H R T I! A. Hondsdolheid. F E U l L L E T O N. No. 50. Twee en Negentigste Jaargang 1800. V B IJ D A G 25 APiUL. (Mciëel Gedeelte. NATION UN MILlTlti. BUITENLAND. AL KM AA Deze Courant wordt Bi rusdag-, igotiderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 8 maanden voor Alkmaar 0,80s franco door bet geheele rijk 1, De 3 nummers ö,0®. De BI R CE MEESTER der gemeente A L K M A A R brengtbij gemis van eene bekende woon- of verblijf plaats, ter kennis van deu loteling dier gemeente PIETEB KOSTERNo. 12 der lichting van 1'890, dat hij dooi den Commissaris des Koning.? in Noordholland is opgeroe pen om op Vrijdag 2 Mei 1890, des voormiddags te half tien nren, tegenwoordig te /fijn te Nieuwediep, gemeente Helder aan het lokaal Tivoliten einde bij de militie te worden ingelijfd Genoemde loteling behoort zich des voormiddags te 7 j uur van gemelden dag te bevinden voor het spoorwegstation alhier, ten einde naar den Helder te ivorden overgebracht. AlkmaarDe Burgemeester vooi-noemd 23 April 1890. A MACLATNE PONT. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar brengen ter algemeene kennis dat zij in kunne vergadering van 22 dezer aan I. KEESIE, koopman alhier, op zijn verzoek onder voorwaarden vergunning verleend hebben tot het oprichten «ener bergplaats voor lompen in het perceel aan de oostzijde van het Groot Nieuwland No. 2. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 24 April 1890. De Secretaris, NU HO UT VAN DER VEEN. Dc BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR ves tigt bij deze dringend de aandacht der ingezetenen op art. 1 der wet wan 5 Juni 1875 (Staatsblad No. 110), luidende Zoodra zich 'bij een hond of eene kat verschijnselen van dolheid voordoen, of zoodra een dezer dieren door een dol of van dolheid verdacht dier gebeten is, behoort de eigenaar, houder of hoeder dien hond of die kaf ter stond af te mak-en ot te doen afmaken, of vast te leggen en op te sluiten of te doen vastleggen en opsluiten. Hij geeft van zijne bevinding en van het door hem of van zijnentwege verrichte onverwijld kennis aan den burge meester of aan den commissarisvan politie zijner woonplaats. Tot die kennisgeving is hjj ook verplicht, wanneer het hem niet mogelijk is geweest, den hond of de kat te dooden, op te sluiten of vast te leggen; en dat verzuim dezer kennisgeving bij art. 8 dier wet wordt gestraft met geldboete van 25 tot 75 en ge vangenis van 3 tot dagen te -zamen of afzonderlijk'. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, .24 April 1890. A. MACLAINE PONT. BEIiCJIE, Den 22 des avonds was er groot feest in het feestelijk getooide beursgebouw te Brussel, aan geboden door de vereeniging van ingenieurs. Stanley kwam te 9'2 uur. In zijn antwoord op de geluk wen- UIT HET HOOGDUITSCH VAN E. ECKSTEIN. 10) Hoofdstuk VI. In de koffiekamer van «Het gouden Anker" zat slechts een bejaard heer naar het scheen een tonrist achter een flesch rooden wijn, dien hij voor drie vierde geledigd had. Toen het gezelschap op de luidruchtige wijze van bezoekers die in znlk een toestand aankomen binnen trad, schonk hij de rest in zijn wijden roemer en ging heen. Nu was men meester van het terrein. Voor de heeren werd grog, voor de dames koffie besteld. Daarna werden, op voorstel van Gnstaaf, de tafels en stoelen tegen den munr geplaatst, ten einde ruimte te krijgen voor een dansje. Professor Ehlers die zich heimelijk verwijderd had keerde tien minuten later terug en wekte aller lachlust op. Het pak van den dikken waard hing als eene zak om de magere gestaltezoodat de uitroep van Iduna Precies een vogelverschrikker algemeene instemming vond. Professer Ehlers voelde zich echter bijzonder op zijn gemakverklaarde de wel wat beleedigde vroolijkheid van zijn tochtgenooten voor jalonzie en ried den heeren grootmoedig aan zijn voorbeeld te volgen. Gnstaaf haalde inderdaad eene overjasde jonge meisjes leenden van de dochter des huizes een omslag doek alleen de professorsvronw en de kranige luitenant, die op bivouak wel andere dingen had meegemaakt, wezen alles met een medelijdend lachje van de hand. Intusschen had Marie den huisknecht met een briefje naar het kasteel gezonden dat niet verder dan eenige honderden schreden noordwaarts van het dorp lag. Zij Prijs der grew one Advertentie» Per regel f 0,S5. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HER.Vis. COS- TER ZOON. schen van den voorzitter der vereeniging, maakte Stanley eene vergelijking tusseheu België en andere rijken die hunne rijkdommen besteden aan het onderhoud van groote legers. België beoogde slechts vwidelievendo overwin ningen en wensekte den Congo-Staat in volle welvaart te zien. De koning «u de koninklijke familie kwamen te I0V4 uur. Er was een ontzaglijke menigte op de been die luide toejuichingen deed hoorei-.. In antwoord op eene aanspraak van de voorzitter der Congo-vereeniging be tuigde de koning zijn dank voor de hartelijke ontvangst. Hij verklaarde met genoegen te zien dat de stichting van den Congo-Staat reeds tot uitkomsten had geleid welke der nationale bedrijvigheid ten goede kwamen. Dit waren de eerste stappen in de richting welke ruime vruchten zou afwerpen. Hij uitte de beste wen- schen voor den bloei der belgische Congo-vereeniging en voor den Congo-spoorwegwelke een eereplaats in de geschiedenis der beschaving innemen en bijdragen zou om aan deu slavenhandel een einde te maken. Deze rede werd luide en aanhoudend toegejuicht. Een adres, van 40 000 kaadteekoningên voorzien, werd den koning overhandigd. Daarin werd aan Z. M. dank betuigd voor de Afrikaausche onderneming. De koning herinnerde, dat in 1879 Stanley vertrok om de eerste grondslagen der onderneming in Afrika te leggen. Thans zijn de onmetelijke uitgestrektheden grouds van buitengewone vruchtbaarheid en met een uitgebreid riviernet voor de beschaving en deu handel geopend. Daardoor zou der volksbedrijvigheid een nieuwe uitweg verschaft worden. En hoe zou men daar niet zeker van zijn, wanneer men zag met hoeveel ijver andere deelen van het afrikaansche vasteland achtereenvolgens werden bezetwanneer men bespeurde, hoe groot belang door andere rijken in hun bezit gesteld wordt De koning dankte voor de waardeering zijner pogin gen tot stichting en ontwikkeling van den Congo-Staat. Mijne plichten jegens het land, zeide hij, zijn veelvuldig ik wil ze alle nakomen. Ik werk met vurigen ijver aan de bevordering der openbare welvaart, en ben overtuigd dit niet vergeefs te hebben gedaan. De sedert tien jaren in Afrika gedane pogingen stellen het land in staat zijn beteekenis te vermeerderen en zijn werkkring uit te breiden. Bij het vertrek werden de koninklijke familie en Stanley luide toegejuicht. Do minister Beernaert zeide den 23 in de Kamer, dat de koning in zijne op het feest in het beursgebouw ge houden rede duidelijk gezinspeeld had op zijn voornemen, om den Congo-Staat aan Belgie te vermaken. Hij voegde daarbij de mededeeliugdat het leeningsontwerp voor den Congo, waarvan in de dagbladen melding gemaakt was, niet bij de Kamer zou worden ingediend, maar dat op het geschikte oogenblik zeer duidelijke en rechtstreeksche voorstellen door de regeering bij de Kamer zouden worden gedaan. Hij achtte het een voorname daad op zijne loopbaan, den koning in het begiftigen van Belgie met eene zoo gewichtige kolonie te hebben geholpen. Deze mededeeling werd door de rechterzijde toegejuicht, doch de linkerzijde gaf geene .teekenen van instemming. noodigde daarin hare beide vriendinnen, Linda en Asra von Lassbergalsmede baar broeder Hans Kunibert uit, om een vroolijk uurtje te komen doorbrengen in het kleine hotel. Fannyde vriendelijke dochter van den waard, had reeds een paar walsjes gespeeld Boccaccio" en Blattlein im Winde" waarbij mevrouw Iduna met Gustaaf het sein had gegeven tot den dans. Daarna was de koffie binnengebracht en het kokende water, waar- yan de luitenant, door toevoeging van eene onevenredio-e hoeveelheid arak, een mengsel maakte, dat de zeelieden een «stijven" grog noemen. Daar werd de deur geopend en traden twee lichtblonde jonge dames binnen, die in hot oog vielen door het bijna volslagen gemis aan wenkbrauwen en de buitengewone lengte harer witachtige wimpers, in gezelschap van een breedgeschouderden blonden jonkman. Dat is allerliefst van uriep Marie von Gruthenau. Zij omhelsde en kuste eerst Linda, de oudste'en knapste van het tweetalen daarna Asrade jongere zuster wier stompneusje afbreuk deed aan den indruk van voornaamheid die door Linda werd opgewekt. Daarna bood zij Hans Kunibert beleefd de hand en stelde Hertha von Weijlbnrg aan het drietal voor. Hans Kunibert maakte eene stijve buiging zonder een woord te sprekende beide meisjes mompelden eenige onverstaanbare woorden tnsschen de tanden. Linda voegde er nog voor den vorm een praatje bij over het weder en schonk daarna Paul von Höffert een lachje met haar linker mondhoek terwijl Asra, die gaarne voor geleerd doorging, zich tot den professor wendde. Zij sloeg vol strekt geen acht op het belachelijk toilet van den ver eerden man die zoo doorkneed was in de werktm van Michel AngeloRafael en Gorreggio. Een bekrompen geest alleen kon zich aan dergelijke uiterlijkheden storen! »Hoe is uw oordeel over Velasquez vroeg zij zonder eenige inleiding. «Kinderen ontdoet n van uwe mantelsriep Marie nog eer de professor op deze interessante vraag had kun nen antwoorden. «Drinkt gij grog of koffie? Nietwaar, Gustaafgij zult wel zorgendat de gasten van het BiUITSCïSFjAXfS>. De commissie der Vereeniging voor dc duitsche suikerindustrie heeft, blijkens eene ken nisgeving van het bestuur dier Vereeniging, met eenparige stemmen besloten protest aan te teekenen tegen de door de regeering voorgenomen opheffing der belasting op de grondstofdaar de suikerindustrie bij de stijging der arbeidsloonen de uitvoerpremie niet kan ontberen zonder volkomen onbekwaam te worden oin op de wereldmarkt mede te' dingen. Zij vertrouwt, dat de vertegenwoor digers van den landbouw in hnn eigen belang dit protest zullen ondersteunen. De Keizer kwam den 21 dos voormiddags te ne^en nren inet graaf Moltke te Bremen aan alwaar hij met veel geestdrift begroet werdbij begaf zich door de feestelijk getooide straten naar do haven waar na een bezoek aan het beursgebouw de plechtigheid van bet leggen van den eersten steen aan het gedenktecken voor Keizer Wilhelm plaats vond. Na een bezoek aan den kekier van het raadhuis keerde de stoet onder vele toejuichiugen der menigte naar het station terug. Bij het feestmaaldat dien dag aan bóord van de Fulda werd gehouden wees de Keizer er op dat men hem gerust kon gelooven, indien hij verzekerde, dat hij den vrede zou handhaven. Indien zijne woorden door sommige bladen anders uitgelegd waren, dan diende men te denken aan het oude gezegde, dat men aan het woord van een Keizer geene gewrongen verklaringen mocht geven. Zijn streven zou het steeds zijn den vrede te bewaren, want handel en nijverheid konden alleen dan bloeien, wanneer de vrede gewaarborgd was. De mededeeling der Hamburger Nachriehten, dat prins Bismarck voornemens is zijne denkbeelden over den staatkundigen toestand zoo in de pers als in het Hee renhuis te ontwikkelengeeft aan alle bladen stof tot beschouwingen. Velen zijn van oordeel, dat de gewezen kanselier inderdaad voornemens is den strijd tegen den Iveizer voort te zetten. De National-Zeitnng meent, dat de staatsman die het duitsche rijk heeft gestichtvan de rechten, waarop hij als burger aanspraak kan maken, slechts m zoover gebruik zal maken, als de belangen van het vaderland dit gedoogen. De Kreuz-Zeitüng verlangt, dat Bismarck nu ook dezoo dikwijls door hem ge prezen trouw aaii het huis Hohenzollern handhaven' en den Keizer onomwonden zijn raad mededeelèn zal wanneer deze dien noodig heeft. Wanneer hij echter hetgeen tot dusver nog geen minister heeft gedaantot" de oppositie overgaatdan zal hij zijn eigen gezag hot meest benadeelen. De conservatieve Reichsbote is van' dezelfde meening. Het blad zou het zeer nadeeüg achten voor het aanziendat Bismarck nu genietindien hij tegen zijn opvolger oppositie ging voeren. De liberale Vossische Zeitung meentdat Bismarck recht heeft om zijne medewerking te verleenen aan de dagbladen en int de volksvertegenwoordiging op te treden. Of hij daardoor echter het vaderland en zich zeiven een dienst zal be wijzen is eene geheel andere zaak. De sociaal-demo cratische Volks-Zeitung herinnert er aan dat Bismarck zelf de ministers, als zij aftraden, noopte zich niet met de staatkunde in te laten. De Freisinnige Zeitung, het orgaan van Eugen Richter, noodigo worden voorzien Mag ik u nu verzoeken te beginnen?" zoo wendde zij zich tot de dochter des huizes die met gevouwen handen voor de piano zat «speel er nu eens flink op los! De LanciersMet vuur, als t u belieft 1 Zoó vlot als die oude rammelkast maar toelaat Fanny speelde de acht eerste maten met buitengewone bravoure. Daarna hield zij op. «Engageeren, heeren en dames riep Marie en klapte daarbij in de handen. Daarna fluisterde zij Hertha in «EllendigEr blijft eene dame over. Natuurlijk valt mij nu de rol van muurbloem ten deel." «Waarom? Geneer u niet om mijIk blijf even gaarne toekijken." «Huichelaarster! Leg de hand eens op hot hart... is het u werkelijk zoo onverschillig bijvoorbeeld met luitenant von Höffert te dansen «Volmaakt onverschillig!" Maar gij zult toch niet willen ontkennen dat von Höffert een aardige man is «Heel aardig, zeker!" Marie von Gruthenau haalde de schouders op. «Kom, professor, waarom engageert gij u niet?" riep zij den heer Ehlers toe. «Omdat ik niet dans, met uw verlof." Hij wierp daarbij een blik op de kleederen van den waard. Blijkbaar bad hij weinig lust om tot bijzonder genoegen van luitenant von Höffert voor clöWn te spelen. «Hoe ongalant!" zei Marie. «Neem mij niet kwalijk maar ieder móet weten wat hij doet. Ik sta hier op het standpunt van de klassieke oudheid. Bovendien ben ik overcompleet." «Dat is waar!" merkte Iduna op. «Laat hem maar MarieDe beste tijd gaat verloren." Dan moet eene van de dames als beer optreden", merkte Marie op. «Willen wij loten «Och, dat beteekent immers niets", oordeelde Hertha. «Zeker welZeker welantwoordde Iduna. Zij nam vijf lucifertjes uit een standaardje en brak ze op verschil lende lengten door. Het lot besliste, dat Linda von Lass-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1