H E K T H A. F E UILLETON. No. 41. Twee en Negentigste Jaargang 1890 V II IJ 1) A G lx APRIL. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar brengen ter algcmeene kennis, dat het v e r k e e r over de SCH A PEN BitUG voor voetgangers weder geopend zal zijn op Zaterdag 5 April 1890, DES NAMIDDAGS. NATIONALE MILITIE OUïciëel Gedeelte. BUITENLAND ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt UinsdHg-, Ilonderdae- en Katerdogavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ©,8©; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers 0,06. Prijs der gewone Advertentie!» Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLA1NE PONT. 3 April 1890. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast krachtens bekomen aanschrijving gegrond op het koninklijk besluit van 10 Maart 1890 No 26, de onderstaande, hier wonende of tot deze gemeente behoo- rende verlofgangers, om zich tot bijwoning der oefenin gen op 14 April 1890, 's namiddags vóór 4nren,bijbun korps te vervoegenals volgt 1 regiment infanterie lg. 1888, garnizoen Helder, PIETER ROELOF JOHANNES BOOGHJEAN THOMAS SIEUWERTS, JOHANNES DOMINICUS SCHOUTEN. 4 regt. infant., lg 1885, garnizoen Haarlem, JAN CORNELIS HOTTENTOT, DIRK BALDER, GERRIT HENDRIK JAN GEVELAAR, ADRIA- NUS JACOBUS THEODORÜS PANNEKEET, CORNELIS DE JONG. 7 regt infant, lg. 1885 garnizoen Amsterdam, CORNELIS OUDES garnizoen Naarden, ANDRIES MARTINUS DE MOOR. De opgeroepenen hebben recht op vrij transport naar hun korps en een daggeld van f 0,25, dat ter gemeente secretarie der woonplaats tijdig moet worden aangevraagd. Alkmaar, 2 April 1890. De Burgemeester voornoemd A. MACLAINE PONT. BELGIE. Te Charleroi is zonder strijd de liberale candidaat tot lid der Kamer gekozen. De Kamer heeft, na verwerping met 51 tegen 26 stem men van twee amendementenom voor de feesten bij gelegenheid van Belgie's ÖOjarig zelfstandig bestaan samenvallende met de herdenking van 's Konings 25jarige regeering, een krediet van 500 000 of van 250.000 te UIT HET HOOGDUITSCH VAN C. ECKSTEIN. 1) Hoofdstak I. Een mooi, achttienjarig meisje trad het overdekte perron van het zniderstation binnen. Haar gezichtje straalde van opgewektheid en levenslust. De livreibediende, die hare bagage droeg was reeds vooruitgesneld, om eene plaats in eene coupé «Niet rooken" voor haar te zoeken. Een jong echtpaar met een knaapje van ongeveer vijf jaar volgde haar. Gij hebt nog overvloed van tijd, Hertha", sprak de jonge vrouw, r Haast u toch niet zoo Gij ziet er zoo vreeselijk verhit nit 1" Hertha von Weijlburg wendde zich om en liet het drietal naderbij komen. »Geen wonder bij zulk eene temperatuur! 'tls om te smelten! Ja, gij, gij zijt altijd de kalmte in persoonIk benijd u steeds «Daarvoor hebt gij ook redenen te over!" meende de echtgenoot van het lichtblonde vrouwtje. »Julie is als geschapen om gelukkig te zijn en gelukkig te maken want een tevreden gemoed oefent zijn invloed uit op anderen evenals de wil van den hypnotiseur; natuurlijk moet de omgeving er vatbaar voor zijn. Maar gij, kleine wildzang «Dank u 1" viel Hertha hem lachend in de rede. »Zoudt gij 'tmaar niet uitschreeuwen over het geheele perron, dat mijn toekomstige man ten minste als de Hemel er mij een wil schenken een hel op aarde zal hebben Al dikwijls genoeg hebt gij dat dien grooten onbekende geprofeteerd Docter Steinman knikte haar een weinig spotachtig toe. «Zoo, mijn bekoorlijk schoonzusje, heb ik dat ge daan Nu, ik neem er geen woord van terug verleenenaangenomen het regeeringsvoorstel om den post van do jaarlijksche Augustusfeesten van 1700ft slechts met 75000 te verhoogen. De burgemeester en de wethouders van Brussel, die aan het hoofd der feest commissie stonden hebben in dit besluit aanleiding gevonden om dadelijk ontslag te nemen. Zij vinden het door de regeering aangevraagde en thans toegestane bedrag te weinig. BEXE5IARK.E1V. Een voorstel van twaalf leden der conservatieve partij in de Eerste Kamerwaarbij de verantwoordelijkheid voor het staken van den parle mentairen arbeid wordt geweten aan de Tweede Kamer en alle regeeringsvoorstellen goekgekenrd wordenis dadelijk aangenomen met 40 tegen 13 stemmen. BERTSCHEANiB. Den 31 des avonds werd te Friedricbsruh ter eere van prins Bismarck een fakkel optocht gehoudenwaaraan 3500 personen met 2000 fakkeldragers deel namen. Prins Bismarck kwam met zijne familie buiten en onderhield zich allervriendelijkst met de leden der commissie Dr. Nolte hield eene schitterende rede, eindigende met den wensch, dat God prins Bismarck nog vele jaren levens mocht schenken ten zegen van het vaderland. Onder het zingen van «Die Wacht am Rhein" en andere vaderlandsehe liederen werden de fakkels op een hoop geworpen. Prins Bismarck ant woordde o.a.: »Wie 28 jaren minister is geweest, heeft natuurlijk vele vijandende manifestation der laatste dagen bewijzen echterdat ik ook vele vrienden heb." Den 1zijnen geboortedagontving hij van den Keizer zijn levensgroot portret, benevens een kostbare pijpen van tal van personen prachtige bloemen. De kapel van het 76 regiment Wandsbecker huzaren bracht hem eene serenade. Des avonds werd door 1300 spoor wegambtenaren een fakkeloptocht gehoudendie zeer indrukwekkend was. Prins Bismarck werd toegesproken door den voorzitter der vereeniging van spoorwegambte naren den heer Krahn die zijne verdiensten ten op zichte van de spoorwegen deed uitkomen. Prins Bismarck wees op de ontwikkeling der spoorwegen en betuigde zijnen hartelijken dank voor dit huldebetoon. Latei- ontving hij eenige afgevaardigden der spoorwegambtenaren. ENTOELIND. Den 1 was de werkstaking in de dokken te Liverpool geheel geëindigd en wel tengevolge van het toegeven door beide partijen. Het Lagerhuis is tot den 14 uiteen gegaan. FRAAI4RRJU. De heer Ribot deelde in den mi nisterraad van den 1 den stand der onderhandelingen met Engeland en Egypte over de toestemming van Frankrijk in de conversie der egyptische schuld mede. Hij had nieuwe voorstellen gedaan en hij achtte de onder handelingen op den goeden weg te zijn en vertrouwde dat zij weldra zouden slagen. Op de leening van de gemeente Parijs, groot ƒ35.000.000, is voor 38 maal het gevraagde bedrag ingeschreven. Don 30 is de voor het publiek weder opengestelde Eiffoltoren door tien duizend personen bezocht. «O, gij parel onder de zwagers! Altijd de beleefdheid in persoon «Het is de zuivere waarheid, freule von Weijlburg Vergeet intnsschen niet mijne beleefde groeten aan baron von Gruthenan over te brengen. Ik had hem wel mogen waarschuwen!" «Och kom, de Gruthenau's zijn niet zulke onmogelijke menschen als gij En dan Marie Gij moest haar eens kennen Maar, er wordt afgeluid Adieu, beste Julie Gebruik deze twee maanden om eens flink uit te rusten van al de drukte, die ik u veroorzaakt heb Zij om helsde hare blonde zuster en drukte haar een hartelijken kus op beide wangen. «Goede reis en veel genoegen zei mevrouw Steinman. »Is uwe bagage in de coupé? En uwe parapluie De reiszak ligt nog niet zooals 't behoort, KlausZoo En nu, nogmaals goede reis Gij zult ook mijne groeten niet vergeten, nietwaar «Natuurlijk niet!" Hertha wendde zich daarna tot haar zwager. De kleine zwaarlijvige man bood haar de ietwat plebejisch gevormde hand en drukte de hare met echte bierdrinkers hartelijkheid. «Ik weet niet hoe het komt", mompelde Hertha op eenigszins bewogen toon, »maar ik heb zulk een eigen aardige gewaarwording het is mij alsof ik afscheid neem voor langen tijd alsof ik u heel plechtig moest bedanken voor al de goedheid en de vriendschap, die ik in de laatste twee jaren bij u genoten heb «Onzin antwoordde de docter lachend. «Gij zijt en blijft toch altijd dezelfde kleine dweepsterAltijd excen triek altijd vol geheimzinnige poëzieNuga maar welgemoed heenAcht weken zijn spoedig voorbij en zoo het verlangen naar uw zwager u al te zeer kwelt kom dan maar eerder terug." «NuHans", zoo wendde Julie zich tot den knaap «wensch tante goede reis en geef haar de bloemen!" Hansdie al dien tijd zwijgend het gewoel op het perron had aangestaard, trok op eens een zeer verdrietig gezichtje «Tante moet hier blijven!" pruilde hij. «Tante mag niet weg gaan! Wie zal nu soldaatje met Hans spelen als tante er niet meer is RSRIERtEHJEAUiB. De Kamer heeft bij eerste lezing- het wetsontwerp goedgekeurd, waarbij aan eene grieksche maatschappij vergund wordt het uitvoeren der werken aan bet kanaal van Corinthe. VOSTENRI.IK-HON&ABME. Te Weenen heb ben 15000 metselaars het werk gestaaktdaar hunne eischen door de werkgevers niet ingewilligd waren. PORTUGAL. Bij de verkiezingen voor de Kamer zijn te Lissabon 3 republikeinen1 progressist en 2 candidaten voor hot uitbreiden der betrekkingen met Afrika gekozen. Te Oporto, waar de minister van ko loniën gekozen is, heeft de regeering één zetel gewonnen. Op Madera hebben de republikeinen de nederlaag geleden. De nieuwe Kamer zal bestaan uit 114 conservatieven, 30 progressisten 10 conservatieven van verschillende kleuren en 3 republikeinen. SPANTJFE. Den 31 is na breedvoerige besprekingen de door generaal Oassola tegen de regeering voorgestelde motie naar aanleiding van het besluit betreffende ge neraal Daban door den voorsteller ingetrokken. Den 1 werd in den Senaat beraadslaagd over het voorgevallene met generaal Daban. Voorgelezen werd een voorstel van den heer Campos, strekkende om geene machtiging te verleenen tot het opleggen van arrest aan generaal Dabau. In dat voorstel werd de houding der regeering ten sterkste afgekeurd. De heer Montero Rios verdedigde de staatkunde der regeering. Het voorstel van den voorzitter om de vergadering voort te zetten onder vond bij de oppositie bezwaar zoodat de zitting opge heven werd. SERVIE. Een lid der oppositie heeft den 1 in de Skoepschtina aan de regeering inlichtingen gevraagd over den moord op een oostenrijkschen boer te Vichnitza door oostenrijksche politieagenten, die zich daarbij aan schen ding van Servisch grondgebied schuldig maakten. De minister-president, de heer Gruiteh, antwoordde, dat de Servische regeering voldoening had geëischt en schade vergoeding voor de vrouw van het slachtoffer. De Skoepschtina nam met zeer groote meerderheid eene motie van vertrouwen in de regeering aan onder uitnoodiging hare in deze zaak gedane stappen kracht dadig voort te zetten. VEREEAIOJBE STATEN. Den 31 is in de zitting dor financieele commissie het ontwerp tot regeling van de invoerrechten, zooals de repubiikeinsche partij ze wenscht, ingediend. President Harrison heeft bij het-Congres eene bood schap gezonden, waarin hij zich verklaart voor de op heffing van het invoerrecht op buitenlandsche kunstwerken. De minister van buitenl. zaken, de heer Blaine, heeft daarbij gevoegd, dat eenige buitenlandsche regeeriDgen de opheffing van dit invoerrecht hebben verzocht. BRAZILIË. De minister van oorlog heeft om ge zondheidsredenen ontslag genomende minister van marine vervangt hem. «Ik, mijn lievelingzei de moeder. «Och, dat kunt n immers niet! U bent altijd zoo lang in de keuken en hebt zooveel te naaien." Hertha beurde den knaap op, kuste hem hartelijk en zei met haar zilveren stemmetje Niet schreien Dat doen groote jongens nietZoo Ik dank u wel voor de bloemenHansZij zijn prachtig en zij ruiken zoo heerlijk Mevrouw Steinman keek opeens aandachtig naar de coupé «Wat, gaat gij «Niet rooken" zitten «Waarom niet?" «Ik zou het niet gaarne doen. Als dame alleen «De coupé is immers ledig." «Zooveel te erger. Aan het eerstvolgende station kan er een heer instappen en dan zijt gij met hem alleen." «En wat zon dat?" «Nuzoo'n wildvreemdeHij kon wel eens een gesprek met u willen aanknoopen Dat is toch niet zoo verschrikkelijk «In de damescoupé hiernaast zitten pas vijf personen hernam Julie na eene kleine pauze. «Ja, dat heb ik gezien", antwoordde Hertha lachend. «Vijf personen, als gij de baby niet meerekent. Neen, Julie, dat kunt gij niet van mij vergen. Trouwens, gij kunt heel gerust zijn. In ernstik ben niet half zoo romanesk als gij denkt. Ik verwacht volstrekt niet, dat er te Trebra of Assefeld de een of andere prins zal binnenkomen om zich nog vóór Altenau met mij te verloven. Ik wil alleen aangenaam zitten en van de frissche lucht genieten." «Instappen riep de conducteur. Hertha nam in de coupé plaatswaar zij voorloopig werkelijk alleen bleef. Toen de trein zich in beweging zettetrok zij de zakdoek uit den zak en wuifde de achterblij venden toezoolang zij hen zien kon. Doctor Steinman zwaaide met zijn hoed, Hans met zijne muts, terwijl Julie zich vergenoegde met nog twee of driemalen de rechterhand te bewegen, op de wijze van een groe- tenden serenissimus. «'t Is toch een lief schepsel", sprak zij, toen haar echtgenoot haar een arm bood om haar naar huis te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1