H E B T II A. F E U l L L E T O N. No. 42. Twee en Negentigste Jaargang 1890. ZONDAG 6 APRIL. Alkmaar—Hoorn. Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD BINNENLAND. Stadsberichten. 2) ALKMAABSCHE GOIBWT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag. en JBaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80« franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers O.OO. Prijs der gewone Advertentie»: Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. De gemeenteraad te IIEIjDEB heeft den 1 P. W. Akkerman aldaar benoemd tot onderwijzer aan de gemeenteschool N°. 4 (Hoofdgracht). Bij de op den 1 plaats gehad hebbende uitloting van de 3 pet. premieleeniug der stad Rotterdam zijn de hooge prijzen gevallen op Nr. 194 f 10.000Nr 715 1500; Nr. 51002 j 1000; Ns. 26739, 28746, 33470, 39824 4664349186 en 57284 ieder 500. Den 2 is in den gemeenteraad van AMSTER DAM bij de behandeling van het voorstel van burge meester en wethoudersom de voorwaarden vast te stellenwaaronder de gemeente concession voor elec- trische stroomlevering wenscht te verleenenaangenomen een amendement van den heer Pjjnappelin hoofdzaak strekkende om noch de gemeente noch den concessionaris aan banden te leggen en alleen zoodanige maatregelen te nemen dat de gemeente de ontwikkeling der elec- trische verlichting niet belemmere zorg drage voor de veiligheid en eene retributie heffe voor het gebruik van gemeentegrond en waternadat daarin een sub-amende ment van den heer Treub was aangenomen strekkende om de vergunningen te verleenen voor 10 jaren en der gemeente het recht van opzeggen na 5 jaren te geven. Daarna werd het voorstel aan burg. en weth. terugge zonden om het volgens het aangenomen stelsel te wijzigen. -Den 3 kwamen voor het eerst de treinen van Rot terdam op het eerste perron aan het Centraal-Station te AMSTERDAM aan: do reizigers gingen van dat per ron onmiddellijk de vestibule door naar het voorplein. Ds. Boetje te Hengelo is beroepen tot predikant bij de doopsgezinde gemeente te HOOBiï. De ijsclub te HEETS heeft besloten den 75 jarigen gedenkdag den van slag bij Waterloo op 18 Juni a.s. feestelijk te herdenken. Te den Burg op TEXEL is ten behoeve van de algemeens bewaarschool aldaar van de Hollandsche ge meente te St. Petersburg eene gift van 150 ontvangen, die in dank is aanvaard. Tot hoofd der Zuidersshool te ASSEX D EI<KT is benoemd de heer G. Bouvéte HEVERWIJK. De heer B. Jelgersma Gz., predikant teHeenvliet vroeger te ÖUDKARSFEL heeft wegens voortdu rende ongesteldheid eervol emeritaat aangevraagd. UIT HET HOOGDUITSCH VAN E. ECKSTEIN. Men verzoekt ons de aandacht te vestigen op art. 6 der drankwet, waarbij bepaald is, dat het vergunnings recht niet lager mag zijn dan vijf gulden en niet hooger dan twaalf gulden vijftig cents voor elke vijftig gulden huurwaarde of gedeelte daarvan met dien verstande dat het recht voor eene vergunning tot 30 April 1890 niet lager dan vijftien guldenvan 1 Mei 1890 tot 30 April 1895 niet lager dan twintig gulden en daarna niet lager dan vijf en twintig gulden mag zijn Als gevolg van deze bepaling zullen zij die tot heden vijftien gulden vergunningsrecht betaalden met ingang van 1 Mei 1890 thans, twintig gulden moeten betalen. Onderstaand adres is dezer dagen door de Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorder kwartier aan de Provinciale Staten van Noordholland verzonden. Wij herinneren daarbij, dat aan het bestuur het zenden van dit adres werd opgedragen bij een met algemeene stemmen genomen besluit der laatste najaarsvergaderingwaarop fi t leden, uit alle deelen van het noordelijk deel van dit gewest tegenwoordig waren. Dit krachtig pleidooi voor de noodzakelijk heid eener verbindingdie de afstand van Hoorn naar Alkmaar tot 33 minuten verkort en niet slechts tot ruim een uur, zooals een blad dezer dagen verkeerdelijk meldde begroeten wij weder als een welkome bijdrage, hoezeer het platteland meer en meer begint in te zien dat voor hen niet minder dan voor de grootere plaatsen de ontworpen lijn eene onontbeerlijke behoefte is. Moge mensteeds krachtiger daarvan doordrongen ook door woord en daad daarvan getuigen in die gemeenten die het tot nog toe nalieten. De Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Xoorderkwartier heeft met groote belang stelling gadegeslagen al wat in de laatste jaren is gedaan, ter verkrijging eener betere communicatie tusschen het oostelijk en westelijk deel onzer provincie. Met groote belangstelling mogen wij zeggenomdat de belangen die wij voorstaan «ontwikkeling van den landbouw iu Hollands Noorderkwartier" daarmede ten zeerste ver want zijn. Zonder ons omtrent de technische aangelegenheden uit te laten durft onze Vereeniging die wars is van alle halve maatregelen, als haar gevoelen uit te spreken, dat de ontworpen lokaalspoorweg Alkmaar—Hoorn het eenigste is wat ons, met betrekking tot een betere com municatie kan bevredigen. Een tramlijn is in dezevooral voor het goederen vervoer ongeschiktde smalle wegen en dijken waarover de lijn moet loopen eigenen zich niet daartoe en bovendien weigeren de gemeente- en polderbesturen om van die wegen gebruik te maken. De lokaal-spoorlijn AlkmaarHoorn, zooals die door de heeren Bosman en de Lange is ontworpen is de kortste verbinding tusschen het oostelijk en westelijk deel onzer provincie en daar de exploitatie dezer lijn, door do hol landsche spoorwegmaatschappij zal geschieden, geeft deze de meest zekere aansluiting met de tremen te Alkmaar in zuidelijke richting AmsterdamHaarlem en in de noordelijke richting SchagenHeiderTexel, terwijl van Hoorn uit aansluiting kan worden verkregen met Medem- blikEnkhuizenFrieslandGroningen en Noord- Duitschland. De zoozeer loonende extensieve cultuur zou in menig gedeelte, dat door die ontworpen lijn wordt doorkruist, meer nog dan thans geschiedtkunnen worden beoefend, daar de grond op verschillende plaatsen onder anderen Het dal werd al nauwer en nauwerde heuvels ston den voor en achter elkander als de coulissen op het too- neel. De Jnlizon stond hoog boven de dennewoudeu. Een vluchtige windstoot droeg de frissche harslucht in de coupé en deze geur wekte bij Hertha aangename herinneringen op aan den tijddie zij met hare moeder buiten had doorgebracht. Het deftige heerenhuis tusschen velden en bosschen vertoonde zich voor haar geestesoog het dorp met zijne prachtige lindeboomende groote speelplaats naast de pastoriede vroolijke glans die hare jeugd had omgevenzoo rijk aan alles wat een kind zich kan wenscben één ding slechts had er aan ontbrokende liefhebbende vader. Hertha had haar vader niet meer gekend toen zij drie jaar oud was was de heer von Weijlburg plotseling gestorven. De spoorbaan steeg hooger en hooger. Beneden in het dalrechts van het bruisende bergstroompje, lag een dorpje niet veel kleiner dan Weijlburg en, evenals hare geboorte plaats zich langzamerhand had uitgebreid om het heeren huis, zoo strekte zich dit dorpje uit aan den voet van eene ruine die door het groen bijna geheel aan het oog onttrokken was. Waarlijk, de gelijkenis was verrassend. Het jonge meisje had zich kunnen verbeelden, dat het ledige venster daar, bijna geheel verborgen achter een hoog opgeschoten eschhet venster van hare slaapkamer was. De eene muur was halverwege ingestortwoest en een zaam grijnsde de geheimzinnige ruimte den voorbijsnel lenden trein aanbrandnetels en distels drongen uit alle spleten en voegen naar buiten Ach was haar leven gedurende de beide laatste jaren niet evon ledig en on- te Berkhout, Wognum en Hensbroek zich daartoe uit stekend leent en slechts gebrek aan een gemakkelijk en geschikt vervoermiddel oorzaak is, dat die landen minder daarvoor worden gebezigd. Wij veroorloven ons een voorbeeld uit de praktijk aan te halenten bewijze van de stellingdat eene spoor wegverbinding die cultuur zoude bevorderen. Een onzer vrienden een landbouwer onder Berkhout, nam in het afgeloopen jaar een proef met het aanplanten van koolmaar hij kon zijn produkt alleen vervoerd en verzonden krijgen door de welwillendheid van de Hol landsche spoorwegmaatschappij die hem vergunde een wagen te laden op den weg tusschen Hoorn en den Hulk. Het spreekt echter van zelf, dat dit laden moest geschieden in den nachtnadat de laatste trein was ge passeerd en de spoorlijn vrij was. Het zijn slechts zeer weinige landbouwerswier lan derijen zoo zijn gelegendat zij de bestaande spoorbaan te water kunnen bereikenen daar de lijn voor het personenverkeer vrij moet blijvenkan het laden van kool en groenten niet anders dan des nachts geschieden. De ontworpen lokaalspoorweg doorloopt een streek die uitnemend geschikt is voor deze cultuur. Hoeveel welvaart het verbouwen van kooluien en dergelijke veldvruchten brengen kan leert de geschiede nis van de dorpen aan den Langedijk en van de streek tusschen Hoorn en Enkhuizen. Zoo konden dan ook van uit de halteu die aan den ontworpen lokaalspoorweg zijn geiegen, kleine nevenlijnen worden aangelegd om in naastgelegen polders de vrach ten gemakkelijk in te laden zooals dit thans te Heer- hugowaard en elders geschiedt. Dat ook het personen vervoer behoefte heef't aan eene korte verbinding tusschen Hoorn en Alkmaar bewijze, dat onlangs door middel van een gewonen tramomnibus getracht is aldaar eene ver beterde verbinding tot stand te brengen en dat gedurende het bestaan van dien dienst een zeer belangrijk vervoer heeft plaats gehad. Onze Vereeniging is bekend met hetgeen door de heeren aanvragers van de provincie wordt verzochtnamelijk een bijdrage van 277,000 of zooveel minder als de kosten van onteigening beneden 317,000 mochten blijven, daar door de gemeente Alkmaar f 40,000 wordt verstrekt, maar zij aarzelt nietu mijneheeren met den meest verschuldigden eerbied te verzoeken, die subsidie wel te willen toestaan overtuigd als zij is dat er thans met den lagen rentestand mogelijkheid is tegen 31/» 0ene leening te sluiten en dus slechts eeue bijdrage van hoog stens 9600 'sjaars van de provincie wordt gevraagd voor een zoo nuttigzoo hoog noodzakelijk werk dat hier vurig wordt verlangd en met uwe bijdrage zeker tot stand zal komen. Wij vragen u dit met vertrouwen omdat wij weten dat uw college een open oog heeft voor de belangen van onze landbouwende streek wier nijvere bevolking naar eene spoorweg-verbinding haaktdie zeer veel voordeel en zeer veel vertier in onze afgelegen oorden zal brengen. Hetwelk doende enz. Het bestuur der Vereeniging voornoemd WinkelJ. ZIJP Kz., Voorzitter. Maart 1890. W. TEENGS Secretaris. vruchtbaar geweest Het heerenhuis, het prachtige land goed, de trots van hare moeder, die staande was gebleven te midden van vele moeielijkheden en bezwarenwas toenmaals verkocht. Het huis waarin zij geboren was, lag eveneens in puin Deze en dergelijke gedachten, die zij maanden lang had teruggedrongen hielden haar thans bezig «Station Trebra De trein hield snuivend stil voor het onaanzienlijke stationsgebouwtje. Onmiddellijk daarop werd het portier van hare coupé met een forschen ruk geopend. «Zoo, hier is plaats!" bromde de conducteur. Een heer, zesendertig a veertig jaar oud smaakvol gekleedmet een zwart lederen reistaschje en eene groote parapluie in de handnam na een vluehtigen groet in het tegen overgestelde hoekje plaats. Gedurende eene seconde mon sterde hij zijne medereizigster door een gouden lorgnet dat op een vrij onregelmatig gevormden neus zat, trom melde daarna met de vingersdie in geelachtige hand schoenen stakeneenige oogenblikken op zijne knieën en keek het venster uit, waarbij hij de wenkbrauwen fronste en het lorgnet liet vallen. Zijn geheele uiterlijk verried den buitenlander. Het gelaat was bijna leelijk, maar niet onaangenaam. Om den mond, die door een fraaien knevel was overschaduwd lag eene uitdrukking van trouwhar tigheid en schalkschheid waardoor men de al te sterk ontwikkelde kakebeonen en het gemis aan regelmatigheid bijna vergat. Hertha was iu het eerst niet bijzonder gesticht geweest over het binnenkomen van dien heer met het lorgnet. Hare stemming was beter geschikt voor de eenzaamheid Al spoedig echter meende zij, dat het toch beter was een paar onverschillige woorden te wisselen met dien vreem den snoeshaan, dan zich te verdiepen in het verleden en in haar eigen jammervol bestaan. Terwijl zij nog hierover peinsde, vroeg de vreemdeling haar of de freule het aangenaam zon vinden indien hij het, raampje half openzette. Zijne stem klonk vreemd maar sympathiek. De rollende R verried terstond den Slaaf. Het weinig fraaie gelaat won als hij sprak, want hij toonde zoowel in zijne woorden als in zijne gebaren eene even bescheidene als ridderlijke voorkomendheid. Hertha boog even het hoofd en keek toen weder naar buiten. Juist aan den kantwaar zij zatwerd een jachtslot zichtbaardatin Gothischen stijl gebouwd schilderachtig tegen de helling van een berg gelegen was. De heer met het gouden lorgnet schoof een weinig meer naar het midden van de coupé. «Prachtig!" riep hij met ongekunstelde bewondering nit. «Vergeef mij de vraag, freulemaar aan wien behoort dit jachtslot «Indien ik mij niet bedrieg, aan graaf Gassier," ant woordde Hertha. «Gassier? Gassier?" herhaalde de Slaaf. «Hoe toevallig!" Hij sprak niet doorals wachtte hij eene opmerking. Hertha zweeg echter, waarop hij met klimmende levendig heid voortging: «Gij moet weten, dat ik op reis ben naar Göllrode, een landgoed, dat aan een mijner vrienden behoort, die denzelfden naam draagt. Zon graaf Eberhard Gassier zoo heet mijn vriend de gelukkige eige naar zijn «Dat geloof ik niet. Voor zooveel ik weet, strekken de eigendommen van graaf Eberhard zich niet verder uit dan Göllrode." Dus kent de freule graaf Eberhard «Alleen nit de beschrijving, mij door eene vriendin van hem gegeven." «Uwe vriendin kan niets dan goeds van hem verteld hebben Hij is een uitstekend mensch talentvolflink karaktereen cavalier van den echten stempel «Dat schijnt zoo." Hij zette het lorgnet recht. «Gaat de freule ook naar Altenau «Nog verder. Naar Eibenthal." «Dat treft al heel aardig. Pardon! Die uitdrukking is wat voorbarig. Maar ik ben een ware epicurist in het reizen. Ik acht mij altijd hoogst gelukkig in de coupé hoe zal ik 't uitdrukken gezelschap te vin den, dat mij aantrekt. Ik vraag u nederig verschooning. indien ik wat al te vermetel ben. Ik bedoel er echter werkelijk niets mede." Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1