Alkmaar-Hoorn. e n Beursberichten. Stads-Berichten. dè Hërold: overleden. 27'duaL -r- fes iQ4| -.73 68^ lOl-rk 101 .V 92" '93f 54 103; mi 35- 96j 64 6 134 U3' 53 514 54s 102-1 1051 '87 4 99 H 55 59|. 1214 64i; 1Ö3-; 77s' 75-1 89 16 38/ 174. 874 734, 304 121 1274 184 Voor hot notariëel exameu hebben zich 377 adspi- ranten aangemeld en wel voor het eerste gedeelte 147 «erste en tweede 24eerste tweede en derde 4, tweede 24, tweede en derde 68 en derde gedeelte 110. De Deli-Batavia Maatschappij keert over 1888 er oogstjaar 35 pet. dividend uit. Den 26 hebben de schoolkinderen te Oterlcek, prettig feest gevierd, 's Namiddags te 1 uur kwamen zij met oranje en de nationale kleuren aardig opgeschiktvan vlaggetjes voorzien in het schoolgebouw bijeeu. Vergezeld van de raadsleden, ging het vandaar in optocht naar de herberg van Langereis, waar zij op allerlei versnaperingen werden onthaald, terwijl H. van der Stok uit Alkmaar, door het verrichten van goocheltoeren in de zaal en het leiden van het spel daarachter in het ruime grasveld, de jongelui zeer aardig wist bezig te houden. Van der Stok heeft dan ook getoond, zeer geschikt te zijn, om kinderen te vermaken. Geen wonder, dat de kleinen dankbaar en gelukkig bij het vallen van den avond huiswaarts keerden. Tot de aantrekkelijkheden der Schager kermis behooren vooralSchuitevoerders paardenspel, Magneta, Vinken's stoomdraaimolenhet tooneelgezelschap van W. Hart en het Nederlandsch Tooneel. Schuitevoerders paardenspel biedt den bewonderaars van dressuur en sport ruimschoots de gelegenheid, hun hart op te halen aan het bewonderen van het werkvooral van twee ossen, een zestal eenden en een vet varken. Magneta is het schoonstwat tot dusver op 't gebied der optische illusie te zien is geweest. Verbazend veel bezoekers trekt dan ook de zeer net ingerichte tent van Magneta. Vincken's nette stoomdraaimolen is de verzamelplaats van allen die houden van prettig schommelen draaien en paardrijden. Het gezelschap van den heer Hart trekt eiken avond vele bezoekers door de aantrekkelijkheid der op te voeren tooneelstukken en het spel der artisten. Het Nederlandsch Tooneel eindelijk is zeker bij iedereen ge noegzaam bekend. Op 1 September e.k. en volgende dagen zal te Amsterdam in het Paleis voor Volksvlijt een neder landsch congres gehouden worden voor nijverheidshygiëne cn reddingswezen, dat vier dagen zal duren. Des voor- middags zullen sectie-vergaderingen, des namiddags alge- meene vergaderingen gehouden worden. Er zullen vier sectiën zijn 1°. eeneter behandeling van zaken van industrieelen aardals het nemen van veiligheidsmaat regelen bij verschillende werktuigen in fabrieken bij het mijnwezende uitvoering van bouwwerken het gebruiken van stoomketelshet leggen van eleotrische- geleidingen enz.; 2°. eene, ter bespreking van zaken van medischenaard, zooals die betrekking hebben op de hygiëni sche inrichting der werkplaatsen, tot bestrijding van vervui ling van lucht, bodem en water door fabrieksvuil en rook, de voordeelen van het geneeskundig onderzoek van werklieden vóór de toelatingtotfabrieksarbeid, het voorkomen van ziek ten in.fabrieken, waarvergiftigeenandere schadelijke stoffen verwerkt worden, de middelen tot afwering van besmet ting der werklieden onderling en de middelen tot het verleenen van de eerste hulp bij ongelukken; 3". eene, aan het reddingswezen gewijd, betreffende o. a. de mid delen tot voorkoming van en redding bij brandde redding van schipbreukelingen van den walvan het schip en bij aanvaring, hulp bij ijsgang en overstrooming, veiligheidsmaatregelen bij het spoorwegverkeerbjj het krijgswezen in vredestijd en in het algemeen bij het verkeer te water en te land; en eindelijk 4°. eene, waar zaken van meer algemeenen aard behandeld zullen worden, als regeling van het toezicht op den fabrieksarbeid in verschillende Kijken, de verzekering van werklieden tegen invaliditeit en ongelukkende coöperatieve bouwvere nigingen en de volksbaden do arbeid van vrouwen en kinderen de zondagsrust en dergelijke onderwerpen van wetgeving. Ieder der sprekers, daartoe door het comité toogelaten of uitgenoodigd, is bevoegd het debat over een onderwerp in te leiden zijne conclusiën worden vóór de opening van het congres aan de leden toegezonden. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt 6 waarvoor men het gedrukt verslag ontvangtwaartoe men zich heeft te wenden tot den heer J. D. Landré, Spuistraat 6—8 Aan de leden wordt tijdens het congres vrije toegang tot de tentoonstelling verleend, alsmede tot nader op te ge- op haar te maken. Zij was eene der meest gevierde dames van de aristocratie in de hoofdstad; toch toonde zij zich elk seizoen nog ongenaakbaarder en onverschil liger dan bet voorgaandehetgeen haar echter niet be lette druk uit te gaan en alle publieke vermakelijkheden bij te wonen. Haar huwelijk was tot nog toe kinderloos gebleven. Misschien zou een vroolijke kleine knaap, zooals Max, een andere richting hebben gegeven aan haar leven. Een jaar geleden nog waren haar bij het zien van dat bekoorlijke ventje twee- of driemalen de tranen in de oogen gesprongenthans scheen zij er echter overheen te zijn en in niets meer belang te stellon dan in het gedruisch der wereld en in een gezellig praatje met Hertha, Bij de Gasslers hadden de Anzendorffs natuurlijk ook Gustaaf von Gruthenau en Paul von Höffert ontmoet. De luitenant was geheel veranderd. De spotachtige imper tinente trek in zijn gelaatwaardoor hij zich juist bij den kolonel zoo gehaat had gemaakt, was verdwenen. Vooral jegens den kolonel toonde hij zich buitengewoon beleefd, Het scheen weldat bij zijn best deed om de slechte in drukken van vroeger geheel uit te wisschen. Von Anzen- dorft' kon dientengevolge ook niet anders dan den intiemen vriend van de Gasslers uitnoodigen om hun een bezoek te komen brengen. Hertha begreep al heel spoedig wat de luitenant in het schild voerde. Had hij haar werkelijk lief gehad zooals zij toch welvoeglijkheidslialve moest aannemen dan scheen die liefde in den loop van de jaren op on verkwikkelijke wijze verbasterd te zijn. De attenties die luitenant von Höffert goed vond haar te bewijzen namen meer en meer een beleedigend karakter aan al zorgde hij wel, dat niemand behalve Hertha er iets van opmerkte. Op zekeren dagdat het toeval bon eenige oogenblik ken alleen deed zijn, waagde Paul het haar te herinneren aan dien zekeren rit door de Gruthenauer bosschen en baar te verzekerendat zijne gevoelens voor haar nog niet veranderd waren Wordt vervolgd. ven inrichtingen te Amsterdam. Het comité c-af nader bekend makenof vermindering van vracht op da-spoor wegen aan de leden kan worden toegezegd. Groothertogin van Saksen heeft aai de com missie. tot stichting van de Prinses-Wilhelmina bewaar school te Oudeschild op Texeleene gift van 75 geschonken. Tof lid van den raad der gemeente A&ersloot werd den. 26 gekozen de heer P. Kraakman met 90 van de 119' uitgebrachte stemmen. De heer J. Sanders ver kreeg 11 stemmen. Mej. C. Cöller thans onderwijzeres te Nederhorst den Bergis den 24 benoemd tot onderwijzeses te St. PHidtn». Op de voordracht voor onderwijzeres te ©allants-: oog; zijn geplaatsde dames D. Haverkorn Wieringer- waard A. Dondorf, Enkliuizen en A. E. ML Verkade, Koog aan de zaan. De raad der gemeente Sint Pankras heeft in zijne vergadering van den 24 besloten, dat het hoofd der, school, na 1 October a.s., slechts zal worde» bijgestaan door eene onderwijzeres. Dientengevolge bsefit hij, tegen dien datum aan den heer L. W. G. Koeterink eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de openbare.school, behoudens aanspraak op een tweejarig wachtgeld. Den 25 's avonds werd de heer H. Riteelman, die. tot burgemeester der gemeente Winkcfc. herbenoemd was-op nette wijze per rijtuig van het station Noord- seharwoude afgehaald. Hij had dien dag te Haarlem voor den Commissaris des Konings den eed afgelegd. Aan de grens der gemeente werd hij door een paar corporaties--, en tal van ingezetenen opgewacht. Begeleid door het' fanfare-corps en de gymnastiek-vereeniging ging de tocht- naar- des burgemeesters woniugwaarvoor een verlichte eerepoort was opgericht. Bij de aankomst maakte de, met groen versierde plaats vóór het huis- door het ont stoken bengaalsch vuur een schoonen indenk. Het prach tigste weder begunstigde de muziek en de apotheose, die» ter eere van den algemeen beminden burgemeester voor diens woning werden uitgevoerd. Een optocht met fakkels, die ook door den heer H. Rezeffsnan per rijtqig werd gevolgd, besloot de plechtigheid. Het 44 landhnishoudkundig congres zal iu 1891 te Zwolle worden gehouden. Het gemeentebestuur van Delft tracht het grafiid- water zooveel mogelijk onschadelijk te maken door*,het sprenkelen van carbol langs de gracktsa opdat de gucht wat gezuiverd worde. Onder den titel »Ook voor ons van belang" bevat de Kleine Courant" voor Helder, Meuwediep ec Texel van den 18 eene warme aanbeveling! voor den ontworpen lokaalspoorweg ter verbinding van beide bovengenoemde plaatsen. Het artikel eindigt met de volgende vsporden, die wij hier met ingenomenheid aanhalen Boven dit artikel plaatsen wijs: »Ook voa-r ons van belang." We gelooven,. dat onze lezers met ons overtuigd zullen zijndat voor bet verkeer in deze provincie en voor bet vervoervan goederen het ook •oor de plaats onzer inwoning niet van belangt ontbloot is dat men van Alkmaar rechts treek sn^ar Hoorn en Eukhuizen reizen en koopmansgoedoren ver-enden kan. De welvaart van 't noordelijk, gedeelte van dit gewest V ah -demZl'tok en met <fem27l Jani zijn 453 baden aan, tie khrfi— «snnEwemlnrlcffiÉittiïg; genomen, waarvan 92 dooi dames en 83 door on ver mogendenDrukste dag 25 »Jun i met 120. E 'oor het stedelijk ntuxielkli»rp» zullen op Z&J5 Di \_G 2ö JUNI 1890, des avonds K' uur, in den Stadsln mtde navolgende stnkkèn worden uitgevoerd 1. »1 riinzug.der Gnste anf Wartburg", Marsch ans dee Oper TaïmhaüseC v. K Wagner;;2: »Thalia", ouverturs de concert w N. A. Bouwman. Imposée au concourr international de Tiiborg- 1888; B.- >S»ln T'raum", Walzer v. E. W&Mfeufel; 4 Grande fantaisie sur des motifs f.6 1' opéra Giroiié Girofla", v. Oh. ILeCocq; 5. Ouverture iè 1' opéra, »Zampa" on fianeée de marbre", v. 6. Rfive de- b«o nheur", fantaisie v. Jos. Kessels; Ta,;»De Heem'len verbalen de macht des Heeren", Koor uit,,»de Schepping? vow harmonie-orchest v. Jos. Haydn; Die \WAhtpa.ir&0ie 1 :ommt", Cbaracterstück v. Rich. potpourri Ejlenberg. 8. Die- mm sikalisehe Blumenlese" v; M. Thi'mer. Door het «Shewn* •eiife'-Sjk muziekkorps van ïïaaiTepfity. onder- leidan ïg van den luitenant-directeur, den -heer Ch. bV W. Knie-ras zullen op MASDAG 1 JILLE i89Ö,t/s avonds half iacht uurprecies, in den Stadshout, cje yolgende stukten isi orden uitgevoerd: 1. Marchei du eortèg e v. Kriens; 2. Ouverture »Le père Guillard." v. Rebop;: 3 a. Isolden's Liebestod v. Waguer; lik Auba-do print&aiéOT v. Lacombe4. Grosse Fantaisie .aps, Richasd-Whgser'h »Tannhffiu3er" v. Coenen 5. Ou-, verture »si- j'étaie- rui v. Adam; 6. Coppélia. Ballet v. Delibes,; 7La ohm ison des- nids. Polka voor 2 clari- nptten, uit: te -vosnen. door de-heeren Hofmeester en Tass. 8, Introduction raad Brautchon; uit de opera Lohengrin" vj Wagner; -.9.;Osteab achianstó Potpourri v. Conradi. BU36E RLl&KE STAND. ONDERTROUWD'. 26 Juni. Gerard as -de Goede en Maria Catharina Hil- brand. Jan Cornells Peereboom, te Haarlem en Ag^tha. Adriaua Buijs te Alkmaar, cnl. te Zaandam. - Hsinrieh Ludwig August. Hoijer en Ansa fMagdaieaa: de Wit. GEBOREN, 27 Jufai.. Geerfeimida .Alez&ndrinaD. van Arie Korver eu Mexancb'ina.i Górino. CorneliaD. van Dirhk Buur eu Thijntje Bafckum. Johstn, Z van, ian Mofsk -sa-, Maartje de Groot. Cornells Elcpdihs- Johannes-, Z. van cdjannes van-i Dongen eajsüucia Janssens, 19 dag^n, wo nende te Ltaasnsdonk. Christiaan Ahtpnius Laageree65 j; 4IST BJE» AM. pCt.27 Ju». 28 Jun öeöélj-andi Ctert. N, W,.Schuld2J 82| S2i dito, «dito 3J ojf" dito»,. dito.-.,3 moet door uitbreiding van geschikte verkeerswegen nood wendig toenemen, 't Is dan ,ook te hopen dat de Pro vinciale Staten eerstdaags op dit adires gunstig beschikken. In een volgend nummer zimlen wij naajs aanleiding van bedoeld artikeltwee,.ingezonden stekkenin het' eene waarvan de verwachting' wordt uitgesproken dat; het niet bij woorden blyyan zal maar men ook doorz adhaesie-betuiging van zijpe warme ingenomenheid stal. blijk geven. In het tweede wordt o. a. medegedeeld*, dat de te den Helder gevestigde Kamer van .Koophandel de, zaak bij de Staten heeft gesteund. De:t Kamer toont zeker een open oog ta- bobben voor de ook aan hare zorg toevertrouwde gemeentebelangen. Men trekt wel eens bet nut van het; voortbestaan dier Kamers in twijfel; waar zij evenwel zoogoed bare roeping toonen te hei- grijpen, daar mag zeker- hare taak nogjriet als afgejioapen, worden beschouwd. Onder onze binnenlandsche berichtsn in ditzelfde uum-- mer zal men 0. m, vinden eene met'edeeliug betreffende- een door den heer mr. H. Cosman aan de Staten, dezen provincie gezonden, adresom de door Gedeputeerd.» Staten voorgestelde subsidie van *90,000,ten- behoove van den ontworpen lokaal-spoorweg niet toe te staan. Zooals men zich, herinneren zalbeoogt bedoelde beer den aanleg van, eea stoomtram. Als beweegredenen waarom z. i. de Staten een stoomtram moeten, verkie zen boven een lokaal-spoorweg, noemt hij voornamelijk goed kooperen aanleg met alle daacjoit voortvloeiende voor deelen. Bij deze aanvraag echter wsrtlt, evenals bij; vroegere van dien aard, ééne hoofdzaak uïthet oog verlormnde 110 o d- zakelijkheid nl. van eene "i-or m a a l-spoorverbinding met het oostelijk spoorwegnet.. Dat moeten, wij trachten te verkrijgen dat is in de allereerste plaats voor het noordelijk deel onzer provincie eene gebiedende eisck voor zijn verdere ontwikkeling. Wat ook de voordeelen mogen zijn va» tram-verbin dingen, daarvan mag 0. L in dit geval, geen sprake zijn, vóór en aleer eene goede verbinding met het oosten» verkregen is. Dat de zitting der Staten, die d®m 3 Juli a. s. ge opend wordt, ons het vooruitzicht daarop in een niet al te lang verschiet brengen moge. is zeker de wengoh van een ieder, die het wèl meent met den vooruitgang en de ontwikkeling van ons gewest. dito,. Oblig3, jïfcaliê,- Lawèrijving 18&ipl5 {Oostenrijk, Obl. iri pap», fl. 1000 Msi-Nov. 5 dito, dito, l'ebjr.-Aug. 5 difeo.„ zilvear Jan.-Juli. 5 dito» April-Oet. 5 jPorfiugsi Obl. Buit. 3353/80 3 «Rlisluadt Ob. 11, eu CR 1798 1815 STÖOO Jam. 5 jdito). i!t>stersehe Leering, 2e serift 5 jdit,o,. 1880 2e leeniag 100 4. dito, 1875 geoons. 50-100 Ape.-Oct. jdij»v 1880 geoons. 135-625»33 Mei-Nov. 1 dito»,ÏS89 leen 2e.eer. 1 Jan. lAp.1 JulilOct. êt 'dito, 1867/69 ot 20-100 Mei-N®>'r4) ditoc in goud 1863. Juni. IfteeS.m ditOi, dito. 1884. 13 Jan. 13 Juli5, 1 Spaaje Obl. Busè. Perpetuele4- dito, dito üiwndito4» Tta-kije gepriw. Oblig- .4 dito Doussnen Obl5", dito, Gecoa.verteei'den S®r. Den C. Rgypte, Obl. Ibening 18764 Mexico, Obligaitraën geconvert6- Peru, aandealen Venezuela, ©Migatiëu 18614 Nederland,, ®üjt. Maatscb. d. Vorstel. Ainffl. dito, dito Winst-Aandeelen. dito, Koloniale Bank Aaudeele-s^... dito»,. dito Oblig.......i. 5 dito»,. Ned. Ind. ÏSandelsb. Aand ditc», iN.Centr. Spoorw. Aand. itySdt).. dito,, dito ge stomp. Obligatiê?i,L 250 Nederl.-^aid-Afr. Spw4 Italië. Spoorwegleening 1887/89........... 3 ditc,. luid-Ital. Spoorweg Obl. 3 Pole%. Wars.-Weenen Aandeel. RuslaaA, Gr. Sp -Maatsch.-Aand Mej. C. M. Neijenhuis alhier is tijdelijk aangesteld als «nderwlj'reres aan de openb. school ie Groot- Schermer. In het verslag van de ©aderwijseeirsi-vergade- ring staat, onder de eischen, waaraan wandplaten moeten voldoen»ze moeten noodt perspectivische, maar enkel reliof-afbeeldingen geveu". Dit moet zijn: ze mogen geen perspectivisch geteekende afbeeldingen geven waar relief wordt afgebeeld behoort dit naar de natuur te geschieden en later »de platen van Bes", dit moet vervangen door: »in de elementaire classical? teekeu- methode van Bes," djw, Hvpotlv Obligation4. dito, id3 dsito, Baltische Spoorw. AandjS dito, Orel.-Gmsi. Obl dito, Orel.-Vitebsk. Oblig.S- dito, Poti-TiSss Oblig. f 3; dito, Trauseaas. Spoorweg;©blig...3 dito, Z.-W. Spoorw. Aandi 1001000- 5 dito, dito Oblig4- ZweedsehNoorweegsche Spoorwegen.,.., 5 Amerika, Cleveland, Aktou Shares dito, Denv. Rio Gaande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aasff; dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Hexas Adn. "tö °/0 stort. dito, dito, Alg. Hy.a. Gertif5 dito, N.-York. Eric.- West.. Sp. Aand.... dito Wabash St. eu Pac. ©t. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100S Hongarije, Tlieiss Spoorweg,,4 Oo»ateurijk, Staafssl. 18544 dito, (Lto 1860. dito, Jito 1861 dito, Stad Weeuen 1874...,,..,. Rusland, Stoatsleening 1864 Loten.,,,,., dito, dito 1866. Dito,,.,... Turkije, Spoorwegleening Transvaal, le. Ned. Tr. Goudm. Mij. Aand. 102.' 8S.f 1M t Pi \f.5tu 101 fu 712 68' 97f 18f 96 97 13f lltï 53 50ïvc 13' 54'. 102{, 87PS 154| j59^ 130j^ 121-h? i99TiT ■76J 64^ .912 102 103 77-3 75Vfe ,90 ISfJ 38 ff 17 H.6| 87 4a 731 27-1 30j 111; 109-ï 1154 1201 151 127ï 16 24 148-j- 19 102 102 89 75 J 76 621 105 68|.' 101 92 92 v 951 1034 lol.® 1094 ALKMAAR 27 Juni. Kleine kaas f 30, Commissie f 27, Middelbare f 30, aangevoerd 551 stapels, wegend? 166478 K.G.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 2