Café Central, I it Mi en Gedempte Groot Concert Varié, Aanvang 8 uur. MATINEE, VrijdagZaterdag en Zondag CACAO GROOTES. Korps Mariniers. De Nationale Hypotheekbank verstrekt GELD op EERSTE HYPOTHEEK, DILIGENTÏA, Grand Spectacle Concert Varié, Wild en Wildg'evogelte. Kleine Jacques De Gebochelde ALLE AVONDEN den heer Pierre Hartman van Amsterdam, Van WOENSDAG af 25 Cfs. Entreé Vrij.S. PIJPER. 189© ALKMAAR. 189©. GROOTE MATINEE. M. JDE, TWEE WEEEEN, TE ALKMAAR, GEDURENDE DE KERMIS van af Zondag 24 tot en met Zondag 31 Augustus 1890 te geven door een gezelschap Hollandsche Artisten onder üirectie van den Hollandschen Komiek met medewerking van twee Hollandsche Komieken. Alle avonden variëerend Programma. ZONDAG, MAANDAG en DINSDAG Entree VRIJ. AANVANG 2 uur. Onovertroffen Kwaliteit. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1,60, f 0,85 en f 0,45. Pabriek te ÜJS/estzaan. OPGERICHT 1825. Vrijwillige Dienstneming. Bij eene verbintenis voor 6 jaren Bij eene verbintenis voor 8 jaren zonder vooruitbetaling van rente. Nadere inlichtingen zijn voor geldbehoevenden verkrijgbaar aan bet Kantoor der Bank, Kei zersgracht 370, te AMSTERDAM, (dagelijks van 10 tot 2 uur), of bij liet Noordhollandsch Landbouw-Crediet"Uoordam C 13AlkmaarAgent voor Alkmaar en omstreken. Vermakelijkheden gedurende de Kermis. Van af Zondag' 24 tot en met Zondag 31 Augustus dagelijks Directie H. VAN 08van Rotterdam. Orkest onder leiding van den Heer F. VAN DIJK. ikanvang 8 uur. Entree 49 Cents. ZONDAG 24, MAANDAG 25, DINSDAG 26 Augustus Entrée 25 cents per persoon. van 1 tot 4 uur. Entrée 25 cents. NB. Morgen Maandag eerste optreden van den beroemden Karakterkomiek de heer H D. NIEUWEN HUIJZEN en mej.E. NIEUWENHUIJZEN, Hollandsche Soubrette. Maatschappij van Hypotheek verzekering voor Nederland, STEARINE-KAARSEN Gevogelte- en Wildhandel, Arnhem. KERMIS^ TE ALKMAAR. StandplaatsPaardenmarkt. SCHOUWBURG. Zondag 24 Augustus 1890 Maandag 25 Augustus 1890: Dinsdag 26 Augustus 1890: Voor PERSONEN niet jonger dan 18 en niet ouder dan 34 jaren f 160 handgeld. le. Voor JONGELINGEN boven de 17 en bene den de 18 jaren f 90 handgeld. 2e. Voor JONGELINGEN boven de 1(> en bene den de 17 jaren f 75 handgeld. Optreden van de GROOTSTE SPECIALITEITEN op 't- gebied van Kunstver- richtingen, Musicalische Voordrachten, Komieke Scenes. Clowns, Operetten, Duo's en Solo's. BUREAU geopend 7 uur. VRIJDAG 29 AUGUSTUS, ZATERDAG 30 AUGUSTUS en ZONDAG 31 AUGUSTUS Voor TABLEAUX van 't gezelschap zie groote en kleine aanplakbiljetten. Verzekering tegen schade bij verkoop van verhypothekeerde Pandenof door niet- voldoening van renten en aflossingen. Agenten te A 1 k m a a r DE LANGE A DE MORAAZ, Kassiers. de Stearine-Kaarsenfabriek „APOLLO", Kreukniet, Bigot, Poolman en Blaaser. Aanvang 8 uur. le Rang f 1,49, 2e Rang f 1,—, 3eRang 75 ets., 4e Rang 40 ets. 10 Abonnementskaarten len Rang f 12,—. HUK*» Abonnementskaarten zijn lyPSljr verkrijgbaar bij den heer J. VAN DER PANT, Groenmarkt, A 32. SWtaaGamvwruMc; Alle inlichtingen verstrekken de Plaatselijke- en Garni- zoens-Commandanten en waar die niet aanwezig zijn, het Gemeentebestuur. Zie verder de in alle Gemeenten aangeplakte oproepingen tot Vrijwillige Dienstneming bij het „Korps Mariniers." gevestigd te 's GKATEÏH AGE. Incasseering van Kapitaal en Renten van Hypo thecaire Schuldvorderingen. HARDE, WITTE en ZUIVERE van te SCHIEDAM, Bekroond: te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje te Parijs iu 1878 met de Gouden Medalje. te Amsterdam in 18S3 met de Houden Medalje, te Antwerpen in 1885 met liet Eere-Diploma (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar hij alle voorname winkeliers. Pas geschoten PATR1JZEÏ. EAZAATEA. n n j» n n n n n REE HAMWIE» REKTE A WOIJDSAIPPEA. HAZEA. KEEËA. HAMHEHTEA. HEIiTEA. ruggen. voorproten. aehterpooten. Beveelt tot de billijkste prijzen aan DIRECTIE beroemd drama in 8 tafereelen, naar het Fransch. Drama a Grand Spectacle in 8 tafereelen naar het Fransch. Drama in 8 tafereelen naar het Fransch. Pr ij zen der plaatsen: Plaatsen zijn te bespreken van 104 uur, k 10 ets. extra per plaats.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3