VERKOOPHG Si,26 1889- Openbare Verkooping Hoornsche Koemarkt. J. DE LANGE Corns. Johs. Z"., COMSSIOimilt IV EFU'Cm EN kassier. Faillissement L. Fills Jzn., HUISRAAD en INBOEDEL, AD VERTEL TIÉN. hunne 25jarige eehtvereeniging te her- denken. hunne 25jarige eehtvereeniging te her denken. Hun eenige zoon Akersloot 1890. Jb. BOSCHMAN Jz. Woensdagmorgen te 3è uur,rgdt een wagen naar HOORN, van J. J- F. WIJN KAMP, stalhouder Alkmaar. VBR.K.OOPUNTG te Broek op Langedijk. Tevens is er eene ruime gelegenlieid tot UITSPANNEN. WINKEL in Kruideniers- on Grutterswaren, Fourage, Tabak en Sigaren SLOTEN 24 april. Op de groote voorjaarsveemarkt waren 140 Koeien aangevoerd. Flinke prijzen van f 200 tot 300 bij vrij levendige handel. ZAANDAM 24 April. Kleine kaas f 32, aangevoerd 5 stapels. LONDEN 24 April. Aangevoerd 500 Runderen 2.4-4.9, 1000 Schapen en Lammeren 4.6, 150 Kalveren 3.9-6.4, 10 Varkens 2.4-4.4. AnSTEBBAM. pCt. 25 Apr. Nederland Cert. N. W. Schuld 2£ 81| dito, dito 3 dito, dito 3! dito, Oblig3| Italie Inschrijving 1861/81 .5" Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 dito, dito April-Oct. 5 Portugal, Obl. Buit 1853/80 .3 Rusland, Ob H.enC 1798/1815 f 1000 Jan. 5 Cert. Inscb. 6e serie 1855 Z.R. 500 Apr.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. f 1000 April-Oct. dito, 1866 dito, Oostersche Leening2e serie dito, 1860 2e leening 100 dito, 1875 gecons 50-100 Apr.-Oet. dito, 1880 gecons Z.R. 125-625 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le serie 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Oct. 4 ditodito 2e serie 4 dito, 1867 69 20-100 Mei-Nov. 4 dito, in goud ls83 Juni. Uec. .6 dito, dito 1884. 13 Jan 13 Juli. 5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele .4 dit-{ dito Binn. dito .4 Turkije, gepriv. Oblig5 dito, Geconverteerden Ser. D. dito, id. C. Egypte, Obl. leening 1876 .4 Mexico, Obligatiën geeonvert .6 Peru, Oblig. leening 1870 geregist. 6 dito dito, 1872 id. 5 Venezuela, Obligatiën 1881 .4 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig. 5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand. dito, N.Centr. Spoorw. Aand. f 250 dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl-Zuid-Afr. Spw .4 Italië, Spoorwegleening 1887/89 3 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl. .3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand. 5 dito, Hypoth. Obligatiën 41 dito, id. 3 dito, Baltische Spoorw. Aand. 3 dito, Orel.-Griasi. Obl. .4 dito, Orel.-Vitebsk. Oblig. 5 dito. Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 dito, Transcaus Spoorweg Oblig. 3 dito, Z.-VV. Spoorw. Aand. 1001000. 5 dito, dito Oblig4 ZweedschNoorweegsche Spoorwegen 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Bio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand. dito, Miss. Kans. Texas Aand. dito, dito. Alg. Hyp. Certif. 5 dito, N.-York Erie West. Sp. Aand. dito, Wabash St. L. en Pae. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100 Hongarije, Theiss Spoorweg Oostenrijk, Staatsl. 1854 dito, dito i860 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten dito, dito 1866. Dito Turkjje, Spoorwegleening 96t* 102f 10Ï-A 87f 75f M* 104X 76| I02i 102x 66-Ag. 'Olfjr 101« 90-x- 90A 90^ 94A 104A 99-rir 69f\ 651 95 18fV 18-i% 94J 951 15Ï4 13fk 51 55f .14 57| 101 f 102!! 34 89J 99f 53! 58!! 1JS« 119-& 99! 74 62-ré 89! lOlï 102tv 7 3 Ar 70Ar 87 H 16! 36! 16f! 115! 87t! 4t%- 64! 26 30|- 1091 107 1121 1161 151 123 1501 142 17 rs 26 Apr. 81! 96! 102! 1021 745 74-! 75 ïV 751 62! 104! 76! 102! 102! 101! 101! 90^ 90| 90# 94| 103^ 99| 69| 95 I81 184 16J 13! I03f 33| 891 53/ 58;- 112! 119fk 90! 101H 1021 73i% 71! 88 16f 36| 17 87Ü 4! 65 26xf 107 111! 17ï Den 28 April a.s. hopen onze geliefde ouders JAN MEIJNE V* Gil CATHARINA GROEN TE huune lOjurige eehtvereeniging te her- denken. Hunne dankbare kinderen. Akersloot21 April 1890. Den 29 April a.s. hopen onze waarde broeder en zuster JACOB KOOIJ en TRIJNTJE BRINKMAN hunne 85jarige eehtvereeniging te her denken. Dirkshorn Namens de familie 29 April 1890. H. KOOIJ. Den 30 April a.s. hopen mijne geliefde ouders JACOB DE GREEUW en DIEÜWERTJE WALS hunne 25|arige eehtvereeniging te her denken. Hunne dankbare eenige dochter AAFJE DE GREEUW Oudkarspel, 25 April 1890. Den 30 April a.s. hopen onze geliefde ouders Jb. CORNELISSE en Ja. BLANKERT hunne «Jjarige eehtvereeniging te her denken. Hunne dankbare kindereu. Uitgeest, April 1890. 85Jarige eehtvereeniging S !SI yan m REINDERT VAN REE lil en ii GRIETJE BREGMAN. Sint Maarten, Namens broeder en zusters 30 April 1890. H. VAN REE. Q- Den 30 April a s. hopen onze geliefde ouders A. KRAMER en G. VANj DIE hunne 25jarige echtvereeniging te her denken. Koedijk. Hunne dankbare kinderen. SS*3r:rr<vï/ïfX~xyu-,-c.e/5!x-i Den 30 April hopen mijne geachte buren P. LEVENDIG en K. BRUIN Bergen. Cd. SPRUIT. gvDi X&'ö) J2Aj<2t Q'dETMS'Q'X^Jl Den 30 April hopen mijne geliefde ouders A. KNEVEL en A. MODDER hunne 25jarige eehtvereeniging te her denken. Hun dankbare zoon, J. KNEVEL. Zuid- en Noordschermeer, April 1890. S Den 7 Mei a.s. hopen mijne geliefde ouders Jb. BOSCHMAN en N. PEL -Txf.cja! Den 30 April a.s. hopen onze waarde broeder en zuster DIRK VAN LENTE en A) CATHARINA TIN hunne 35farige Eehtvereeniging te her denken. JAN VAN LENTE Bergen, April 1890. en echtgenoote. fë Ondertrouwd - Jn. PRANGER en W. KROON. Oudkarspel 27 April 1890. Ondertrouwd K. SLOOVES en A. BAKKER. Ontijdig bevallen van eene dochter A. v. d. KAMP-HOGETOORN. Alkmaar, 25 April 1890. Bevallen van eène dochter: C. H. DE LANGE— TIGLER WIJBRANDI. Alkmaar, 25 April 1890. Den 23 overleed te Oosterbeek onze waarde zuster en behuwdzuster, mejuffrouw J. M. SUIJVER, weduwe van den heer J. W. MALEFIJT. J. C. MALEFIJT. Alkmaar. A. MALEFIJT—van der Voort. Verzoeke van persoonlijk rouwbeklag verschoond te blijven. Heden behaagde hot den Almachtigen God onze innig geliefde dochter en zuster NEELTJE WAGNERin den nog jeugdigen leeftijd van bijna 14 jaren tot zich te nemen. De hope op een zalig wederzien Sterke ons in deze zware beproeving. Mede uit naam harer zusters Kamp gem. Sehoorl, P. WAGNER. 23 April 1890. A. WAGNER—de Groot. Bij deze onzon welgemeenden dank voor de vele be wijzen van belangstelling, bij gelegenheid onzer 35jarige eehtvereeniging ondervonden. Alkmaar, D. KOS. 26 April 1890. D. KOS—Bos. De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank voor de bewijzen van deelneming, bij het overlijden van hunne geliefde dochter AFRA ondervonden. Alkmaar A. R. MULDER. 26 April 1890. M. G. MULDER—Schermer.. Zij die iets te vorderen hebben vanof verschuldigd zijn aan JAST UHOOTBS, schilder en kastelein, te Driehuizen, gelieven daarvan vóór deu 1 Mei a.s. opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris P. A. DE GELDER, in de Sehermeer, gemeente Oterleek. op Maandag 5 Mei 1890, 's morgens te 10 uren, in het lokaal »Diligentia", aan de Gedempte Nieuweslootte Alkmaar, van bestaande in Garen en BandKatoenWol Sajet Kinder-onderkleeren, Vitrage, Fournituren, Boorden en Manchetten, Fronts. Fluweel, Bloemeu, Veeren en Linten, eene groote sorteering diverse Knoopen, Naalden, Spel den, Haken en Oogen, Schuiergoed enz alsmede bestaande in mahoniehouten Tafel met 5 bladendito Linnenkast, eiken dito, dito secretaire, Ledekanten met Springmatrassen, Regnlateur, Bedden met toebehooren Spiegels, Schilderijen enz. enz. Te zien 4 Mei van f2—3 uur. Zulks ten verzoeke van den WelEdGestr. heer Mr. F. H. G. van dek HOEVEN, Advocaat en Procureur te Alkmaar, als Curator in- den insolventen boedel van C. LAMPE, alsmede van andere lastgevers. J. G. KLEIN Deurw. te Alkmaar in de Haaf, op Woensdag 7 Mei 1890 bij opbod en op Woensdag 14 Mei 1890 bij afslag, telkens des avonds te 7 uurteu overstaan van den te ALKMAAR gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, van: Een zeer gunstig gelegen WOOAT- en HUIS met EBF en TI.UHEKMAAS W ERK PLAATSte Alkmaar, aan de Breedstraat en uitkomende aan de Laat, groot 1 are, 47 centiaren. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen en behoorende aan den heer W. J. DEKKER. Inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van DE LANGE EN DE MORA AZte Alkmaar. op Maandag 28 April 1889's morgens 10 ure te BERGEN, aan den K 0 g e r d ij k, ten huize van JAN SMIT, van MIJISHAAD en INBOEDEL, BOE KEN BOUWGEREEDSCHAP, 40 Kippen en een Haan eene Geit en wat meer zal worden aangeboden. J. G. KLEIN Deurwaarder. te ALKMAAR, belast zich met het koopen. ea verkoopen van Effecten, Coupons en ander gelds waardig papier, het Ineasseeren van Wissels en rente van Kapitalen op het Gr rotboek, het bezor gen van Levensverzekeringen eD Assurantiën tegen Brandschade, neemt gelden a deposito enz. Houders van PERUAANSCHE FONDSEN worden attent gemaakt op de aanstaande inw sseling. Kantoor: PASTOORSTEEG-. De eerste vergadering ter verificatie van schuldvorderingen in bovengenoemd faillissement is be paald op VRIJDAG 9 MEI a.s., 's middag 13 uur, in het gebouw der Rechtbank alhier. De Curator, Alkmaar, Mr. HBOELMANS TER SPILL, 25 April 1890. Advocaat-Procureur. tegen 1 Mei as., een net WOONHUIS, aan den Kennemersingel, thans bewoond door den heer J, Beid; een net BOVENHUIS, nieuw gebouwd, zuidzijde Oudegracht, naast den heer H. de Vries. Beide te be vragen bij P. MESSELAAR, Steenkooperij enz., te Alkmaar. 1 De ondergeteekende brengt bij deze bij het verlaten van het Logementhet Paardshoofd", haar oprechten dank aan hare begunstigers, en beveelt zich iu liet Café >DE XON", op het HOF, opnieuw bij allen aan. Hoogachtend, Wed. Cs. KOOIJ. Bij W. VAN TWUIJVER te BERGEN is 3 Hei tot dekking beschikbaar gesteld, ,eeu zwarte DEKHENGST, die iu 1888 met den Eersten Prijs bekroond is. Dekgeld ƒ5, te betalen bij den eersten sprong. De ondergeteekende maakt zijnen geachten stad- on landgenootsu bekenddat hij zijn primo HEI KAL OPENENen beveelt zich bij deze beleefd in ieders gunst aan, hopeude door nette bediening en concurreerende prijzen zich bat vertrouwen zijner geachte begunstigers waardig te maken. Met achting; UEd. Dienstw. Dienaar, J. G MEULMAN. Woonplaats Dijk W'ijk B, No. 110, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3