334e Staatsloterij. Allerlei. Stads-Bericliten. Markt- en Beursberichten. Nr. 8621 5000; Ns. 6324 en 20710 1000; Nr. 606 400 Nr. 10334 200. Nr. 19187 /-2000; Ns. 1919 en 2051 100. T o li g b 1 a a r. Opstootje op de botermarkt in 1741. Alkmaarsche grutte. Begeving van een baantje. met 23 stuivers in den zak naar Wieringen om zijn geluk te beproeven. Bij zijne aankomst heeft hij nog slechts 15 centen over. Hij treft een accoord met een liedjes venter harmonicaspeler en zingt en verkoopt den ganschen dag. Verdienste 2.50. Den volgenden dag vinden wij hem als »Zoeloe-Kaffer" in een kermistentje Hij speelt zijne rol zoo natuurlijk, dat de eigenaar van het spel hem geen minder honorarium kan toekennen dan een blanke rijksdaalder. Voor de aldus verkregen 5 koopt onze ondernemende vriend noten en mangelen en na 5 dagen keert hij terug met 20 vrjj geld. Het bericht, dat de heer mr. Th. Heemskerk reeds als verdediger aan Aafke Kuijpers zou zijn toegevoegd, is nog ongegrond. Volgens de Arnhemsche Courant berust het bericht, dat mevrouw Bulkley te Arnhem aangehouden zou zijn, eene mijstificatie. In de vorige week stierven te Groningen elf kin deren aan mazelenwaardoor het getal slachtoffers aan die ziekte tot 74 geklommen is. Te Zwolle is de heer mr. P. J. G. van Diggelen (lib.) tot lid van den gemeenteraad gekozen. Van een 1 -jarig meisje, dat dezer dagen in den tuin van het Vondelspark weigerde te voldoen aan den eisch van een jongen om den schommelwaarop zij gezeten was te verlaten, om hem eene beurt te geven, werden de kleeren in brand gestoken door dien knaap met een lucifer. Aan de brandwonden is dat meisje den 5 overleden. Tot onderwijzer aan de openbare school te Be verwijk is benoemd de heer A. J. Bruijn te Haarlem en tot onderwijzeres mej. M. A. Duinker op Texel. De rederijkerskamer »West-Frisia te lïoorn heeft eenen wedstrijd voor uiterlijke welsprekendheid uitge schrevenwelke bij genoegzame deelneming in den aan staanden winter in de Parkzaal zal plaats hebben. Aan dien wedstrijd mogen deelnemen 8 heeren en 4 dames met eene voordracht voor ernst en 8 heeren en 4 dames met eene voordracht voor luim. Bij de verkiezing van 2 leden voor het bestuur der banne Warmenhulzen zijn den 5 respectievelijk met 62 en 59 van de 65 uitgebrachte stemmen gekozen de heeren T. 8trooper en J. de Geus Jz., aftredende leden. De gemeenteraad van Wormerveer heeft besloten tot den bouw eener school voor lager en uitgebreid la ger onderwijs met drie lokalen op een gedeelte van den tuin in de Goudastraatthans in gebruik bij den heer Adelink. De tienden van den oogst (veldvruchten en granen) op het eiland Wieringen zijn in de vorige week ver kocht voor 188.25 tegen 195.60 in 1889. Burg. en weth. van lonkhuizen hebben aan den gemeenteraad een plan ingediend tot stichting van een stedelijk ziekenhuis, waarvan de kosten geraamd zijn op f 6000. Te Krommenie en Assendelft heeft zich de varkensziekte geopenbaard. Te Avenhorn is een ziekenfonds opgericht. Aan boord van het wachtschip te Aieuwediep heeft een marinier een matroos met een mes verwond. De messteek schijnt bestemd te zijn geweest voor een kor poraal der mariniers, die hem wist te ontwijken, waar door de in de nabijheid staande matroos in de zijde ge troffen werd. De gewonde werd naar het hospitaal, de dader naar de cel gebracht. Terwijl de brandweer te Botterdam den 5 des avonds omstreeks 10 uren bezig was met het blusschen van den brand, ontstaan in een pand aan de Molensteeg boven eene smederij brak plotseling een ernstige brand uit in het met stoelen en tafels gevulde pakhuis van den heer Boer aan de Schrijnwerkerssteeg. De brand is tot de bovenste verdieping beperkt gebleven. Den 5 is in het polderdistrict Oudorp tot be stuurslid herkozen de heer J. Konijn te Oudorp. Door twee treinen van de Rijnspoorweg-maat schappij die elkaar den 5 des avonds ongeveer te half tien bij het station Abcoude voorbijgingen werden vijf paarden overredenvier paarden waren letterlijk ver- morseld. Het vijfde kwam met eene wonde aan den kop vrij. Den 5 is te Arnhem de vergadering van de Broe derschap der notarissen gehouden, welke door slechts 65 van de 539 leden, namelijk 187 gewone en 352 buiten gewone bijgewoond werd. 155 leden betalen eene ver hoogde contributie. De rekening werd goedgekeurd in ontvangsten op 14292.25), in uitgaven op 12554.26), zoodat het batig slot f 1738.29 bedroeg. Met 41 stemmen werd Zwolle gekozen als plaats voor de volgende ver gadering, terwijl 24 stemmen op Groningen uitgebracht wonen. Als lid van het hoofdbestuur werd herkozen de heer Bouffaer hoewel hij verzocht had niet herkozen te werden en gekozen in plaats van den heer Maarschalk, die niet herkiesbaar was, de heer A. Moll met 36 stem men tegen 20 op den heer Rovers. Eene door een lid voorgestelde motie, om afkeuring uit te spreken over han delingen, ten doel hebbende zich op ongewone wijze prak tijk te verschaffen, werd ten slotte door den voorsteller ingetrokken, verklarende dat hij zijn doel daarmede toch bereikt had door de algemeene instemming met zijne beschouwingen. Tot lid der prov. staten van Noordbrabant in het district Eindhoven is den 5 gekozen de heer J. Boex met 1246 van de 1414 geldige stemmen en in het dis trict Breda de heer J. F. Maassen, wethouder te Ginneken. Den 5, des avonds om kwartier over zevenen, is te Enschede, na het vertrek der fabrieksarbeiders, de stoom- katoenspinnerij van Gebrs. van Heek geheel afgebrand. De brand is in een der lokalen van de bovenste ver dieping ontstaanongelukken hadden niet plaats. De fabriek werkte met 12000 spindels; ongeveer 100 personen zijn buiten werk De weverij en ververij zijn behouden gebleven, terwijl de machine, die de spinnerij in beweging brengt, veel schade heeft geleden. De opstal en inhoud was verzekerd voor 290,000. Bij kon. besluit van den 5 is benoemd tot burge meester van Buiksloot de heer J. E. Immink en van Aieuwendam de heer jhr. H. F. Schuurbeque Boeije. Bij kon. besluit van den 5 is benoemd tot rechter te Arnhem de heer mr. P. Gratama, thans rechter te Leeuwarden. Den 6 is te 's Gravenhage aanbesteed de voltooiing der verbreeding van de Scheur langs den rechteroever beneden de haven van Maassluis en het aanleggen van vier dwarskribben aan den linkeroever aldaar ten be hoeve van de verbetering van den Rotterdamschen waterweg, geraamd op 389.000. Laagste inschrijver de heer M. C. de Jong Pmz. te Sliedrecht voor f 384.600. De gouverneur der Kon. Militaire Akademie te Breda heeft volgens de Kampioen aan het bestuur van den Alg. Ned. Wielrijdersbond bericht, dat geen noe menswaardig aantal adspirant-kadetten is afgekeurd wegens aderspatten en het voor hem volstrekt geen punt van overweging heeft uitgemaakt, of die aderspatten al dan niet het gevolg waren van wielrijden. De Ned. Schaatsenrijdersbond is voornemens in 1891 te Amsterdam eene tentoonstelling te houden van alles wat op ijs- en sneeuwgebied thuis behoort. Het gemeentebestuur zou daarvoor de schilderijenloods op het Damrak beschikbaar stellen. Wijlen de heer M. G. Tabak, onlangs te Amster dam overledenheeft aan de naar zijnen naam ge noemde stichting ter verzorging van gebrekkige israë- lieten waarvoor bij de stichting 100.000 was bestemd, een kapitaal van 2.000.000 vermaaktvrij van succes sierechten. De komst van de Koningin met prinses Wilhel- mina te Arnhem is uitgesteld. Ook is er sprake van een bezoek aan Breda. Den 5 is een bezoek gebracht in een met 4 paarden bespannen rijtuig aan Hoog-Buurloo over Soeren. Onder geleide van een landbouwer werden aldaar de heidevelden bezichtigd welke in het voorjaar door brand verwoest zijn. 2e klasse, 3e lijst, 6 Aug. 2e klasse, 4e lijst 7 Aug. Eene der meest gewone wijzen waarop zink in onze huishouding en daardoor allicht in ons lichaam inge voerd wordt, bestaat in de aanwending van caoutchouc artikelenals ringen, kurken, buizen, enz. Vooral in dien zure vloeistoffen, wijn, bier enz. met deze artikelen in aanraking komen, is natuurlijk hot gevaar voor eene slepende vergiftiging zeer groot. Aldus schrijft het Maandblad tegen vervalsching van levensmiddelen. Onder de vier candidaten die van de 14 opgeko- menen den 5 geslaagd zijn vo.or het examen ter ver krijging van de hoofdakte is ook de heer W. Vallentgoed, onderwijzer aan de openbare burgerschool alhier. Door den commissaris van politie is den 27 Juli proees-verbaal opgemaakt tegen A. L. alhiervee knecht, ter zake van het op verschillende tijdstippen innen van gelden nadat hij uit den dienst van zijn patroon, den heer F. was ontslagen, en later tegen de 24jarige dienstbode J. J. ter zake van oplichtingdoor 21 el graslinnen2 stukken keper en 14 el zwarte japonstof bij den winkelier I. alhierop naam van een ingezeten, te halen. Bedankt voor het beroep naar de ned. ger. kerk alhier door den heer J. Osinga te Gouda. Den 3 had aan de Wognumsche Buui't alhier, eene harddraverij plaats, waaraan door 8 paarden werd deel genomen. De prij3een Berlin zilveren koffie vaas werd behaald door de .Vlieger", van J. Jansen; de eerste premie een dito koffiekan door de .Matador" van D. Govers, en de tweedo premie, een dito koffiekan, door de .Locomotief" van A. Peperkamp, allen te Alkmaar. De gemeenteraad heeft den 6 alsnog bepaald dat het met ingang van 1 Januari 1891 verboden is, op de botermarkt natuurboter anders aan te voeren dan in stukken van één of een half pond en op die markt ge durende haren duur te rookeu. Bij de den 6 te Amsterdam gehouden aanbesteding ten behoeve van de marine waren de heeren Jóeo Pa- leari Co., alhierlaagste inschrijvers voor 2 per- ceelen wit en geteerd touwwerk respectievelijk tot een bedrag van 7,223.56 en 8,603,64. UT BH OIUË UOOI 1 6 8 3, In Mey was er een ziekte onder de koeien en eenige paardenzulx de beesten onder haer tong op do slinker zijde eenige blaren kreegen om welke te geneesen men die door schraapte met een zilver werk tuig. Dan wiert er zout in gewreven en de plaats vervolgens eerst met asijn gewassen daarna met Honig gesmeert. Dit tijdig genoeg gedaan zijnde stierven er geen beesten aan. De kwaal vloog uyt Zuydholland na de kant van Alkmaar daar zy zig den 29 April al verspreyde en in 't Etmaal drie uren, zoo men zeyde voortloopende duurde maar negen dagen. Op zaturdag den 1ste October [30 September?] was eenige opschudding binnen Alkmaer, veroorzaekt door dat Haer Edl: Gr: M een placaet hadden doen af- kondige dat de beste boter niet hoger als tot 32 gl. de 80 ld of 8 st. het [pond] verkocht mogt worden. Hier morden de boeren met de kopboter tegen en begon het grauw de boeren te dwingen zulx verscheide schoteltjes en eyeren aen stukkent raekten doch het wierdt door 8 ruiters schielijk in orde gebragt, de volgende zaturdag was bij de Wethouders der stad een prijs daer opgemaekt teweten 1 kop van 1]- ld. weiboter 65/„ st. en de room of melk boter [niet ingevuld) en waren gedurende de markttijd de ruiters op de botermarkt en voor 't stadhuvs te paert doch bleef alles stilook mogt niemandt meer als 1 kop tevens kopen en geen opkopers kopen een Haerlemmer had 15 kinnetjes die op 15 gl. gestelt waren gekochtdoch de koop mogt niet door gaen. de volgende dag te weten de 8sfe zijnde Ontzetmarcheerden de ruiters tegens den avont te voet door de stadt om alle onlust voor te komen alzoo het grau had uitgestrooit dien dagh de gorters een prijs op het meel te willen stellen. Veele boeren gingen zaturdags met haar boter weder naer huis als niet gedwongen willende zijn in de prijs. Aanteekening van Gij&berï Boomkamp. Cornelis Pietersz. Schagen laat zich in zijn Lofdicht o. a. dus hooren Ons taruw is goed om backen Vol-lijvig, witen zoet. De garste desgelijck Maackt Alleckmaar vernaamten maackt de Burgers rijck. Hier af zoo maackt men 't Ghort't welck gaat met Holland swerven Rondsom des werelds klootniet kunnende bederven 'T zy 't onder d'lyni komt, of in het heete land Daer alle ding bederft daer alle ding verbrand. Of midden in het Snoe in 't weygats daer de Jaren Niet duuren dan een nachtof waar men mochte varen. Dat de industrie der pelders en grutters hier werkelijk van groote beteekenis is geweest, blijkt uit een „Deductie en debatvan de grutters en gorters woonende in de steden van Dordrecht, Haarlem, Delf, Leyden, Amster dam GoudaRotterdam, Alkmaar ende andere besloten steden van Holland en Westvrieslant" omstreeks 1656 aan de Staten overgegeven, tegen de redenen en pogingen van grutters en gorters ten platten lande. Wij lezen daarin aangaande Alkmaar: .Alzoo deselve stadt gelijk als een Metropolis, of Hooftstadt van de voorsz. neringe is geweest »tot zoo verre dat de alkmaarse gort ende grutten voor en boven die van alle andere steden geacht ende gesogt plag te worden, en dat de slijters in Holland en Westvrieslandtdie haer gort ende grutten wilden aan prijzen en veylen Deselve seyden te zijn Alkmaerse gort en grutten »En dat alle de beste gort en grutten van 't geheele land onder den naam van Alkmaarsegeveyld ende verkocht plag te worden. .waerom mede noch in den jaere 1632. binnen deselve stadt geweest zijn twee a drieentseventig grut en gorterijen. .maar nu niet meerder over gebleven als vier, vijf of ten hoogste sesentwintig grut ende gorterijen." Het verval der nering alhier wasvolgeDs hetzelfde stuk veroorzaakt door het aangroeien der paardenmolens aan den Zaankant en in het Noorderkwartier. In de werktuigen ten behoeve van het vak waren reeds vóór Schagen zijn Lofdicht schreef te dezer stede twee verbeteringen aangebrachtdaar Pieter Jansz. Lebman in het begin der 17e eeuw de waaiers ter vervanging der- wannen en Theunis Oom vervolgens de door het gaande werk medebewogen zeeftenwaardoor het gemalene van fijner en grover slag werd gescheiden, had uitgevonden. Ik kan niet laten hier te meldendat het in deze somer (1706) is gebeurt, dat, voor de kamer van ge committeerde raden van noordhollaud, een boode ampt komende open te vallen dat omtrent 1200 gl. 's jaars sonde opbrengen een der gekommitteerde Raden pereboom geheten, voor de stat Munnikedam, tot hoorn zijndeen aan welke 't stond het gemelde boode ampt te begeven zig zeiven het bode ampt toevoegde en aldus aftrad van 't Eerainpt van gecommitteerde raad; dienende sederd als bode daar hij nog weeks te voren als gebieder had geseten. Aanteekening van S. Eikelenberg. GEVONDEN VOORWERPEN. Aan het Commissariaat van Politie zijn voor de rechtheb benden terug te bekomen: een breikous met 4 pennen; een kinderzak met rommel; twee sleutels; vier boezelaars; een hondeupenning met slot; een zilveren horlogeketting; een notitieboekje; een schroefje van een kinderwagen; een gouden overhemdsknoopje; een gouden medaillon; twee beursjes, ieder inhoudende 2 cents; een idem, inhou dende 7 cents en een penning; een wandelstok; een R. C. kerkboekje; 3 muilkorven; een bruin kinderpolsje; een pak wit linnen; een briefje in de Hamburgsche loterij een spionnetje. BÜRGE R~L1J~kTe ST A N 1)7 GETROUWD. 7 Aug. Hendrikus Raskewednr. van Adriana Hu- berta Cornelia Hees en Johanna Christina Krijt. OVERLEDEN. 5 Aug. Jacob Z. van Christiaan Fredrik Koning en Catharina Wendelruim 7 m. AMSTERDAM 6 Aug. Aardappelen geld blauwe f 1,20 a 1,50, katwijker zand f 3,a 4,50, Hillegom- mer zand f 2 a 4, Haarlemmer zand f 1,90, a 2, alles per mud. 6 Aug. Petroleum kalm. Aruerik. loco f 8, Sept.Dec. f 8.10 E., Cons, f 9,25, Nobel onveranderd. Raapkoeken f 58 a 80, Lijnkoeken f 7,50 a 11. Aangevoerd 164 vette Kalveren f 0,50 a 0,70 per P., 12 nucht. dito f 7 a 12 142 vette Varkens f 0,45 a 0,49 per P. ENKHUIZEN 6 Aug. Kleine Kaas f 27,50 aange voerd 26 stapels. Karwijzaad f 9.50 Mosterdzaad f 16 a 18, Wijker vale Erwten 11,a 11,50, Bruine Boonen f 10 a 10,50, Gerst f 4 a 5.25. Haver f 3 a 4 25 nieuw Karwijzaad f 9 a 9,25, Kippen f 0,70 a 1, Kip peneieren f 3.50 a 4 per 100, Boter f 0,-55 a 0,57.) per kop. HAARLEM 3 Aug. Witte Tarwe 7.75, Gerst 5 a 4,87), Karwijzaad 9.10. KAMPEN 4 Aug Aangevoerd 600 stukken Boter van 20 P. 18 a 22 160 stukken van 10 P. 9 a 11, 300 stukken van een half pond. Per pond 0,85 a 0,95, Samen wegende 13750 poud.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3