II R T II A. F E l L LETÜ N. No. 47. Twee en Negentigste Jaargang. 1890. V K IJ DAG Ollicicel Gedeelte. PARIJSCHE BRIEYEN. 18 APiUL. "buitenland: 7) Parijs 12 April 1890. J. M. T. ALKMAABSCHE COURANT Deze Courant wordt Binsdag-, Bouderdag- en Katerdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f ©,SOfranco door het geheele rijk 1, De 3 nummers ©,©fi. Bcboemeestbb en Wethoudeks van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat aan ben vergunning is gevraagd door JAN HUIBERTS kastelein wonende alhier, tot bet voortzetten van den verkoop van sterken drank in het klein in het perceel aan het Verdronkenoord, wijk D, No. 22 welke vergunning thans ten name staat van CORNELIS KOOPMAN. Burgemeester en wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 15 April 1890. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar brengen ter algemeene kennis dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediend verzoek, met de bijlagen, van WlELEM KUIJTkachelsmid en koopman alhier, om vergunning tot het oprichten van eene smederij zonder vuur en eene bergplaats van lompen in het perceel aan de zuidzijde van de Laatwijk A, No. 60en dat op Dinsdag, 29 April 1890's middags te twaalf uren ten raadhuize gelegenheid wordt gegeven om tegen het oprichten van die inrichting bezwaren in te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Alkmaar, De Secretaris 15 April 1890. NUHOUT van der VEEN. LUST VAN BRIEVEN waarvan de geadresseerden onbekend zijn,, verzonden gedurende de 2e helft der maand Maart 1890 J. GrootHarenkarspel. Van Egmond aan den Hoef: BeemsterVenhuizen, Van K o e d ij k Wed P. Korsen, Alkmaar. Van Rustenburg: M. Hartog, Wijde Wormer. LVI. Het doet mij bepaald genoegen, dezen brief te kunnen beginnen met een goed nieuwtje, namelijk met het be richt dat de groote componist Saint-Saens teruggevonden is. Wel had hij niet kwaad gedaanons een beetje beetje spoediger gerust te stellen doch het voornaamste is toch maar, dat wij thans zeker weten, dat deze groote musicus zich gezond en wel te Las Palmasdus op de Kanarische eilanden, bevindt; hij had rust noodig en was incognito daarheen gereisdzeker niet denkende dat er zooveel ophef over zijn lang stilzwijgen zou gemaakt worden. Van een componist op een dramatisch schrijver is de sprong niet te groot; ik hoopte n.l. weldra in de gele genheid te zijn u te onderhouden over een nieuw treurspelgetiteld Mahomet" van Henri de Bornier. Reeds kenden wij eenen Mahomet" van Goethe en eenen van Voltairedoch geen van beiden heeft ons den Prijs der gewone Advertentiën Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. propheet geschilderdzooals hij werkelijk geweest is namelijk zachtmoediggevoelig en getrouw en vrij van haat en wraakzucht. Hoe gaarne zouden wij gezien hebben welke voorstelling de Bornier zich van Mahomet maakt, doch bet werk is nog niet in druk verschenen, en vertoond mag het niet worden. Ten einde verwik kelingen met de Porte te voorkomen, en wellicht ook om bet gevoel der muzelmansche onderdanen in de fransche koloniën niet te kwetsen, heeft de regeering de aange kondigde voorstelling verboden. Ditzelfde lot trof reeds »le Pater" (het »Onze Vader") van Francois Coppée, dat eenige maanden geleden eveneens verboden werd omdat dit stukje geheel gewijd was aan de vreeselijke dagen der parijsche commune. De tegenwoordige regeering is zeer voorzichtig en vermijdt alles wat aanleiding kan geven tot verwikkeling, haat en twist. Zoo zijn wij vanzelf aan de politiek gekomen, en bemerken dan dat een der tien geboden niet altijd van toepassing schijnt. Wellicht zult gij, waarde lezers, met nw gewoon gezond verstand niet willen geloovendat het Gij zult niet stelen" slechts gemaakt is voor gewone dieven gij zult nog vasthouden aan het spreekwoord »de heler is zoo goed als de steler"; veroorlooft mij echter u te vertellen dat dit alles zeer waar is voor gewone stervelingen, doch zoodra het de politiek en de parijsche pers geldt, schijnt wit te worden zwart. Gij herinnert u het proces van generaal Boulanger voor het Hoog Gerechtshof van den Senaat, wellicht weet gij nog, dat alle documenten van dit proces vervat waren in een boekdeelen dat ieder lid van den Senaat zulk een boekdeel in handen kreeg. Wat gebeurt Een der boekdeelen wordt uit de druk kerij weggenomen door een der bedienden van die in richting en vervolgens gebracht naar het avondblad »la Cocarde", hetwelk zich natuurlijk haast al die docu menten in die courant over te schrijven. Nu vraag ik aan ieder eerlijk man is de bediende die aan zijn patroon een boek ontvreemteen dief ja of neen Is degeen die van dien diefstal gebruik maakt, bier dus de redactie van de Cocarde, de heler of niet Alle journalisten hier antwoorden »ueen", Hébrard, di- rectenr van »Le Temps" en president der parijsche pers, Francisque Sarcey de groote criticus Lockroy oud minister Clovis HugnesEmmanuel ArëneCamille Dreijfus en nog wel tien anderen, allen afgevaardigden, journalisten, kroniekschrijvers enz., allen verklaren een parig, dat hier van geen diefstal kan sprake zijn. Het gevolg van deze verklaring is, dat alle beschul digden door de rechtbank werden vrijgesproken. Gij hebt hiermede zeker genoeg van de politiek, dus zullen wij de verkiezingen voor den parijschen gemeen teraad tot een volgend maal bewaren. Weest dan zoo goed mij te vergezellen haar de Barrière du Tröne; naar verkiezing kunuen wij er per spoor, per rijtuig of per tram heengaan te voet is niet aan te raden want die barrière ligt geheel aan de andere zijde van Parijs, vlak bij het bosch van Vincennes. Het is hier kermis »la foire au pain d'épice", dat is de groote parijsche koek- kermis. Dit is een bepaald feest, geheel wat anders dan de hammenmarkt van de vorige week. Op het fraaie plein »la place de la Nation" zien wij tal van draai- UIT HET HOOGDUITSCH VAN E. ECKSTEIN. Het sloeg zes uur. Gustaaf, die zich tien minuten te voren zwijgend verwijderd hadkwam in een keurig matrozenpak in den wintertuin terug. Op het programma voor den namiddag stond een roeitochtje. Moeten wij ons verkleeden?" vroeg Hertha aan hare vriendin. »Wel neenWij roeien immers niet De beide meisjes stonden op. Freule von Gruthenau nam haar tuinhoed ging toen naar haar vadersloeg de armen van achteren om zijn hals en fluisterde hem op vleienden toon in het oor »Gaat gij niet mede roeien, papa Hij keek haar vriendelijk aan. »Neen lieve engel. Ik heb nog van alles te doen, eenige brieven te schrijven Zij gaf haar vader daarop een hartelijken kns en riep »Nn, adieu dan Adieu, mama De jongelui en de heer en mevrouw Ehlers verwij derden zich door het parkop hetzelfde oogenblik, dat tante Snsette in den wintertuin verscheen. Zij had haar werktaschje en haar bril in de linkerhand en droeg in de ï'echter een ebbenhouten stokwaarop zij steunde wanneer zijvermoeid van het breien tusschen de bloem bedden ging Mandelen. Adieu tantetje klonk het vol overmoed van Marie's lippen terwijl zij zich nog eens omkeerde. Ook de ande ren wierpen freule von Halffkerke nog een afscheids groet toe. Tante Susette keek de heensnellenden met een wee moedig gevoel na. Zij herinnerde zich nog zoo goed hoe zij jaren en jaren geleden denzelfden weg door de laan van ahornboomen gevolgd was en in gezelschap van twee vriendinnen en een jong en veelbelovend officier den gondel bestegen had. Vier tientallen jaren waren sedert voorbijgegaan de wereld daar buiten had de wonderlijkste veranderingen ondergaan en toch in hoofd zaak was alles zoo hetzelfde gebleven! Het kasteel troonde nog heden evenals toenmaals als een onvergankelijke steenmassa boven het dalvan de galerij kon men het meer zien glinsteren evenals toen jahet park leverde nog dezelfde gezichtspunten op al was ook menige reus onder de hoornen gevallen en door andere verdrongen. Ook in haar gemoed was alles nog zooals vroeger zonnig en warm en vol innige liefde voor de naasten al was het oog geen lentezon meer die hare omgeving bestraalde. Zij nam naast de vrouw des huizes plaats die even eens diep in gedachten verzonkennaar het plekje in het park staarde waar zoo even Marie's lichte japon achter de struiken verdwenen was. Lag er op het gelaat van de oude freule eene uitdrukking van vrede het voorhoofd van de barones sprak van geheime smart. Haar oogopslag maakte den indrukalsof de blik verduisterd was door aanhoudend staren, door onafgebroken wachten en hopen, als tuurde het oog met smartelijke berusting in eene sombere vreugdelooze toekomst. De vrijheer stond op knikte de dames toe en ging naar binnen. Terstond daarop hoorde men hem schellen. Tante Snsette had intusschen haar breiwerk te voor schijn gehaald en haar vrij lompen bril op het sierlijke neusje gezet. Zij hanteerde ijverig hare naalden, zonder dat zij in de eerste oogenblikken opkeek. «Wel, Bertha?" vroeg zij eindelijk ge zit te droomen als een vijftien jarig schoolkind Nietwaar, wanneer men de vroolijke, onbezorgde jeugd zoo volop van het leven ziet genieten en opmerkt hoe zij elke seconde in eene idylle of een heldendicht herschept, overvalt ons, oudjes, een onweer staanbaar verlangen naar het verleden? Vergeef mij, dat ik spreek van «ons, oudjes!" Ik dacht daarbij aan mij zelve. Gij zijt nog niet oud noch wat uw leeftijd, noch wat uw uiterlijk betreftmaar ik weet niet of ik molens, van af de gewone malle molen met de eenvou dige leeuwen, paarden en schuitjes tot de nieuwerwetsche uitvindingen met luchtballons, stoomtrams, stoombooten, velocipède's enz. enz. Eene buitengewone hoeveelheid koekkramen bedekken het geheele plein deze koek gelijkt als twee druppels water op de gewone hollandsche ontbijt- of boterhammenkoekdoch men verkoopt ze veel met oranjeschillen bij wijze van snkaden, en maakt er ook poppetjes, varkens en andere figuren van. Op den Cours de Vincennes", zijnde eene lange avenue, dat is eene bijzonder breede, fraaie straat, staan in lange rijen tegenover elkander de beestenspellen met beeren leeuwen en tijgers van PezonBidel, Lagrange enz.; zelden gaat er een kermisseizoen voorbijwaarin niet eenige van die beroemde dierentemmers een flinken hap bekomt van een der getergde dieren, dat ligt echter in hun vak. Hebt gij lust nwe krachten te beproeven tegen de worstelaars Marseille ainé of Deville, of brengt gij liever een bezoek aan de schouwburgen van Cocherie Marketti enz., die ons de Mascotte, Jeanne d'Arc enz. enz. beloven. Ook al gaan wij niet naar binnen toch zien wij reeds aardig wat van het schouwspel, want de acteurs, actrices en clowns maken buiten de deur parade en de ketelmuziek maakt een oorverdoovend lawaai. Van anatomische museums griezelt gij waar schijnlijk, dus zullen wij die maar voorhij gaan. Liever laten wij ons photografeeren wij krijgen wel niet veel moois doch de vier kaartjes kosten ook slechts één frank. Dan zien wij nog miss Ondine en miss Sylvia, die onder water duiken en, in die positie, eten, drinken en slapen miss Emma met hare geleerde vlooien ah bah, zult gij zeggen doch zulk een kraampje staat hier op elke kermis. Vergeten wij ook niet de verkoopers van warme gebakken aardappelen, de wagens met rood geschilderde harde eieren, de warme koeken enz. enz. De orgels der draaimolens trachten al het andere geweld te overstemmen, de wijsjes zijn dan eens oud, dan eens nieuw, het afgezaagde »En revenant de la revue", is echter ditmaal vervangen door het nieuwer doch veel platter deuntje »Joséphine est malade »Ah plaignez ma pauvre soeur »Elle a bn trop de limonade Et 9a lui fait mal (bis) »Et 9a lui fait mal au coeur!" Diim'HLAm Het (sociaal-democratische) Volks- blatt deelt de oproeping mede, den 13 in de bijeenkomst der socialisten te Halle vastgesteld, waaraan alle sociaal democratische leden van den Rijksdag hunne goedkeuring hechtten, uitgezonderd één afgevaardigde, die zich thans in hechtenis bevindt. In dat stuk verklaren de leiders der socialisten zich voor de werkstaking op 1 Mei, wan neer dit althans mogelijk is, zonder dat dit tot twisten aanleiding geeft. De hoofdzaak der algemeene betooging is echter de eiseh om een werkdag van 8 uren, die in den vorm van een verzoekschrift bij den Rijksdag zal worden inge diend. Verder wordt verklaard, dat het na de groote over- goed ziemaar het komt mij menigmaal voordat gij het leven nog zwaarder opneemt dan uw tante, die toch gemakkelijk uwe moeder zijn kon. Vandaag vooral. Aan tafel reeds merkte ik het op. Gij waart zoo ver strooidzoo eigenaardig afgetrokken. Scheelt n iets?" Bertha von Gruthenau schudde langzaam het hoofd. «Wat zon mij schelen?" sprak zij kalm. Hare stem beefde bijna onmerkbaar. Zij beheerschte zich echter en voegde er vriendelijk bij »Ik dank nlieve tanteGij hebt het trouwste hart van de wereld. Maar in ernst, gij vergist u. Ik hen wat zenuwachtig. Het vele uitgaan al de feesten, waaraan ik mij toch niet kan onttrekken Kurt zou het mij zeker kwalijk nemen. Hij zelf is zoo veerkrachtig zoo onvermoeid Tante Susette zat met krampachtige haast te breien. »Gij geeft mij ontwijkende antwoorden Eene vrouw op uw leeftijdeen geboren Hardeneck de Hardenecks zijn immers beroemd om hnnne alles overwinnende vast beradenheid neen, Bertha Maar het ligt niet in mijne bedoeling u vertrouwen af te dwingen. Er zijn dingen genoeg die men met zich zeiven moet uitmaken, dingenwaarover men niet spreken mag al zijn er jaren over heengegaan. Ik wilde n alleen dit ééne in herinnering brengen gij vindt hij mij altijd eene toe vlucht wanneer gij' door droeve gedachten gekweld wordt, wanneer gij groote of kleine zorgen hebt ofschoon ik zooals ik reeds zeide mij eigenlijk geen voorstelling kan maken van de zorgen, die n zouden knnnen kwellen." »Ik dank nantwoordde mevrouw von Gruthenau lachend terwijl zij tante de hand drukte. »Och, wat zon het eigenlijk baten 1" ging tante Susette voort. «Gij ziet er helaasniet altijd even onbezorgd uit. Het is merkwaardig. Gij hebt een besten, hupschen, algemeen geachten echtgenootheerlijke kinderen eene schitterende positie. En was Kurt niet uwe eerste, nwe eenige liefde Zie dat alleen is reeds zooveel waard. Eene ontgoocheling werpt zelfs na jaren eene droeve schaduw in het hart eener vrouw terwijl het heerlijke gevoel in den echtgenootdien men bezithet ideaal te zien van de eerste liefdedroomenons over menig

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1