Maatschappij van Nederlandsche Fabrikanten. „jiste CowectiB-MaBazunen in mm, opoencnt i Heeren-, Jongeheeren- eiiKinder-RIecdingstukkcn, tl Faillissement D. Stapel Jr. Carbol inenm- Anthr acin9 W. F. STOEL, Ilrink Biirgerbraü. HET FIJNSTE EN SMAKELIJKSTE Bacteriën Vrije Melk, l m zanapnjs. Haast U een bezoek aan ons Magazijn te brengen of laat de goederen bij U aan huis ontbieden. Langestraat A 21, tegenover de firma Wed. A. PRINS ZOON, TE T E5 a Hl hi m a a k AchtendDE DIRECTIE. uit de Fabriek van Carl Rokahr ét Co., HANNOVER, STEENKOOPERIJ ENZ., ALKMAAR. Eerste Nederlandsche Inrichting J. PASTOOR, °a°l Zandrrjj St. Maartepsvlotbrog. Café de Nederlanden, Ch. DIRKEN. LOKAAL „HARMONIE". Het Nedcrlandsch Tooneel eea SCHILDEKSKNECHT, Bij deze hebben wij de eer, onze geachte begunstigers van A lkmaar en omstreken te berichten, dal wij eene tweede bezending der nieuwste goederen naar hier hebben gezonden en maken onze geachte clientèle bijzonder opmerk zaam op onze smaakvolle en prachtige sorteering welke thans zoo uitgebreid is, (laf men deze te vergeefs elderszoowel in het Buiten-, als ook in het Binnenland zal zoe ken en mag ons Magazijn hier ter stede zeer zeker hel grootste en meest gesorteerde genoemd worden. Door steeds groots inkoopen a contant te doenzijn wij in slaat tol onnavolgbare goedkoope prijzen te kunnen verkoopen. Ons verblijl hier ter stede kan nog slechts korten tijd duren door contracten in andere plaatsen gesloten. AFDEELING ALKMAAR. Fr. LIEFTINCK wordt met succes gebruikt als behoedmiddel voor vergaan ol ver rotting van HOUT, dat aan weer en w i n d ol vocht is blootgesteld* Voor ALKMAAR en OMSTBEKEN alleen verkrijgbaar gesteld bij Eere-Diploma Reims 1889. te Amsterdam. Wit Zand f 1.50, Metselzand f0,60 Straatzand f 0,50 per wagen van 1* kub. meter. Wij ondergeteekenden Commissarissen der ONDERLINGE BRANDW AAR- BORG-MAATSCHAPPIJ Directie de DE JONG Co., gevestigd te AMSTER DAM hebben het genoegen, aan alle daarbij belanghebbenden te berichten, dat gisteren en heden aan ons is gedaan Rekening, en Verantwoording over de gehoudene Administratie over het jaar 1889, welke door ons bi orde bevonden zijnde, biet onze goedkeuring is bekrachtigd. Wij ontvingen daarbij in tegenwoordigheid van eenige heeren Correspondenten en Deel- genooten een nauwkeurig overzicht van den stand der Maatschappij en mochten ons opnieuw van haren bloei en vooruitgang overtuigen. Amsterdam, den 25 April 1890. Jhr. Mr. C. H. BACKER. Mr. C. H. B. BOOT. Mr. J. H. M. BARON MOLLERÜS VAN WESTKERKE. F. W. J. BARON VAN AYLVA VAN PALLANDT. Tot deelneming in bovengenoemde Maatschappij vervoege men zich te Alkmaar bij den heer J. DE LANGE Corn. Johzn. K0XIVH1UHE VBREElienre Maandag 38 April 1890, De lijst blijft ter inteekening open tot Zondag 27 April a-s. ADR. LUÜTDecoratieschilderals DEELGENOOT in de SCHILDERS ZAAK heelt OPGENOMEN, A, P. LUIJT ADR. LUIJT la-hukstbaat a SI, Jtegnfir. 1 t HET BESTUUR van de Afdeeling deelt den leden mede, dat de SPREEKBEURT van den hoer zal plaats hebben op de eerste vergadering van het nieuwe Bondsjaar derhalve in October, op nader vast te stellen datum. Het Bestuur M. VAN KLEEFFVoorzitter. D. A. WISSELINK, Secretaris. De eet s te v e r i fi e a t i e - v e r g a d e r i n g in het faillissement van D. STAPEL Jr. te Winkel zal worden gehouden in een der loealen van de Rechtbank alhier, op Vrijdag, den 2 Mei 1890, des morgens te half twaalf uur. Tot bijwoning dier vergadering in persoon of bij gemaehtigde, worden de crediteuren bij deze opgeroepen. Alkmaar, De Curator, 26 April 1890. Mr. W. C. BOSMAN. J 1 k 1 I 4-.'- 2 tot het verschaffen van volkomen zuivere Volgens eenparige verklaring van tal van geneeskun digen, die deze melk in de praktijk beproefd hebben is deze melk vooral voor kinderen en zieken van onschat bare waarde, daar in al die gevallen, waar de ge woonlijk gebruikte melk niet verdragen werd, het gebruik dezer melk geen bezwaren opleverde. Is ook in koffie of thee gebruikt overheerlijk. Prijs per flesch met beugelsluitiug II cent., buiten de flesch. De geneeskundige commissie van toezicht bestaat uit de heeren Prof. Dr. G. H. van dbr MEIJ Jz Dr. A. MIJNLIEFF, Dr. M. MEIJERS. Voor ALHMAAK verkrijgbaar bij Burgemeester en Wethouders dier gemeente maken bekend dat van de leening, oorspronkelijk groot f 15000, ter aflossing is oitjrclöol het aandeel No. .4, en dal nllc •verige AIVBEELBV in die geldleening wegens conversie zijn IJITfcJKI.üOT. 1onA De betaling gesebiedt met de coupons op 1 Juni 1890 ten kantore van den Gemeente-Ontvanger te feCHOORL, en van de LANGE DE MORAAZ, te Alkmaar. Bnrgemeéster en Wethouders voornoemd, J. C. PEECK, Burg. H. GUTKER, Weth. Secr Drama in drie. bedrijven of vier tafereelen naar het spaansch van JOAQUIN ESTEBANEZ, door EitlLE FRANZEN. Yorick de Hr. Louis Bouwmeester. Alice, 'zijne vrouw, Mw. Theo Frenkel—Bouwmeester. Edmond, zijn pleegzoon, de Hr. dé Jong. Shakespeare, Spoor. Walton, van Schoonhoven. De acteur van een nieuw drama Schwab. De regisseur, Wensma. Pauze na het tweede bedrijf. Eu tree bij inteskening f 1.25. Buiten idem 1.75. 2de Rang f 0,60, 3de Rang f 0,40. Aanvang 8 nur 's avonds. Plaatsbespreken op den speeldag van 10 tot 2 uur, a 10 cents extra per plaats. Met 1 MEI e.k. beveel ik mij aan tot het M leveren zuivere 560ETR MGIiK. Be stellingen worden aan huis bezorgd a 7 ets. per liter. Adres Jl>. SCHUT, Paardenmarkt. De Wed. Jb. MUL te Uitgeest vraagt ten spoedigste voor geruimen tijd werk, tegen kost en loon, naar overeenkomst. De ondergeteekende A. P. LUIJT Huis- en S e h e e p s 8 c h i 1 d e rbe richt door dezedat hij zijnen zoon die zich bij deze aanbeveelt voor het schilderen en decoreeren van plafonds en wanden van de eenvoudigste tot in de fijnste genres, het nabootsen van hout en marmer, vergulden en pense el se h r ij v e n en alle overige werkzaamheden het schil dersvak betreffende. Onder beleefde aanbeveling UEd. dw. Dienaren Luttik-Oudorp C 11. Huis- en Decoratieschilders, jNV Stoomdr. Herms. Coster ZoonAlkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4