No. 51. Twee en Negentigste Jaargang. 1890. 27 APrtlL. Het zwarte werelddeel. ZONDAG RAAD DER GEMEENTE ALKMAAR Du nummer beslaat uil twee bladen. E E B S T E B L A D. Otfieiëel Gedeelte. V ergadering van den op Woensdag 30 April 1890, BINNENLAND. Bechtsgebouw te Alkmaar. ALKMAARSCHE COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar O,SOfranco door het geheele rijk 1, De 3 nummers ®,08. Prijs der gewone AdvertentiPns Per regel f ©.15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. des namiddags te 125/^ ure. Punten van behandeling: Van de commissie van financien. Rapport op het verzoek van het burgerlijk armbestuur om machtiging tot het doen van af- en overschrijvingen in de begrOoting van 1889. Rapport op het verzoek van regenten van het burger weeshuis van dezelfde strekking. Rapport omtrent de rekening van het stedelijk muziek korps over 1889. Van Burgemeester en Wethouders. Rapport op het verzoek van de heeren E. M. van Soest c.s. om verbetering der schoolbanken aan de openbare school voor meisjes. Voorstel tot het verleenen eener bijdrage van 500 uit de gemeentekas voor bet heharden van den weg langs bet Noordhollandsch kanaal (westzijde) naar Akersloot. Rapport op bet verzoek van belanghebbenden betreffende het houden der varkensmarkt op de Voordam. Van de commissie van bijstand voor de gemeente-werken. Rapport op het verzoek van J. Balder c.s. om riole ring in de Lindelaan. Benoeming van a. «ene onderwijzeres aan de openbare school voor onver- mogenden h. de commissie, bedoeld bij de artikelen 11 en 15 dei- wet op de schutterijen. Vergadering met gesloten deuren, o. a. ter behandeling van een bezwaarschrift tegen een aanslag op het suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting, dienst 1889, en van het kohier der plaats, dir. belasting voor 1890. Namens de Voorzitter van den Raad De Secretaris NüHOUT TAN DER VEEN. LIJgT VAN BRIEyEN waarvan de geadresseerden onbekend zijnverzonden gedurende de le helft der maand April 1890 H. Smit, Amsterdam; M. Schoenmaker, Harencarspel; J. S. Polak, G. J. de Boer, Kampen; J. L. Gevelaar, Wed. Halsma, Rotterdam; S. Brommer Dzn., Zijpe. Briefkaart; C. Visser. Amsterdam. Brieven, verzonden naar Amerika: J. Groot, Kano. Duitschland: Hers Jnri, Hamburg. Hoe is in de laatste jaren de aandacht der Eoropee- sche volken gevestigd op Afrika en hoe is de belang stelling levendig gewórden in dat vroeger schier vergeten of verwaarloosde werelddeelWat wisten wij van Afrika En hoe klein was het deel van dit reusachtige vasteland, dat in de geschiedenis genoemd werd Egypte, het land Van den Nijlwas ons bekenden van de oudste tijden tot op den huidigen dag had het een rol vervuld in de ontwikkeling der menschheid, of was het de schouwplaats geweest van groote gebeurtenissen. Wij hadden er van gelezen in den Bjjbel, wij hadden gehoord van de Pharao's en de pyramiden, van de jaarlijksche overstroomingen der groote rivier van Alexander den Groote en de stichting van Alexandrië, van Cleopatra en de Romeinen, van de heerschappij van het Christendom aan den Nijl en van Hypatiavan de Turken en Ben Islam, van de kruistochten en de verovering van Damiate, van de overwinning van Napoleon bij de pyramiden, van de slachting der Mamelnkken en Mohemed-Alivan de doorgraving der landengte van Suezvan Arabi Pacha en de bezetting van het land door de Engelschen. De oud-Egyptische beschaving werd er verdrongen of ge wijzigd door de Grieksche en de Romeinsche door het Christendom en den Islam, en thans tracht de rpodern- Europeesche er zich te vestigen. Ook Tan Karthago hadden wij gelezenvan zijn handel en scheepvaart zijn oorlogen met de Romeinen en zijn verwoesting en van de Barbarijsche zeeroovers, van den Dey van Algiers, van de verovering van zijn land door de Franschen en van Abdelkader bad men ons verhaald. Dat verschillende Enropeesche staten aan de west- en de oostkust eenige bezittingen hadden, wisten, wij ook, en eindelijk kenden wij de Kaap de Goede Hoop eenmaal onze eigen be zitting den Oranje-Vrijstaat en Transvaal met zijn Hollandsche boeren; maar zelfs voor dit-deel van het groote onbekende land bestond geen belangstelling en na de doorgraving van de landengte van Suez had immers deze zuidpunteenmaal voor den ouden weg naar Indië van zoo groote beteekenis, haar gewicht verloren Hoe is dat alles in de laatste jaren veranderd Sinds het krachtig en welgeslaagd verzet der boeren tegen het machtige Engeland en den triumftocht dien het Trans- vaalsche driemanschap door Europa heeft gemaaktis de Zuid-Afrikaanscbe Republiek met eere bekend gewor den in de gansche wereld worden spoorwegen aangelegd om haar in verbinding te brengen met de zee, en trek ken baar veel belovende mijnen ondernemende mannen van verschillende nationaliteit naar Johannesburg De Republiek breekt met de afzondering, waarin zij zich tot nog toe had teruggetrokken neemt haar plaats in onder de beschaafde staten en vraagt een haar toeko mend aandeel in het onderling verkeer, de wederkeerige wisseling van diensten en den algemeenen handel Egypte blijft nog steeds onder Engelscbe voogdijFrankrijk heeft Tunis gevoegd bij AlgiersItalië hoopt Tripoli Spanje Marokko onder zijn invloed te krijgen. Terwijl alzoo aan de zuidpunt Kaapland, Oranje-Vrij staat en Zuid-Afrikaansehe Republiek een nieuw tijdperk van ontwikkeling zijn ingetredenaanvankelijk onder een vrij scherpen strijd om den voorrang tusschen den Engelschen en den Hollandschen landaard, die zich mis schien zal oplossen in een gemeenschappelijk en eendrachtig streven naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid, schijnt de geheele noordkust bestemd om de Tnrkscbe voogdij die het eeuwen heeft getorschtmet de Enropeesche te verwisselen. Maar ook aan oost- en westkust hebben de Enropeesche natiën zich gevestigd schier geen plekje van het kustland, dat met eenig gunstig vooruitzicht in bezit genomen scheen te kunnen worden, of het is reeds bezet, 't Was in de laatste jarenalsof het een wed strijd goldwie de eerste zon wezen elke staat seheen te begrijpendat hij zich haasten moestzoo hij nog iets wilde hebben want dat weldra de geheele kust in bezit genomen zou zijn dan zou het te laat wezenen die thans de gelegenheid verzuimd had zon het zich eenmaal bitter beklagen al bood de vestiging voor het oogenblik dan ook nog geen voordeel aan ja al moest zij voorloopig met groote opofferingen gepaard gaan toch moest men niet aarzelen, maar snel en vastberaden nemen wat nog te krijgen was. Het optreden van bet jongegroote en krachtige Duitsche Rijk als koloniale mogendheid gaf den stoot en maakte eensklaps alle ondere koloniale .mogendheden wakker. Tot nog toe was er geen reden geweest om zich te haasten Waarom zon men zich overspannen en te veel van zijn krachten vergen Wat nog door nie mand in- bezit genomen was kon immers later worden genaastmen had geen tijd, geen geld of geen gelegen heid om oude rechteD of aanspraken levendig te honden en tegen verjaring of miskenning te vrijwaren.; daar voor kon worden gezorgd zoodra het noodig bleek. Maar toen de nieuwe mededinger aap de markt kwam, die nog niets had èn zooveel zoa kunnen gebruiken, veranderde de toestand als met een tooverslagen er ontstond op sommige punten een waar gedrang, waarbij Engelschen, FranschenDnitschers en Portugeezen met elkander in botsing kwamen. Alles werd echter tot nog toe gelukkig geschikten de grenzen van ieders gebied werden zoo goed mogelijk vastgesteldals gewoonlijk met groote inschikkelijkheid van de zwakste partij. Thans naderen de Italianen van de zijde der Roode zee Abessijnië DnitschersPortugeezen en Engelschen houden verder bijna de geheele oostkust in bezit; aan de westkust ves tigden de Dnitschers zich op drie verschillende punten of liever langs drie afzonderlijke, maar elk op zich zelve zeer uitgestrekte kuststrooken en hebben Spanjaarden Franschen, Portugeezen en Engelschen het overige in bezit. Maar hoe staat het intusschen met het uitgestrekte tot voor korten tijd onbekende binnenland dat op de wereldkaart niet veel anders vertoonde dan een groote witte vlek met enkele aanduidingen van bergen en ge deelten van rivieren, waarvan men den loop en den samenhang moest gissen Geheel anders ziet de kaart van Afrika er tegenwoordig reeds uit. De bronnen van den Nijldat raadsel van eeuwen zijn eindelijk ontdekt, de Niger en de Kongo met hunne zijrivieren en takken zijn behoorlijk aangewezen, en als men de groote Sahara en de Libysche woestijn uitzondertbegint de kaart op die van andere werelddeelen te gelijken In alle rich tingen hebben wakkere reizigers bet donkere werelddeel doorkruistzendelingennatuurvorschers en bewinds lieden hebben er licht over verspreid. Welk een lange reeks van bekende en beroemde namen zou hier genoemd kannen worden. Wanneer wij LivingstoneRebmann Speke Baker Burton dr. Kirk Richardson Barth Overweg, VogelRohlfsManch Grant, de Brazza Gordon vermelden, dan weten wij dat wij velen vergeten maar Emin-Paeha en Stanley te vergeten zon niet mo gelijk wezen; zij zijn de helden van den dag. Over het uitnemend bestuur dat dr. Schnitzerin Egyptischen staatsdienst als Emin Pacha bekend over zijn uitgestrekte provincie aan den Boven-Nijl heeft ge voerd is slechts één roep, en zijn overgang in Dnitschen dienst is ongetwijfeld voor zijn landgenooten een belang rijke aanwinst. Stanley is té Brussel de gast van den «Souverein van den Kongo-staat", tot welks stichting zijne reizen door het hart van Afrika aanleiding gaven. Van hoeveel belang kan dat donkere werelddeel in de toekomst voor Europa worden Over de uitgestrektheid, de vrachtbaarheid de voortbrengselen en verborgen schatten der uitgestrekte landen waarvan de doortocht vele maanden tijds kostte kan eigenlijk nog niet geoor deeld worden. Die inderdaad nog onbekende landen zullen eerst werkelijk toegankelijk kunnen wordon genoemd wanneer de bevaarbare gedeelten der groote rivieren door spoorwegen zullen zijn verbonden. Dat zal ook het beste middel blijken om met vrucht en zonder bloedige oorlogen de slavenjacht en den slavenhandel te doen verminderen en allengs te doen verdwijnen. Laat ons hopendat ook in andere opzichten de belangen der zwarte bevol king ter harte zullen worden genomen, en niet eigen voordeel alleen de beslissing zal geven. Ofschoon onze verwachtingen te dien aanzien niet hoog gespannen zijn, gelooven wij toch dat het eigenbelang en de onderlinge naijver der Enropeesche voogden niet zoo ruw en onbe perkt gebied zullen voeren als in vroegere eeuwen. Ook betere stemmen en edeler drijfveeren doen zich thans krachtig gelden. Dat de reusachtige Kongo-staat door verschillende mogendheden, door Dnitschland, Oostenrijk- Hongarije Belgie Denemarken Spanje de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, FrankrijkEngeland, Italië, Nederland PortugalZweden en Turkije.in onderlinge samenwerking kon worden opgerichtis reeds een merk waardig teeken des tijds. Staten-Generaal. TWEEDE KAMER. Den 25 is tot de toelating van den heer mr. H. van de Velde besloten. Den heer Heldt werd verlof ver leend tot het interpelleeren van den minister van justitie over het optreden van de politie op 20 April bij de werkstaking in de veenderijen bij Hoogeveen. De be handeling der begrooting voor koloniën werd voortgezet.' De surinaamsche aangelegenheden werden uitvoerig be sproken door de heeren Cremers, Smidt en Zaaijer. Verder namen de heeren Schimmelpennick van der Oije en van Bijlaudt aan die bespreking deelwelke den 29 zal worden voortgezet. Met 38 tegen 37 stemmen werd op voorstel van den heer Viruly besloten, de interpellatie van den heer Guijot, betreffende de de surseance van betaling door de Maat schappij voor stoomwerktuigen te Amsterdam, welke niet aan de orde gesteld was omdat de regeering volgens den voorzitter het nog niet met 's lands belang vereenig- baar achtte haar te antwoordenaan de orde gesteld in de volgende week. De voorstemmers bestonden uit 37 liberalen en één anti-revolntionairde heer G. van Dedem. Den 1 Mei wordt het ontwerp betreffende de kiestabel in de afdeelingen onderzocht en daarna de nominatie voor den Hoogeu Raad opgemaakt. Het onderzoek van het wetsontwerp tot verhooging van het VI hoofdstuk der staatsbegrooting hoeft in de afdeelingen tot de volgende beschouwingen aanleiding gegeven. Vrij algemeen werd de wensch uitgesproken te mogen vernemen of het onderzoek naar dé oorzaak van den brand op 19 februari 1890 reeds eenig licht heeft verspreid. In het algemeen betwijfelde men of, met het oog op brandgevaar, de inrichting van de gebouwen, waarin de registers van den bnrgelijken stand en de gerechte lijke akten en vonnissen bewaard worden, wel voldoende is. Ten slotte werd omtrent dit punt bet verlangen te kennen gegeven bij eene volgende begrooting door de regeering te mogen vernemen, hoe het met de veiligheid der registersgerechtelijke akten en vonnissen en nota- rieele minuten in de verschillende bewaarplaatsen ge steld is. Een lid achtte het voor de schatkist voordeeliger de arrondissements-rechtbank naar Hoorn te verplaatsen alwaar een gebouw bestaat. Voorts werd de wensche- lijkheid betoogd dat de kantonrechters de bevoegdheid konden hebben op meerdere plaatsen In hun kanton zitting te honden. De gemeenteraad van Sneek heeft den 23 met 10 tegen 4 stemmen besloten de onderhandelingen met de heeren van den Broek en Koog Barneveld voort te zetten op dezen grondslagdat aan concessionarissen van ge meentewege gedurende 20 jaren een jaarlijksch subsidie van 250 werd verleend. Hoogere uitgaven voor eene waterleiding werden te bezwarend voor de gemeente ge acht in verband met het nut. Benoemd tot onderwijzer aan de christelijke school te HEBDBR A. Lameris te Oude-Pekela. Te WEST 5t AAW is tot lid van den gemeenteraad gekozen de heer Jac. de Jong Gz. met 87 van de 89 uit gebrachte stemmen. Te LIJTJEBROEK-«ROOTBBBOEJH. is tot lid van den gemeenteraad gekozen de heer J. Briefjes in de plaats van wijlen den heer J. C. Buijsman. Te Delft bedraagt het percentage der inkomsten belasting voor 1890 3.7 pet tegen 3. 25 pet in 1889. Den 24 - is de vergrooting van de r. k. kerk te Schooten aanbesteed aan de laagsten inschrijver den heer Rings voor 16400.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1