Natuurwollen Ondergoederen. ADR. LUIJT, Naar CALIFORNIA? General Steam Navigation Company. Holloway's M en Pillen. Manufacturen Paardetram HOORN-ENKHUIZEN. dienst ALKMAARSCHE THEEBOTERper Burg f Q,35. SS JANSEN TILANUS Kuis. en Decoratieschilder, Hollandsche Stoomboot - Maatschappij AMSTRRDAM-LONDEN. HONDJE, Henri Forel, Nieuwe Bessen, FRIEZENVEEN. Systeem Prof. l)r. G. .JAEGER, goedgekeurd en ge controleerd door l)r. S.Sr. CORONEL,bekroond Wereld-Tentoonstelling te Parijs 1889. LUTTIK-OURORF, C, No. 11, Alkmaar. U°| K» Faillissement JAN HART, (Pédicure), Uikdoomsnijder. 5lf l2ü 55* 103 96* 3«i 90| 98# «it T0E2 lis ATA FRESNO LAND SYNDICATE J. P. KOCHBestuurder. l8t Doelenstraat No. 1, Amsterdam, v. Hoorn Berkhout, De Goorn, Avenliorn, Ursem, Rustenburg, Oterleek, Oudorp, Alkmaar Deze BOTER is uitsluitend geschikt voor directe consumptie en wordt daarom alleen verkocht in stukjes van 2} ons ij1 vorm vari de A -maaisc e urg. Hangestraat 21. 8111 B KAMPEN 21 Juli. Aangevoerd 600 stukken Boter van 20 P. 18, a 22, 160 stukken van 10 P. 9 a 11, per pond 0,90 a 95, 1200 stukken van een half pond. Samen wegende 14200 pond. SCHIEDAM 23 Juli Moutwijn f 10, Jenever f 15,50, Amst. proef f 16,75. SNEEK 22 Juli. Boter le soort f 37. Vereeniging le soort f 37 a 37,50, 2e soort f 36, 3e soort f 35, 4e soort f 34. Aangevoerd 1191 vierde en 82 achtste vaten. S^HAGEN 24 Juli. Aangevoerd 6 paarden f 40 a 175, 16 stieren f 80 a 240, 32 geldekoeien f 130 a 270, 20 kalf koeien f 180 a 290 15 nneht. kalveren f 8 a 18 70 schapen f 27 a 31 60 lammeren f 12 a 16, 16 magere varkens f 16 a 2017 biggen f 8 a 10 boter 70 a 80 ets. per kop, kipeieren f 2,75 a 3,25. TEXEL 23 Juli. Wol. Veel handel; vette 86 ets., schoone 1 per P. Kipeieren 3,50 per 100. PEK TBIiEGBAAF. HOORN 24 Juli. Kleine kaas f 32, commissie f 26.50. pCt. 23 Juli. 24 Juli. 2# 3 SOTS' 90 3# I101J 3} 1102x5 5 8 78* 75x5 77} 77* 61* |104* 71.} AJ1STEBBA M. Nederland Cert. N. W. Schuld.... dito dito ditodito dito, Oblig Italië, Inschrijving 1861/815 Oostenrijk, Obl. in pap. 11. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Pebr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 dito, dito April-Oct. 5 Portugal, Obl. Buit. 1853/80 3 Rusland, Ob.H. en C. 1798 1815f 1000 Jan. 5 dito, Oostersche Leening, 2e serie 5 dito, 1800 2e leeniug 100 4} IOIt* dito. 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4} |102 dito, 1880 gecons. Z.R. 125-625 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 leen 2e ser. 1 Jan. lAp.l JulilOct. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Juni. Dec6 dito, dito 1884. 13 Jan, 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 (.ito, dito Binn. dito4 Turkijegepriv. Conv.l5 ditoDouanen Obl5 dito, Geconverteerden Ser. D en C Egypte, Obl. leeuing 18764 Mexico, Obligatiën geconvert6 Peru, aandeelen6 Venezuela, Obligatiën 18814 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, dito Wiust-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen.... dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... dito, N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw 92# 92* 96# 103# 101* 72 67 78# 85 96 96j 16* 5H 75 641 91# 102 Italië Spoorwegleening 1887/893 I 55* dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 5»^ Polen, Wars.-Weenen Aandeelno* Rusland, Gr. Sp -Maatsch.-Aand5 l~n# dito, Hypoth. Obligatiën4} I J»# dito, id dito, Baltische Spoorw. Aand dito, Orel.-Griasi. Obl dito, Orel.-Vit.ebsk Oblig5 10* dito, Poti-Tiflis Oblig. f 10003 llOof dito, Transcaus. Spoorweg Oblig....... 3 7o| dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 1001000.. 5 I dito, dito Oblig4 8} Zweedsch—Noorweegsohe Spoorwegen5 1°} Amerika, Cleveland, Akron Shares3/* dito, Denv. Rio Grande ditoLISA dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn. 10 °/0 stort. 80# 96# 102 102# 76# 75# 77# 7 104# 71# 101# 92# 92* 102# 72# 78# 86 18lV 96 95} 17 51# 52 12} 56 96# 38 91 55# 59# 132# 122} dito, dito, Alg. Hyp Certif dito, N-lork. Erie West. Sp. Aand.... dit.o Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100 Hongarije, Theiss Spoorweg Oostenrijk, Staatsl. 1854 dito, dito 1860 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening3 Transvaal, le. Ned. Tr. Goudm. Mij. Aand. 116 87x5 l9i 72} 26 Gunstig beoordeeld in de Geneeskundige Courant van 16 Februari 1890, Hoofd-Redacteur Dr. N. B. DONKERSLOOT. Het „FRESNO LAND SYNDICATE" bericht bij deze tot naricht van degenen, die er over denken m aansluiting met hen naar Callfornië te vertrekkendat ten haren kantore ontvangen is een behoorlijk gelegali seerde verklaring, geteekend door den »Viticnltnral Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten- en rozijnen farmers van Fresno County Californiëverklarende dat de Perrln Colony No. 2, «le door het Fresno Hand Syndicate nu nog tot den prijs van Vijf en Zeventig Dollars per aere aangeboden gron den, bijzonder geschikt zijn voor de vruchten- en rozijnen-kuituur en het waterrecht, aan die gronden verbonden, den eigenaar een ruimen voorraad water voor irrigatie verzekeren. ij Aangezien verscheidene stukken van dien grond thans aan Amerikanen op de plaats zelve verkocht zijn, zal de prijs van bovengenoemde gronden van af 1". September a.s. tot Honderd Dollars per acre verhoogd worden Zij die in Nederland blijvende nog van deze gronden wenschen te koopen als kapitaalsbelegging oi wel met het oog op zoons of pupils, wordt medegedeeld, dat, zoolang de gronden onder ons toezicht bewerkt worden, kapitaal en interest a 6 pCt. 's jaars door ons gegarandeerd wordt. Voor BROCHURES en verdere inlichtingen adresseere men Kantoor en Spreekuren: AMSTERDAM, ITtrechtschestraat 19, WOENiDAGS en ZATERDAG» ÏO—12 ure. Te UTRECHT Huize Puntenburg", des MAANDAGS 9—12 ure. 116 ,115 152 128 163 154# 9| 75 64 102# 103* 76} 79# 90 16} 37# 19# 25# 29# 110# 1211 154} 18# 9# De ligplaats van alle stoomschepen voor Honden is te AMSTERDAM aan de Handelskade, over de Kattenburger brug. De schepen vertrekken van Amsterdam en van Honden viermaal per week. Van Amsterdam Handelskadeiederen Dinsdag Woensdag Zaterdag en Zondag. Van Honden: Theems (nabij den Tower), iederen Woensdag, Donderdag, Zaterdag en Zondag. Goederen, aangenomen door de Agenten der beide Maatschappijen, zullen, voor zoover de ruimte dit toelaat, per eerst'vertrekken de boot worden verscheept. De schepen laden steeds den aan het vertrek voorafgaanden dag. te IIE1H O O. De 2e Verificatie-vergadering in boven genoemd faillissementzal plaats hebben op Donderdag 31 Juli a.s.. des voormiddags ten elf ure in een der lokalen der Rechtbank alhier. Alkmaar, 16 Juli 1890. Mr. P. BUIJS. De veranderlijke luchtgesteldheid van de meeste kli maten is altijd vruchtbaar in het aanbrengen van verkoud heden catarrhs gezwellen en abscessenen alle huid uitslag en kliergezwellen worden gewoonlijk erger met iedere veranderingdie plaats heeft. Holloway's Zalf, herhaaldelijk op de huid zoo dicht mogelijk bij de aan gedane deelen ingewreven zal bevonden worden het veiligste en krachtigst werkende middel te zijn om de pijn dadelijk te overwinnen en de zaden voor de toekomst geheel uit het gestel uit te roeien. Als het ongemak verouderd uit het gestel voorkomend of gevaarlijk is moeten Holloway's Pillen tegelijker tijd ingenomen wor den om de heelende krachten te verhaasten en te ver meerderen. Schurfthuiduitslag en dergelijke gebreken verdwijnen voor den reinigenden en heelenden invloed van Holloway's middelen, welke om derzelver voorspoe dige uitwerking, slechts een middelmatigen tijd en eene goede oplettendheid vereischen. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a 0,80, 1,85, 3,6,75, 13,50, -20,50. Potjes zalf a 0,80 1,85 3,—, ƒ7,50, 13,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. M. vau Renesse, Apoth. te 's Hage; B. Adema te Amsterdam en bij Straatman Apotheker te 's Bosch alsmede in HOLLOWAY'S etablissementen te Lo.nden 78 New Oxford Slreet. langharig, in drie kleuren, met pluimstaart, gevonden. Adres; Notaris DIJKER, Zuidscharwoude. De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot de levering van de voor den nieuwen cursus benoo- digde Boekwerken, Schrijf- enTeeken 1» e li o c f t e n. Alkmaar. HERMs. COSTER ZOON. rangeer! nagels welke in het vleesch of in de hoogte groeien zonder pijn, zal vrijdags te consul teeren zijn, van 9 tot 2 uur, iu het hotel »de Hurg. Brieven en boodschappen aan het hotel. DOOR OMSTANDIGHEDEN, direct ter overname aangeboden, eene nette ZAAK in op een drukken stand to Kotteriiain Reflecteerenden gelieven zich te adresseeron met franco brieven ondei- 1 etters A. D IJ. aan het Algem. Advertentiebureau van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam. Heden ontvangen «Ie eerste overheerlijk van smaak. Aanbevelend. A. G. T. HIE VENDAG. Doorn 8.10 11.— 3.30 7.— Berkhout 8.31 11.21 3.51 7.21 De Goorn 8 52 11.42 4.12 7.42 Avenhorn 8.59 11.49 4.19 7.49 Ursem 9.21 12.11 4.41 8.11 Rustenburg 9.31 12.21 4.51 8.21 Oterleek 9 48 12.38 5.08 8.38 Oudorp 10.10 1.— 5.30 9.— Alkmaar A. 10.25 j 1.15 5,45 9.15 Alkmaar Oudorp Oterleek Rustenburg Ursem Avenhorn De Goorn Berkhout Hoorn V. 8.25 10.55 2.45 6.25 8.40 11 10 3.— 6.40 9.02 11.32 3.22 7.02 9.19 11.49 3.39 7.19 9.29 11.59 3.49 7.29 9.51 12.21 4.11 7.51 9.58 12.28 4.18 7.58 T> 10.19 12.49 4.39 8.19 A 10.40 1.10 5. 8.40 De Maatschappij neemt, geene verantwoordelijkheid op lussen op loven aangeduide tijdstippen zich voor het niet precies op tijd aankomen der Iramomni- DE DIRECTEUR. De 's-Gravenhaagsche Hypotheek- bank verstrekt gelden ter leen onder le hypothecair verband en geeft pandbrieven uit, waarvoor bij uitloting gelijk tot dusverre voor zoover de voorraad strektpandbrieven 4 pet. in ruiling worden aangeboden. Inlichtingen te hekomen ten kantore der Bank Ge dempte Raamstraat 11« en te OUDORP (bij Alkmaar) bij den heer S. DE JONGIS. en O UI Cc ft EER E. Stoom Gr. Herms. Cester Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4