9 'T riJlSTE HERK. 35/4 °/o, zonder meer. MNEESTEBM. G. BALDER, STAILüï. HOE EEH LASTERPRAATJE sr. Fabriek te Westzaan. Gebroeders Serbrock, eerste kwaliteit Engelsche Stoffen ▼I. liA'i'lNT, Wagenmaker, A. c. de erenneT Heeren-Costumes worden desverkiezende gemaakt geleverd. Geld beschikbaar, H.H. Veehouders Koninklijke Mcomkunstververfl. Drukkerij, Chemische Wasschery, Bock- cn Muziekhandel HERMS. COSTER 4* ZOON', Alkmaar. Uiterlijk tot 28 April worden bestellingen aangenomen op een extra dubbel nummer van THE CiKAPllIC over Van ex., na dien datum besteld, wordt de levering niet gewaarborgd. ZIJNE EIGEN GESCHIEDENIS VERTELT. In geïllustreerd omslag. Prjjs 5© ets. o n o v ertroffen kwaliteit Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM. Damrak H 61. Veerestraat, b/h Hof, Alkmaar, LET OP OEN NAAM. 0PGËRICHT 182». SCHIEDAMMER f bericht, zooals bekend is, dat de GOEDEREN bij meerdere Winkeliers in Manulacluren reeds met verhooging verkocht worden. Ik maak mijne geachte begunstigers en wederverkoopers opmerkzaam, dat alle voorhanden zijnde GOEDEREN, van de minste tot de beste kwaliteiten, bij mij zonder de minste verhooging verkocht worden, als: Artikelen, te veel om op te noemen. GELD BESCHIKBAAR, flinke posten, als le hypotheek op Landerijen, zonder vooruitbetaling van rente, voorjaren vast, a 33/* °/o- Adres: P. BAANHensbroek. Het amoveeren en op hetzelfde terrein bouwen eener NOORDHOLLANDSCHE BOERDERIJ, aan de Noordervaart, i/d Schermeer, bewoond door den heer J. GLIJNIS Pz. 31 akelaar te Alkmaar, AGENT der Algemeens Brandwaarborg-Maat schappij te Amsterdam. Special© Inrichting Ivoor het uitstoouien en verven van alle Amen- 1 b 1 e m e n t s t o f 1 e n,VITRAGE en T1JI.LEK GOU- IILIMA worden uitgestoomd, ook Crème geverfd, ^en naar de Nieuwste Methode geappreteerd. Depots te Alkmaar, Laat 58, bij de dames GEL Hi .NEMAN, en I' i e t e r s t r a a t, bij den heer C. GOOTJES. Prijs f 0,70. V oorhanden Van dit werkje zij" tot heden in Engeland 4»tioo ex. verkocht. Het HANDELSBLAD zegt er van „leet is er gezegd, geschreven, gepreekt tegen het kwaadspreken, maar deze algemeen menschelijke lout is er nog niet hard op verbeterd. Op gansch eigenaardige wijze trekt de Schrijfster tegen de kwaadsprekendheid te veldeen weet zij ons te doordringen van het gevaar, dat er in gelegen is." Gr Adres te Alkmaar: Hötel „DE T O E L A S T." Hun Magazijn itt steeds ruim eoorxien e an itt de keurigste dessins. op de roorhatulen. geheet ran gebogen esschenhout eereaardigde VIL- it tit I gebogen trie ten, stel, stokken enz. Onbreekbaar. Bestellingen worden spoedignetjes en tegen concurreerende prijzen uitgevoerd. NB. Inruilen hoogste waarde. Reparatiën spoedig en netjes. SCHIEDAM Puik© Oude Merk NIGHTCAP. Verkrijgbaar bij Mej. Wed. C. REEKEKS, firma C. M. S w a e r t s, aan de Boterstraat, A 16d7, te Alkmaar Sigarenfabrikant, KAMPEN. AGENT voor Noord-Holland JR. I>E FRENNE, Langestraat B 96 te Alkmaar. Houttüstraat No. 32.H.B. J. Blooker's Cacao tegen 3'"4. 104 en 4'10 proeent per jaar, op H I/.E.V en JL AA B E It I KA", voor jaren vast, met of zonckr aflossing. Adres Cl. H. DE BOER, Oude gracht 158 (let op 't nummer). worden attent gemaakt op het puike PELMEEL a 8,50 per 50 K.G., bij hoeveelheid van 5 balen minder in prijsvoor kwaliteit wordt ingestaan en zoo noodig schriftelijke guarantie gegeven. Voor een briefkaart van 3 ets ban men franco een monster per post bekomen. Tevens verkrijgbaar KERBERTS KAASKLEURSEL 5 stuks/ 2. KERBERTS NIEUW KAASSTREMSEL en VISSERS STREMSEL. Winkeliers genieten flink rabat. Betaling contant. Aanbevelend WED. J B.tM, Zaadmarkthoek Kooltuin. Op V r ij d a g, 2 Mei 1 89 0, des voormiddags ten 10 nre zal door den heer JOHAN H1LLEvoor reke ning van den heer D. GLIJNIS Pz., id Schermeer publiek werden aanbesteed Loco. a a n w ij zing zal plaats hebben op WOENSDAG 30 APRIL, dee morgens ten 10 ure. Bestekken zijn na Donderdag 24 April verkrijgbaar a 1,bij den heer JOHAN HILLE te Ursem, waar ook de teekening ter inzage en overname gereed zal liggen. Kantoor Zijdam C 5 beveelt zich aan tot het sluiten van verze keringen tegen brandschadehet opmaken van koop- en hunreontracten, inventarissen, boe delscheidingen enz., en heeft groote en kleine kapitalen als eerste hypotheek op solied on derpand tegen billijke renten disponibel. WiAHEL Co., AFELDOORt. Aflevering ver/goederen altijd 14 dagen. Waschgoederen in korter tijd. CHOCOLAAD GROOTES is evenals vorige jaren ruim voorzien van eene groote sorteering MJTUICiENT. Hij vestigt de aandacht vooral HHSfTCW N.B. Als bewijs van echtheid, is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. Hoppe. en Riemverbinders in magazijn bij 5 Milimeter opklimmende tot 100 en bij 10 opklimmende tot 200 Millimeter breedte. F. M. DUIJVIS Co., Machinejabrikanten, KOOG AAN DE ZAAN. Stoomdr. van Herms. Coster ZoonAlkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 8