Langestraat A 21, tegenover de firma Wed. A. Prins Zoonte Alkmaar. MAATSCHAPPIJ W HEBEMBCCIE WMMB. I 11 GROOTSTE, UITGEBREIDSTE EK HEEST GESORTEERDE il l( Gebroeders Serbrock BUIG „DE FOOL", HolL Maatschappij van Landbouw, CEITBAAL CAnFOMIE, ivi^vo^vziiJiNr -vA.isr S- hZ HEER EN-, JONG EH EE REN- sg e* K1NDBR-KLEEDI1VGSTUKKEN. W.F. LÜBBE MP eerste kwaliteit Bngelsche Stoffen van den T U I N 3 ontvangen; YERLOTING Vrij Waterrecht voor Irrigatie. a LAVGEiTBAAT, A 31, tegenover «le firma Wed. A. PBISfS 9 Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM. Damrak H 61. sig jAJFLeshnt. Verkrfls^WI HODTKOOpBB Eene elegante EQUIPAGE, Vijf-cB-Zeventig Dollars per Acre d KEUKENMEID, 22 Gulden Vergoeding Winkler Prins Geïllustreerde Encydopaedie 3 S Poor deze berichten wij onzen geèerden begunstigers van Alkmaar en omstreken, dat wij door het groote debiet j. E ons dit seizoen weder ten deel gevallen, besloten hebben, ons verblijf alhier nog eemge dagen te vei lengen, doch i> «."5 m% SS* ons vertrek van hier thans voor vast en zeker bepaald op Pr DIlVSDAGr 27 MEI Wii noodioen dus een ieder uit, die zich nog van soliede, elegante en billijke Z o m e r k Ie ed i n g wil voorzien, g 3 zich te haasten een bezoek aan ons Magazijn te brengen. Wij zijn overtuigd, dat een ieder zijne keuze zal kun ei O doen De prijzen zijn door bijzonder groote en voordeelige inkoopen a contant door ons gedaan zoo aag ge g wij gerust durven verklaren, niemand in staat is tegen ons te concurreeren aangezien de kwaliteit onzer Doe- deren onverbeterlijk is. Achtend DE DIRECTIE. LEIDSCHE GUASBOTER. Docter BhOEKS zal Maandagden 19 Mei a.s., zijn practijk her vatten. Adres te Alkmaar: Hotel „DE T O EL AS T Hun Maya zijn i* steals ruim voorzien van in de keurigste dessins. Herms Coster &c Zoon. achter het VOORBAxM C 11, op WOENSDAG 21 MEI. MUIJS, GQVERS Co. ALK.MAAR. dT fljnste"siGAREN zijn liet merk „de Schuttersmaaltijd" en „de TABAKSEANDEL WAAGPLEIN .ALKMAAR. DOOR DE EERSTE PRIJS VERDER Paarden, Koeien, Schapen, enz. waarvan de trekking zal plaats hebben op Woensdag 27 Augustus 1890. Loten a 50 Cts., de 11 stuks f 5.— R.. VAN WIJK. gelegen in in ,1e onmiddellijke nabijheid de,- stud FRESNO, .het centrum der Koxijnencultuur worden u, stukken van 20 Acres te Koop aangeboden tot den prijs van met inbegrip van Een practise!, Hollandsch Landbouwkundige is op de Modclhoeve van hel Svndieaat aanwezig om aan'JHollandscl« Fami.ikn en dong, "^oichure '"„^IfiiHLh^ Tbij de Heeren BARBE MACK, Hoofd- agenten van Fr es n o Land Syndicate, 13 Weesperz^de N.-A., Amsterdam. De Hoer .1. P hOCH Fruit Farmer in Californië, is voorloopig voor belangstellenden te spreken te Amsterdam aan bovenstaand adres: Woensdags en Zaterdags, van 10 tot 2, en te Ltrecht-Huize Puntenburg" Maandags en Donderdags, van 9 tot 4 uur. bericht aan zijne geachte begunstigers de ontvangst (Eer nieuwe Alkmaar. A c h t e r d a m. e Tegen 1 Augustus wordt gevraagd eene MÖjS ÏIUUUUUIIIUIU UX IXIXIUXX., P.O., loon f -, buiten veel verval. Inlichting bij de boekh. HERMs. COSTER ZOON. Men verlangt tegen Augustus in een gezin zonder kinderen eene die goed kan koken en eenig huiswerk wil verrichten. Te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. eene mooie partij BtOEAItlAADJESalsook aller hande voorwerpen van VERTINJ1» DRAADWERK. Groote voorraad PERftPLAVTEV enz. Onder minzame aanbeveling J. BALVERS Bloemist. IEDERE BOEKHANDELAAR BELAST ZICH MET DE INRUILING. wordt van af 1 Fobr. 1890 verleend aan lederen nieuwen Kooper raw zooeven compleet verschenen 2en druk, tegen terugzending van een of andere oudere EncydopaedieConversat/ons-Lexikon enz. nu immune: I» .HIRER! f 62.80. IN L1KHEH f 54.80 «PLUIS HM f 84.80 tl f 76-80. LAND CALIFORNIE Afdeeling Woerden en Omstreken. verkrijgbaar bij Voorstraat Woerden, Stoomdr. Herms. Coster ZoonAlkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 6