333e Staatsloterij. Telegrafische Berichten. Markt- en Beursberichten. en 17091 t 400 Ns. 11873 Ns. 516 1105 2120 2432, 9532, 9726, 14345, 15119, °P 17096 en 20775 f 100 5e Klasse, 15e lijst, 5 Juni. Ns. 1898, 14307, 15303, 15871 en 18219 1000; Ns. 3713, 11122, 12240 en 18090 400; Ns. 599, 1191 en 5301 200; Ns 809, 9139, 11839, 14590, 15418, 15460, 15749, 18290, 18315, 19627, 20374 en 20683 100. Volgens den in de Staatscourant van den 3 opge nomen, staat van afkoop van tienden over 1889 beliepen de af koopprijzen voorhet Staatsdomein f 10.344.40J, het kroondomein 3.600.20 tienden van particulieren 101.046.20, samen 114.990.80J. Van wege Schagen's harddraverij-vereeniging West-Friesland" zullen aldaar op dinsdag 9 September a.s. twee harddraverijen worden gehoudeneene des voomiddag3, door paarden, welke nimmer prijs of premie gewonnen hebben en toebehooren aan leden of begun stigers der vereeniging; eene des namiddags, door paarden van zessen klaar, toebehoorende aan nederlanders. Voor beide harddraverijen moeten de paarden gespannen zijn voor tweewielige rijtuigen. Het uitvoerend comité voor de oprichting van een herstellingsoord voor drankzuchtigen heeft, nu gebleken is, dat de daarvoor ontvangen geldelijke steun lang niet voldoende is om aan het oorspronkelijke plan van oprich ting gevolg te geven besloten de inrichting op kleiner schaal tot stand te brengen. Om een begin van uitvoe ring te geven, wordt in de eerste plaats een geneesheer directeur benoemd, waarvoor spoedig eene oproeping zal geschieden. De Leeuwarder Waterleiding-Maatschappij keert over het maatschappelijk kapitaal, groot 650.000, over 1889 het eerste jaar der exploitatie, 2j pet. dividend uit. Het winstsaldo bedroeg 16340, waarvan 1625 voor afschrijving werden bestemd. De heer Henry Tindal heeft zich naar aanleiding van de op den 9 Mei door de Tweede Kamer aange nomen wet tot verlenging van den diensttijd van twee lichtingen der nationale militie weder met een adres tot die Kamer gewendwaarin hij nogmaals terugkomt op de zoo herhaaldelijk door hem besproken feiten. biaar zijne meening worden door deze wet weder lasten opge legd aan het volk en sommen gelds besteed, terwijl men de zekerheid heeft, dat, zoolang geene ingrijpende ver anderingen worden gebracht in de richting onzer weer middelen, ook deze wet niet zal beletten, dat wij in geval van oorlog weerloos zullen staan tegenover den vijand. De grond der zaak is en blijft dezelfde. Wat baat het ons vraagt hijof wij op papier al duizenden soldaten meer hebben wanneer men ze in oorlogstijd evenmin zal kunnen mobiliseeren als de thans dienende lichtingen. Dat dit werkelijk het geval is, tracht hij nogmaals uiteen te zetten en hij eindigt met het verzoekdat het der Tweede Kamer moge behagen bij de regeering aan te dringen, dadelijke maatregelen te nemen om de onaf hankelijkheid van ons vaderland te verzekeren, in welk geval alleen de aangenomen wet in de zitting van 9 Mei van eenig nut zal kunnen zijn. De burgemeester van Ermeloo heeft bekend ge maaktdat hij die op goede gronden aanwijzing kan doen van den stichter of de stichters der veelvuldige boschbranden, binnen korten tijd in die gemeente voor gevallen, eene belooning van 50 zal ontvangen. Men is na onderzoek overtuigd, dat hier moedwil in het spel is. Benoemd tot onderwijzer aan de christ. school te Andijk W. Pilow te Loppersura tot onderwijzeres te Spierdijk mej. E. E. Cattenbelt te Terborg. Beroepen naar Middelburg ds. A. Fetter te Wie- ringerwaard Te Arenhorn is met ingang van 1 Juli benoemd mej. M. A. van Nus te Yinkeveen. Te Leiden is met gunstig gevolg het literarisch mathematisch examen o.a afgelegd door de heeren A. Laten- stein Pz. te Zaandam en P. Spaans te Enkhulzen. Burg. en weth. van Leeuwarden hebben den ge meenteraad voorgesteld, den gasprijs van 1 Juli 1890 tot 1 Januari 1891 te verhoogen van zes tot zeven centen per kub. el. In April werd bij de Rijkspostspaarbank ingelegd 959 044.28J, terugbetaald 929.204 57, zoodat bij het einde der maand ten name der verschillende inleggers ingeschreven was 18.613.366.80J in den loop der maand werden 4412 nieuwe boekjes afgegeven, 1766 geheel afbetaald, zoodat aan het einde der maand nog 257.138 boekjes in omloop bleven. In de Staatscourant van 31 Mei is opgenomen het verslag van de commissie voor de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen. Aan het einde daarvan zegt de commissiedat het beginsel der wet, volgens hetwelk de herziening door zelfstandige commissiën buiten bemoeiing der regeering moest ver richt worden, van het begin tot het einde van het werk door de regeering stipt gehandhaafd is, welke onthouding veel heeft bijgedragen om het vertrouwen in de onaf hankelijkheid der commissiën te bevestigen. Zij betuigt voorts hare erkentelijkheid aan den heer mr. Jacobi griffier van de Staten van Noordhollandvoor zijne nauwkeurige opgaaf van polders en waterschappen, waarbij twee of meer 3chattingsdistricten betrokken waren, door welke opgaaf de werkzaamheden nopens die polders en waterschappen juist kon worden geregeld; aan de ambte naren van het kadaster in het algemeen, vooral aan de ingenieurs-verificateurs wier medewerking veel tot- den goeden gang van de herziening heeft bijgedragen; in het bijzonder aan den ingenieur-verificateur van het kadaster C. E. Last, die het bureau der hoofdcommissie onder alle omstandigheden trouw heeft bijgestaan en wiens hulp nooit te vergeefs werd ingeroepen. Maar de hoofdcommissie wenscht vooral uit te spreken, dat dank verschuldigd is aan de voorzitters en de leden der commissiën die haar krachtig hebben gesteund in het streven naar gelijkmatige schatting over het geheele Rijk. Werd de omvang van het werk bij het begin der herziening door sommigen te licht geteld, weldra bleek, dat ieder, die zich eene benoeming tot voorzitter of lid eener commissie had laten welgevallen, eene zware taak op zich had genomen. Alleen groote belangstelling in het onderwerp bewoog allendie de opdracht hadden aan vaard dikwijls met terzijdestelling van hun persoonlijk belang, op hun post te blijven, ook toen inspanning van alle krachten noodig was om de bezwaren, door zoovelen tegen de typenschatting aangevoerdgeduldig aan te hoorente overwegen en zoo noodig te weerleggen. Zoowel de voorzitters als de leden der commissiën hebben deze voldoeningdat zij een werk hebben tot stand gebraebt, dat gedurende een ruim tijdvak aan het samen stel van belastingen uitnemende diensten kan bewijzen en nopens de waarde der eigendommen licht kan geven, maar tevens getuigen zal van de werkkracht, de opoffe ringen. de zorgen, de toewijding, die het van beu ge durende acht jaren heeft gevergd. Vergadering van den gemeenteraad te Xijpe 3 J u n i 1890. Tegenwoordig alle leden. Na opening der vergadering en voorlezing der notulen wordt aangeboden een concept-besluit tot het doen van uitgaven uit den post van onvoorziene uitgaven tot een bedrag van 10,65, wegens verschotten voor het ver branden der ingewanden en van het bloed van geslachte varkens en van het verbranden van geslachte en voor de consumptie afgekeurde varkenswelke verbranding door den districts-veearts was bevolendoch waarvan de kosten niet door het rijk worden vergoed wat door de heeren Schuit en van Beusekom zeer onbillijk wordt geacht. Met algemeene stemmen wordt daarop het be sluit vastgesteld. De voorzitter stelt namens het dageliiksch bestuur voorom het oude huis naast de school te Oudesluis, genaamd »de Kriel", voor de gemeente aan te koopen. Het loffelijk voorstel van den heer Kaan tot dezen aan koop ter verkrijging van een speelplein voor de kin deren werd vroeger verworpen, doch nu de gemeente met 1 Januari 1893 ook behoefte zal hebben aan een plein tot het houden der vrije- en ordeoefeningen van de gymnastiek, heeft het dagelijksch bestuur gemeend, op dit voorstel te moeten terug komen. B. en W. zijn door tusschenkomst van den heer Kaan tot de weten schap gekomen dat dit huis te verkrijgen is voor de som van 560, plus de kosten van overdracht. Op eene vraag van den heer Schuyt antwoordt de voorzitter dat de ontruiming voor de gemeente geen bezwaar zal opleverenaangezien het huis op een nader te bepalen tijd zal worden geslooptna den bewoners voldoenden tijd te hebben gelaten eene andere woning te zoeken. Het voorstel wordt daarna met algemeene stemmen aan genomen. De voorzitter verzoekt nu den secretaris te lezen den ingekomen brief der plaatselijke schoolcommissie, waarbij op°'s raads verzoek nadere inlichtingen worden verstrekt omtrent haar beweren in art. 8 van het verslag van het onderwijs over 1889, dat vele kinderen tegen den zin der ouders naar de bijzondere school gezonden worden. Tot recht verstand van dezen brief leest de secretaris nu eerst het bewuste art. 8 en daarna den ingekomen brief. In dat stuk wordt beweerd en worden ook feiten genoemd, waaruit blijkt, dat vroeger die dwang wel werd uitge oefend. Zelfs wordt een geval aangehaald, dat slechts dan bedeeling van de kerk kon worden verkregen, indien de kinderen naar de bijzondere school gezonden worden. Voor het tegenwoordige echter wordt van dwang niet bespeurd. Dat de ouders thans nog gedwongen worden zooals de heer v. Beusekom heeft gelezen wordt in het verslag niet beweerd. Er staat o. m.Eene verge lijking van het onderwijs op de openbare scholen en dat op de bijzondere valt in elk opzicht ten nadeele van de laatste uit en wat aangaat de oorzaken van dien treurigen toestand, de commissie acht dit niet alleen gelegen in te weinig personeel, maar meent die voor een deel vooral te moeten zoeken hierin, dat die school niet is geboren uit eene diep gevoelde behoefte van het godsdienstig ge moed, dat met het openbaar onderwijs geen vrede had, maar dat vele kinderen tegen den zin der ouders naai de bijzondere school gezonden werden. Daaraan schrijft de commissie het vooral toedat de orde op de school te wenschen overlaatwat natuurlijk op het geheele onderwijs een belemmerenden invloed moet uitoefenen. Er wordt diensvolgens beweerd1. dat het onderwijs op de bijzondere school minder goed is dan op de openbare 2. dat de orde er te wenschen overlaat; 3. dat vele r. c. ouders geen zoogenaamde gemoedsbezwaren hadden tegen de openbare school. De commissie meent in deze uitdrukkingen niets onwaars te hebben gezegd, tenzij dat iemand die te zacht noemt. l)e toestand van het bijzon der onderwijs te ?t. Zand is inderdaad onbeschrijfelijk treurig geweest van den beginne af. Een r. c. zelfver klaarde, dat, hoeveel hij daarvan gehoord had, hij zich niet had kunnen voorstellen, het te zullen vinden zooals hij het 't zag. De orde ontbreekt hier geheel en al. Bij elk bezoek aan de bijzondere school ontvangt de com missie den indrnk, dat daar geen goede geest heerscht en het gevolg er van is de hoogst treurige toestand van het onderwijs. Het volslagen gemis aan orde wordt door de commissie niet toegeschreven aan het karakter der jeugd te 't Zand, getuige de orde op de openbare school ook gedurende de ziekte van het hoofd dier school, noch aan den persoon des onderwijzers. Buiten den tegenzin der ouders vindt de commissie dan ook geen aannemelijke reden van den slechten toestand. Na de voorlezing zegt de heer van Beusekom, dat in het verslag uitdrukkelijk wordt gesproken van dwang. De kinderen werden tegen den zin der ouders naar de bijzondere school gezondon. Als dit waar was, zou er dwang worden uitgeoefend Die dwang nu bestaat niet en heeft ook niet bestaan. Hij vindt het schrijven van de schoolcommissie zeer hard voor de r. c. De r. c. school te 't Zand is evenals zoovele anderen wel geboren uit de behoefte van het godsdienstig gemoed. Indien dit niet het geval washoe zouden dan de bijzondere scho len kunnen ontstaan De voorzitter zegtdat indien de heer van Beusekom zich niet bij den brief kon neer leggen, nog wel nadere inlichtingen van de schoolcom missie kunnen worden verzocht. De heer Zeeman zegt, dat in het verslag niet wordt beweerd dat de dwang het oogeublik nog bestaat maar wel dat ze bestond of dwang weinig of geen verschil bestaat. Dat er vroe ger eenigen dwang bestond, meent hij nu als vaststaande te kunnen aanvoeren. Dat die dwang nog bestaat, neemt hij aan uit het feit, dat, alhoewel het bijzonder onder wijs slecht is, toch maar zoo weinig kinderen gebruik maken van de openbare school. Z. i. zouden er in dezen toestand veel meer kinderen naar de openbare school gaan waar het onderwijs goed is indien de ouders geheel vrij waren. Hij prijst dan ook de schoolcommissie voor hetgeen zij in het verslag heeft geopenbaard. Dat hij eenigszins van zijne vroegere meening is teruggekomen, heeft hij ook te danken aan de Nieuwe Noordhollander, waarin een artikel voorkomt tor verdediging van den heer van Beusekom. In navolging van den thans meer en meer gebezigden lasterom de openbare school in miscrediet te brengen wordt ook in dat blad gezegd dat op de openbare scholen het vloeken en de baldadig heid wordt bevorderd. Waar zulke middelen moeten worden gebezigd om de bijzondere scholen te bevolken, waar de" verdediging tot oprichting dier scholen geschiedt op dien grond daar moet de zaak wel slecht zijn. Hij vraagt den heer v. B. of hij dien laster onderschrijft. De heer v. B. zegt, dat wij hier niets noodig hebben met hetgeen de couranten schrijven, anders zou hij ook wel wat kunnen zeggen van de Sprokkelaar in do Scha- ger Courant. Wij hebben hier te doen met het schrijven der schoolcommissie en hij blijft pertinent den dwang nu en vroeger ontkennen. De heer Nobel blijft bij zijn gevoelen dat er dwang bestaat, hoewel niet in den zin zooals de heer v. B. die bedoelt en dat kan ook niet, doch de geestelijken gebruiken al hun invloed om de bijzondere scholen te bevolken. Ook de voorzitter meent, dat er wel eenige dwang is, doch als de heer v. B. daaromtrent nog nader aan de commissie wenscht te worden ingelicht, dan kan dit worden gevraagd. De heer v B. vindt dit onnoodig en wenscht het hierbij te laten. De heeren Schuijt en Francis meenen, dat het debat wel kan worden gesloten, waaraan nu door den Voorzitter wordt voldaan. Hierna sluiting der vergadering. Den '2 is te Sliedrecht tot lid der prov. Staten van Zuidholland gekozen de heer W. H. van Haaften anti-revolmet 1069 stemmen tegen 989 stemmen op den candidaat der liberalen den heer WM. van Haatten oud lid der Staten. De gemeenteraad van 's-Gravenhage hoeft den 3 een nader krediet van 183000 toegestaan boven de raming van f 550.000 voor de uitbreiding der werken aan de gemeente-gasfabriek. De heer H. Zwart Gz., hoofd der school te Es mond aan den Moei", herdacht den 4 den dag, waarop hij vóór 25 jaren zijn ambt aanvaardde. Aan bewijzen van belangstelling ontbrak het hem niet. De feestvreugde was algemeen en werd bovendien nog ver hoogd, doordien de jubilaris met zijne echtgenoote tevens mocht herdenken het feest zijner 25jarige echtverbin tenis. Het geheele dorp was in vlaggentooiterwijl het schoolgebouw smaakvol was versierd. Door den burgemeester, den heer P. Pranger, namens de gemeente, door den heer ds. A. H. Claasennamens eene com- ssie uit de ingezetenenalsmede door oud-leerlingen zijner schoolwerden verschillende geschenken met vleiende toespraken aangeboden, terwijl ook de arrondis- sements schoolopziener, de heer J. Nuhout van der Veen, den jubilaris een woord van waardeering toesprak. Ook de onderwijzers-vereeniging vereorde hem een prachtig geschenk. Het lijdt geen twijfel, of deze dag werd voor den jubilaris tot een onvorgetelijken feestdag gemaakt, die het bewijs geleverd heeftdat het onderwijs van den heer Zwart door oud en jong op hoogen prijs wordt gesteld en dat hij en zijne echtgenoote algemeen worden bemind en geëerd. Bedankt voor de ned. geref. kerk te runnerend door K, Stelma te Wijckeh De commissiën van rapporteurs uit de Tweede Kamer hebben eindverslagen uitgebracht over de spoor wegovereenkomsten en de regeling van het militair onder wijs welke ontwerpen alzoo in staat van wijzen zijn. Klasse, 14e lijst, 4 Juni 50.000Ns 8340 en 14124/ 1000; bij en na de oprichting der school. De heer Schuijt zegt, dat als de commissie geen bewijzen heeft, hij het schrij ven moet afkeuren zijn er wel bewijzen, dan vindt hij het goed ze kenbaar te maken. De heer Kaan be grijpt niet hoe de heer van B. nog kan opkomen tegen dezen brief. Dat de orde er geheel ontbreekt en het onderwijs slecht is zal toch zeker door dien heer niet kunnen worden ontkend En hoe verklaren zich nu deze feiten De heer van Beusekom wil niet ontkennendat het onderwijs te wenschen overlaat, maar met één on derwijzer voor 100 kinderen is hst ook niet mogelijk orde te houden. Thans wordt er echter werk van ge maakt, een hulponderwijzer te benoemen, die misschien reeds met 1 Juli in functie zal treden. De heer Nobel zegt, dat hij eenigermate is teruggekomen van zijne in de vorige vergadering uitgesproken meeuing, dat er geen directe, dwang bestaat. Nu de heer van Beusekom dien dwang bepaald ontkent, heeft hij gemeend nog oven het woord te moeten nemen. Dat er pressie wordt uitge oefend heeft de heer v. B. erkend in de vorige ver gadering en nu meent hjj dat er iu deze tusschen pressie Nr. 13917 Ns. 1542, 2412, 4470 19317 en 19792 f 200; 2677, 4929 5290 8674 's-G R A V E N H A G F 5 .1 u n i. Tweede Kamer. De minister van financiën beloofde aan den heer van Gijn overlegging van de gegevens betreffende de opbrengst der registratierechten bij verkoop van koopmansgoederen. Dinsdag komen de spoorweg-overeenkomsten aan de orde Daarna de interpellatie over het adres-Tindalregeling militair onderwijs en bepalingen omtrent rijks waterstaats werken. Met 69 tegen 15 stemmen werden aangenomen de overeenkomsten tot afschaffing der rechten op het Noordzeekanaal en de overdracht van het entrepotdok Amsterdam. Behandeld werd de vaststelling der be- benoembaar maken tot lid der Eerste aan trekkiugen Kamer. die AMSTERDAM 5 Juni. Aardappelen Friesche Dok- kummer Jammen f 3,10 a 3,50, idem Franeker Jammen f 3;a 3,30, id. Engelsche f 2,— a 2,10. Pruis. Ham burgers f 4 25 a 4,50, roode f 2 70 a 2,80, Andijker Muisjes 7 a 8, alles per HL nieuwe Malta f 0,12 a 0,15 per kop. 4 Juni. Raapkoeken f 55 a 90, Lijnkoeken f 8,50 a 12. Petroleum gedrukt. Amerik. loco f 8,25, Sept - Der. f 8,40, E. Cons, en Nobel onveranderd. 4 Juni. Aangevoerd 203 vette Kalveren t 0,80 s. 0,90 per P., 50 nacht, dito f 7 a 15, 20 4 vette Var kens f 0,38 a 0,43 per P.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3