Veertig Cents HERTHA. No. m. Feuilleton. C. FÖÖTELOÖ, Twee en UTegentigste «Jaargang, 1890 Y R IJ I) A G Uitsluitend voor de geabomieerden op ons bind stellen wij, tot den uiterst lagen prijs van ^verkrijgbaar eene serie boeiende vaderlandsch-historische Novellen van getiteld: De Oorlog in het Polderland. Helden in Donkere Dagen. Slag bij Kijkduin. De Overwintering op Nova-Zembla. De aflevering geschiedt, slechts voor zoover de voorraad rstrekt, a contant. Naar buiten per post, na ontvangst van 5© ets. DE UITGEVERS. Officieel Gedeelte. Schuldvorderingen. NATIONALE MILITIE. Jacht en Visscherij. Buitenland. 30 MEI. GO i KMT. Prijs der gewone Advertentlën Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ©,8©; franco door het geheele rijk 1, De 3 nummers O,©#. Burgembbster. en Wethouders vau A L K M A A R; Gelet op, art. '228 der gemeentewet; Noodigen allen die nog schuldvorderingen hebben ten 'laste van de gemeente Alkmaar over 1889, daarvan, ter voorkoming van verjaring te doen blijken door inzending hunner rekeningen vóór 1 Juli e.k. Burgemeester en wethouders voornoemd Alkmaar., A. MACLAINE PONT. .2,4 Mei 1890. ,De Secretaris, NUHO'UT VAN DER VEEN. BesSelitigiim tegen 1© ets. de persoon op SSomlag I J ustui 's namiddags van 1—*3 uren. Kostelooze bezichtiging op Zondag i Juni van 1—4 uren waarvoor toegangskaarten te verkrijgen zijn ter vergadering der Commissie op Donderdag 5 Juni 1890, 's namiddags van 23 uren, tergemeente-seccetarie. Verder is het museum te bezichtigen tegen betaling van 25 ets. de persoon op Maandag en Vrijdag van iedere week, van des namiddags 1 3 uren. Aan kinderen beneden 13 jaren worden geene toegangs kaarten afgegeven. De BURGEMEESTER der gemeente .A L K M A A R gelast, krachtens bekomen aanschrijving., ^gegrond op het koninklijk besluist van 5 Ajpril 1890, No. ,20, de onder staande hier wonende of tót deze gemeente behoorende verlofgangers, om zich, tot bijwoning der oefeningen, 's na middags vóór 4 uren bij kan korps te vervoegenals volgt 2 Juni 1890. 4 -regt. vestingartillerie, garnizoen Wil lemstad, NICOJjAAS HENDRIK SCHINKEL. 26 Genietroepengarnizoen Utrecht, HENDRICUS BERNARDUS GOETTEL en PETRUS JOHANNES BOSCH. 14 Juli. 2e Veldartillerie, garnizoen Leiden, JAN POL, MARINES BLOEMMAERT en JAN HENDRIK GERRITZE. 14 4 Vestingartillerie, garnizoen Helder, ANDRIES LGURENS VAN DER HAM. 25 Augustus. 2 Vestingartillerie, garnizoen A m s t e r- d a m WILHELM IJS LOÜRENTIUS v.BAKEL. 22 September. 4 Vestingartillerie, garnizoen Helder, WILLEM VAN DEN HOVEN. De opgeroepenen hebben recht op vrij transport naar hun korps en daggeld dat ter gemeente-secretarie dei- woonplaats tijdig moet worden aangevraagd. Alkmaar De Burgemeester voornoemd 28 Mei 1890. A. MACLAINE PONT. Zij die nog Jacht- of Vischacten voor het dienst jaar 1890 91 wensohen aan te vragen, worden beleefd verzocht dit ten spoedigste te doen aan de gemeente secretarie. Het jaar vangt aan 1 Juli. BELGIË. In de provincie Luxemburgwaar de liberalen bij de aanstaande verkiezing voor de Kamer twee zetels hopen te winnen zijn te Neufehateau juist de clerical-en gekozen tot leden van den provincialen raad. DU1T§€HMX». De Keizer zond den 20 uit Procklewitz een telegram aan graaf Moltke waarin hij hem dank betuigde voor de in den Rijksdag ter aanbe veling der legerwet gehouden rede en hem geluk wensebte met de waardee-ring van zijn betoog buiten Duitschland. De Bondsraad besloot den 23 tot invoering van een port van 5 pfennigen voor drukwerken ter zwaarte van 50 tot en met 100 wichtjes, in te gaan 1 Juli a.s., en machtigde den rijkskanselier, ten opzichte van het verbod tot in- en doorvoer van levende schapen uit Oostenrijk- Hongarije en Rusland, afzonderlijke dieren voor het fokken toe te laten. De heer Kochvice-president der Rijksbankis tot president dier instelling benoemd. UIT HET HOOGDUITSCH VAN E. ECKSTEIN. 23) Tante Susette had intusschen Hertha's arm losgelaten en met een blik naar de in de verte blinkende ontbijt tafel sprak zij »Ik moet mij excuseeren, want ik wil eens gaan zien waar de overige leden van de familie blijven." »Dus gij hebt n geamuseerd", hernam von Anzendorff, toen tante Susette de trap naar de veranda was opgegaan; »ik kan het mij volkomen begrijpen, freule, dat gij u hier gelukkig voelt. Lieve menschen schitterende feesten prachtige natuur is er wel meer noodig om de jeugd te bekoren?" Hertha keek hem met groote oogen aan. Wat beteekende dat? Waarom sprak hij vandaag zoo deftigWaarom was hij zoo vormelijk Zij had het al sinds eenige dagen opgemerktdat zijn toon veran derd was. Hij sprak haar met eene zekere voorliefde als freule" aan, terwijl hij eerst, gedachtig aan de trouwe vriendschap met haar papa »freule Hertha" of zelfs alleen »Hertha" had gezegd. »Gij zijt in eene bijzonder ernstige ^temming, kolonel", zei Hertha plotseling. »Dat. is zeer goed mogelijk. Iemand, die gedwongen is van goede vrienden onverwacht afscheid te nemen, komt als van zelf in eene ernstige stemming." a Watvroeg Hertha, bijna bleek van schrik. >Ja, freule: ik moet vandaag nog weg. Over anderhalf uur. Ik kan dan juist den sneltrein nog halen." i-Maar waarom toch in 's Hemelsnaam De heer Riekert (vrijzinnig) heeft bij de commissie voor de legerwet een amendement ingediend, tot strekking hebbende om de actieve sterkte van het leger op voet van vrede voortaan jaarlijks bij de begrooting vast te stellen. Tot dusver geschiedt die vaststelling bij eene bijzondere wet telkens voor 7 jaren. Toen Keizer Wilhelm met den erfprins van SaksenMei- ningen den 25 des namiddags in een rijtuig met één paard, dat hij zelf bestuurde, van het zomerpaleis naar de aanleg plaats der stoomboot te Potsdam reed nam de Keizer nit de Angustastraat komende, den vrij scherpen hoek om de Jagerallee te kort. De Keizer, die bemerkte, dat het rijtuig zou omvallensprong er nit en viel op den rechterarm. Het rijtuig sloeg werkelijk om, zoodat de erf prins en de koetsier er nit vielen. Beiden wachtten in eene naburige villa, totdat een ander rijtuig gehaald was en reden vervolgens naar de aanlegplaats. De Keizer ver zwikte den rechtervoet. Wegens eene zwelling van den voet, door bloedstorting veroorzaakt, werd hij verhinderd den 26 het feest der kadettensehool bij te wonen. De geneesheeren hebben eenige dagen rust aan den Keizer voorgeschreven. Te Kissingen is in den ouderdom van 72 jaren over leden Koningin Maria van Hanovergeb. prinses van Saksen-Altenburg die op 18 Februari 1843 in het hu welijk trad met den in 1878 overleden Koning George V van Hanover. KVtil KI.A V W Stanley zet naar aanleiding van de door minister Salisbury tegen hem gerichte aanmerkingen in een schrijven aan de Times uiteen, waarom naar zijne rneening de engelschen zich in Afrika den besten, rijksten grond voor de voeten laten wegnemen. Ierlaml. Te Cochel wilden de nationalisten eene bijeenkomst houden. Toen dit door de politie verboden- werd, gingen zij naar een naburig dorp, waar de afge vaardigden O'Brien en Dillon redevoeringen hielden. De politie dreef deze bijeenkomst met den stok uiteen, waarbij Dillon gewond w erd Zij keerden daarop naar Cochel terug, waar de politie ze wederom uiteen dreef. 5'K V\'K it1.15. Tegen 9 Juni is de opperste raad van handel bijeengeroepen ten einde in overleg met den minister op grond der ontvangen adviezen uit te maken welke voorstellen de regeering aan de Kamers zal in dienen ten aanzien van de verlenging der handelsver dragen. In het krankzinnigengesticht te Bicêtre had dezer dagen eene groote opschudding plaats. Bij het toedienen van den avondmaaltijd werden de cellen geopend van eenige krankzinnigen, die van deze gelegenheid gebruik maakten om te ontvluchten en naar buiten te vliegen alles stuk slaande en verbrijzelende wat zij op hunnen weg ontmoet ten. Met behulp van eene compagnie soldaten eri van de slangen der brandspuit werden de krankzinnigen ten slotte in de cellen terug gebracht. Te Parijs en in de omstreken heeft op de Pinkster dagen een zware storm gewoed, vergezeld van hagelslag, welke aan de vruchtboomen veel schade toebracht. »Ik vond van morgen een brief. t> Wanneer xZoo even eenige oogenblikken geleden." »Maar de besteller komt toch gewoonlijk eerst om elf uur. En het is pas tien minuten over half elf!" Zij liet hem zich overtuigendoor haar horloge voor den dag te halen. De kolonel haalde de schouders op. »Ik vond den brief' op mijne tafel: wellicht is hij gisteren reeds be zorgd »Och, daar is geen woord van waar!" antwoordde Hertha beslist. »Maar freule »Kijkgij krijgt eene kleur. Precies als papa! Papa kou ook nooit onwaarheid spreken. Hoe dikwijls heeft mama mij dit voor oogen gehouden, wanneer ik het met de waarheid zoo nauw niet nam. Gij wilt weg, kolonel maar niet omdat gij moetmaar omdat gij 't nu eenmaal wilt Goed dan", antwoordde de kolonel kalm en vriendelijk, lomdat ik het wil." Maar waarom wilt gij heengaan? Juist thans nu het hier zoo heerlijk zoo verrukkelijk wordtGij zijt nog geen drie weken hier en toen gij kwaamt heette het, dat gij tot den herfst zondt blijven De kolonel greep hare hand. »Het is allerliefst van dat gij u zoo beijvert om mij hier te hondenmaar een mensch moet een eenmaal genomen besluit wel eens wijzigen." »0 jauit een gril sOok wel eens om goede redenen. Grillen of luimen hebbeu mij bij mijne handelingen nooit geleid." Ik veronderstelde het, want ik kan mij geen enkele geldige reden bedenken, die u zou nopen te vertrekken. Ofverveelt gij u in ons gezelschap Dat zal het zijn wjj zijn te onbeduidend voor iemand als gij zijt." Kind kind wat praat gij tochIk heb mij hier geene seconde verveeld Integendeel »Heeft u dan wellicht iemand onaangenaam bejegend Werkt misschien luitenant von Höfl'ert met zijne zoute- Telefoonnummer S3-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1