Markt- en Beursberichten. 94 ieend o.a. aan de volgende gemeenten in Noordholland: Graft 1500 Spaarndam 1100 Terschelling 4000, Texel f 43000, Vlieland 2750 en Westzaan 4100. Den '27 werd te Amsterdam de jaarljjkscbe al- gemeene vergadering gehouden van de Vereeniging Volks onderwijs. Zij werd geopend door den voorzitter, den heer mr. Goeman Borgesins, met eene rede, waarin hij er op wees, dat de voorstanders van Volksonderwijs op het Haagsche Binnenhof geslagen waren geworden. Velen meenden, dat door de aanneming der wet van 1889 de schoolstrijd zou ophouden maar zij zouden allicht hun optimisme bedrogen zien. De verwachte onpartijdige _eu gematigde uitvoering dier wet liet reeds nu op zich wachten. Minister Mackav, die zijn eerewoord had ge geven voor de onpartijdige uitvoering, was opgevolgd door den partijman de Savornin Lohman. Zijn optreden had onrust verwekt, te meer omdat hij de man was van het gevleugeld woord: »wij zullen den strijd niet opgeven, al moest het vaderland er door ten onder gaan." Hierbij herinnerde hij aan de interpellatie van den heer Roëll aan hot adres van den heer Lohman en diens antwoord daarop, dat men alléén naar zijne daden als minister had te oordeelen. Overigens, was nu reeds der hoop de bodem ingeslagen dat de nieuwe minister van binnenl. zaken verzoenend zou optreden. Dit bewees de benoeming van den heer Fabins tot inspecteur in Noordholland Zuidholland, Utrecht en Zeeland, in plaats van den oud-strijder voor volksonderwijs, den heer Moens, welke nieuwe inspecteui zeker zou afbreken al wat zijn voor ganger had opgebouwd 's ministers besluit, ten opzichte van de aanvulling van het aantal onderwijzers op ge subsidieerde bijzondere scholen, waardoor tot 1894 op de bijzondere school niets zal worden gedaan. De subsidie wordt uitgekeerd, maar de verbetering van het onderwijs kan eerst na 1894 komen. Dan de kwestie van de school geldheffing, Na hevigen strijd was de verplichte school geldheffing opgenomen in de wet. Men gat het beginsel niet over, maar zeide, dat de Koning ontheffing kon ver- leenen. Sinds zijn, als hij wel heeft, alle aanvragen om ontheffing afgewezen. Hij vroeg, of dit alles eene gema tigde, onpartijdige uitvoering der wet was. De strijd voor goed en goedkoop volksonderwijs, al was daarvoor van regeeringswege niets te wachten, moest door de voor standers niet opgegeven worden. Volgens het jaarverslag telde de vereeniging nu 6620 leden, 103 afdeelingen en 30 correspondentschappen tegen 6405 in 99 afdeelingen en 25 correspondentschappen in het vorige jaar. Verder heeft zij 83 verspreide algemeene leden. Op de vraag van het hoofdbestuur aan de af deelingen met welke hinderpalen heeft de openbare school in uwe onmiddellijke omgeving te kampen, kwamen 43 ant woorden in welke in het Volksblad afgedrukt zullen worden. Het bekende voorstel tot samenwerking met de Maat schappij tot Nut van 't Algemeen in zake de werking der nieuwe wet op het lager onderwijs werd met alge meene stemmen aangenomen. De aftredende hoofdbe stuurders de heeren D. André de la Porte en W. de Meijier, werden herkozen en de heeren A. Moens en dr. J. J. Kreenen afgetreden inspecteurs van het lager onderwiistot eereleden benoemd. Verder werd o. a. een voorstel van Leeuwarden, om te geschikter tijd eene groote adresbeweging voor leerplicht op touw te zetten, aangenomen. Een voorstel van Amsterdam I om aan de regeering te vragen dat aan alle schoolgaande kinderen, die daaraan behoefte hebben, voedsel en schoeisel van wege den Staat worden verstrekt, werd verworpen met 47 tegen 11 stemmen; daarentegen werd het hoofdbestuur gemachtigdom proefnemingen met schoolbaden te be vorderen. Bij de herziening der statuten werd uitvoerig behandeld de contributie-zaak en de uitgave van het Volksblad. Eerstgenoemd punt werd aangehouden tot het volgend jaar, als wanneer er zekerheid zal zijn in zake do uitgave van het Volksblad. Daar de uitgave van dit blad 700 of meer zal posten dan tot nu het geval was en het hoofdbestuur meende, dat die meerdere door den uitgever gevraagde kosten niet door de Vereeni ging gedragen konden worden zoo werd het hoofdbe stuur gemachtigd, om met 1 Jan. 1891 dat blad zoo mogelijk in denzelfden vorm bij een anderen uitgever verder uit geven of anders daarmee op te houden en geschriften in gewijzigden vorm het licht te doen zien. Amsterdam werd weer als plaats der volgende algemeene vergadering aangewezen. Voor gemeente-secretaris te Xaandain worden aan bevolen de heeren J A. Zaalberg, secretaris te Franeker en J. van der Laan secretaris te Weststellingwerf. De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst telt op dit oogenblik 683 gewone, 23 buitengewone, 60 kunstlievende en 118 afdeelingsleden, samen 884 leden. Op de 61 algemeene vergadering werd de beer C. Muijsken te Amsterdam tot voorzitter herkozen. Volgens het rapport van beoordeelaars der prijsvragen was de uitslag als volgt I. Een rechtsgebouw ten behoeve van eene arr. recht bank en een kantongerecht voor eene stad van ongeveer 25000 zielen. Eene eervolle vermelding en f 175 werden toegekend aan het ontwerp »Justitia" van den heer J. van Sluis te 's-Gravenhage. II. Eene dubbele villa. Zilveren medaille met ge tuigschrift en 100 werden toegekend aan het ontwerp >Nul bien sans peine", vervaardigd door den heer Paul J. de Jongh te Amsterdam, terwijl eene eervolle ver melding werd toegekend aan het ontwerp Studie" van den heer L. Smit te Arnhem. III. Eene gesmeed ijzeren trap in een winkel voor dameskleeding. Het ontwerp »Printemps" werd bekroond met dè bronzen medaille en het getuigschrift, benevens f 50; het bleek vervaardigd te zijn door de heeren W. L. Bruekman en A. W. van Malsen te 's-Gravenhage. In Januari 1890 werden de volgende prijsvragen uit geschreven; een ontwerp voor een post- en telegraaf kantoor voor eene handelstad van 200.000 zielen een gebouw voor tropische planten in een botanischeu tuin; een raam met tochtramen en blinden. De begrooting voor 1891 werd vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op 13.110 Als plaats voor de September-vergadering werd 's-Her- togenbusch aangewezen. Bij kon. besluit van den 27 is benoemd tot kanton rechter te Hoogeveen do heer mr. H. Smeenge thans griffier bij het kantongerecht te Meppeltevens lid der Tweede Kamer. Den 28 zijn te Botterdam aan den Fijenoorddijk in een korten tijd twaalf arbeiderswoningen verbrand. Den 28 werd de 104 algemeene vergadering der Maatschappij tot Nnt van 't Algemem te Amsterdam geopend door den voorzitterden heer mr. W. H. K. Mouthaan te Amsterdam. Na het uitspreken zijner openings rede deelde hij mede. dat er van het in 1880 ontbonden de partement Westlandsche dorpen een batig slot was van 10000; deze som zou in de kas der maatschappij gestort worden, met dien verstande, dat de helft der rente komt aan het departement Monster—'s-Gravenzande ter aanwending in de richting van het doel der maatschappij en de wederhelft aan de kas der maatschappij Uit het daarna uitgebrachte jaarverslag blijkt o.a.: dat het aantal leden en begun stigers aan het einde van dit dienstjaar 16100 bedroeg, behalve 370 eereleden en één lid van verdienste, tegen 15900 en 370 in 1888 9. De toestand der geldmiddelen betrekkelijk gunstig te noemen. Van de verleende machtiging tot verzilvering van 11000 van het kapi taal der maatschappij behoefde geen gebruik gemaakt te worden; er bleef een voordeelig slot van f 1638.51, ter wijl de som van 16000 in prolongatie belegd bleef. De heter O. Modera overleden te Domburg den 30 Maart 1.1 vermaakte 500 aan de maatschappij. Het voorstel van het hoofdbestuur, om bij wijze van proef de door hein voorgestelde schriftelijke en groepsgewijze manier van stemmen in deze vergadering toe te passen, werd bij acclamatie en, om het departement Brugge (Belgie) toe te laten en te erkennen met algemeene, stemmen aangenomen. Het voorstel van het hoofdbestuur, om gedurende vijf jaren op de jaarlijksche begrooting uit te trekken 500, om het hoofdbestuur in staat te stellen daaruit subsi- diën toe te kennen aan vereenigingen, die onder vol doende waarborgen te zijner beoordeeling 't zij voor ééne provincie 't zij voor enkele provinciën te zamen het uitbesteden van schipperskinderen opdat deze gere geld de school kunnen bezoeken,'geldelijk steunen, werd gelijktijdig behandeld met het voorstel van het departe ment Huizumom aan het schoolfonds voor schippers kinderen in Friesland aan welk fonds tot dusver uit algemeene kas der maatschappij eene bijdrage van f 250 's jaars was verleend, vervolgens eene subsidie toe te kennen van f 500 Een amendement-BotterdamLemmer, om voor beide subsidiën 1000 toe te staan, werd aangenomen met 547 tegen 298 stemmen. Het voorstel van het hoofdbestuurom voor het dienstjaar 1890—'91 2250 op de begrooting te brengen voor het doen houden van voordrachtenonder de in 1888 vastgestelde voorwaardenwerd met algemeene stemmen goedgekeurd. Het voorstel van het hoofdbestuur, dat »1. hot onderzoek naar den toestand en de werking van begrafenis- en ziekenfondsen hier te lande worde voortgezet en een beoordeelend verslag betreffende dit tweeërlei onderzoek worde samengesteld »2. deze verslagen ter keunis van de departementen worden gebracht en voor belangstellenden tegeu matigen prijs verkrijgbaar gesteld »3. tot dekking der kosten, door het hoofdbestuur worde beschikt, gedurende hetdie nstjaav 1890'91, over een bedrag van ten hoogste 150Ü", werd goedgekeurd. Het voorstel van het hoofdbestuur, om uit de algemeene kas der Maatschappij ten behoeve van het Ondersteu ningsfonds van de in 1890 te Amsterdam te houden tentoonstelling tot bevordering van veiligheid en gezond heid in fabrieken en werkplaatsen", ter beschikking van het hoofdbestuur te stellen een bedrag van 500, werd aangenomen, nadat een amendement 's-Gravenhage, om slechts 100 te verleenenmet overgroote meerderheid verworpen was (Wordt vervolgd. Den 26 des avonds geraakten onder Oud-Diemen een twaalftal jongens van 16 tot 18 jaar aan het vechten. Eén hunner ontving een messteek in zijne linkerdij waaraan aanvankelijk weinig aandacht werd geschonken, doch aan de gevolgen waaraan hij den 27 overleed. - De gemeenteraad van 's-Gravenhage heeft den 27 met algemeene stemmen een krediet van 10000 toege staan voor de kosten ten behoeve van het onderzoek in zake de loozing door het ververschingskanaal in zee gedurende de zomermaanden. - L)e jaarlijksche vergadering der afdeeling Twisk, Hiiiwoud en O. van de Maatschappij van Weldadigheid werd den 27 te Benningkroek gehouden. De punten, te behandelen op de algemeene. vergadering te Amsterdam, gaven geene aanleiding tot nadere bespreking, uitgezon derd dat over de verhooging der contributie. Men was overtuigd, dat verhooging van contributie zou leiden tot vermindering van het ledental. Beter ware h. i., dat de meer vermogende leden deze nuttige instelling steunden door zich voor twee of meer lidmaatschappen te ver binden. In dien geest werd het aantal contributies a 2,60 's jaars, staande de vergadering, reeds met vijf ver meerderd. Tot afgevaardigde werd benoemd de heer F. Groot, tot plaatsvervanger de heer ds. A. Bakker te Twisk. De gemeenteraad van Amsterdam heeft den 28 artikol 1 der tramvoordracht aangenomen, na verwerping met 25 tegen 11 stemmen van alle amendementen, welke de strekking hadden aan de Amsterdamsche Omnibus- maatschappij meer lijnen op te leggen, dan in de voor dracht opgenomen waren en met groote meerderheid van een amendement Beemskerk-Hovy om slechts concessie te verleenen tot het jaar 1910. Te Oostwoud is men dit jaar reeds vroeg aan het hooien. Hier en daar ziet men het hooi aan roken staan. De lokaalspoor Hoorn Medembllk heeft ook in de Pinksterdrukte gedeeld. Met den laatsten trein toch werden maaudag nog 159 reizigers vervoerd. P URM EREND 27 Mei. Aangevoerd 36 Paarden, 240 melk- en votte koeien, 195 vette kalveren f 0,80 a 1,per K. G., 203 nacht, dito f 10 a 24, 757 schapen, 1150 Lammeren, 131 vette Varkens f 0,40 a 0,50 per P., 125 magere dito 15 a 30 367 biggen, f 7 a 11 Kipeiereu f 3,25 a 4,Eenden dito f 3 per 100, 2184} pond Boter f 1,15, a 1,20 per pond. Kleine kaas f 31,, aangevoerd 333 stapels. AMSTERDAM 28 Mei. Aardappelen Friesche Dok- kummer Jammen f 3,a 3,30, idem Franeker Jammen f 2,80 a 3,id. Engelscho f 1,80 a 1,90. Zeeuwsche Spuische Jammen f 2,20 a 3,25, Zeeuwsche Blauwe f 2.20 a 2,50, Prnls. Hamburgers f 4 a 4,50 roode f 1,80 a 1,-90, alles per HL., nieuwe Malta f 0,17 a 0,18 per KG. 28 Mei. Raapkoeken f 55 a 90, Lijnkoeken f 8 a 11,75. Petroleum gedrukt. Amerik. loco f 8,30, Sept.-Dec. f8,50, E. Cons. Nobel onveranderd. 28 Mei. Aangevoerd 146 vette Kalvereu f 0,80 a f 1,per P., 32 nucht dito f 7 a 13, 140 vette Var kens f 0,40 a 0,46 per P. 27 Mei. Aangevoerd 412 Runderen vette le soort f 0,84, 2e f 0,74, 3e f 0,64 per P., Molk- en Kalfkoeien f 160 a 275 52 Nucht. Kalveren f 7 a 12, 50 Schapen f 25 a 32, 1200 Lammeren f 12 a 16, 285 vette Varkens f 0,40 a 0,46 por P. ENKHUIZEN 28 Mei. Kleine Kaas 29 aange voerd 30 stapels. Karwijzaad f 10 a 12,50, Mosterd zaad f 16 a 18, Erwten groene 11 a 11 50 Erwten Grauwe Bruine Boonen f 8 a 9, Gerst f 4 a 5,25 Haver f 3 a 4,25 Biggen f 6 a 10, Schapen f 25 a 31 Lammeren f 10 a 15 Kippen f 60 1,20, Eieren f 3 a 3,50 per 100, Boter f 0,571 a 0,621 per kop. HAARLEM 28 Mei. Aangevoerd 83 stapels Kaas, uit makende 9672 stuks, weg. 17935 P. Hoogste prijs f 28. Aangevoerd 6 Koeien f 240 a 160, 1 Stier f 1,50, 35 nucht. Kalveren f 15 a 7, 65 Schapen f 35 a 26 410 Lammeren 20 a 15. SNEEK 27 Mei. Boter le soort f35, Vereeniging le soort f 34,50 a 36, 2e soort f 34, 3e soort f 33,50, 4e soort f33. Aangevoerd 338 kwart en 61 achtste vaten. SHHAGEN 29 Mei. Aangevoerd 6 Paarden f 80 a 2506 Stieren f 40 a 16540 Geldekoeien f 130 a 315, 18 Kalfkoeien f 160 a 280, 15 Vaarzen f 140 a 230, 32 nucht. Kalveren f 9 a 24, 158 Schapen f 18 a 34, 2118 Lammeren f 13 a 17,50, 34 magere Varkens f 15 a 20, 25 Biggen f 8 a 11, Boter f 0,70 a 0,80 per kop, Kipeieren f 2,75 a 3, Eenden dito f 2,90 per 100. SCHIEDAM 28 Mei. Moutwijn f 10, Jenever f 14, id. Amst. proef f 15,50. TEXEL 27 Mei. Op de tweede groote lammeren- markt waren 2677 stuks Lammeren aangevoerd. Prijs f 12,50 a 17. LONDEN 27 Mei. Aangevoerd 200 Runderen 3.4-4.8, 9300 Schapenen Lamineren 4.8-5.9, 190 Kalveren 4.8-5.9. PK R TELEGRAAF. HOORN 29 Mei. Kleine Kaas f 31,50, Commissie f 27. AÜSTER0A H. pCt. 28 Mei. 29 Mei. Nederland Cert. N. W. Schuld ditodito dito, dito dito, Oblig Italië, Inschrijving 1SG1/81 Oostenrijk, Obl. in pap. fi. 1000 Mei-Nov. ditodito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli. ditodito April-Oct. PortugalObl. Buit.. 1853/80 Rusland, Ob. H. en C. 1798 1815 f 1000 Jan. Cert. lusch. Oe serie 1855 Z. R. 500 Apr.-Oct. Obl. 1804 Amst. f 1000 April-Oct. dito, 1806 dito, Oostersche Leenin!r, 2e serie dito, 1860 2e leening X 100 dito, 1875 gecons. X 50-190 Apr.-Oct,, dito, 1880 gecons. Z.R. 125-625 13 Mei-Nov, dito, 1889 leen 2e ser. 1 Jan. lAp.l Juli]Oct. dito, 1867/69 X 20-100 Mei-Nov dito, in goud J883. Juni Dee dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli Spanje, Obl. Buit. Perpetuele dito, dito Biuu. dito Turkijegepriv. Oblig dito, Geconverteerden Ser. Den O Egypte, Obl. leening 1876 Mexico, Obligation geeonvert Peru, Oblig. leening 1870 geregist dito dito, 1872 id Venezuela, Obligation 1881 Nederland, Cult. Maatseh. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen.... dito, dit.o Oblig- dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... dito, N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. dito, dito gestemp. Obligation f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw Italië. Spciorwegleening 1857 dito, Zuid-It.al. Spoorweg Obl Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp -Maatseh.-Aand dito, Hypoth. Obligation dito, id dito, Baltische Spoorw. Aand dito, Orel.-Griasi. Obl dito, Orel.-Vitebsk Oblig dito, Poti-Tiflis Oblig. f 1000 dito, Trauscaus. Spoorweg Oblig dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000.. dito, dito Oblig Zweedsch—Noorweegsche Spoorwegen. Amerika, Cleveland, Akron Shares. dito, Deuv. Rio Grande dito dito, Illinois Cent.r. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nasbv. Cert v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn. 10 °/0 stort. dito, dito, Alg. Hyp Cert,if dito, N.-York. Erie West. Sp. Aand.... dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100 Hongarije, Theiss Spoorweg Oostenrijk, Staats). 1854 dito, dito .1860 dito, dito 1S61 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staat.sleening 1364 Loten dito. dito I860 Dito Turkije, Spoorwegleening 82 j 98 1021 1021 90* 7 6-iV 75f'f 76tj 76-nj G2i 1041; 71 f 101 TT 101 rJ 68 102* 102* 9 2 fit 92* 9 6 Rt 108-f» 101 rit 72 66 971 18U 96 97* 15tf 13.1 53 57 14* 56 103 103* 33 914,i 991 55; 59/4 123 rit 122 J 99f 75 63} 89* 102 f* lÜ4fr 76 75* 90-rit 17; 88= 18/ 116; 90* 4j- 69 rij 28; 341 111 109 1131 118 157* 125 1561 147" 13*} 821 98 102* 102* 90* 761 75 rir 76fj 76* 02* 104 j 1011- 101* 68; 102* 102 92=- 92 96 103* 101; 72* 98 19 96 98* 15.} 1% 53; 57* 57} 102* 103} 92 99* 55; 59; 123* 122} 99} 76 63 102-rif 104* 76 ?:'J 39 18* 09; 23* 103* 126* 158* 18}

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3