Veertig Cents HERTHA. C. FOQTELOO, SCHUTTERIJ. Feuilleton. i No. 60. Twee en l¥egentigste Jaargang. 1890, 31 HEL NV 0 E N S 1) A G Uitsluitend voor de geabonneerden op ous blad stellen wij, tot den uiterst lagen prijs vau verkrijgbaar eeue serie boeiende vaderlandseii-bistorische Novellen van getiteld: De Oorlog in liet Polderland. Helden in Donkere Dagen. Slag bij Kijkduin. De Overwintering op Nova-Zembla. De aflevering geschiedt, slechts voor zoover de voorraad strekt, a contant. Naar buiten per post, 11a ontvangst van 50 ets. DE UITGEVERS. Officieel Gedeelte. INSCHRIJVING ter gemeen te-secretarie alhier, op DINS DAG en DONDERDAG, 's mor gens van 12 tot 2 uur tot 1 Juni 1890. BUITENLAND. COURANT. I*rije der gewone Advertentiën Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven ran co aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar franco door bet geheele rijk 1, De-3 nummers 0,0tt. Telefoonnummer 23. BBJKiCtlE. Den 10 Juni hebben de verkiezingen voor de Kamer in de provinciën Henegouwen, Vlaanderen en Luik plaats. Alleen te Gent, waar de partijen vrij wel even sterk, zijn, zal de strijd hevig wezen. De liberalen hopen daar de thans door de elericaleu bezette zeven zetels te winnen. De Senaat beeft het wetsontwerp om de jaarlijksche nationale feesten voortaan op 21 22 en 23 Juli te houden met algemeene stemmen goedgekeurd. DUlTSiCHIiAUJD. Van majoor Wissmann is bericht ontvangen, dat hij den 14 Mikindani zonder tegenstand bezet heeft. In de omstreken van Lindi hadden kleine, met goed gevolg bekroonde gevechten plaats gehad tegen opperhoofden der arabieren, die intusschen reeds hunne onderwerping hadden aangekondigd. De begrootingscommissie uit den Rijksdag heeft met 14 tegen 5 stemmen toegestaan de 2.700.000, door de regeering voor den tocht in Oost-Afrika aangevraagd, en daarna de geheele begrooting met 15 tegen 4 stemmen aangenomen. De regeering heeft bij de behandeling van de aanvrage om goedkeuring op de oprichting eener geregelde postboot-verbinding met Oost-Afrika, waarvoor ƒ.2.100.000 aangevraagd werden, verklaard, dat op grond van de wenschenin dat opzicht vooral in Zuid- en West-Duitschland uitgesproken, naar alle waarschijnlijk heid Rotterdam tot aanleghaven zal worden gekozen. Op eene vraag antwoordde zij, dat haar van de opheffing der postbootlijn naar Samoa niets bekend was. Rijksdag. Den 16 werd de beraadslaging voortgezet over het wetsontwerp betreflende de legersterkte op voet van vrede. De heer Liebknecht zeide, dat bij den buitengewonen belastingdruk het volk door het militarisme moet te gronde gaan. Men beweerde, dat het Septennaat stilstand beteekende, doch sedert zijn de militaire lasten voortdurend gestegen. In jjlaats van den oorlog in het Oosten te verhoeden, heeft Duitsehland de russische staatkunde op elke wijze gesteund. De inlijving van Elzas-Lotharingen in 1870 heeft eene eeuwigdurende vijandschap met Frankrijk doen ontstaan. Ten einde den algemeenen vrede te verzekeren, gaf hij den raad, dat Duitsehland een congres bijeenriep. De heeren Kardorff en Hanel kwamen op tegen de bestrijding van Bismarck's staatkunde door den heer Liebknecht. De heer Hiinel zeide, dat hij niet voor oppo sitie terugdeinsde, maar hij moest toch eerlijk erkennen, dat Bismarck Duitschland's eenheid had hersteld en de behoeder was van den vrede. UIT HET HOOGDUITSOH VAN E. ECKSTEIN. *9) HOOFDSTUK IX. Twaalf dagen later stond Hertha lang na middernacht .aan hetzelfde venster waar zij des avonds na de repe titie op het door de maan beschenen landschap had ge tuurd. Het was thans donker buiten. Er dreigde een zwaar onweder. Ook in Hertha's gemoed heerschte duis ternis. Was de brief van hare zuster er de oorzaak van, .dien zij gevonden had, toen zij van een heerlijken rijtoer terugkeerde 'i Deze brief bad eene voorstelling in haar levendig doen worden, die tot heden toe nog niet in haar was opge komen de noodzakelijkheid, dat zij eerlang zou moeten vertrekken. Vertrekken! O, hoe treurig stemde haar die gedachte! Moest dan aan alles een einde komen Het was zoo heeriijk hier, op het kasteel Gruthenau, zoo verrukkelijk Zij had zich hier zoo wel gevoeld en nu op eenmaal het ombarmhartige proza dat haar toeriep Geniet zoo veel gij kunt, maar snel De ure der scheiding zal slaan, eer gij haar wacht Langen tijd staarde zij naar den hemel. In de drei gende wolkenbank flikkerde nu en dan een vale bliksem straal in het zenith alleen fonkelden nog de sterren. Het was drukkend en zwoel in de lucht. Hertha loosde een zucht. Daarna trad zij van het venster af en ging met de hand onder het hoofd in den grooten leunstoel zitten. «Vertrekkenherhaalde zij bijna luide. «En ik ben nauwelijks veertien dagen bier Hoe pijlsnel zijn die omgevlogen Waarlijk de tijd scheen hier vleugels te hebben aangebonden. Hier wisj; men wat leven was Hier was bet eerst gezelligIedereen kon hier doen en laten wat hij wildeOp het kasteel Gruthenau vond men niet dat jagen naar genoegenswaardoor het genot op den duur in walging verandert. Men handelde volgens een plotseling opkomenden inval wie geen lust had deed niet mede maar iedereen had altijd lust om mede te doen. Hoe heerlijk waren niet die morgenritjes door de prach tige Gruthenausche bosschen Welk eene zaligheid om op een snuivend ros tusschen de ruischende dennen en beuken te galoppeerende heerlijkefrissche lucht met volle teugen in te ademen te genieten van volkomen vrijheid en levenslust! En de wandelingen in het park, het spelevaren op den vijverhet ongedwongen vroolijk verkeer met de bewoners van de naburige landgoederen Dansen, lawntennis, croquet, wat kon het hart meer begeeren Daarbij kon men nog den tijd vinden nu en dan een boek ter hand te nemen, een schetsje te maken, of eens te liggen droomeu in de heerlijk koele kamer, wanneer daarbuiten de middagzon hare stralen al te fel liet schijnen of des morgens in de schaduw der overoude beuken... Ja, het was goddelijk op de oude, roman tische baronie. Zalig in één woord Vandaag bijvoorbeeld welk een heerlijke dag! Eerst de gewone morgenrit Om elf uur een smakelijk ontbijt op de verande en het gesprek met den kolonel. Zoo frisch en opgewekt, zoo heerlijk had hij met haar zitten praten Wat kende hij de wereld en de menschen goedWat be keek hij de dingen aanstonds van den juisten kant! En danzoo geheel zonder ziehzelven op den voorgrond te stellen Het was heerlijk geweest. Daarna om half eendat zalige dutje bij het standbeeld van Ebbo von Gruthenau; aan tafel weder het gesprek met den heer von Anzendorff en om de kroon op alles te zettende rijtoer naar de »Ostplatte!" Het was onbeschrijfelijk! Men was laatbij het licht van lampions naar huis gereden vervuld van de prachtige vergezichten, van de schitterende kleuren der ondergaande zon en het stille verhevene dat die bergwereld te aanschouwen gaf. En daar moest nu die brief van Julie deze stemming In den loop der beraadslaging verklaarde de rijkskan" selier Caprividat hij bleef staan op eene vijfjarige be" williging. Ook was hij tegen verkorting van diensttijd voornamelijk wegens het toenemend gebrek aan tucht bij de tegenwoordige jongelingschap. Goede tucht was bij een korteren diensttijd dan thans onbereikbaar. Het ontwerp werd ten slotte naar de commissie ver wezen, waar de minister van oorlog eene vertrouwelijke mededeeling zou doen. Bij de voortzetting van de behandeling dor wetbe treflende de bedrijven, in den Rijksdagvoerde de sociaal-democraat Grillenberger den 19 het woord. Hij sprak de hoop uit, dat de voorgestelde wetgeving tot bescherming van den arbeid niet op niets zon uitloopen. De voorstellen der sociaal-democraten mochten niet zonder onderzoek verworpen worden want daaruit blijkt hoo toch bij de bestaande maatschappelijke toestanden hnnne rechtmatige wenschen voor vervulling vatbaar zijn. De sociaal-democraten hebben de besluiten des Keizers met- instemming begroetmaar door den invloed der groote industrieelen is reeds een groot doel van bet in die besluiten beloofde teruggenomen. Ten slotte sprak hij zijn leedwezen nit, dat Duitseh land niet, evenals Oostenrijk en Zwitserland, den normalen werkdag wil invoeren. EXGEliAXD. Stanley is iu Mansion-House door den lord-mayor van Londen feestelijk ontvangen. Aan het feestmaal hield hij weer eene redewaarin hij voor het eerst over Emin-pacha sprak. Hij vond het zeer natuurlijk, dat Emin bij de duitschers in dienst was getreden. Engeland's belangen in Oost-Afrika zouden door den kolonialen ijver der dnitschers geene schade lijden. In tegendeel achtte hij het optreden der dnitschers een zeer nuttigen prikkel voor de engelschen om ook bij de ko lonisatie van Oost- en Midden-Afrika meer veerkracht te toonen. De kamer van koophandel te Londen zal aan Stanley en zijne metgezellen een feestmaal aanbieden. Hoogerliuis. Minister Salisbury deelde den 16 mede, dat de onderhandelingen met Portugal betreffende Afrika voortduurden. Engeland zou niet als voldoenden grond slag voor Portugal's aanspraken op grondgebied de geschiedkundige beweegredenen aannemen waarop die mogendheid zich beroept. In antwoord op eene vraag van den heer Roseberry verklaarde genoemde minister nadrukkelijk dat de beweringals zou Duitsehland in 1888 Engeland nitgenoodigd hebben tot het sluiten van een of- en defensief verbond en tot toetreding tot bet drie voudig verbond, niets anders is dan een verzinsel. Hij voegde er bij, dat de betrekkingen tusschen Engeland en Duitsehland steeds vriendschappelijk zijn geweest. itR^erliiiis. Minister Fergusson antwoordde den 16 op eene vraag van een liddat MoreniKoning der Bamauglato's aan de engelsche compagnie alle rechten afgestaan heeft op de mijnen en bosschen van het grond gebied ten noorden van de Transvaal en van Bechua- naland ten noorden van de Zambesi. Den 19 verklaarde minister Fergusson dat de re geering de stukken betreffende de bezittingen in Oost en West-Afrika thans niet openbaar kan maken. verbreken als de stoomfluit van een locomotief den zaligen droom van gelukkige elfen. Het was het eerste schrijven, dat zij van Jnlie ontving en het begon al dadelijk met de mededeeling: Wij zullen de logeerkamer, eer gij terug komt opnieuw laten behangen. Wat hebt gij liever rood of bruin Het is mij hetzelfde en bij uwe meu beltjes staan beide kleuren goed." Eer gij terugkomt Zij moest das terugkeeren.Deze gedachte ging haar begrip bijna te boven en toch het sprak immers van zelf. De rood of bruin behangen logeerkamer wachtte haar met onbegrijpelijke zekerheid. Hertha loosde een diepen, welgemeenden zucht en nam den brief nogmaals ter hand. Het was onrechtvaardig van haar en verre van liet maar zij had de onaan gename gewaarwordingalsof haar van het geelachtige papier met het smakelooze monogram eene soort kerker lucht te gemoet stroomde Zij las mechanisch hetgeen zij zoo straks ook reeds gelezen had Het ging goed bij de Steinmans. De vrouw van den huisbewaarder was twee dagen te voren bevallen van een jongen Sedert eenige dagen was Betty, de naai ster in huis. Hansje kreeg twee nieuwe pakkeneen met schotsche ruiten en een donker met lichte zijden opslagen. Frits die zijne hartelijke groeten verzocht had drie ernstige gevallen van buikloop bij kinderen van twee jaar. Geen wonder bij die afschuwelijke hitte en dan het onverstandige van sommige oudersEenige dagen geleden had Julie een tochtje naar Gaschwitz ge maakt. 't Was er heel mooi maar o, dat leven op de stoomboot. En haar hoedje was bijna in het water gevallen. Zij had den hemel gedankt, toen zij weer goed en wel thuis was. En verderzij kon niet begrijpen dat Hertha eiken dag paard reed; Frits had gezegd, dat zooveel rijden niet goed was voor een jong meisje. Hertha moest zich in acht nemen en hare zenuwen niet over spannen Hertha liet den brief in den schoot zinken. Zij niet rijden! En eiken dag vond zij het heerlijker, dat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1