Natuurwollen Ondergoederen. De Nationale Hypotheekbank verstrekt GELD op EERSTE HYPOTHEEK VEERTIG ZWERVERS Nieuwe Grasboter. öosteiirijtóe Pmeloten 1864 Aanstaande Maandag. Ut voor Haarlem i Oistrto JANSEN TILANUS, VOSMAEB BE SPIE. Boekhandel 833e Staatsloterij» Stads-Berichten. Advertentiën. FRIEZENVEEN. Systeem Prof. Dr. (L JAEGER, goedgekeurd en ge controleerd door l)r. S. Sr. CORONEL, bekroond Wereld-Tentoonstelling te Parijs 1880. Keizersgracht 370Amsterdamen bij het Noordhollandsch Landbouw-Grediet¥oordam, G 13. Alkmaar, Agent voor Alkmaar en omstreken. BOEKHANDEL van HERMs. COSTER ZOON, ALKMAAR. door F rijs f 1,90. Faillissement L. FRIS Nieuwe Grasboter. UIT DE HAND TE KOOI'. Trekking 2 Juni e.k. HOOFDPRIJS EL 150.000. J. CRAANDIJK, Prijs f Ö.SO. No. 15564 f 1500; Ns. 787, 9781, 10113, 13371 en 14679 f 1000; Ns. 1149, 5684, 11599, 12768 en 19778 f 400; Ns. 4303, 12922, 13542 en 15560 f 200; Ns. 249, 1850, 36S7, 8079, 8739, 9323, 9432, 9645, 10299, 10499, 12199, 12207, 13048,13761,13869, 17778,18222, 19655 en 20098 f 100. 5e Klasse, 11e lijst, 29 Mei. Ns. 9931, 15561, 16897, 17470 en 18350 1000; Ns. 7642, 8253, 12738 en 14698 J 400 Ns. 7765, 8990 en 18770 f 200; Ns. 793, 2118, 2292, 6413, 7290, 7469, 7667, 15623, 18506 en 18901 100. Kantongerecht te Alkmaar. tegen 3® 4 pet en 4 pet. 's jaars, zonder vooruitbetaling van rente. Volledige in lichtingen worden op aanvraag kosteloos aan de geldbehoevenden toegezonden en zijn bovendien dagelijks van Kt tot 2 uur te verkrijgen aan bet Kantoor der Bank, laags»» In dezen bundel zijn verzameld de in bet Handelsblad verschenen artikelen, onder den titel „OP HEN UITKIJK", uitmuntende door een schier onnavolgbaar fraaien stijl en schitterend vernuft. Ondergeteekendeh hebben bij deze do eer hunne geachte clientele de ontvangst te berichten der PUIKE DUURZAME Firma H. BUISMAN Rz. DOOR STERFGEVAL UIT DE HAND TE KOOI', HERMs. COSTER A ZOONALKMAAR. rj 5e Klasse, 10e lijst, '28 Mei. - Bij kon. besluit van den 27 is benoemd tot notaris te Laren (arr. Amsterdam), de heer h J. Heals, can- didaat-notaris, alhier. Naar men verneemt, heeft de heer F. W. Harle- veld leerling aan de hoogere burgerschool alhier, No. 4 bekomen bij het examen te Hellevoetsluis als machinist leerling. In de den 28 gehouden jaarlijksche algemeene ver gadering van aandeelhouders en leden (wier deelname meer dan j 5000 bedraagt) van de sedert begin 1887 alhier werkende vennootschap ,,\Too rd ho! I a nd se li Jbandbouwcrefllet" werd de heer S. de Jongh als lid der commissie van advies herkozen en verslag uitge bracht over 1889 het derde boekjaar dier instelling. Daaruit blijkt o a dat door den raad van administratie werden behandeld 408 credietaanvragen tot een bedrag van ƒ742.987, tegen 337 ten bedrage van ƒ629.160 in 1888 waarvan werden toegestaan de aanvragen van 326 personen ten bedrage van 542.827 tegen die van 245 personen tot een bedrag van 465 525 in 1888. De toegestane credieten tot een totaal bedrag van f 789.925 waren verdeeld als volgt147.980 blanco J 364 865 onder borgtocht163.500 onder crediet- hvpotheek en 113 600 onder crediethypotheek en borg tocht. Aan deposito's werd in den loop van het jaar ingebracht 1.113.893.28 tegen 845.787.18) in i 888. De winst- en verliesrekening toont een winstcijfer aan van 8000., waarvan 1000 voor buitengewone reserve werd afgenomen als grondslag voor een te vor men fonds. Aan aandeelhouders zal worden uitgekeerd 5 per aandeel boven de 4 pet. hunner storting, zoodat zij, die hunne aandeelen hebben volgestort4) pet. en degenen, die slechts 10 pet. stortten, 9 pet. over hunne storting genieten. De balanssluitende tot een bedrag van 986.674.58.] werd, op voorstel der daartoe benoemde commissiebestaande uit de heeren C. Bosman0. J. Canters J. P. Groot, B. Preijer en dr. H. W. Waale wijn goedgekeurd en de directeur, de heer H. H. Momma BJz., met commissarissen, voor hun gehouden beheer en toezicht gedechargeerd. BÜBGERL1JKE STAND. GEBOREN. 27 Mei. .Jacob, Z. van Jan Modder en Gesina Krom. Dirk Johannes, Z. van Petrus Cornelis Adrianus de Jong en Neeltje de Groot. 29 Elisabeth GeertruidaD. van Willem Schut en Helena Helleman. Zitting van 23 Mei 189 0. C. A 0., C. A. C., D. K., F A., P. H., Amsterdam, visschen in eens anders vischwater, zonder vergunning van den eigenaar of rechthebbendeieder f 0,50 boete of 1 dag hecht H. v. d. Bzonder vaste woonplaatsmaken van muziek op den openbaren weg, zonder vergunning, f 0,50 boete of 1 dag hecht. M. K., Rijp, als boven, f 5 boete of 3 dagen hecht. 0. K., Rijp, P. v. G., Amsterdam, G. K., Oudorp, C. B., ZijpeJ v. d. L., zonder vaste woonplaats, W. D., Egmond aan den Hoef, W. K., D. S., B. v. E., Alkmaar, openbare dronkenschap, ieder f 0,50 boete of 1 dag hecht G. S Egmond aan Zee, als boven en rijden meteen hondenkar 2 boeten van f 1 of 1 dag hecht, voor elke boete. C. H., Alkmaar, strooperij f 0,50 boete of 1 dag hecht. A. G. Kz., Egmond aan Zee, als boven, 2 dagen gev. K. V. Pz„ J. P. Wz., K. W. Ez., C. Z. Az., Egmond aan Zeeals boven ieder 1 dag gev. P IJ. T., Alkmaar, oponbare dronkenschap bij her haling 7 dagen hecht. P. Z., Uitgeest, als boven, f 5 boete of 2 dagen hecht. A. H Alkmaar, door een dier doen trekken van een lastwelke kennelijk zijne krachten te boven gaatf 1 boete of 1 dag hecht. L. S., Alkmaar, politie-overtredingen, 5 boeten van f 1 of 1 dag hecht, voor elke boete. K. V. Wz., Egmond aan Zeerijden met een honden kar, f 1 boete of 1 dag hecht. E. T., huisvrouw van L. van E., Amsterdam, te koop aanbieden van in het veld levende vogels, nuttig voor landbouw en houtteelt, f 0.50 boete of 1 dag hecht. Getrouwd P. H. GROEBE B. J. GODIJN, wed. de Groot. Amsterdam28 Mei 1890. Gunstig beoordeeld in de Geneeskundige Courant van 16 Februari 1890, Hoofd-Redacteur Dr. N. B. DONKERSLOOT. Voor de belangstelling, betoond bij het overlijden van onze te Oosterbeek overledene zuster en hehxrwdzuster JOHANNA MEDINA SUYVERweduwe van JOH. WERNER MALEFIJT, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de geheele familie J. F. SUYVER. Amsterdam, 28 Mei 1890. te Broek op Eangedijk. Het a c c o o r d, in bovengenoemd faillissement aange boden, is bij vonnis der Arr. Rechtbank alhier, d.d. 22 Mei 1.1., gehomologeerd Alkmaar, De Curator, 28 Mei 1890. Mr. H. BOELMANS TER SPILL. PURMEREND, 28 MEI 1890. Bij den ondergeteekende zijn voor den eige- n ar tei'ug te bekomen twee SCSI Al* 13 V tegen, vergoeding van kost en advertentie- Jn. BLAUW Pz., te Obdam. kosten. eene SPEHIMCiERU met Inventaris, die 5 jaar lang met goed succes is uitgeoefend. Het is de eenige zaak van dien aard te Egmond aan Zee en staat aan de Voorstraat. Te bevragen bij J. KOEMAN, mr. brood bakker te Egmond aan Zee. IIITIiOTlAÏG van 26 seriëniedere serie heeft in zich de nummers 1 tot en met 100, zoodat 2600 prijzen op 2 Juni e.k. moeten uitkomen. 1 prijs van fl. 20.000 1 prijs van fl. 10.000 2 prijzen van fl. JOOO, enz, enz. HfiELE A4\DEEUE\ J 7,00 HALVE 3.5» Met 7,kan men op 2 Juni e.k. de volle fl. 1,10.000. met 3,50 fl. .1,000 winnen. Verkrijgbaar bij 15. f». VA.V BOKHK.Y Boek handelaar te Alkmaar, Mient C 8. Trehhingslijsten franco en gratis. De 's-Uraventiangsclie Hypotheek bank verstrekt gelden ter leen onder le hypothecair verband en geeft pandbrieven uit, waarvoor bij uitloting, gelijk tot dusverre, voor zoover de voorraad strektpandbrieven 4 pet. in ruiling worden aangeboden. Inlichtingen te hekomen ten kantore der Bank Ge dempte Raamstraat 11a en te OUDORP (bij Alkmaar) bij den heer S. BE JONRH. Aerk rijg baar BOOK met tal van kaartjes en illustratiën. Abseessen Koo* Aambeien. Onveranderlijk goede uitkomst wacht een ieder, die deze ongemakkeu behandelt volgens de eenvoudige ge drukte voorschriften die om iederen pot of doos van Holloway's geneesmiddelen gewikkeld zijn. Zij zijn on schatbaar voor de jeugdigen en schroomvalligen wier blooheid somtijds hun leven in gevaar brengt. Een wei nig oplettendheid matige volharding en geringe kosten, zullen den schroomvalligsten in staat stellen om ieder geval tot eonen gunstigen uitslag te brengen zonder geheime ziekten aan iemand te ontdekken. De Zalf houdt de verspreiding der ontsteking tegen bedwingt overprikkelende vaten verkoelt de heete huid, verzacht de kloppende en stekende pijnen en geeft groote ver lichting. De gedrukte aanwijzingen voor het gebruik der Zalf beschrijven tevens duidelijk wanneer en hoe Holloway's Pillen moeten ingenomen wordenopdat derzelver zuiverende en regelende krachten de regeling en versterking van het gestel bevorderen. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt Doosjes pillen a 0,80, 1,85, ƒ3,6,75, 13,50, j 20,50. Potjes zalf a 0,80 f 1,85, 3,7,50, 13,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. M. VAD Renesse Apoth. te 's Hage; B. Adema te Amsterdam en bij Straatman Apotheker te 's Bosch alsmede in HOLLOWAY's etablissementen te Londen 78 New Oxford Street. Stoomdr. van Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4