konden de rijtuigen, die door eene ontzettende menigte werden gevolgd, voortkomen. Op het perron had een escadron van de garde-kurassiers te voetmet de regiments-muziekpost gevatdaar bevonden zich de gezamenl jke ministers, al de leden van het corps diplo matique en vele andore voorname personen. De aandrang van het publiek was ontzachelijk groot. De bloemen en ruikers lagen bj bergen in de wachtzalen welke bui tendien feestelijk getooid waren. Prins en prinses Bismarck namen een hartelijk afscheid en vertrokken met den trein van 5 uur 40 min. De Nordd. Zeitung maakt bekend, dat prins Bismarck, naar aanleiding van zijn aftreden, zoo talrjke bijken van deelneming geworden zjndat hij zonder den bjstand van ambtenaren bj de drukte der verhuizing die onmo- geljk kan beantwoorden en daarom allen langs dien weg zjnen dank verzoekt aan te nemen. In de den 29 gehouden slotzitting der arbeidsbijeen- komst hield minister Berlepsch een lange redevoering waarin hj deed uitkomen, dat de bjeenkomst niet in de gelegenheid was geweest internationale schikkingen te treffen; wel kon zij hare meeningen en wenschen kenbaar maken. Hij meende, dat de grondslagen gelegd waren, waarop verder kon worden voortgebouwd, tot verwezen- ljking van het .streven om aan do werkende klassen meer bescherming, grooteren waarborg voor hare stoffel jke en zedelijke ontwikkeling te verschaffen. Mochten ook in de naaste toekomst de moeiljkheden groot schjnen, toch bestaat reeds thans eensgezindheid ten opzichte van zekere internationale gezichtspunten waardoor het aan eiken Staat op zich zeiven mogeljk zal worden onder inachtneming van eigenaardige verhoudingen, de oplossing van verschillende vraagstukken ter hand te nemen. Van de door de regeeriugen beschermde ontwikkeling der nij verheid hangt ook de welvaart der werklieden af. Hj verklaarde verder, dat hij in last had aan de leden den warmsten dank des Keizers over te brengen voor hunnen zaakkundigen arbeid. De engelsche gevolmachtigde, de heer John Gorst betuigde zjnen dank aan den Keizer voor het bjeen- roepen der bjeenkomst, welker uitkomsten buitengewoon verbljdcnd waren en die, naar hij hoopte, niet de laatste zonden zijn. Wanneer millioenen kinderen aan de ellende onttrokken en even zooveel vrouwen aan het huiseljk leven hergeven warendan zonden de leden zich met dankbaarheid het initiatief des Keizers herinneren. De heer Jacobs (België) dankte den heer Berlepsch voor de leiding der vergadering, eene dankbetuiging, waarbj de vertegenwoordigers van Italië en Spanje zich aansloten. De bjeenkomst werd daarop te 3 u. 25 m. nit naam van den Keizer gesloten verklaard. De commissiën der Arbeidsbijeenkomst te Berljn kwamen tot de volgende besluiten. Die voor de zon dagsrust, dat het wenschel jk is, datbehoudens de verder aangegeven uitzonderingen één rustdag in de week aan de beschermde personen en alle werklieden der njverheid worde verzekerd en die dag op Zondag be paald worde. Uitzonderingen worden toegestaan voor de exploitatie van dringend noodzakeljke zakenmaar ook in dit geval is het wenscheljk, dat men één van de twee zondagen vrij hebbe. Regeling der uitzonderingen bj gemeen overleg tusschen de verschillende regeeringen wordt wenscheljk verklaard. Die voor den arbeid van vrouwen en kin deren, dat kinderen beneden de 12, in de znideljke landen beneden de 10 jaren, in indnstrieele inrichtingen niet behooren te arbeiden; dat de overigen, alvorens dit te doen aan de wettel jke voorschriften betreffende het lager onderwjs moeten hebben voldaandat kinderen beneden de 14 jaar noch des nachts, noch des zondags mogen arbeiden en niet langer dan 10 uren daags met eene rustpoos van ten minste anderhalf uur noch aan ongezonde of gevaarlijke bezigheden, tenzij met bescher mende voorzorgen. Dergelijke besluiten zjn ook geno men voor jongelieden tusschen de 14 en 16 en voor hen die tusschen de 16 en 18 jaar ond zjn. Voor vrouwen en meisjes boven de 16 jaar wordt geen werk des nachts of des zondags verlangd, een werkt jd van niet meer dan 11 uren met een rustpoos van anderhalf uur, beperkingen voor ongezond en gevaarlijk werkalles behoudens enkele uitzonderingen. Voor vrouwen moet de arbeid vier weken na hare bevalling verboden worden. Die voor de m j n o n verklaarde het wenscheljk, dat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1