Bloembollenveiling CAFÉ CENTRAL. Löwenbra Sis Is HYPOTHEEK KORTE G. TAN STAM, BOELHUIS A. A. Openbare Verkooping Openbare Verkooping Notaris A. VONK, Openbare Verkooping Herberg-lnventaris Openbare Verkooping Notarissen A. VONK, te Schoorldam en J. P. BACKX, te YVierinscrwaard, Openbare Verkooping De Schoenwinkel, Buiten-Societeit Heden avond op Land en Gebouwen, De Rijks-Veearls J. REMPT Boekh. Herms. Coster Zoon, ALKMAAR. ter Haar, Prijs 1 1. Hoofd-Eau de Cologne, van J. Bijloos, Langestraat, INTBOEDEIj. BOERENPLAATSEN Advertentie n. Wegens verandering van woonplaats Inmiddels uit de hand te koop- te Tutjeliorngem. Harenkarspel, naast de li. C KERK Twee Kapitale te XJitg-eest Htiiffbrouwersteeir 11, Te NOORDSCHAR- wo UDE, BROEK OP LAN GEDIJ Ken KOEDIJK wordt voortaan geene zitting gehouden in Januari, Mei en Juni. De zitting te SINT PANCRAS is be paald op den eersten Donderdag m Maart, September en November van 10-12 uur, en te OUDORP dienzelf- dag van 1—3 uur. l)e Rijksontvanger der Buitengemeenten, HEISSI U S. "Van Romnnde &Geveke. A T .TCMA AR. Edel is de Hongaarsche Druif. Ie HARGENgemeente SCHOORL. Van af 1 Mei e k is de prijs per kar van 1? M5 voor WITZAND ...f2, METSELZAND 0,60 STOPZAND 0,50 De Pachter. J. A PEECK. zijn GROOTE en KLEINE SOMMEN verkrijgbaar. Adres «au hel Kantoor der Oudkarspelsche Bank-Vcreeniginj te Ol'DRARSPEL. Leeft zich alhier gevestigd. ALKMAAR, Stationsweg. voor met 17 door* afbeeldingen. ter verr ietiging van LEVEND HOOFDONREIN, Coiffeur te Alkmaar. Banketbakker, 32 rollen best MOLENDOEK. 14 id. VERSTELDOEK on Dinsdag 29 April 1 8 9 0 's morgens te 10 uren ten huize van P. DOORN aan den Middenweg nabij de r. c kerk te HEERHUGOWAARD van 7 Kalf koeien 6 Kallvaarzen, 1 Hokkehng, 2 Paarden 2 Boerenwagens, driewielde Kar, eenige Tuigenvoorts Boeren- en Bouwge reedschappen alsPloeg, Egge enz. enz. en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Een en ander te zien vóór den aanvang der verkooping. J. G. KLEIN, Deurw. te KOEDIJK, op Dinsdag 29 April 1890, voormiddags 11 uur, in de herberg »het Vergulde Paard ten over staan van den te Alkmaar gevestigden Notaris PI. J. DL LANGE, van: 1 MUIS en ERF te Koedijk op bet Noordemde sectie A, 653, groot 2 A 65 C. 2. Eene SAEBBESCMUIT, groot 16 tonnen, varende in het veer van KOEDIJK op ALKMAAR, met KEIU, TBË1L en verder Toebehooren Alles behoorende aan den heer JSTAM Pz. en te aanvaarden op 1 Mei 1890. Te bevragen en inlichtingen te bekomen bij voor noemden Notaris. te UITGEEST, in het logement «de Ooijevaar", op Woensdag 30 April 1890, voorna. 11 ure, van: Het sterke MUIS met SCHUURTJE en mW'iiMKBF staande en gelegen te Uitgeest, aan fljiÏHP&Vde Sehevelstraat, kad. sectie B Nr. 1337, groot 1 a? 69 ct., behoorende tot de nalatenschappen der echte lieden WULBERT CASTRICUM en MAARTJE BRA- KENHOFF en dadelijk te aanvaarden. Wie iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan deze echtelieden gelieve daarvan opgave te doen vóór 30 April 1890, ten" kantore van Notaris B. WIEL AND LOSte Uitgeest, alwaar nadere inlichtingen zijn te ver krijgen. resideerende te Schoorldam zal Dinsdag 2 9 Apiil 1 8 9 0, voormiddags 10 uurte SINT PANCRAS in na te melden perceel, publiek verkoopen Het HUIS met EBF TUI A en STAL te Smt Pancrasgroot ongeveer 35 roe, thans ingericht tot HERBERG. Eigenaar S. LEK. Aanvaarding 10 Juni 1890. De kooper mag in het perceel geen herberg uit oefenen, doch »>ij mag het perceel inriehten tot Koffie- en Bierhuis. aan bet ZAND, in de Zijpe, in de herberg van P. Stam, op Woensdag 30 April 1890, voormiddags 11 uren, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notans HENDRIK METMAN van Een HUIS en ERVE, ingericht tot Veerhuis, staande en gelegen aan het Groot Noordhol- landsch Kanaal, in het Koegras, gemeente Kallantsoog kad. sectie B, No. 554 groot 5 aren Behoorende tot den faillieten boedel van Jb. DEN DAd. Nadere inlichtingen te hekomen ten kantore van boven- genoemden Notaris, alwaar de verkoopsvoorwaarden ge durende 14 dagen vóór den dag van verkoop voor gegadigden ter lezing zullen liggen. om kontant geld, in het logement het PAARDS HOOFD te Alkmaar, op Dinsdag 29 April 1890, voor middags 10 uur van Een goed onderhonden, breeder bij bil jetten omschreven, en Te zien op den verkoopdag tusschen 9 en 11 uur voormiddags. Behoorende aan de Wed. en de beneficiaire erfgenamen van C. KOOIJ. Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van Notaris GOUWE aan de Koorstraatte Alkmaar te W ARMENHUIZEN, in de herberg »de Moriaan", op Woensdag 30 April 1890 bij opbod en afslag en op Woensdag 7 Mei 1890 bij combinatiën, telkens des voor middags 10 uurteu overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAA DE LANGE in gevolge bekomen rechterlijk verlof van Eene kapitale IIUISMAATS- IVO M AC met Boet, Erf en uitmuntend Wei- en Bouwland, aan den Straatweg, groot 22 hektareu 48 aren 70 centiaren te veilen in perceelen en massa. 1 erhuurd over 1890 voor 2340,— per jaar en onder dien last te aanvaarden de gebouwen en erf op 1 Mei 1890 en bet land dadelijk. Behoorende aan de kinderen van den heer D. VAN DER OORD en Mejuffr. G. NOTTELMAN. Inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Notaris en van den Notaris A. VONK te Schoorldam. zullen op Donderdag 1 Mei 1890, bij opbod, en op Donderdag 8 Mei 1890 bjj afslag, telkens voormiddags 11 uur, te SCHAGEN in bet Café van den heer W. Roggeveen na bekomen rechterlijk verlof publiek verkoopên: op Tolke gemeente SCHAGENbestaande in Twee HUISMANSWONINGEN met BOETEN ERVEN en TUINEN en diverse perceelen uitmuntend WEI- en BOUWLANDin de gemeente Schagen Sint Maarten <en Haringcarspelsamen groot ruim 31 hectaren. Behoorende tot den boedel van den heer PIETER DEKKER Senior, op Tolke en wijlen mejuffrouw MAARTJE ERIKS en onmiddelijk daarna: ten overstaan van den Notaris VONK, van: Een BOERENPLAATSJE bestaande in Boerenwo ning Erf en Tnin en uitmuntend WEILAND, aan den Tolkerdijk gemeente SCHAGEN genaamd »Tol- kerbosch", groot 4 hectaren 38 aren 85 centiaren. Eigenaar de heer PIETER DEKKER Pieterszoon te Dirksborn. Aanvaarding: Landerijen: Kersttijd 1890, Huizen en Erven 1 Mei 1891. op Donderdag 1 Mei 1 8 9 0, aan te vangen 's mor gens te 10è uur waarop EXTRA FUSE TUU- PEASOÖBTEA voorkomen en waarvan de catalogus verkrijgbaar is bij C. A. BREEDT BRUIJN, makelaar te Uitgeest. N.R. De koopers betalen 5 pet. onkosten. Ondergeteekende, zijne TAPPERIJ 'aan H. HUI BERTS overgedaan hebbende betuigt door deze zijn dank gunst hem zoovele jaren geschonken en beveelt ,r nis voor de zijn opvolger in eens ieders gunst aan. C. KOOPMAN. is overvloedig voorzien in vele soorten DAMESU.AAK- IKK, HEEBEK-BOTTISiES en mooi KIADER- HOED elegant model en zeer concurreereDde prijzen. SCHOENHANDEL van J- UIA» Mij rofereerende aan bovenstaande annonce, beveel ik ik mijn zaak bij stad- en landgenooten aan, belovende een vlugge en accurate bediening tevens betuig ik mijn dank voor het genoten vertrouwen, gedurende mijn verblijf in de Muizenvreugd" ondervonden. AlkmaarHoogachtend 26 April 1890. H. H UIBERTS. te ALKMAAR. Zij die tot leden of buitenleden der Buiten- Societeit wenschen te worden aangenomen, gelieven zich daartoe uiterlijk Maandag den 5 Mei aan te melden bij een der onilergeteekenden. T. J. NUHOUT VAN DER VEEL, Voorz. Mr. N. H. DE LANGE, Secretaris. Per Anker van 45 flesscben 50, kunnen terstond vast werk bekomen aan de Ijzergieterij van firma G. J. WISPELWEIJ Co., Zwolle. Ofner Adelaberger en Carlowischer C a b in e tw ij n, type Bordeaux, 'id 8-1 en 33 gld. per 45 fl. Maatb. proeft!., franco ad «O en 80 cent. CHKISPI JA Prinsengr. 397 Amsterdam. V V..A Al'AHA Vernietigt onmiddellijk alle levend hoofdonrein, is ge heel onschadelijk en bevorderlijk aan den groei van bet haar, is onmisbaar voor schoolgaande kindereu. Prijs per flacon 30 en JO ets. Attesten voorhanden a/d WA AO, i3 altijd ruim voorzien van prima kwaliteit ALLER- HAND 45 ets., THEEBANKET en BITTERKOEKJES CO ets. per 5 onsfabriceert zeer fijne CHOCOLAAD in Flikjes, Plakken, Figuren enz. en ver koopt AAA HOUTEA'S CACAO. (Soliede weder- verkooper3 genieten fabrieks-eonditie. Dijkgraafen Heemraden van de Schermeer zijn voornemens, in hunne vergadering op Zaterdag, 3 Mei 1890, op het Raadhuis te Alkmaar, bij enkele in schrijving aan te besteden de leverantie van: (In landsch fabrikaat, handges pin en niet met chloor gebleekt). Monsters en inschrijvingsbiljetten moeten uiterlijk op den dag der aanbesteding vóór 9 uur des morgens zijn ingeleverd ter secretarie des polders te Alkmaar, alwaar de voorwaarden ter lezing liggen. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd Jb. BLOM Pz., Dijkgraaf. A. P. DE LANGESecretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 7