"WIJNHANDEL 0. VAN SM, iimumii11 TEDEEJI TOONKUNSTUITVOERING Aan de Dames. HOE EEI LASTERPRAATJE Gebroeders Serbrock, t FIJNSTE Merk Boekhandel v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar. ZIJNE EIGEN GESCHIEDENIS VERTELT. eerste kwaliteit Engelsche Stoffen Van het EDELSTE soort op Donderdag 24 April, Uitg. Herms. Coster Zoon met ophelderende aanteekenlngcn op Donderdag 24 April 1890, a S3 ets. De Rijks-Veearts J. REMPT eenc Dienstbode. «eter. N.VEL, uitsluitend verkrijg baar in gesloten bussen. KM, Ro.'ls R°. 1.60 85 cl. 45 cl. Groote voorraad. Goedkoope prijzen. MEEST WW X TW|! MEIT SeoS. IU JLlli MP® «g esa Visser's Nieuw Kaaskleursel. Visser's Kaasstreinsel. In geïllustreerd omslag. Prijs 5© ets. Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM. Damrak H 61. P. J. A. CIIKISPIJNPrinsengracht 397, Amsterdam. Onovertroffen kwaliteit. Fabriek te Westzaan. voor de heeft zich alhier gevestigd. ALKMAAR, Stationsweg. Door deze bericht ik UEd., dat ik gereed heb eene sehoone collectie welke uitmunten door fraaiheid en billijke prijzen. Steeds voorradig eene bui tengewoon groote keuze in gegarneerde DAMES- en KI\DEDIIOEDEi\, JONGENS- en IIEEEEASIHOOHOEDEA, JOH «EN If EE RE A PET JES en MUTSEH. Adres te Alkmaar: Hótel „DE T O EL AS T." Alom verkrijgbaar in bussen van 1 1,60, 1 0,85 en 1 0,45. OPGERICHT 1825. in. de zaal „II a i* na o n i e", gevraagd, Amsterdam. Banketbakker, V oor li mi tien ffpeZdg*" Van dit werkje zijn tot heden in Engeland 40000 ex. verkocht. Het HAXDELSBLAD uUkm** zegt er van: „Veel is er gezegd geschrevengepreekt tegen het kwaadspreken, maar deze algemeen menseheiijke fout is er nog niet hard op verbeterd. Op gansch eigenaardige wijze trekt de Schrijfster tegen de kwaadsprekendbeid te velde, en weet zij ons te doordringen "van het gevaar, dat er in gelegen is." MSun MBagazifn is steeds ruitn voorzien van in de keurigste dessins. "Wijnhandel Likeurstokerij, Distilleerderij He klasse, van Blooker's Cacao Een solied gerenommeerd huis te Amsterdam zoekt een net geïntroduceerd PERSOON, als vertegenwoordiger, hooge provisie. Br. fr. lett A. b'd boekb. J. A. MEEU- WISSEN, Galerij, Amsterdam. met welwillende medewerking van Mej. JL. B., sopraan, Groningen Mej.C. liAI I'KIJVKv d.COFPFJiliO,alt, Arnhem, en den heer H. VA.ST BUIBïEW, bas, Amsterdam. Barpa Die Fluchtnaoh Egypten Liederen voor bas. Twee Gezangen voor gemengd koor Liederen voor alt. De balling op zee PROGRAMMA. Willem de Haan. Max Brueh. Jozef Rheinberger. Bichard Hol. Aanvang uur. Toegang voor leden met 2 dames vrijelke Dame meer f 41,99 vreemdelingen 1,49. Plaatsbespreking Donderdag 10—12 ure, a 10 ets. koor het lidmaatschap vervoege men zich tot den Secretaris Dr. J. D. B OEKE. om terstond in dienst te treden Te vervoegen bij of franco brieven aan A. STRIJBIS, in de Leijen, gem. Oude Niedorp. TRADE MARK VAN Verkrijgbaar te ALKMAAR bij IC. SchipperLaat 144Th. Schoon firma W alraven, Ritse voortP. Houtkooper, Waagplein C. Berghouwer Korte NieuweslootWed. van der Veen, Fnidsen, Wed. LevertZjjdam, A. Frui ten, Stationsweg, No. 310, D. Schipper, Stationsweg, L. WallastStationsweg 392, M. v. MiertBreed- straat 17, W. CoversSchapensteeg 16, J. Boersen, Luttik-Oudorp. Te SCHAGEN bjj K. V e r h e u s te WINKEL by W. v. d. W a 1; te WESTGRAF1 DIJK bij C. Vennig; te SCHERMERHORN bjj J. Krul; te RIJP bij J. de Graaf; te OUDE NIEDORP bij Wed. A. Sie- mertse; te SPANBROEK bjj C. Co 11 e n b r a n- d er; te SCHAGERBRUG bjj K. Koopman. Probeer s v p. de SOrCHOX THRE X». 3, Hf 12.» per 12 Kilo. a/d WAAG, is altjjd rnim voorzien van prima kwaliteit ALLER- HAND 45 ets., THEEBANKET en BITTERKOEKJES «O ets. per 5 ons fabriceert zeer fijne CHOCOLAAD in F 1 i kj e s Plakken, Figuren enz. en ver koopt VABT HOITEA S CACAO. (Soliede weder- verkoopers genieten fabrieks-conditie. y De ondergeteekenden verklaren bij deze dat het KAASKLEÜRSEL („Goudkleur" genaamd) van den heer S. JT. "VISUSEIl te Uitgeest, sinds geruimen tijd aan de Leerhoeve wordt gebruiktdat dit kleur sel uitmunt door fraaiedoeltreffende tint en zuiverheid en krachtiger is dan andere door hen gebruikte soorten dat bjj scheikundig onderzoek het gebleken is vrij te zijn van schadelijke bestanddeelenzoodat zij dit fa brikaat met vertrouwen durven aanbevelen. OUDSHOORN, Maart 1890. De Zuidhollandsche Leerhoeve voor Zuivelbereiding (get.) S. VAN DISSEL, Directeur. Dr. W. STORTENBEKER, Scheikundige. De ondergeteekenden verklaren bij deze, dat zij door loopend gebruik inaken van het KAASSTREM SEL uit de fabriek van de firma S. .1. Visser te Uitgeest (NoordhoLand), en dat zjj dit prima fabrikaat, wat uitmuntende strem kracht regelmatige werking duurzaamheid en zéér billijken prijs betreft, aan kaasfabrieken, zoowel als aan kaasmakersmet vertrouwen durven aanbevelen. Maart 189 0. Kaasfabriek V Zand ZijpeG. DE WIT Pz., Directeur Wieringerwaard J. BAKKER Jz., St. Maarten «de Tijdgeest", J.W. SCHERMERHORN, Wieringerwaard J. L. T. GRONEMAN, )G. BRANDS, Aurora", Petten (Zijpe) A. ERIKS Kz. is de Hongaarsche Druif, de Wijn daarvan is krachtig en versterkend. Door de overvloedige, goed ontwikkelde Wijnoogstenis deze Wijn minstens 30 pet. voordeeliger in kwaliteit. Sinds een paar jaar betrek ik dezen Wijn per waggonlading van een der voornaamste Firma's te Presburg (Hongarije), en wel twee soorten, type Bordeaux, als: Ofner Adelsberger 1887-er a 24 per Anker ad 45 maath. flesschen Karlowitzer Cabinetwijn 1885-er A 32 per Anker ad 45 maath. flesschen Gaarne verzend ik franco onder rembours van 60 of 80 cent een Proeffieseh. CACAO (BOOTHS De DIRECTIE der ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND, gevestigd te Rotterdamgeeft GELDEN ONDER late HYPOTHECAIR VERBAND OP LANDERIJEN VOOR TIEN JAAR VAST, BENEVENS AFLOSBAAR IN JAARLIJKSCHE TERMIJNEN Inlichtingen en tarieven te bekomen bij hare Agenten de H.H. DE LANGE DE MORAAZ te Alkmaar; JOH. ROOZENDAAL, Burgemeester van Zwaag te Hoorn; G. P. NIJHOFFNotaris te EnkbnizenA. H. CRAMER, Notaris te Edam. De Directie: B. MEES. B. VAN ROSSEM. E. HOYER. Stoomdr. van Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 8