ELFRINK, firma Kuneman en de Visser, if C. van Stam BOLDOOTs BOSCHVIOOLTJES OUDEN HEER SMITS, P.ni. 50.000 Bij J. H. KüHN Wit Löwenbrau Laatste Plantenveiling Café Hageraats. Badhotel „Zeezicht", Lokaal Harmonie, Zomerdienst. HOLLO WA Y's ZALF. GOEDKOOPS UITGAVE Huishoudster. drie Pinksterdagen. Advertentiën. <J. van Heenen. HERMs. COSTER ZOON. 22 Gulden Vergoeding Winkler Prins' GeïllustreerdeEncydopgedie ALKMAAR BOEKHANDEL van HERMs. COSTER ZOON, ALKMAAR. v aii de werken van <1 e 11 Schapensteeg Heden versche zending f ijskoud. S. PIJPER. de laatste PLANTEN, Slooperij te Koedijk van twee Boerenplaatsen. UIT BE HAN1> TE K0ÖP7 Eginond aan Zee. Café Chantant Varié voorheen IJzeren Baan. Bïuziek voor den Bans Zaterdag 24 Zondag 25, Maandag 26 Mei. G. Bouma. Hollandsche IJzeren Spoor wegmaatschappij Aanvang I Juni 1890. retha Cathannad. van Hendricks Jaco-1juichten de ontvangst van SATINETS en KATOENEN DAMESBLOUSES, alsmede witte Stebert Coster. BIJ INTEER EN ING VOOR IIET GEHEELE WERK: 50 Cts. per deel, ingenaaid. (Te Ron den: 75 Cts. Afzonderlijk kosten de deeltjes 60 Cts. ingenaaid en 90 Cts. gebonden. Banketbakker, lieman cn feijtie Lukfiiuim. tierritZ van j 8PRÜIEÜ BURGERLIJKE STAND. GETROUWD. 18 Mei. Johannes Koenradus Nieters en Maartje Baltus. Córnelis Bakker en IJda Constant. Petrus Johan nes Beekman en Maria Groot. Kuurt Volnaer en Alida Purmer. Gijsbertas Terstall en Johanna WaJlaart. GEBOREN. 19 Mei. Margaretha bus Bieman Cornelis Bronner en Wilhelmina Meijer. OVERLEDEN. 19 Mei. Jacob Trons, 62 jaar. Getrouwd RUÜRT VOLMER en ALIDA PURMER, die hunnen hartelijken dank betuigen ook name wederzijdsche familie voorde vele bewijzen van belang stelling bij hnn huwelijk ondervonden. Alkmaar, 18 Mei 1890 Ons geliefd jongste kind, ongeveer 11 maanden oud, overleed beden. Nienwer-Amstel, E. KNIP8CHEER. 19 Mei 1890. J. F. KNIPSCHEER— De heer en mevrouw 8. DE LANGE P.Az. betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van be langstelling in den laatsten tijd ondervonden. Alkmaar, 20 Mei 1890. Voor de talrijke bewijzen van deelneming en vriend schap, ondervonden bij het overlijden van mijn geliefden echtgenootbetuig ik mijnen hartelijken dank. RotterdamS. J. G. HAVELAAR, Mei 1890. Wed. Mr. C. P. E. Hanegraaif. Voor de veelvuldige bewijzen van belangstelling, ons betoond bij het overlijden van onzen geliefden zoon brengen wij aan allen onzen hartelijken dank. Ondorp. Jb. RUITER 21 Mei 1890. en Echtgenoote. In antwoord op de vele tot mij gerichte vragen deel ik mede dat de wandeling in i»U Bergerhosschen VRIJ IS, uitgezonderd liet IVESTEKBOSCH. De plaat» bij „Duin- vermaak" i» weder voor het publiek TOE- (i.VVHELIJH. .Tien wordt echter beleetd ver zocht. geene losloopende h o n d e n mede te brengen. De toegang tot de niIIVES blijft VERBODEV BERGEN, 18 Mei 1890. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, 17 Mei 1890 is N. REEK Az winkelier en suiker werker te Hoorn, in staat van faillissement verklaard, aanvang genomen hebbende op 14 Mei j 1., zijnde de da» der aangifte, met benoeming van den EdelAchtbaren heer Mr. T. A. SANNES, Rechter in gemelde Rechtbank, tot Rechter-Commissaris, en den ondergeteekende, Deur waarder te Hoorn, tot Curator. Hoorn, 20 Mei 1890. E. RUIJTER. Tegen 1 Augustus wordt gevraagd eene P.G., loou 99, buiten veel verval. Inlichting bij de boekb. HERMs. COSTER ZOON. IEDERE BOEKHANDELAAR BELAST ZICH MET DE INRÜILING. wordivanafIFeb'-. 1690 verleend aan iederen nieuwen Kopper van U zooeven compleet verschenen 2" druk, tegen terugzending yan een df andere oudere Encydópaedie, Conversaiipnd-L^tikph enz BIJ IKKIILIKÈ: It illLFLEEB f 62.80, IK UkKEK f 54.80 WPIMTS KK f 84.80 EK f 76.80, (VOORTREFFELIJK REUKWATER). Tien ietfe »tee«l» op den naam J. f. BÖUDOOT. bestaande uit 9 deeltjes als Clementine Le saltimbanque Afdrukken van indrukken Familie van ons Janus Snor Brieven en uitboezemingen Bloemlezing uit den Nederlandschen Spectator. Vooral onder de jongerede hedendaagsche Nederlanders is de Oude Heer SMITS bij lang niet zóo bekend en geacht als hij onder zijn tijdgenooten was. Hij de beminnelijke schrijver aan wien wij zooveel genoeglijke oogenblikken, zooveel weldadige indrukken te danken hebben, de scherpzinnige opmerker die zulke juiste grepen wist te doen in het rijke leven der maatschappijde fijn gevoelende humoristdie, bij zijn onverwinuelijken afkeer van onwaarheid en schijn zulk een open oog had voor al wat goed is en schoon, wiens hart zoo warm klopte voor de menschheid die hij liefhad." Vandaar deze tiOEDKOOi'E UITGAVE uitmuntende door keurigen duidelijken druk. J a,'d WAAG, is altijd ruim voorzien van prima kwaliteit ALLER- HAND 4.» cts., THEEBANKET en BITTERKOEKJES GO cts. per 5 ons fabriceert zeer fijne CHOCOLAAD in Flikjes, Plakken, Figuren enz. en ver koopt VAST IIOUTEUi'S CACAO. (Soliede weder- verkoopers genieten fabrieks-conditie. OUDE ÜTEEVEV Ke koop. liggende aan het vaar water. Te bevragen onder franco brieven bij Am. VIS, rnr. metselaar, te Oudkarspel. Bij vod nis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, d.d. 14 Mei jongstleden gewezen, is HENDRIK SCHOEN van beroep winkelierwonende te Hoorngesteld in staat van faillissement, aanvang genomen hebbende op den dag der aangifte, zijnde den 12 Mei bevorens, met benoeming van den E.A. beer Mr. G. WTTEWAALL Rechter in die Rechtbank, tot Rechter-Commissaris, en den ondergeteekende, Deurwaarderwonende te Hoorn tot Curator. Hoorn, 19 Mei 1890. J. W. WOESTENBURG. i» de prijs van VET ROOKSPEK 30 en 1AOER KOllHlirEH 40 cents de 5 Ons. up heden, 29 MEI 's avonds uur, in de kolfbaan van den heer Harp, bij de Bergerpoort, van die nog aanwezig zijn op de Kweekerij „Flora", als GERANIUMS, FUCHSIA'S, §IEKPLAM'E1V voor Bloem- en Mozaïek perken. N. B. Deze veiling is de laatste die te Alkmaar wordt gehouden. TE HOOP.* Buizende gladde en blauwe Pan nen Schuif kozijns halve en heele ronde Tl 1MEUHDZIJAS DELEN enz. Franco te be vragen bij A. HARTLAND Dz., te Koedijk. De ondergeteekende, zijn CAFÉ RESTAURANT (waarin twee uitmuntende nieuwe Biljards) op de MARTELAARSGRACHT No. 3, onmiddellijk bij het Centraal-Station te AMSTERDAM geopend hebbende beveelt zich beleefdelijk bij liet reizend publiek aan, zullende hij zorg dragen door eene prompte en nette bediening de gunst en recommandatie waardig te worden. AanbevelendUEd. dw. dienaar, J. HAGERAATS. (Martelaarsgracht 3, Amsterdam). Wordt direct gevraagd: eene HUISHOUDSTER, van bet platte land. Kennis van het boerenbedrijf geen vereischte, van middelbaren leeftijdPr. G. Met franco brieven adres den heer K. BREEBAART, Dijkgraaf van den polder Waard en Groet, te Winkel. eene florissante BROOD- en kOEKBAH- HEKIJ, staande op een der beste standen te Alkmaar, waarvan 2/3 der kooppenningen op het perceel ka,n ge vestigd worden. Adres J. M U IJ S Commissionair Kanaalkade, Alkmaar. BIJ GELEGENHEID VAN DE Mij aanbevelende, S. DLiJ. DE ONDERNEMER DIEA'STBiiiJETTEN, aanwijzende de uren van vertrek en aankoin»t der treinen, zijn aan alle »tatlon» en besfelkantoren verkrijgbaar, (groote a 20 eents en kleine a 2 eent».) Evenzoo zal binnen eenlge dagen verkrijg baar zijn de OFFICIEEUE GIDS voor lO eent». De Admini»tratenr. Genezing zonder pijn. Zworen, wouden, etterbuilen en andere huidziekten kunnen worden genezen door deze verkoelende en heelende Zalf. Zij heeft den hoogsten lof verwonnen van personen, die jaren lang hebben geleden aan zeere beenen, abscessen en verouderde verzweringen, nadat alle hoop op herstel reeds lang vervlogen was. Niemand, dan zij, die de verzachtende uitwerking dezer Zalf hebben ondervonden, kan zich een denkbeeld vormen van het genot dat zij verschaft, door het tegengaan der ontsteking en het verlichten van pijn. Als deze Zalf eens gebruikt is geworden heeft zij hare eigene waarde gevestigd en is weder gretig gezocht geworden als het gemakkelijkste en veiligste middel tegen alle verzweringen. Bij zenuwpijn, rhumatiek en jicht geeft hetzelfde middel, behoorlijk aangewend, eene wondervolle verlichting. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt Doosjes pillen a 0,80, 1,85, ƒ3,6,75, 13,50, J 20,50. Potjes zalf 0,80 1,85, 3,f 7,50, 13,85, f 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. M. vau Renesse Apoth. te 's Hage; B. Adema te Amsterdam en bij Straatman Apotheker te 's Bosch alsmede in HOLLOWAY's etablissementen te Londen 78 New Oxford Street. Stoomdr. Herms. Coster k ZoonAlkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4