BUITENLAND. Binnenla nd. wiukade BilderdijkstraatCentraalstationGeldersche kadeBreestratenJ. D. MeijerpleiuWeesperstraat Weesperplein - Sarphatistraat—Weesperzijde Schollen- brng Czaar Peterstraat Slachtplaats) alle kosten moet betalen van onteigening, van aanleg en verbreeding der bruggen, van aanleg en 'bestrating der nieuwe wegen van het dempen en overwelven der grachten van het aanleggen van verhoogde voetpaden, alsmede van be planting en rioleering tot een bedrag van 1,500.000. Inderdaad is dit offer niet gering en de aandeelhouders hebben het zich dan ook alleen getroost met de uitdruk kelijke voorwaarde, geen verdere voordeelen, van welken aard ook, ten behoeve der gemeente prijs te geven. Ter bestrijding van de kosten en tevens tot aflossing of con versie der btstaande obligatieleening zal thans een obli- gatieleening van vijf millioen worden aangegaan. In de de nieuwe overeenkomst is omtrent het tarief bepaald dat voor enkele ritten hoogstens 12.) cents en voor abonne mentskaartjes hoogstens 7) cent mag worden gevraagd terwijl alle overstapkaartjes van kracht blijven en op de nieuwe lijnen moeten worden toegepast. Nu reeds hoorde ik mompolen, dat het maximum-bedrag voor de abonne mentskaartjes, die thans 6) cent kosten, al spoedig zal worden ingevoerd, daar de inkomsten der A. O. M. in de afgeloopen maanden, oudanks de sterke toename van het getal der passagiers, door de tariefvermindering ge daald zijn, terwijl men in de laatste jaren gewend was geraakt aan voortdurend stijgen. Ook heeft de A. O. M. de verplichting op zich moeten nemen om overal tram lijnen aan te leggen, waar de gemeente haar dit gelast. Zijn de exploitatiekosten daarvan hooger dan de ont vangsten, dan moet de gemeente het verlies dragen doch komt er winst, dan wordt eerst het verlies met bijberekening van rente ingehaald. De vergoeding aan de gemeente blijft tot een dividend van tien percent op den tegenwoordigen voet namelijk 5 percent van de bruto-ontvangst en verhooging boven 8 percent dividend met percent der bruto-ontvangst voor elk percent dividend meer. Boven 10 pet. wordt in de nieuwe con cessie de uitkeering 1 pet. boven elk percent dividend meer. Niet de minst belangrijke van de 26 bepalingen, waaruit de geheele overeenkomst bestaat, is deze dat de A. O. M. zich verbindt in nood te voorzien in geval van invaliditeit, ongelukken en overlijden van het aan hare directie ondergeschikte personeel. De aandeel houders hebben nu al hun hoop gevestigd op de energie en het beleid van het tegenwoordige bestuur, dat beloofd- heeft, ook voor hunne belangen te zullen waken. Tot mijn genoegen kan ik uit goede bron mededeelen, dat in den diamantbewerkersnood eenige verademing, is gekomen en sommigen weder naar hunne werkplaatsen zijn teruggekeerd. De gifteu voor hen vloeien tegen woordig zeer traag en zijn lang niet voldoende om ook maar eenigszins in de behoeften der werkelooaen te voor zien. Trouwens, het houdt in den laatsten tijd niet op met beroepen op de liefdadigheid. De menschen worden dat moede, gelijk ook bleek uit de voorstelling, die in het Paleis voor Volksvlijt gegeven werd ten behoeve van de benadeelden bij den schouwburgbrand. Daarvan was door de ondernemers wezenlijk heel wat werk gemaakt, doch het publiek schitterde door afwezigheid, zoodat da baten verre boneden de verwachting gebleven zijn. Ten slotte nog iets van gewicht voor liefhebsters en liefhebbers van poesen de Amstelstad wenscht hun een ongekend genoegen te bereiden. Niets minder dan een internationale kattententoonstelling staat ons in de eerste ■dagen van Mei te wachten. De directie van het Paleis voor Volksvlijt zet deze op het touw en zeker zullen velen -dien dag hunne schreden naar haar gebouw richten. Voor de schuwe dieren verheug ik mij: er iudat de expositie slechts één dag, en wel van 15 uur, zal; gehou den worden. Niet minder dan 55 prijzen, bestaande uit wouden, verguld zilveren, zilveren eu bronzen medailles zijn beschikbaar gesteld; de jury zal werkelijk de moei lijke taak hebbeu om deze naar ieders genoegen nit te reiken, want iedere dame vindt baar eigen poes meestal het mooist. Ik zie nu reeds de eigenaressen voor mij die hare lievelingen hebben geëxposeerd: ge_ea oogenblik .zullen zij van hen wijken en met allerhande lief koozingen zullen zij hare dieren excuus vragen, dat zij hen voor enkele oogenblikken uit hunne gewone omgeving hebben weggerukt stelt u voor, dat zoo iemand eens zonder medaille thuis komt «Hoort gij welIduua sprak de geleerde man bij bet epitheton «mooi", dat de luitenant er bij verzonnen had. «Mijn zomerpak valt in den smaak Wie heeft nu welijk gehad Gij wildet dat ik mijn zwarte pak zou aantrekken., maar reeds de Grieken droegen gebloemde of geruite kleederen de ernstige Hellenen, die een Mil- tiades, eeu Phidias zagen geboreu worden!" «Neem toc-h die hand weg fluisterde Iduna en maakte daarbij eene ongeduldige beweging. Wat doet gij vreemd Gij compromitteert mij «In boe ver? Het zal mij toch wel geoorloofd zijn, den arm om mijne eigene vrouw te slaan nadat luitenant von Höffert en de student von Gruthenau hetzelfde ge daan hebben?" »Dat was heel wat anders. Laat mij nu los! Wat ziet gij er uit! Ik geloof waarlijk dat gij te veel wijn hebt gedronken «O 00fluisterde Leopold Ehlers. »Het is een «enot zoo nu en dan eens eene dwaasheid te begaan - dat zegt Horatius reeds maar ditmaalOnder de dames waart gij ook begrepen Iduna Zij gaf geen antwoord. Toevallig of misschien door Iduna met opzet dus geschikt, was het echtpaar een weinig achtergebleven. Gustaaf en Hertha wandelden vooruitde luitenant en freule von Gruthenau volgden. De afstand tusschen dezen en de Ehlers was thans zóó groot ge worden dat Hertha, die het begin van Idnna's onheusch- heden met verbazing had aangehoord, thans niets meer kon verstaan zij schonk daarom ook meer aandacht aan de ijverige pogingen van Gustaaf om een gesprek aan te knoopen. De professor en zijne vrouw schenen nu inderdaad on aangenaamheden te hebben gekregen. Iduna liep driftig vooruit, terwijl de aestheticus met smeekende en op verren afstand hoorbare stem riep: «Maar Iduna!" en de wegsnellende ster op zijn levenspad in een eenigszins kromme lijn volgde. De zonderlinge silhouette van den geleerden man de stroohoed met het fladderende lintje, de wijde jas en de afzakkende broek dat alles stak zoo eigenaardig af tegen het kreupelhout langs den weg dat freule von Gruthenau op hetpunt was, in een kramp achtig lachen uit te barsten. Wordt vervolgd UIü.l»! K. Voor eenigen tijd werden twee gewich tige diplomatieke stukkeu nit het ministerie van buiten- landsche zaken ontvreemd, waarvoor een gewezen ambte naar aan dat ministerie de Nieter terecht stond. Paul Janson de radicale afgevaardigde voor Brussel die als verdediger vau de Nieter is opgetreden, heeft deze zaak in de Kamer ter sprake gebracht. Hij deelde mede, dat hij, behalve deze twee stukken, nog een gewichtig stuk uit dat ministerie in zijn bezit had, nl. de «Politieke memorie over de versterking van de Maas", geschreven door den directeur-generaal Banning en als «vertrouwelijk" gemerkt. De minister-president Beernaert erkende, dat de heer Banning eene dergelijke memorie had uitgewerkt, maar bet stuk was hem ontstolen. Hij verzocht daarom Janson het stuk aan den eigenaar, deu heer Banning, terug te- geven. De heer Janson, als advocaat van de Nieter,- weigerde zulks, doeh stelde de memorie tegen een bewijs van ontvang ter beschikking van dén voorzitter der Kamer ,n een gemachtigde der regeering. Hij verweet den minister zijne onoprechtheid:,. omdat hij tot dusver alleen had medegedeelddat er slechts- twee stukken waren ontvreemdterwijl ook dit gewichtige document, met medeweten van den minister, werd vermist. Deze mede- deeling over het «zoo veilige ministerie vau bnitenlandsche- zaken" baarde groot opzien. Ul'imHliAXU Vele fabrikanten metselaars- en timmermansbazen te Berlijn hebben besloten zoo er den 1 Mei niet gewerkt wordt, den arbeid eerst den Mei te hervatten. De bondsraad heeft zijne goedkeu-ring gehecht aan de duitsoh-nederlandsehe overeenkomst tot bescherming vau vrouwen en meisjes tegen koppelarij. De militaire overheden hebben- tegen 1 Mei overal voorzorgsmaatregelen verordend: 0'verigens zal de r-e- geering eene afwachtende houding aannemen. Pruisen. Be minister van openbare werken heeft een besluit uitgevaardigd-, waarbij bepaald wordt.dat alle werklieden bij de Staatsspoorwegen die op 1 .Mteï den arbeid staken ontslagen zullen worden. K.\UHI.,\XU JLageriiuïs.. Minister Fèrgusson zeïde den 21 dh/t de engelsche regeeringin vereeniging met dief, der Vereenigde Staten, vertoegen.bij de portugeesche regeerihg- ingediend had betreffende benadeeling der engelsche be langen door den Delagoa-spoorweg. Met betrekking tot een voorgenomen tocht naar Sjiré was bij de regeering sedert de onlangs verstrekte- mededeelingen geen ■verdér bericht ingekomen. Verder deelde- hij mede, dat db> engelsche gezant te Washington geseind had, dat, bij het Congres een wetsontwerp - ingediend was tot afschaffing' van het invoerrecht op suiker- en. tot het toekennen eener premie van 2 c. per pond aan- in de Vereenigde Staten gemaakte suiker. Verder was voorgesteld dei rechten op klingen en messenmakenswerk te verhoogen. De heer Parnell hield daarna ©ene uitvoerig© necte-, waarin hij de gronden ontwikkelde, waarom hij yerlangdi®-, dat het ontwerp betreffende den landaankoop ia Ibrliaad verworpen werd. Zijne bezwaren komen hoofdzakelijk hierop- neer. Met dab plan kont slechts eens minderheid van landbezitters en pachters geholpen worden. Slechts een. tiende- gedeelte der iersche grondbezitters zon ge holpen worden en juist die welke bet minst hulp. ver dienen. Het geheele plaatselijke krediet v&a Ierland zou uitgeput worden zonder eeaig© toestemming. of eenig toezicht der bevolking. Het plan zou.- ouder dwang toegepast wordenterwijl voor vereenigde districten geene voorziening, was gensaakt. De waarborgendie tusschen deu britsehen belastingbetaler- en dan ïerschen pachter staan, waren geheel denkbeeldig. De vergunning om twee jaren achterstallige pacht bij de hoofdsom te voegen was gevaarlijk en de zware pachtsom onjuist be rekend. Op grond dezer bezwaren heeft, hij een ander ,- voorstel ingediend. Hij eindigde zijne -rede met de ver- klaring, dat de-aanneming der wet eene uienvve beweging;; in Ierland zon veroorzaken. De behandeling werd tot, den 24 uitgesteld. De heer Bambury vroeg den 22:, of Frankrijk nug altijd hinderpalen in den weg lag; aan. d»onderdrukking: van den slavenhandel, door het onderzoeken zijner vaar tuigen to weigeren. Minister Feigusson meende dat het oogenblik niet geschikt was om. te beraadslagen over de- te nemen maatregelen tot onderdrukking van dien handel, omdat de conferentie te Brussel thana. die zaak behandelde. De pogingen va<& Engeland aam de kust waren niet zonder gevolg gebleven doch het was zeker, dat andere maatregelen, genomen moesten werden. Geen enkele vreemde mogendheid verzette zich tegen de pogingen tot onderdrukking, van den slavenhandel en de algemeene stemming was daaromtrent gunstig. Frankrijk duldt niet langer, dat vaartuigen, die zwarten vervoeren, van zijne vlag misbruik maken. Dok de Forte had krachtige maatregelen genomen, en naar hij geloofdezouden de vereenigde pogingen tot onderdrukking van dan slavenhandel leiden. 'alwaar zij de tapperijen plunderden. Toé»"een- dfetsrehe'- Sment cavalerie en eene compagnie infanterie aanrukten, werden twee revolverschoten op den chef van het eskadron gelost. De troepen maakten daarop een chargemaar de menigte bood weerstand. De infanterie- zag zibh toen ■tot een aanval met de - bajonet verplichtdoch ook dat- hielp niet, waarop de troepen met los krait-schoten. De taenigte giug toen uiteen. Er zijn drie dooden en 12 gekwetsten, waarvan 10 tevensgevaarlijk. De aanleiding- tot deze ongeregeldheden is onbekend. SPAÏtfJE. De'Kamer heeft de-voor de-'miarino aan gevraagde eredieten met 143 tegen 46 stemmen aange nomen. Vil KFVIbOt: STATES De Senaat heelt het wetsontwerp om de wereldtentoonstelling: in F893 te Chicago te honden aangenomen na-et een amendement 1 bij die gelegenheid in de haven 'van Nieuw—York eene vlootschouwing te honden e» andare mogendheden uit te noodigen oorlogschepen ter deelneming te zenden. Dit amendement is door het Huis- vau vertegenwoordigers, mede goedgekeurd.' Te San Franciseo- is dén 24 desf nacht®-te half viei een hevige schofei van aardbeving ge -yoeld. S T AT EN- -GE N ERA A L. Tweede H.®sn< -r.<■- Instructie i>aor «fe Alaeuae» -ne liekmkHiiirr, De regeering. heeft voorgesteld art. 9ï der wet van 5 Oct. 1841 (houdende genoemde ins tractie) te wijzigen in dien zin, dat voor het nemen v an besluiten door de Algem. Rekenkamer voortaan ,de aanwezigheid van ten. minste vier in plaats- van vijl leden (op de zeven); gevorderd wordt, onder bepaling t evens,-dat de beslissing tot eene volgepdo- vergadering- woi 'dt aangebonden, wan neer in belangrijk» zaken waarin de"Beslissing van de Rekenkamer der regeering- oova reenigpaar met 's lands belang voorkomt en waarin eene voorziening daartegen bij de wet noodig wordt, slechts vier leden tegenwoordig: zouden zijn en de stem, Tan de n voorzitter alsdan een. te groot gewicht in de schaal zo u kannen leggen. B e.gr o-oting van W at e r.-s-1 a a t. Bij suppletoir® begrooting wordt J 220.000 aange vraagd vooa subsidie aan het waterschap, van den Ouden. IJsel in de,.-kosten van verbetering van die rivier, daar watergraai ?en heemraden van dat waterschap den minis ter hebben, medegedeeld tot aanbesteding dier werken-,te zullen overgaan. Ook wordt voorgesteld: aan de gemeente Wageninggn een subsidie van ruim f 180Ö0 toe te staan voor bet inrichten van de haven a.'daar tot vluchthaven,. tot welkt subsidie reeds bij de beggpoting voor 188.8H ite besloten*. ITAME. De gemeenteraad van Napels heeft uit naam der burgerij: aan minister Crispi het eere-burger- schap der stad aangeboden, voor welke eer de heer Crispi zich zeer gevoelig heeft betoond. Het diploma was in eea fraai kistje vervat, voorzien van het wapen der stad. De minister-president Crispi heeft in, overleg met zijne ambtgenooter, besloten, op de begroeting voor 1890/1 zooveel mogelijk te bezuinigen, vooral op die van oorlog en van marine. OOSTEltfKlJU.-HOACiABl.IE. De werklieden in de gasfabriek te VVeenen, ten getale van 3000, eischen een werkdag van acht uren en eene loonsverho-oging van 50 pet. Worden deze eischen niet ingewilligddan dreigen zij den arbeid te staken. Volgens een officieel bericht kwamen den 23 des avonds ongeveer duizend werklieden op het Ringplein te Biala ia Galicië bijeen ea trokken naar de voorstad Lipnik L Q.& aalspoorweg San w» ri naar die.- Roodescho 0.1 i Een wetsontwerp is ingediend tot- onteigening ten be hoeve van dezen spoorweg waurvooir de aan den heer H. E, .Owing Jr. te Rotterdam vejipead»concessie overge dragen is aan de Groninger Lokaalspoavweg-Maafcaehappij te Groningen. Wat de richting wan, den spoorweg, be treft,, is bij de gemeente Winsuax. voorgesteld eeae iiseer westelijke richting te volgen dan ie oorspronkelijk, vast gestelde Stations zijn ontworpen-:te Sauwerd, Wins-oan BafijK Warffum, UsquerdUithui ze», Uithuizenmoedeu en Roodeschool. De gemeenteraad van Leeuwarden heeft: dén 22 rce-b algemeene stemmen overeenkomstig het voorsts-I van burg. en weth. besloten tot conversie in een 3G, pets. fonds van het onafgeloste deel des in 1885 aangegane 5; pets. geldleening en van hq-teslöfi der in ÜS884;3» 1885 aangegane geldleening en ten,, behoeve van dê, gwaeente- gasfabriek. Den 23is te 's-Gr&yenhage aanbesteed-..- 1°. het uitvoeren van, werken tot voortzetting der, normalisee- ring van de rivier de Waad bii Ophemelt onder de ge-, meenten OphamertVarik Di'sramel en Koerswaarden alsmede wegens het uitbreiden van de ins- on- laadplaats, te S lij k-E wijk gemeente Valbairg, geraamd Gj159.000:,. laagste inschrijver de heer W. P. de Vries te Rossum, voor 132.000; 2°. Idem, bij 'S'iel, Wadaireijeo:., Dphemert-,, Wamel en, Dreumelgaraaiad op 109:000. Laagste,, inschrijverdezelfde vooZtf 8S.200. De examens ter verkrijging van e®« diploma als stuurman ,aan boord van, koopvaardijschepen vangen den 13 Mei t» half tien aan te Rotterdam in het gebouw der Loge Fendrachtstraai No. 14, Ow tot een. dier examens, toegelaten te-worden, moet de oandidaat, onder overlegging van eene geboorteakte- en met opgave van woonplaats, zich schriftelijk vóór Ifi: Mei met zijne aan vraag aanmelden bjj; dexa voorzitter, der Rijks-commissie voor die examens. In de polders- van de friesshe gemeenten Hasker- land,. Opsterland 90, Engwirden heeft men besloten in plaats van steenkolen, turf te gebruiken voor do stoom gemalen omdafc dit bij bet stijgen der prijsen van de steaakolen veel woordeeliger is an even goed, aan het doel beantwoordt. Toor de machine van 60 paardenkrachten in? de gemeente- Engwirden hseffc men berekenddat per dfig op deze wijze ongeveer f2.50 wordt bezuinigd. De gemeenteraad van Ylissingen heeft met 9 tegen 5 stemmen afwijzend beschikt op het verzoek van de doleerende gemeente tot afschaffing der kermis. De bevolking der provincie Zuidkolland welke op f Januari 1889 uit 454753 mannen ea 488742 vrouwen bestond, was op 1 Januari 1890 geklommen tot 461176 mannen en 496658 vrouwen. De bevolking van 's-Gra- venhage was 156497; Rotterdam 203472; Leiden 46329; Dordrecht 32428, Delft 28537Schiedam 25620, Gouda 19833, Kralingen 17095, Vlaardiugeu 12609 en Sliedrecht 10189. Het kohier vau de inkomstenbelasting te Middel burg voor 1890 is vastgesteld tot een bedrag van f 72,158,40 de heffing beloopt 2.88 pet. tegen 3 pet. in 1889. De bevolking der provincie Utrecht welke op 1 Januari 1889 uit 108.332 mannen en 111.306 vrouwen bestond, bedroeg op 1 Januari 1890 110.078 m. en 112.172 vr. Op dat tijdstip telde Utrecht 85.253, Amers foort 15.694.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 6