Binnenland. Don 20 is te Zaandijk het nieuwe door de af- deeling van het Witte Kruis opgerichte badhuis geopend. Den 22 is op verzoek der begrotingscommissie met 248 tegen 238 stemmen ternggekomen op het vroeger genomen besluit, om het wetsontwerp betreffende de sui- kerbelasting niet vóór het uiteengaan te behandelen. Dit uitstel, werd betoogd, zou den Staat op een verlies van f 13,000.000 te staan komenmakende met het tekort, waarin nog ingevolge de ontheffing der grondbelasting moest worden voorzien een bedrag van ongeveer f 20.000.000. De behandeling werd op den 24 bepaald. ITAMB. De uitslag der gemeenteraadsverkiezingen te Rome is voor zoover bekend, gustig voorde radicalen. OOSTEAHIJK-HOIVEARIJE. Te Weeneu, waar het in de laatste dagen buitengewoon warm was, kwamen dagelijks gevallen van zonnesteek voor. SOORWECKK. Den 20 des nachts is de stad Hammerfesttellende 2500 inwonersgrootendeels door brand vernield. De telegrafische gemeenschap is verbroken geweest, doch den 21 des voormiddags kouden uit Tramsoe met de boot, die voor het toeristenvervoer dient, levens middelen gezonden worden. De huizon waren allen van hout gebouwd. SPASTJE. De regeering heeft aan den sultan van Marokko voldoening laten vragen wegens het schieten door de mooren op het garnizoen van het fort Melilla de meest oostelijke der spaansche bezittingen. Den 22 kwamen in de provincie Valencia achttien cholera-gevallen voor, waarvan zes met doodelijken afloop. VEREEAIRHE STATE®. Volgens de laatste volkstelling bedraagt de bevolking van Chicago meer dan 1.100.000 zielen. In de Alexandria-baai te Nieuw—Aork is een pleizier- jacht door een stoomboot in den grond gevaren. Vijf opvarenden zijn verdronken. ID-AMERIKADe president der Argentijnsche republiek richtte eene boodschap tot het Congres, waarin hij machtiging vroeg tot het uitgeven van 15.000.000 aan kleine bankbiljetten. Te Buenos-Ayres is eene samenspanning ontdekt tegen de regeering. legen vier hoofd-officieren werd wegens deelneming daaraan eene rechtsvervolging ingesteld, ter wijl verscheidene personen genomen werden. MIDREUf-AMERIKA. Tusschen Guatemala en San Salvador is een oorlog uitgebroken. In eene eerste ontmoeting hebben de troepen van Guatemala het onder- spit gedolven. Zij hadden 33 gewonden. gekomen menigte. Na afloop van het ten paleize in de van Speijckzaal gehouden dejeuner met 30 personen begaf de stoet zich naar het gebouw der Maatschappij Neder land, om van daar naar het pas vervaardigde stoomschip Both te gaan, dat geheel bezichtigd werd. Daarna ging men aan boord van een stoombootjeCeres genaamd waarmede een tochtje over het IJ werd gemaakt. Be halve de talrijke met vlaggen en sommige met bloemen versierde bootjes, waren er 5 torpedo's, waarop de matro zen paradeerden bij het verschijnen der vorstelijke per sonen. Onder aanhoudend kanongebulder en vergezeld van eene bootwaarin de kapel van het 7e regiment- inlanterie zich liet hoorenwerd de tocht gemaakt. Op dien tocht werd nog een bezoek gebracht aan de Rotterdam der Ned.-Amerikaansche Stoombootmaatschap pij en ten slotte aan de Willem II van den N. W. I. Maildienst. Per rijtuig werd toen langs de Prins Hendrik kade naar het Aquarium in Artis gegaanvan waar te kwart over vieren naar het station werd geredenom do terugreis naar het Loo te aanvaarden. Den 19 is te Drongelen overleden de onderwijzer te Nrliii^cn P, C. de Moorwien tegen 15 Augustus a s. reeds eervol ontslag was verleendmet verlof", om dadelijk Schagen te verlaten. Bij de op den 20 te Groningen gehouden groote harddraverij van paarden van alle rassen (onder den man), waaraan 13 paarden deelnamenwerd de prijs J 400 behaald door Priso van jhr. N. L. Vegelin van Claerber- gen te Joure, de premie 150 door Marianne van den heer A. Witteveen te Rauwerd. De op den 20 te Oosterbeek aangehouden gezel schapsjuffrouw van wijlen jonkvr. W. J. Smissaert is genaamd Aafke Kuijpers geb. 3 Maart 1847 te Fraue- kerleerares in den zango.a. aan de tooneelschool. Zij woonde In die gemeente tijdelijk en kwam uit de kerktoen zij aangehouden werd. De overledene had sedert 12 November 1885 ten huize van mej. Knijpers in de Tesselschadestraat 1 (bovenhuis) te Amsterdam gewoond. Dr. Foreman gaf de verklaring van overlijden af. Bij kon. besluit van den 20 is aan den heer mr. J. van der Feen op zijn verzoek, met ingang van 1 October a s., eervol ontslag verleend als raadsheer in het - - Den 22 des morgens te 10 u. 25 min. kwam de Koningin met prinses Wilhelmina te Amsterdam aan het Centraalstation aan, opgewacht door de autoriteiten in de met bloemen en groen versierde Koningssalon en door eene talrijke menigte buiten het station. Bij het binnenrijden van de overkapping stonden beiden op hot balkon van den wagon, zoodat iedereen ze zien kon. De Koningin was gekleed in eene groene japon met zwarte strepen welke gedekt was door een docker-blauw flu- weelen mantelterwijl zij een rose hoedje droeg. De prinses was in het wit en droeg een grooten hoed met witte veeren. Na verwelkomd te zijn werd langs het Damrak gereden naar het Paleis voor Volksvlijtter bezichtiging van de Veilighoidstentoonstelling, alwaar zij o. a. ontvangen werden door de eereleden, den minister van staat mr. J. Heemskerk Azn. en den minister van justitie jhr. Ruijs van Beerenbroek en den voorzitter dr. Ruijsch. Een paar burgerweezen boden bij de deur naar de groote zaal ruikers aan. Nadat alles in oogen- schouw was genomenwerd de tocht naar het Rijks- Museum voortgezet. Daar werd o.a. geruime tijd door gebracht in de Rembrandtzaalwaar de Nachtwacht voornamelijk de aandacht trok. Aan het slot van het bezoek^ werd niet alleen door de Koningin hare hand- teekening gesteld in het Gulden Boek van het museum, maar ook door de prinses. Zij schreef met groote ronde letters alleen Wilhelmina. Tegen 12 uur kwamen de Koningin en de prinses ten paleize op de Dam en ver toonden zich op het balkon aan de talrijke aldaar saam. gerechtshof te Amsterdam, onder dankbetuiging voor de vele diensten door hem in verschillende rech terlijke betrekkingen bewezen. In den nacht van den 20 op den 21 is te Tilburg brand ontstaan in eene bakkerij, welke geheel uitbrandde; het woonhuis en de belendende gebouwen zijn door de brandweer behouden gebleven. C. Snuif te Zaandijk is den 21 benoemd tot onder wijzer te Deventer. Blijkens telegram van den Gouverneur-Generaal van Ned Indie van den 21 wordt de gouvernements-koffie- oogst op Java voor dit jaar thans geraamd op 162845 pikols. In den vooravond van den 21 had te Oudkarspel een voorval plaatsdat de noodlottigste gevolgen had kunnen hebben. Terwijl 26 kinderen en daaronder nog van zeer jeugdigen leeftijdop een ledigen hooiwagen mede reden naar de naburige Woudmeerkantelde door de onhandigheid van den bestuurder de wagen omver en kwamen de kinderen met wagen en al in de wegsloot te recht. Aan de tegenwoordigheid van geest der voer lieden, zoomede aan de onmiddellijk toegeschoten hulp uit het dorp is het te danken dat alle kinderen wer den gered. Den 24 is te 's-Gravenhage aanbesteed het ver diepen van het groot scheepsvaarwater in het Schour tot verbetering van den Rotterdamschen waterwegge raamd op 85300. Laagste inschrijver de heer M. C. de Jong P.M.zn. te Sliedrecht voor 95000. De gemeenteraad van Aleuwer-Amstel heeft den commissaris van politie den heer de Klopper be noemd tot commandant der brandweer tegen eene jaar- lijksche tegemoetkoming van f 300 met opdracht de brandweer te hervormen. Benoemd tegen 1 Aug. tot tijdelijk onderwijzer aan de christelijke school te Oosterend op Texel C. Schuil aldaar. Het bouwen eener r. k. kerk aan den West-Zeedijk te Rotterdam is gegund aan de heeren Heijmans Zoon aldaar voor f 117.000 zonder toren. Aan het gewezen hoofd deropenb. school te «rots huizen F. C. Keezer, zich schrijvende F. C. Keeser, is f 453 pensioen verleend. Aangenomen het beroep naar de nea. herv. kerk te Monnikendam door ds. F. Rinkes te Oudega c.s. Te Groningen zijn weder acht kinderen aan de mazelen overleden het aantal overledenen aan die ziekte is thans geklommen tot 56. Van de 237 adsp. cadetten voor Breda zijn 44 om lichaamsgebreken afgekeurd. De gemeenteraad van Avenhorn heeft tot hoofd der school te Grosthuizen benoemd D. H. Prins onder wijzer te Leiden. De liberale kiesvereeniging Arnhem" te Arnhem heeft met 51 stemmen tegen 21 blanco biljetten den heer Rooseboom kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer de heer H. lindal had aan het bestuur der Vereeniging een schrijven gericht, waarin hij bedankte voor eene mogelijke candidatuur. Volgens de sterfte-statistiek over de maand Maart zijn in die maand in Nederland 346 personen aan influ- ënza overleden. Het aantal overledenen bedroeg 9409. De sterfte in haar geheel was het grootst te Franeker 61.63, 's-Hertogenbosch 36.09, Deventer 32.45, Breda 32.16 Schiedam 31.25Gouda 30.28 overledenen op 1000 inwoners per jaar. De sterfte was hot geringst te Assen 12.80, Zaandam 13.81, den Helder 14.86, Alkmaar 14.87, Hoorn 15.74, Middelburg 15.83,' Tilburg 16.72, Harlingen 17.08. Bij kon. besluit van 6 Juni is aan den heer J. H. Droste, gewezen commies ter prov. griffie van Noordhol land een pensioen van 1467 verleend. Te Oosterlittens is ten gevolge van het broeien van het hooi eene boerderij afgebrand. Als gevolg van de verplaatsing der boterfabrieken van de firma Simon van den Berg van Osch naar Rot terdam zullen zich ruim 200 personen, zijnde een deel der werklieden dier firma met hunne gezinnen, verplaatsen. De heer D. Storm architect te Haarlem heeft den minister van waterstaat vergunning gevraagd voor den aanleg van een lokaalspoorweg en wel van de Leidsche vaart bij de Leidsche straat tot aan de r. k. kerk te Zandvoort. Aan dezen spoorweg wenscht hij te doen aansluiten een stoomtramloopende van de Rozen straat bij het station van den Holl. Spoorweg met eene brug over den Kinderhuissingel tot aan de Leidsche vaart bij de Leidsche straat. Een paard met een kluister en een vledermuis hoe onmogelijk het ook klinke, werkten onlangs's nachts te Warmenhuizen samen om eene vrouw met een 3tal kinderen een zeer angstigen nacht te doen door brengen. De vrouw dacht niets meer of minder dan dat haar sedert eenige weken verdwenen echtgenoot terug was gekomen en nu onder luid geklingel en gestamp" geraas en getik den toegang tot de woning zocht. Na het doorleven van eenige bange uren werd in wanhoop de legerstede weder opgezocht. En intusschen hinnikte en draafde het paard met het kluister maar door op het naburige erf en vloog de vledermuis, door het licht voor het open raam uitgelokt, van tijd en wijle tegen het glas. De rekening der inkomsten en uitgaven van de gemeente Warmenhuizen over het jaar 1889, den raad dier gemeente aangeboden bedraagt in ontvan'-* 3189i8,67j en in uitgaaf 29551,56. Na door een tweetal kunstschilders, onder toezicht v_an den architect Kuipers, gedurende enkele dagen te zÜn bijgewerktis het schilderwerk van het koor der ned. herv. kerk te Warmenhuizen thans door daar toe uit Amsterdam overgekomen werklieden afgenomen, en na met zorg ingepakt te zijn met een expresselijk daartoe gehuurd vaartuig naar het Rijksmuseum te Am sterdam overgebracht. Den 22 is te Amsterdam o.a. geslaagd voor de hoofd akte de heer J. van Amstel Wz., onderwijzer aldaar. Den 22 is te's-Gravenhage o. a. voor de fransche taal geslaagd mej. H. J, van der Vliet van de Rijp den 23 de dames O. en H. S. Loreij te Haarlem en C. E. Sobels te Hloemcndaal. aan maar strek uwe belofte nog verder uit. Er is nog een vierde uitweg en dezen zult gij kiezenindien ik mag gelooven, dat gij uwe Hertha en uw kind werkelijk lief hebtGjj hebt het zelf gevoeld hoe plichtmatig uwe vrouw zich heeft onttrokken aan den omgang met dien man. Gij moet haar helpen Zulk een hartstocht is som tijds slechts eene zinsbegoocheling, die verdwijnt, zooals ZÜ gekomen is. Gij moet zoo spoedig mogelijk met vrouw en kind de stad verlaten. De Gasslers hebben reeds ge durig den wensch uitgesproken om u op Göllrode bij zien te zien. Vertrouw op mij, laat alles gerust aan mij over. Ik pak van daag nog mijne koffers en vertrek morgen over twee dagen hebt gij eene uitnoodiging. Gravin Marie verveelt zichzij vindt het verschrikkelijkdat haar echtgenoot er elk jaar op aandringt reeds in het einde van April naar buiten te gaan, terwijl het in de stad tot half Juni nog zoo gezellig is Beloof mij ik bezweer het u dat gij mijnen raad zult opvolgen Dan zal alles zich ten beste keeren. Belooft gij 't mij De kolonel keek met een somberen blik naar buiten, waar alles lente ademde, waar de seringen en de kastanjes in vollen bloei stonden, en loosde een diepen zucht. Het was duidelijk in zijne verwrongen gelaatstrekken te lezen, dat hij de optimistische voorstelling van zijn vriend als eene zalige illusie beschouwde. Eindelijk richtte hij zich op. .Het zij zoo", sprak hij op kalmeu toon. »Ik dank u Orlowskv. Doe wat srii goed acht." Hoofdstuk XXI. Acht dagen later waren de Anzendorffs naar Gollröde vertrokken. Gravin Marie, als altijd de beminnelijkheid in persoon had drie kamers voor hare vrienden in ge reedheid laten brengen met het uitzicht op de woeste rotsen, het ravijn en de bruischende wateren van de Göll. Otto von Anzendorff vroeg zich telkens af of de voort durende herinnering aan het verleden wel een heilzaam geneesmiddel zijn zou voor Hertha's zwaar gewonde ziel. Zeker, de ontwaakte hartstocht kon hier tot zwijgen worden gebracht, zij kon hier verzoend worden met haar lotmaar even goed kon die hartstocht hier op nieuw woi den gevoed, zoodat Orlowsky's goed gemeende plannen geheel in duigen zouden vallen. Ginds achter de met dennen beplante rotsen had zij zelve den keten gesmeed, die haar thans ondragelijk scheen te zijn geworden. Het was niet vooruit te bepalen, of deze telkens terugkeerende herinnering haar niet eindelijk verbitteren en tot verzet prikkelen zou. Niettegenstaande zijne schijnbaar goede luim had de kolonel alle hoop en zelfs elk gevoel van twijfel opgegeven. Kwam zulk een gevoel nog eens bij hem op, dan waren het meer Orlowsky's gedachten, die hij overwoog, dan zijne eigene. Men zegt; zelfverloochening is het dwangbuis, dat het lot der stervelingen aantrekt, wanneer wanhoop hen tot razernij heeft gebracht. Dit dwangbuis droeg thans Otto von Anzendorff en het gaf hem zóóveel kalmte en rust, het maakte hem zóó gelijkmoedigdat zelfs de fijnste opmerker den waren stand van zaken niet zou hebben kunnen vermoeden. Zelfs tegenover Orlowsky uitte de kolonel zich niet meer zoo vertrouwelijk als vroeger. Het scheen wel, dat hij zich schaamde over zijne mededeel zaamheid en zich van zwakheid beschuldigde. Het verkeer tusschen Göllrode en Gruthenau was even levendig als in de dagentoen Hertha voor de eerste maal den drempel van het kasteel overschreed. Op Gruthenau woonden ook nog dezelfde personen. De vrijheer was in de laatste vier jaren wat magerder en grijzer geworden, maar toch de beleefde, galante ridder van voorheen gebleven. Bertha von Gruthenau en tante Susette waren niets veranderd. De lyriseh-romantische Gustaaf was een flink, intelligent man geworden; hij had gestudeerd, alle examons gelukkig achter den rug en legde zich nu voornamelijk toe op het boschwezen, waarvan het gevolg was, dat hij zijn vader bij elke voorkomende gelegenheid voorstellen deed omtrent een beter beheer van de vrijheerlijke Gruthenausche bos- schen. Hij schiep de meest grootsche hervormingsplannen, voorspelde, dat hij in den loop der volgende acht jaren de inkomsten van de zeer verwaarloosde dennenwouden min stens zou verdriedubbelen, en droeg nu niet meer zulke weelderige, manenachtige lokken, maar kort afgeknipte haren, zooals het aan een reserve—officier van de cavalerie betaamt. Wel dweepte hij nog met de poësiemaar hij was in dit opzicht bijzonder kieskeurig geworden. Hij las nog slechts de voortbrengselen van de voornaamste dichtershad zelf de lier aan de wilgen gehangen wijl ^9 zijn_ talent niet overeenkomstig zijne aesthetische ont wikkeling achtte, en zijne bewondering voor het schoone geslacht overgebracht op een allerliefst zestienjarig meisje, de dochter van een der professoren van de academie, met wie hij sedert het begin van Maart verloofd was. Paul von Höffert, dien de belangen van den dienst nog aan zijn garnizoen hielden, had voor zijn verloftijd andere plannen gemaakt en kon dientengevolge de beleefde uit noodiging van den baron niet aannemen. Gruthenau, dat, zooals hij zich uitdruktegeheel ontbloot was van ge nietbare" dames trok hem niet meer aan en met de Gasslers scheen hij sinds eenigen tijd op een eenigszins gespannen voet te zijn, ten minste met de gravin. Daaren tegen had professor Ehlers met zijne betooverende Iduna, op hun terugkeer uit het zuiden, eenige dagen aan den schilderachtigen oever van het meer doorgebrachtom weldra door den op nieuw ontvlamden vrijheer voor het geheele zomerseizoen in beslag genomen te worden. Iduna was nog mooier geworden. Wel was zij niet meer zoo uitgelaten vroolijk maar hare donkere oogen schitterden vuriger en hartstochtelijker dan ooit, hare lippen waren frisscher, hare slanke, verleidelijke gestalte was voller geworden. De baron, die het einde van zijne galante avonturen met rassche schreden voelde naderen, wierp zich met de ruwe woestheid van een ouden leeuw op deze gazelletrachtte zich op alle mogelijke wijzen aangenaam te maken en bemerkte nietdat zij alleen daarom zoo verrukkelijk zoo hemels lachte omdat zij zich zoo kostelijk amuseerde met zijne wonderlijke grimassen Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 2