HERTHA. Feuilleton. No. 98. Twee en Itfegentigste Jaargang, 1890 ZONDAG 17 AUGUSTUS. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. EERSTE BLAD. Binnenland. Allerlei. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar franco door bet geheele rijk ƒ1, De 3 nummers ©,©6. Telefoonnummer 23. Prijs der gewone Advertentiën s Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. Een bij het departement van koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch- ïndië bevat omtrent de expeditie op het eiland Plores (residentie Timor en onderhoorigheden) het volgende be richt Ofschoon de hoofdman van het verzet zich over gaf, ontmoette de expeditie bij het verder indringen in het binnenland van Flores veel tegenstand en terreinbe- zwaren en eene bevolking, die vijandig was. De streek, waar vermoed werd dat tin aanwezig zou zijn, was nog niet bereikt. Tot dusver geene verliezen van Europeanen, behalve dat op 6 dezer, bij een aanval op een onzer transporten, gesneuveld is de 2de luitenant der infante rie A. J. Dimont. De gezondheidstoestand der troepen was gunstig. Aan de harddraverij van paarden uit de Scher- meerden 12 bij C. Schagen te HToordscherineer gehoudennamen 6 paarden deel. De prijs werd behaald door het 28jarige paard van K. Bommezij de eerste premie door dat van K. Klerk en de 2e premie door dat van D. Akkerman. -AAan het besluit van den raad der gemeente St. Pan- krw, waarbij eervol ontslag is verleend aan den onder wijzer L. W. G. Roeterinkop grond dat het vereischte aantal onderwijzers is overschreden, hebben gedeputeerde staten van Noordholland hunne goedkeuring onthouden, als zijnde genomen in strijd met de wet. Het aantal leerlingen op de openbare school is thans wel minder dan 91 maar bedroeg op 15 Januari dezes jaars nog 95 en uit dien hoofde moet het hoofd der school alsnog door»twee onderwijzers worden bijgestaan. Toen den 15 te Dordrecht de trein van 4 u. 25 m. uit Rozendaal aankwam, kwam hij in botsing met den trein, die om 4 u. 6 m. van Arnhem gekomen, reeds voor het station stond te wachten. Deze botsing kwam tame lijk erg aanzoodat verscheidene reizigers lichte kwet suren bekwamen, en onder de passagiers een groote schrik veroorzaakt werd. Zoo zag men o. a. iemand onder een aldaar aanwezige pomp zijn bebloed gelaat afwasschen eene dame in de wachtkamer dragen, en had nog menigeen een buil gekregen. Hoewel van ernstige gewonden geen sprake isis het toch onverklaarbaardat deze bot sing kon plaats vinden daar dag indag uitsteeds de trein uit Arnhem hier op hetzelfde uur wacht op den trein uit Roozendaal, om gezamenlijk de reis naar Rot terdam te vervolgen. Schrijver dezes, die zelf licht ge kwetst is, hoorde mompelen dat de rem niet werkte en het zou hem niet bevreemden, als dit de oorzaak is ge weest. Te Willemsdorp toch, om 4.8 u. willende in stappen liep reeds daar de trein het station voorbij en moest hij in een klein drafje den trein achterna loopen, wat hem een der conducteurs deed toeroepen »Waeht evenanders ben ik bijna te Dordrecht." Daar hij vaak de reis naar Willemsdorp maakt, heeft hij verscheidene malen ondervonden, dat enkele wagens met de Westing- house-rem niet zijn verbonden, niettegenstaandezoo hij meenthet gebruik daarvan verplichtend is gesteld. UIT HET HOOGDUITSCH VAN E. ECKSTEIN. 57) De roeswaarin de kunstenaar verkeerde werd nog gevoed door eene opwelling van ijdelheid. De wereld die anders zoo spoedig oordeelt en veroordeelt, kon aan deze excentrieke vrouw, in weerwil van hare, meermalen angstwekkende onvoorzichtigheid, niets verwijten. Geen van de talrijke aanbidders, die haar het hof maakten of gemaakt hadden, kon zich op een enkel gunstbewijs be roemen. Sommigen waren zoo eerlijk dit feit te stellen tegenover zekere beweringen van de oudere dames, zoodat langzamerhand het dogma van Iduna's ongenaakbaarheid zelfs bij het slechtst denkende deel van de uitgaande wereld veld won. sEen vulkaan dus, waarin de lava onder de asch ver borgen ligt", sprak Roland tot zich zelven. »En aan mij toont zij terstond hoe het daar binnen borrelt en gloeit Zij, de schoonste onder de schoonen Het is om krank zinnig te worden Nog nooit had de kunstenaar zoo geheel en al elk gevoel van eerbied en schaamte op zijde gezet als op den avond van deze noodlottige ontmoeting. Dat professor Ehlers een nul was in zijne oogen, kon er nog even door de man verdiende niet anders. Maar Hertha en de wereld Tot in het laatste oogenblik week hij geen duim breed van de zijde der verleidelijke sirene die zelve ook alles en allen om zich heen scheen te vergeten. Meer dan een maal nam hij, midden in het gesprek, hare hand en zij liet dit lachend toe zich niet bekommerend om de op merking van mevrouw von Wolfshagendie iets als Een aardig academieleven. Een der vrouwelijke studenten van Sommerville Hall te Oxford beschrijft in een der engelsche bladen als volgt haar leven in het college »Wij hebben ieder eene kamer voor ons zelven maar dit vertrek dient ons dan ook als zit-, studeer- en slaap kamer alles tegelijk. Men zou hier van ons eeu lesje kunnen nemen in het handig verbergen van al wat eene kamer tot slaapkamer maakten in het gezellig inrich ten van een vertrek met bescheiden hulpmiddelen. Nu wij tegenwoordig aan dezelfde examens met de manne lijke studenten mogen deelnemen is ons werk aan het hunne volkomen gelijk. Onze studie begint 's ochtends om half tienen vóór dien tijd hebben wij ontbeten en een uurtje doorgebracht in de bibliotheek om de cou ranten te lezen of in het conversatiezaaltje een praatje te houden. Het lunch stoort ons betrekkelijk weinig in ons werk want het is geen vormelijke maaltijd maar alles staat tusschen 1 en 2 uur klaar en ieder komt en gaat naar believen. Na drieën wandelen wij spelen lawn tennis of maken visites tot vijf uuren gaan dan weer aan den arbeid tot zeven uur den tijd van het diner. »Als er na het eten geen bepaalde lezing wordt ge houden gaan wij ieder weer naar onze eigen kamer en van tien tot elf leggen wij onze gezellige bezoekjes bij elkander af. Daar geven wij cacao-partijtjes en heb ben dolle pret. Piano's mogen we niet op onze kamers hebben maar we oefenen ons beneden op de algemeene piano die alleen tusschen lunch en diner mag worden bespeeld. Het eerste jaar ontvangen de studenten nog nietdan worden zij altijd bij ons ouderen uitgenoo- digd. 't Is aardigzooveel verschillend porcelein als wij op onze visites gebruiken want geen van ons heeft meer dan twee of drie kopjes en schoteltjes en dus leenen wij altijd van de buren of van de gasten zelven Naar de stad mogen wij niet alleen gaan maar altijd twee aan tweeen wij staan ook onder opzichtwat betreft de plaatsen die wij mogen bezoeken in de open bare tuinen mogen wij niet komen zonder mannelijk geleide" Onder de duizenden die verleden zondag Helgoland bezochtenbevond zich ook naar omstandigheden nog een nog zeer op zijn gemak zijnde, uiterst frisch uitziend negentigjarig heer, die in Bremerhaven, waar hij vroeger bakker wasthans als rentenier heeft. Deze oude man zal wel de eenige geweest zijn die ten tweedemale de bezitsverwisseliug van het eiland bijwoonde want als geboren Helgolander was hij er bij tegenwoordigdat in 1807 het eiland door de engelschen werd bezet. Hij herinnerde zich nog vele bijzonderheden uit dien tijd en wist ook nog allerlei te vertellen, hoe het op Helgoland gesteld was, toen tengevolge van het continentaal stelsel van Napoleon de engelschen van het eilandje de hoofd stapelplaats van hun smokkelhandel met het vasteland hadden gemaakt. In de tweede algemeene vergadering van den „Boek wezendag", te Antwerpenheeft de minister Vanden- peereboom een voordracht gehouden over den vooruitgang van de boekbinderskunst in Belgie. Op verzoek van den heer Rooses beloofde de minister zijne fraaie ver zameling gebonden boeken naar de tentoonstelling te zenden, welke thans te Antwerpen gehouden wordt. Er werd in die vergadering o. a. besloten omtrent het for maat dat het wenschelijk is, in alle landen een vaste hoogtemaat voor boeken worde bepaald, welke maatregel de vergadering vooral den besturen van openbare biblio theken en vakvereenigingen aanbeveelt. Voorts werden motiën aangenomen omtrent het wenschelijke van een fonds voor den aankoop van bibliographische curiositeiten, het beschouwen van bestelbrieven als drukwerk in al de landen der post-unie en het opheffen van invoerrechten op boeken in alle landen, voorts omtrent vak-onderwijs, pagineeren, titels, internationale rangschikking van druk letters enz. shockingmompelde. Zij leunden bijna tegen elkander aanterwijl zij praatten en zagen elkander zóó diep in de oogen, dat het gesprek telkens moest gestaakt worden, want hoe wil men geregeld denken, wanneer alles in ons bruist en kookt als eene onstuimige zee Toen Hertha en Roland te half twee hunne woning binnentraden, verkeerden zij in eene geheel verschillende stemming. Roland uitte zijne verrukking over het pik zwarte haar van Iduna als een gymnasiastgebruikte allerlei superlativen en verzekerde, dat hij zich nog nooit zoo kostelijk geamuseerd had als dien avond. Hertha verkeerde in heftigen tweestrijd. Zou zij spreken Eindelijk zeide zij mee een gemaakt lachje: »Weet gij wel, Roland, dat eene vrouw, die met een kunstenaar trouwt, eigenlijk veel te kort komt?" >Hoe zoo?" vroeg hij. »Wel, gij hebt zóóveel behoefte aan verstrooiing, op wekking afleiding en omgang met anderendat uwe eigene vrouw werkelijk een weinig op den achtergrond geraakt. Van avond bijvoorbeeld »Och, zottepraat! Bederf mij nu den heerlijken avond nietKom ZooKijk nu maar weer vroolijk Hij kuste haar en Hertha verborg haar hoofd aan zijne borst en schreide. »Hertha, lieve kind Wat scheelt u? Wees toch ver standig Gij weet immers dat ik u liefheb!" »Werkelijk vroeg zij angstig en hief haar betraand gezicht naar hem op. O, zij zag er in haar angst zoo verrukkelijk uit, schoO' ner dan ooitEn het was geene comedie dat hij haar thans met plotseling ontvlamden hartstocht naar zich toetrok en zijn gelaat in hare lange, golvende haren be groef. De herinnering aan de eerste maanden van zijn geluk was weder levendig geworden en vervulde hem met berouw en verlangen. Hertha schonk hem zwijgend vergiffenis. Ja, hij had haar nog liefEn vóór alleszij had hem lief harts tochtelijk, boven alle beschrijving En zulk eene liefde, die nimmer kan worden uitgebluscht, die alles duldt en alles draagt, is het krachtigste argument tegen de aan Even vóór Helgoland duitsch werd, is het op het eiland haast vechten geweest tusschen de postzegelliefhebbers, die er vertoefden, om nog engelsche postzegels machtig te worden. liet gedrang aan hot postkantoor was soms levensgevaarlijk. Geen badgast, of hij had wel een vriend of kennis die postzegels verzamelde, en daarom verzon den allen een paar dagen vóór de inlijving bij Duitsch- land brieven naar hunne vrienden. De post-directeur op het eiland had het nooit zoo druk gehad. Hij stond van den vroegen* ochtend tot den avond aan den lessenaar en had de handen vol om al,de brieven te verzenden. De postzegels werden reeds den dag na de inlijving tegen vrij hooge prijzen van de hand gedaan. De vergrootende kracht der lenzen is eene ontdekking, die zich in den nacht der tijden verliest. De geleerde Lagard vond in de ruïnen vau Nimrods paleis eene bol geslepen lens, en ook uit de fijne, kunstige juweliersge wrochten der ouden mag worden afgeleid, dat zij over hulpmiddelen hebben beschikt, die de kracht van hun gezicht versterkten. Het denkbeeld echter om door een samenstel van lenzen een veel krachtiger werktnig te scheppen, waaraan men den naam van microscoop gaf werd vóór 200 jaren door Hans Jansen en zijn zoon Zacharias te Middelburg verwezenlijkt. Antwerpen zal dit merkwaardig feit vioren door dit jaar eene interna tionale tentoonstelling te houden van alles, wat met dit nuttig werktnig, van af zijn wording tot op heden, in verband staat. Eigenaardiger ware het zeker geweest, zoo deze herdenking plaats had in Zeeland's hoofdstad. Men zal wel eens ontdekt hebben, dat de nieuwe loten op pas geënte boomen, door allerlei insecten bezocht en beschadigd worden. Men kan dit voorkomen, door eene strook papier, met rupsenlijm bestreken, beneden de ver edeling aan te brengen, waardoor vele schadelijke insecten worden afgeweerd. Bij het oculeeren moet men 2 strooken aanleggen, namelijk een boven en een beneden de plek der oculatie. klachtdie het verstand der vrouw hare rechtmatige ijverzucht hare fierheid tegen den zondigen echtgenoot indienen. Zoolang deze liefde mede de vierschaar spant, valt het zelfs den onbarmhartigsten rechter der ge krenkte ijdelheid moeilijk het schuldig uit te spreken. Hoofdstuk XXVIII. Het toeval wilde, dat Iduna en Roland elkander voor eerst niet weder ontmoetten. Een broeder van de jonge vrouw, die aan eene hoogeschool in Zuid-Duitschland in de rechten studeerde was in een duel zwaar gewond geworden en Iduna vertrok na de ontvangst van dit bericht, terstond om den jongen man op te passen. Alles moest wijken voor den angstdat zij haar vroolijken Feodor, haar lieveling, zou verliezen, die in het voorjaar reeds drie of vier malen een schram had opgeloopen en thans door den beroemdsten sabreur van Saxo-Rhenania, ter wille van eene pokdalige buffetjuffrouw bijna in stukken gehakt was. Negen lange weken bracht zij aan het ziekbed van den gewonde door en alleen aan hare opofferende zorg en liefde was het te danken, dat hij in het leven kon worden behouden. Intusschen naderde reeds de tweede helft van Mei. Roland, die ontstemd was over het plotselinge verdwijnen van de nieuw ontdokte ster, had met dubbelen ijver aan alle vermaken deelgenomen en zich later, toen het seizoen zijn einde naderde, als het ware opgesloten in zijn atelier. De schilderij was nog niet gereed, toen dokter Steinmann verklaai'de, dat, als zijn beroemde zwager zóó voortging, hij zich ongetwijfeld de tering op den hals zou halen. Roland bespeurde zelf reeds de gevolgen van zijne bo venmatige inspanning. Nog acht dagen gebruikte hij om de laatste hand aan zijn meesterwerk te leggen maar toen pakte hij zijne koffers. Den twintigsten Mei kwa men de Kessingers RolandHerthade kleine Max juffrouw Stadler en Hertha's kamenier te Gersau aan het Vierwaldstiitter meer aan. Vijf weken worden hier zoo kalm en rustig mogelijk doorgebracht. Roland werkte in het geheel nietdeed

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1