Hondsdolheid. No. 48. Twee en Negentigste Jaargang 1890. ZONDAG 20 APRIL. Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. Oificiëel Gedeelte. tiTHHEHLANBT Stadsbericiiten. ALKIHAAItSCIIË COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar O.SO franco door het geheele rijk 1, De 3 nummers 0,©tt. De DIRECTEUR van het POSTKANTOOR te ALK MAAR brengt ter kennis van het algemeen dat met ingang van 1 Mei a.s de tmslieliting aan het Kantoor voor de navolgende plaatsen is gewijzigd als volgtvoor i°. Petten en B u r g e r b r u g als voor S c h a g e n 2D. Ondkarspel, Noordscharwoude, Zuid- scharwoude en Broek op Langedijk 10, 'b m.; 5,45 's av.. en 10.30 'sav.; 3°. E g m o n d aan Z e e en Eg mond aan den Hoef te 6,40 's m. en 4,45 's av.; 4°. Bergen en Koedijk 8,30 's in. en 5,45 'sav. Schoorldam en W armenhuizen 10, 's m. en 5,45 's av. De Directeur voornoemd, GOUWE. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar brengen ter algemeene kennis dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediend verzoekmet de bijlagenvan WOLF ELIAZAR VET, wonende alhier, om vergunning tot het oprichten van eene bakkerij met oven in het perceel aan de zuidzijde der Oudegracht, wijk A, No. 135, en dat op Vrijdag, 2 Mei 1890, 's middags te twaalf uren, ten raadhuize gelegenheid wordt gegeven om tegen het opriehten van die inrichting bezwaren in te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Alkmaar, De Secretaris 18 April 1890. NUHOUT van der VEEN. De Burgemeester van Alkmaar; Overwegendedat in deze gemeente een geval van hondsdolheid is voorgekomen Gelet op de artikelen 2 en 3 der wet van 5 Juni 1875 Staatsblad No. 110); BEVEELT dat gedurende vier maanden, te rekenen van heden alle honden die zich buiten woningen of vaartuigen (geene openbare middelen van vervoer zijnde) in deze gemeente bevinden en niet binnen een afgesloten erf aan een ketting liggen, moeten voorzien zijn van een muilkorf, volgens het door den Minister van Binnenlandsche Za ken vastgestelde model, dat ter gemeente-secretarie ter bezichtiging ligt. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd 19 April 189Q. A. MACLAINE PONT. Slot. Volgens de bepalingen der gemeentewet mogen alleen de ingezetenen in de hoofdelijke omslagen of andere directe plaatselijke belastingen worden aangeslagen. Die niet in de gemeente woont of verblijf houdt, is daarvan vrijgesteld, ook al ligt er het landwaaruit hij een deel zijner inkomsten trekt, al heeft hij er zijn kantoor, zijn pakhuizen zijn magazijn zijn winkelzijn fabriek of zijn werkplaats, al worden er zijn goederen gelost of geladen, al liggeu er zijn schepen in de dokken en aan de kaden, al heeft hij er bedienden, opzichters, klerken en arbeiders in zijn dienst aan het werk, al oefent bij er alzoo den handel of het bedrijf uit, waaruit zijne inkomsten geheel of grootendeels voortvloeien. Voor zijn geheele inkomen, waarin dus deze inkomsten begrepen zijn, wordt de grondeigenaar, de koopman, de fabrikant, evenals ieder ander, aangeslagen in den hoofdelijken om slag of andere directe plaatselijke belasting van de ge meente waar hij woont of verblijf houdt; maar de ge meente waar het land ligt of waar de handel of het bedrijf wordt uitgeoefendwaaruit hij een deel en soms een groot deel zijner inkomsten trekt, mag hem in haren aanslag niet opnemen. Dat is niet billijkzeggen velen en wij stemmen daarmee in; ook wij achten het niet billijk, en wel op de gronden, die wij in ons vorig artikel hebben mede gedeeld. De gemeente waar de bron van de inkomsten ligt; de gemeente van welker uitgaven deze .uitwonen- den" in menig opzicht genot hebbenvan welker in richtingen en werken zij meer gebruik maken of door de personen die zij in hunnen dienst hebben meer gebruik doen maken dan vele ingezetenen de gemeente die de lasten draagt, heeft ook aanspraak op een deel van de lusten; die gemeente zou onzes inziens ook van de in komsten op haar gebied en door het gebruik maken van hare werken en inrichtingen verkregen, dezelfde belasting mogen heffen die zij van de inkomsten der ingezetenen heft. De billijkheid brengt dus naar ons gevoelen mee, dat de grondeigenaar, koopman of industrieel in de gemeente waar zijn land ligt of waar zijn handel of bedrijf is gevestigd, in den hoofdelijken omslag of andere directe plaatselijke belasting wordt aangeslagen voor de inkomsten die dat land, die handel of dat bedrijf hem oplevertook al woont hij in een andere gemeente. Prijs der gewone Advertentie». Per regel j 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMS. COSTER ZOON. Maar nn doet zich een vraag voor, waarmede de kla gende gemeenten zich niet inlatendie voor haar ook van geen belang is, maar wel van groot belang voor de hier bedoelde personen en voor de gemeenten waar zij wonende vraag namelijk of die grondeigenaars, koop lieden en industrieelen, evenals tot nog toe geschiedt in hunne woonplaats mogen worden aangeslagen voor hun geheele inkomen. Mag dat, dan zouden zij voor een gedeelte van hun inkomen dubbel belasting betalen. Ons komt dat niet billijk voor. Het moet, dunkt ons, wat de plaatselijke belastingen betreft voor iemand zoo weinig mogelijk verschil maken, of zijn grondbezit ligt in de gemeente waar hij woont of elders, en of hij zijn handel of bedrijf heeft gevestigd in zijn woonplaats of in een andere gemeente. In den regel zal hij voor zijn geheele inkomen in zijn woonplaats plaatselijke belasting betalen; voor zijne inkomsten uit zijn zoogenaamd roe rend vermogen, dat is nit effecten, schuldbrieven aan- deelen in maatschappijen, hypotheken enz. zal hij altijd in de plaatselijke belasting zijner woonplaats moeten worden aangeslagenmaar trekt bij tevens inkomsten uit elders gevestigde handelszaak of fabriek, dan achten wij het meest in overeenstemming met de billijkheid dat hij voor die inkomsten niet in zijn woonplaats, maar in de gemeente waar het land ligt of waar de handels zaak of de fabriek gevestigd is, in de gemeentebelasting bijdraagt. Zoo althans beeft men het in Pruisen begrepen. Daar is de zaak in dier voege geregeld, dat een dubbele aan slag voor dezelfde inkomsten steeds wordt vermeden de aanslag van den belastingschuldige voor zijn geheele inkomen, na aftrek nataurlijk van lasten en renten van opgenomen gelden, heeft plaats in zijn woonplaats; maar het totaal cijfer van dat inkomen wordt verminderd met de inkomsten die hij uit elders gelegen onroerend goed of een elders gevestigde handelszaak of fabriek geniet en waarvoor hij in andere gemeenten in do plaatselijke belasting is aangeslagen. Om echter te voorkomen, 'dat er voor de gemeente waar de belastingschuldige woont, in sommige gevallen te weinig, in een enkel geval misschien niets zou overblijven, is voorts bepaald, dat het bedrag waarvoor hij aldaar wordt aangeslagennooit minder mag zijn dan een vierde van zijn geheele inkomen. En niet alleen van de inkomsten uit onroerend goed en handels- of industriëele ondernomingen van elders wonende personen wordt in Pruisen gemeentebelasting ge heven maar ook van de maatschappijennaamlooze of commanditaire vennootschappen, die er haar bedrijf geheel of gedeeltelijk hebben gevestigd, die er een kantoor, een werkplaats, een station, een agent hebben. Zoo betalen de spoorwegmaatschappijen daar te lande plaatselijke be lasting in elke gemeente waar aan hare lijnen een station ligt. Waarom zon een dergelijke regeling ook in ons land niet kunnen worden ingevoerd 1 Of is het niet billijk dat een elders gevestigde maatschappij, die van de grachten, kaden en losplaatsen der gemeente voor hare vaartuigen, van de wegen en straten voor hare wagens en karren gebruik maakt, ook bijdraagt in de gemeentelasten Wil men de zoogenaamde .uitwonenden" in de plaat selijke belastingen doen bijdragen, dan gelooven wij dat een aanslag in den hoofdelijken omslag of andere directe plaatselijke belasting de voorkeur verdient boven de andere voorgestelde wijzen van belastingheffing. Verhooging van de gemeente-opcenten op de grondbelasting doet ook voor de ingezetenen den belastingdruk zwaarder worden; daar enboven gaat met die verhooging dit bezwaar gepaard, dat zij den vrijen en den bezwaarden eigendom gelijkelijk treftvoor het met hypotheek bezwaarde land van den armen boer zou de verhooging der belasting dezelfde zijn als voor de onbezwaarde landerijen van den rijken grond eigenaar. Bij een aanslag in de directe plaatselijke be lasting of hoofdelijken omslag in den vorm van een inkomstenbelasting wordt ook rekening gehouden met schulden en hypotheken. Heft men van de uitwonende kooplieden en industriëelendie hun bedrijf in de ge meente gevestigd hebben, een afzonderlijke bedrijfsbelasting dan worden zij naar andere grondslagen belast dan hun concurrenten, de inwonende handelaars en industriëelen; het daaruit voortvloeiend verschil kan weinig beduidend maar ook zeer belangrijk wezen, kan in hun nadeel, maar ook in hun voordeel zijn; het een komt ons evenmin wen- schelijk voor als het ander. Een aanslag van in- en uit wonende belastingschuldigen naar denzelfden maatstaf schijnt ons het billijkst, en dan is een aanslag naar de zuivere inkomsten de aangewezen weg. Wil men een dubbelen aanslag voor dezelfde inkomsten vermijden, alzoo de inkomsten waarvoor iemand in een andere gemeente in de plaatselijke belasting is aange slagen in mindering brengen van de som waarvoor de aanslag in zijn woonplaats moet geschiedendan dient ook wel de aanslag in. de verschillende gemeenten naar denzelfden maatstaf plaats te hebben. Het gaat toch niet aan een deel der inkomsten dat van het geheele in komen moet worden afgetrokkennaar een anderen maatstaf te berekenen dan het geheel; want daardoor zou de eene gemeente tegenover de andere zeer bevoor deeld of benadeeld kunnen worden. De Regeering schijnt blijkens de jongste mededeelingen van den Minister van Financiën voornemens te zijn in haar ontwerp tot herziening van de bepalingen der ge meentewet omtrent de plaatselijke belastingen ook den aanslag van .uitwonenden" in de directe belastingen op te nemen. Voorafgaan moet echter de regeling der grond belasting, die, zooals vroeger door ons werd betoogd, zie Alkmaarsche Courant van 23 Maart 1.1.) zonder gelijk tijdige belasting van het roerend vermogennauwelijks denkbaar is. De Regeering wenscht tevens een deel der opbrengst van sommige rijksbelastingen, althans van de grondbelasting, die zij iets meer wil laten opbrengen, aan de gemeenten over te dragen. Bijzonderheden van de plan nen der Rogeering zijn echter nog altijd niet bekend; toch is zij reeds twee jaren aan het bewind. Onbescheiden is daarom zeker de wensch nietdat wij eindelijk hare voorstellen mogen leeren kennen; en ongetwijfeld zal het in het belang harer eigene plannen zijn, indien een ont werp tot belasting van het roerend vermogen daaraan niet ontbreekt. Voor een gunstige ontvangst harer voor stellen achten wij dit een vereischte. Te WTERIBfGEUT moet voor lid van den ge meenteraad herstemd worden tusschen de heeren J. Kooij- man met 26 en S. Klein Azn. met 19 stemmen. Als verhuisdag is door burgemeester en wethouders van AMSTERDAM aangewezen Donderdag 1 Mei. Den 17 werd door den gemeenteraad van SPABf- BROEK beslotenzich tot den minister van bin nenlandsche zaken te wenden met het verzoek om vrij stelling tot het heffen van schoolgeld. Tevens besloot men, zijne instemming te betuigen met het adres van den Roozendaalschen gemeenteraad betreffende den persoon lijken dienstplicht. Den 17 en 18 zijn te AMSTERDAM zes van de zestien voor onderwijzeres geëxamineerden geslaagd namelijk de dames J. H. BosA. C. Kraijvanger J. C. Maunourij en M. Pardo te Amsterdam, C. M. Negen huis te ALKMAAR en J. E. Rikkers te HAARLEM. Het provinciaal bestuur van Noordholland heeft den 17 bij enkele inschrijving aanbesteed het bonwen eener sluiswachterswoning bij de ZIJPERSCHUTSMJIS, geraamd op 4500. Laagste inschrijver de heer G. P. J. Beccari te HAARLEM voor 4450. Herkozen als heemraad van den WESTWOIJ- DE jïPOIiDEH, gem. .Akersloot de heer C. Los Dz gekozen tot hoofdingeland de heer J. Rep. Mej. C. M. Neijenhuijs, leerlinge der Rijksnormaal lessen is geslaagd voor het examen als onderwijzeres. Naar wij vernemen, zijn op de voordracht voor onderwijzeres aan de openbare school voor onver- mogenden alhier, door burg. en weth. den gemeenteraad aangebodengeplaatst de dames1° G. W. ten Dam te Aalten 2° JA. Burgdorffer te Haarlemmermeer3° C. Cöllen te Nederhorst den Berg. Den lö had alhier de begrafenis plaats van den heer dr. .Ian Jacob de Gelder. Des namiddags te zes uur verliet de stoet het sterfhuis gevolgd door een groot aantal leden van het Natuurkundig Genootschap Solus Nemo Satis Sapit, waarvan eenigen als dragers fungeerden, het bestuur der Alkmaarsche Ontzetver- eeniging, alsmede de voorzitters van het genootschap V.W., van het alhier gevestigde departement der maatschappij tot Nut van 't Algemeen en van de beide bovengenoemde vereenigingendie met eenige genoodigde vrienden in de rijtuigen hadden plaats genomen. Toen de stoet op het kerkhof aankwam waren reeds tal van ver eerders en vrienden van den geleerde overledene aan het graf geschaard. Nadat de kist in de groeve was neer gelatenwijdden achtereenvolgens de heeren dr. D. A. Kerkhoff, namens Solus Nemo Satis Sapit, mr. N. H. de Langenamens de oud-leerlingen, P. Kool Jcz., namens het Nut, J. Nuhout vau der Veen, namens de Ontzet- vereeniging, zeer waardeerende woorden aan den over ledene die alle bewezenhoezeer men den tot op zoo hoogen leeftijd nog krachtigen grijsaard slechts noode had zien heengaan. De eenige zoonde heer P. A. de Gelder, dankte met een kort woord voor de aan zijn overleden vader be wezen eer. Bij de den 19 alhier door dijkgraaf en heemraden van de Schermeer gehouden aaubcHteding van 800 knb. ellen grintis de levering toegewezen aan den heer A. Frankenhout te Oterleek tegen 2.22 per knb. el. Zeer zeker zullen onze lezers met genoegen nit achterstaande advertentie zien, dat het Aederlandacb Tooneel den 28 opnieuw hier ter stede, in het lokaal Harmoniezal optredenmet het uit het spaansch ver taalde treurspel Yorick, waarin mevrouw Theo Frenkel- Bouwmeester en de heer Louis Bouwmeester de hoofd rollen zullen vervullen, wier spel daarin door alle bladen buitengewoon geroemd wordt. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 17 Apr. Rudolf Langenberg en Adriana Hendrica Hoek- meijer. Sakom Dogger, wednr. van Aatje Kooijman, te Helder, en Antje Pover, wed. van Andries Dirk Stormalhier. Comelis de Lange, te Akersloot, en Margaretha Lingerak, alhier. Hermanns Lijnbach en Willemina Slot. Pieter Mijlhoft' en Alida Schavemaker. Lodewijk Breek, te Haarlem, en Johanna Mar garetha Roodenberg, alhier, onlangs te Haarlem. Johannes Jacobus Godijn, te 's Gravenhage, en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1