HERk AIS 18 0. TAN STAM, Croiiverneur's Fabelboek JI. Kil INT, Wagenmafcer, DE POOL." Hoofd-Eau de Cologne, G. BALDER, Geld. beschikbaar, Fabriek te Westzaan. GRASBOTER, Publieke Verkooping. SCHIEDAMMER i van J» Langestraat, o» Ls*ml en Cretooiiwen, Gebr. S^fEL, Boekhandel van Herms. Coster Zoon Alkmaar. Afzonderlijk verkrijgbaar a £1© ets. per deeltje. Veerestraat, b/h Mot; Alkmaar, Onovertroffen kwaliteit. OPGERICHT 1825. ZWOLSCIIE EX KAMPER Bier- en Kolfiehuisen Bierbottelarij. nrnnivr iiiiri VV. J. BLITZ, Tandarts, STEARIN E-KAARSEN SCHIEDAM. Puike Oude Merk HIGHTCAP. Verkrijgbaar bjj Mej. Wed. C. R EEKERS, firma C, M, S w a e r t s, aan de Boterstraat, A 16T7, te Alkmaar. ter vernietiging van LEVEND EEGOFDQNREXN, Coiffeur te Alkmaar. zijn GROOTE en KLEINE SOMMEN verkrijgbaar. Adres aan het Kantoor der Oudkarspelsche Bank-Vereenigimr te O! DKARSPEL Makelaar te AGEXT der Algemet ne Brandwaarborg-Maat schappij te Amsterdam, ÜLniKterdam. bestaande ait vier deeltjes FABELEN en GEDICHTJES, met 24 plaatjes. HOE LANGER HOE LIEVER. 26 VERTELSELTJES BIJ MOEDER S SCHOOT, 24 HET LAATSTE BOEKJE, 24 Bestellingen worden spoedig, netjes en tegen concurreerende prijzen uitgevoerd. NB. Inruilen hoogste waarde. Reparatiën spoedig en netjes. Banketbakker, a/d WAAG, Alom verkrijgbaar in bussen van t 1,60, t 0,85 en 1 0,45. G. J. NETTEN, Langestraat. V) VOORDAM O XI, Eerste Nederlandsche op bet leven, tegen invaliditeit en od gelukken.; de Stearine-KaarsenlabriekAPOLLO, Blooker's Cacao 'X it jaste De Notaris DUKER, gevestigd te Zuidscharwondois voornemens, op Donderdag 22 Mei 1890, des middags 12 nnrin de herberg »de Witte Zwaan", te BROEK OP LANGEDIJK, publiek te verkoopen Het HU«.V en WIJkM.EI-.HUIS met ERF te Broek op Langedijk, kadaster sectie A No. 1640, groot 1 are 25 centiaren, met eenigeu W i nke linventaris. Dadelijk te aanvaarden. Laatst bewoond door den Mannfacturier L. FRIS. P.HOPPE MiCHTCAR SCHIEDAM N.B. Als bewijs van echtheid, is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. Hoppe Vernietigt onmiddellijk alle levend hoofdonrein, is ge heel onschadelijk en bevorderlijk aan den groei van het baar, is onmisbaar voor schoolgaande kinderen. Prijs per flacon 30 en -#Ö ets. Attesten voorhanden Kantoor Zijdam C 5, beveelt zich aan tot bet sluiten van verze keringen tegen brandschadehet opmaken van koop- en huurcontracten, inventarissen, boe delscheidingen enz., en heeft groote en kleine kapitalen als eerste hypotheek op solied on derpand tegen billijke renten disponibel. tegen 3^, 39'10-* en J'jo procent per jaar, op HUIZEJk en LAWBEBIJEW, voor jaren vast, met of zonder aflossing. AdresCl. H. DE BOER, Oude gracht 158 (let op 't nummer). »OOM JAN", eindigt zijne voorrede voor deze boekjes met de volgende woorden Lieve kinderen, ik roep u mijn denkelijk laatstvaarwel toe en hoopdat gij mij niet al te spoedig zult vergeten:' is, evenals vorige jaren, rnim voorzien van eene groote sorteering RIJTUIGEN. Hij vestigt de aandacht vooral on de r oor handen, geheel van gebogen esschenhmti vervaardigde AML,- tBl M&i gebogen ivielenstel, stokken enx. Onbreekbaar. is altiid ruim voorzien van prima kwaliteit ALLER HANDES ets., THEEBANKET en BITTERKOEKJES «O ets. per 5 onsfabriceert zeer fijne CHOCOLAAD in Flikjes, Plakken, Figuren enz. en ver koopt VAN ROUTE A'S CACAO. (Soliede weder- verkoopers genieten fahrieks-conditie. TRADE MARK rUTÏlSJE VAN Verkrijgbaar te ALMAAR bij IC. Schipper, Laat 144 Th. Schoon firma W a 1 r a v e n RitsevoortP. I Houtkooper, Waagplein C. Berghouwer, Korte NieuweslootWed. van der Veen, Fnidsen, Wed. LevertZijdam, A. Krui- ten, Stationsweg, No. 310, D. Schipper, Stationsweg, J. L. WallastStationsweg 392, M. v. Miert Breed- straat 17, W. GoversSchapensteeg 16, J. Boersen, Luttik-Oudorp. Te SCHAGEN bij K. V e r h e n s te WINKEL bij W. v. d. W a 1; te WESTGRAF1 DIJK bij C. V enn ig; te SCHERMERHORN bij J. Krul; te RIJP bij J. d e G r a a f te OUDE NIEDORP bij W e d. A. Si e- mertse; te SPANBROEK bij C. C o 11 e n b r an der te SCHAGERBRUG bij K. Koopman. Probeer s v.p. de SOUUHOA-THEE No. 3, a 1 23 per 1 2 Kilo. CACAO SHOOTES De DIRECTIE der ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND, gevestigd te Rotterdam geeft GELDEN ONDER 1 ste HYPOTHECAIR VERBAND OP LANDERIJEN VOOR TIEN JAAR VAST, BENEVENS AFLOSBAAR IN JAAR LIJKSCHE TERMIJNEN Inlichtingenen tarieven te bekomen bij hare Agenten- n de H.H. DÈ LANGE DE MORA AZ te Alkmaar; JOH. ROOZENDAALBurgemeester van Zwaagte Hoorn- G. P. NI.1HOFF, Notaris te Enkhuizen A. H. CRAMER, Notaris te Edam. De Directie: B. MEES. B. VAN ROSSEM. E. HOYER. in kwaliteit gelijk aan LEIDSl'HE, ©O en ©5 ets. per 5 ons. Zeer fijne KEUKEAfBOTER, SO en 35 ets. per 5 ons. naast de boekhandelaars HERMs. COSTER ZOON A U K M A A ft wordt het geëerde publiek van Alkmaar en omstreken beleefd aanbevolen. MUS GOVERS Co. De 's-Gravenhaagsche Hypotheek bank verstrekt gelden ter leen onder lê" hypothecair verband en geeft pandbrieven uit, waarvoor bij nitloting gelijk tot dusverre joor zoover de voorraad strektpandbrieven 4 pet. in ruiling worden aangeboden. Inlichtingen te hekomen ten kantore der Bank Ge dempte Raamstraat Ha en te OIJDORP (bij Alkmaar) bij den heer S. RE .IONGH. Gevestigd te 's Gravenhage. Goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 24 Februaii 1882, No. 15 en van 15 Juli 1888, No. 21. Maatschappelijk Kapitaal f 1,500,000. Directe u re n Mr. H. GOEMAN BORGESIUSLid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Jhr. Mr. W. SIX Lid van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, Oud-Minister van Binnenlandsche Zaken. BIJKANTOOR voor Aoord-Holland Keizersgracht 190, AMSTLRDAM. Directeur: A. DE CE VAOud-Provinciaal Inspecteur van 's Rijks Belastingen. Sluit verzekeringen betaalbaar bij overlijden en bij leven na een vooraf bepaald aantal jaren uitzet- verzekeringenstudiebeurzen, lijfrenten enz. Sluit verzekeringen tegen ongelukken, zoo wel met particulieren (individueel), als met heeren Fabri kanten Aannemers enz. voor bun personeel (collectief). Agenten voor Alkmaar en omstreken de H.H. U. TOP, Candidaat-Notaris en R. A. WISSELINK, Kassier, beiden te ALKMAAR. DJIJKGR A A F en HEEMRADEN van den polder HEER HUGO WAARD zullen op Donderdag29 Mei 1890, des namiddags ten 3 urein het polderhuisbij inschrijving aanbesteden Het voor den polder in den jare 1890 benoodigde t eikenhout, grenenhout, 5 vaten bruine en zwarte teer, 180.000 straatsteen en, 7000 hectoliters steenkolen, 300 kub. ellen straat- en metselzand en 700 kub. ellen riviergrint. Alles eerste soort. De conditiën der aanbesteding liggen ter lezing op de secretarie van den polder en in het polderhuis, zullende de inschrijvingsbiljetten uiterlijk op den 28 Mei 1890 bij den polderbaas Jb. GERRITS te Oudorp, moeten zijn ingeleverd. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd Heer Hugo Waard,' Jb. DE BOER Dz., Dijkgraaf. 10 Mei 1890. P. WONDER Az., Secretaris. HARDE, WITTE en ZUIVERE van te SCHIEDAM, Bekroond: te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje, te Antwerpen in 1885 met het EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. zal iederen Maandag en Vrijdag bij de Weduwe KOETSVELD, Kaasmarkt, en Zaterdags hötel DE BURG, alhier, des voormiddags te spreken zijn wegens Tandheelkundige ©peratiën en het plaat sen0 van KUNSTTANDEN engeheele Gebitt en. NB. AUe Tandheelkundige Operatien 1,—. Min- vermogenden kosteloos. Stoomdr. van Herms. Coster Zoon Alkmaar#

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 10