'T F IJ N S T E MERK. j. schoon kerm ark jr. 3% pet., zonder meer. Hotel des Ardennes. „LIGHTNING" GEIJSERS. Gebroeders Serbrock HULSTKAMPs OUDE GENE VER. Chocolaad Grootes. Fabriek teWestzaan. Carbolinemn-Anthracin W. F. STOEL, VOORDRACHTEN Willem van Zuijlen Jr. H.H. Veehouders eerste kwaliteit Engelsche Stoffen 3 Hulstkamp Zoon en Molijn, Rotterdam. Kaasstremsel, Kaaskleursel, ISaasolie. VRAAG FRESNO! CAM FORME! ALEXIS HECK. VAN DEN BERG Co., Mr. Kleederniakers. AMSTERDAM. Damrak H Cl. Onovertroffen Kwaliteit. Gegarandeerd zuiver. LET OF BUM 1MM. O p g; e r i c h t 18 2 5. uit de Fabriek van öarl .iFi.ok.a3ir Sc Co.. II ANNO FII Steenkooperij enz., Alkmaar. Boekhandel HEBMs. COSTER ZOON. Alkmaar. If oorhanden s Met teekeningen van J. LINSE. Compleet in v ij f afleveringen a 30 cent. wordt met succes gebruikt als BEHOEDMIDDEL voor VERGAAN of VERROTTING van HOUT, dat aan weer en wind of vocht is blootgesteld. Voor ALKMAAR en Omstreken alleen verkrijgbaar gesteld bij DOOR Blooker s Cacao Landgenooten, die er over denken hun positie of voor uitzichten te verbeteren door naar CALI! ORNIÉ te gaan, wordt het volgende in ernstige overweging gegeven Het Fresno Land Syndicate is een combinatie van personen van naam en reputatie in Nederland die hetnaast het inaken van een matigen winst voor henzelven in de eerste plaats, te doen is om in een voor uitgaand bloeiend gedeelte van Californië eene welvarende nederzetting van landgenooten te stichten. Het Fresno Land Syndicate heeft een fliuk kapitaal en kan en wil degenen die zich bp haar aan sluiten met raad en daad ter zijde staan. Het Fresno Land Syndicate vraagt of raadt niemand aan land te koopenvóórdat men het gezien heeft en geeft dus ieder de gelegenheid zich voor teleur stelling te vrijwaren. Het geeft alleen de eerste keuze aan degenen, die het eerst tot koopen gereed zijn. Het Fresno Land Syndicate biedt haar puik vrnchtenland nabij de stad Fresno de meest vooruit gaande stad in Centraal Californië inbegrepen een vrij waterrecbtvoorloopig nog aan tot den prijs van VIJF EN ZEVENTIG DOLLARS per Acre, waarop slechts 10 pet. behoeft gestort te worden. Het. Fresno Land Syndicate wil aan degenen, die eerst willen zien of land, klimaat, werkkring en levenswijze in Californië hen bevallen, tegen betaling van Acht Honderd Gulden, het volgende fourneeren: 1. Passage 1ste klasse per stoomboot naar New-York en van New-York tot Fresno per spoor 2de klasse. 2. Zes maanden kost en inwoning in haar boarding- ho .se nabij Fresnomet gelegenheid voor degenen die flir k werken willen en kunnen om nog van 2.50 tot 4,— ptr dag te verdienen. fj. ioptie of recht van koop tot 1 Juni 1891 op een vooruit te bepalen of na aankomst uit te kiezen stuk van haar land, groot "20 Acres, tot den tegen- woordigeu prijs van Vijf en Zeventig Dollars per Acre. (Deze offerte is slechts voor een beperkt getal appli- c.mten open). Het Fresno Land Syndicale biedt aan kapita listen een zeer soliede en betere geldbelegging aan dan men in Nederland kan vinden. Het guarandeert een interest van 6 pet. per jaar en teruggave van alle gelden aan degenen, die in Europa blijven, het land door haar doen frcwerjLpB en eventueel niet, roet den koop tevreden mochten zijn. Het Fi'CSiso Land Syndicate zal weldra m een Hollandsche Naatnlooze Vennootschap overgaan, daar door aan Nederlanders de zekerheid verschaffende, dat al hare verplichtingen behoorlijk zullen worden nagekomen. Fresno Land Syndicate, J. P. KOCH Bestuurder. HoofdkantoorUtrechtsehestraat 19 Amsterdam. Kantoor- en spreekuren Te Amsterdam Woensdags en Zaterdags van 10—12 uur. Te Utrecht: Huize Puntenburg, des Maandags van 9 tot 12 uur des voorm. Ingevolge de wet van 25 Mei 1880 *Stbl. no. 85 zijn door Mr. N. H. DE - LANGE advocaat en procureur te Alk maar als gemagtigde vau den heer P. KOOL Jc-z koopman wonende te Alkmaar op den 18 Juni 1890 ter griffie der Arrondissements Regtbunk te Alkmaar gedeponeerd twee handelsmerken, waarvan laatstgenoemde zich bedient ter onderscheiding van de door hem in den handel gebragt of vervoerd wordende Edammer- en Goudsche Kaas. Het merk no. t vertoont een blaauwen ring van onge veer tien millimeters breedte, aan de binnen- en buiten zijde omgeven met een smallen witten en vervolgens met een smallen blaanwen ring. In den breeden blaauwen ring staat, in witte latijnsche letters, F. KOOL Jew., Alkmaar Rollaitdc. De in den ring besloten ruimte is rood gekleurd waarop is gedrukt, een Burcht, blaauw gekleurd, waar onder met latijnsche letters staat Exts*a Superieur terwijl de Burcht nog omgeven is met de woorden Fro ntage de Holland?.. boogsgewijze in latijnsche letters Het geheel maakt eene étiquette uit in middellijn onge veer zevenenvijftig millimeters. De étiquetten kunnen echter ook in verschillende grootten voorkomen en in plants van de woorden Fro ntage de Hollande en Extra Supérieur bevatten de aanduiding van de waar en de qualiteitsbeschrijving in de Hollandsche of in eene vreemde taal. Ook kan de qualiteitsbeschrijving op de étiquette niet voorkomen. Dit merk is bestemd om te worden geplakt op de kazen of op de blazen op stanniol en op andere omkleedsels daarvan. Het merk uo. 2 vertoont een Burcht, waarvan alleen de omtrek is aangegeven en welke ter halver hoogte met eene zwakke ronding smaller toeloopt en voorzien is van wijd uitloopende kanteelen, die van boven vior regelmatige openingen vertoonen. In deu Burcht is eene poortopening van boven boogs gewijze met valhek ter halver hoogte daarboven links en rechts twee ronde openingen en hoven deze eene langwerpige regthoekige opening. Bijaldien van eene plaat gebruik gemaakt wordt, zijn de omtrekken echter niet gesloten, vermits niet alle lijnen op de plaat kunnen worden doorgetrokken. Dit merk is bestemd om, in diverse grootten, te worden gebrand ut gedrukt met een stempel of geverfd over eene plaat waarin het merk is uitgesneden, op kisten, manden en andore emballage, waarin de Edammer en Goudsche K;> :on vervoerd worden. AlkmaarN. H. DE LANGE, 22 Juni 1890. Advocaat-Procureur. ni«m—■imiwi— iirriTr—--..5.-Tr..^--TO-<s5ir .'Ftrsvr.-* - - -.r-? *r*FTxy ."mnsm is alle werkdagen te consnlteeren van 10—1 uur uit sluitend voor Behandeling tnel Massage, van 1_3 uur (voor gehuwden) uitsluitend voor Facultatieve Steriliteit. AMSTERDAM le Helmersstraat 12 7. Diekirch (Gr. D. do Luxembourg) Nouvelle» In stallations 140 Lits. Prix de Pension (15 jours minimum) du Ier Avril au Ier Juillet fr. 5.25, du Ier Juillet a fiu Septembre fr. 6.25. Grand jardin longeant la Süre, pêche réservée a la truite sur 50 kilometres. Excursions et Piquenique, Lawn Tennis. Croquet, soirées dausautes GELD BESCHIKBAAR, flinke |>osten als le hypotheek op Landerijen zonder vooruitbe taling van rente, voor jaren vast, a 3' °/0. Adres: F. BAAN, Blensbroek. worden attent gemaakt op het puike PELMEEL a 3,50 per 50 K.G-, bij hoeveelheid van 5 balen minder in prijsvoor kwaliteit wordt ingestaan en zoo noodig schriftelijke guarantie gegeven. Voor een briefkaart van 3 ets kan men franco een monster per post bekomen. Tevens verkrijgbaar KERB ERTS KAASKLEURSEL 5 stuks/2—HERBERTS NIE Tj \V KAASSTREMSEL en VISSERS STREMSEL Winkeliers genieten flink rabat. Betaling contant. Aanbevelend WEB. .1. BAAN, Zaadmarkthoek Kooltuin. koope geen BADTOESTELalvorens zich te hebben overtuigd van de onmiskenbare voor deden onzer Prijscouranten worden op aanvrage gaarne franco toegezonden. Levering geschiedt uitsluitend door bemiddeling van H.H. Loodgieters-Wederverkoopers. Prins Hendrikkade ttfS, AMSTERDAM. Adres te A 1 k m aar: Hotel „11 E THE L A S T." KI N M A GA K IJ N IS STEEDS RUIM VOOBIIEN VAN n-»r aan ■rni'nvDF.rrB? II W? GlKt WT hC IN BE KEIRIGSTE DES*IX*. Al deze drie artikelen in vijf verschillende soorten. Op plaatsen waar deze niet bij Winkeliers verkrijg baar zijnworden zij rechtstreeks aan BI. BS. Kaasmakers toegezonden. Voor Kaasfabrteken, bij eemge hoeveelheid hijzonder voordeelig. De deugdelijkheid wordt door de verschillende fabrikanten gewaarborgd; de prijzen zijn'zoo billijk mogelijk gesteld. Gelieve prijs en prooven aan te vragen bij r J K. LOUW, Fabrikant en Grossier, Knollendam. Bijzonder aanbevolen prima Kaaskleurselals zeker het beste en voordeeiigste in 't gebruik. Stoomdr. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 8