HERTHA. Feuilleton. No. 103. Twee en Tiegentigste Jaargang, 1890. YII IJ I) A G 29 AUGUSTUS. Officieel Gedeelte. Schutterij. Buitenland. Binnenland. Al.kMAAIIM'.t! cm Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80; franco door het geheele rijk 1, De 3 nummers 0,06. t: iït IA V Prijs der gewone Advertentiën: Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. Telefoonnummer S3. JOHANNES JACOBUS HARMENS, 1 w. Amsterdam, wordt verzocht zich ter gemeente-secretarie aantemelden. BEBG1E. Den 26 is te Brussel het gedenkteeken onthuld, dat opgericht is ter nagedachtenis van de engel- sche soldaten die in den slag van Waterloo sneuvelden en in Belgie weiden begraven. De hertog van Cam bridge de Lord-Mayor van Londende leden van het engelsche gezantschap en van den gemeenteraad van Brussel, de te Brussel wonende engelschen en vele belgen woonden de plechtigheid bij. Er werden vele redevoe ringen gehouden. De hertog van Cambridge droeg de zorg voor het gedenkteeken op aan den gemeenteraad van Brussel. Ondanks het ongunstige weer slaagde de plechtigheid zeer goed. De werkstaking in de Borinage breidt zich nog steeds uit, zonder dat er ongeregeldheden voorvallen. De werk stakers hebben besloten vol te houden en de mijneige naars blijven bij hun eischdat zij het reglement be treffende de regeling van don arbeid niet kunnen ontberen^ Het geheele aantal werkstakers bedraagt ongeveer 16000> DdTSCHLAAD. Het handelsverdrag met Turkije is den "26 onderteekend. De Keizer die den 28 te Berlijn komtheeft eene uitnoodiging van den Keizer van Oostenrijk aangenomen, om in den herfst in Stiermarken te komen jagen. EISGEIiAAB. Den 25 hebben op verschillende plaat sen zware ouweders gewoed met een hagelslag, die veel nadeel toebracht aan de hoptuinen in Kent en den oogst. De minister van buitoni. zaken heeft op een dezer dagen van den turkschen groot-vizier ontvangen schrijven waarbij aangedrongen werd op de ontruiming van Egypte, geantwoord, dat de engelsche regeering den tijd nog niet gekomen achtte om over die ontruiming te sproken. Zoodra zij den tijd daarvoor gekomen achttezou zij gaarne met de Porte over eene regeling voor goed van den toestand aldaar in overleg treden. FRAIKRIJK. Den 25 kwam het gezondheids comité van Frankrijk te Parijs bijeen. Uit de mededee- lingenin deze zitting gedaan, bleek o. a., dat de open bare gezondheid in Egypte niets te wenschen laat en op de inscheping van pelgrims streng toezicht gehouden wordt. In Mesopotamia bleef de cholera slachtoffers makenmaar het bericht, dat de ziekte de russisch- perzische grens overschreedhad zich niet bevestigd. Streng toezicht werd voortdurend gehouden op de fransch spaansche grens. Het panorama te Parijs bij de brug van Austerlitz voorstellende de bestorming van de Bastilleis den 25 UIT HET HOOGDÜITSCH VAN E. ECKSTEIN. 61) Hoofdstuk XXX. De ongeoorloofde betrekking tusschen Roland en Iduna was door de gansche stad bekend. Zelfs de grootste scepticidie anders de leer verkondigden dat men niet mocht oordeelen naar den schijnkoesterden omtrent den aard dezer betrekking geen twijfel meer. Het stond vast: die vrouw met hare donkere sirenen- oogen die tot nu toe in zekere kringen den bijnaam van ncomr de marbregedragen had, was voor de eerste maal in haar leven door den demon van den hartstocht overweldigd. Roland Kessingerde alomgeprezen maestro, stralend van jeugd en geest, engel en duivel te gelijk had eindelijk dien sufferigen professor de poets gespeeld, die hij reeds lang verdiend had. Zoo ten minste liet de oude baron von Gruthenau zich uitdie onbaatzuchtig genoeg was om het blauwtjedat hij zelf geloopen had te vergeten uit louter vreugde over de voltrekking van het vonnis. Hij stond in die opvatting echter alleen. Iedereen ver' oordeelde Iduna met onbarmhartige gestrengheid. Over den trouweloozen kunstenaar was daarentegen het oordeel merkwaardig zacht. Hem was alles vergund, zelfs het verachten van het publiek. Liedesgeschiedenissen zoo stond immers zwart op wit in de levensbeschrijvingen van de beroemdste dichters, schilders en musici waren het dagelijksch brood van elk genie. Bij gevolg: Het geheime verdriet van de bedrogene vrouw, die toch mis des avonds door brand vernield. Het dak viel zoo spoe dig in dat de in het gebouw aanwezige politie-agent nog ernstig gekwetst werd door het neervallend houtwerk De heer Waddington fransch gezant te Londen, heeft bij de opening van den departementalen raad van het departement Aisne, waarvan hij gelijktijdig voorzitter is, verklaarddat naar zijne meening Europa in jaren niet zoo kalm was geweest als op het oogenblik. Wat Frankrijk betrof, dit land werd door niemand bedreigd. Daardoor mocht evenwel de waakzaamheid niet verminderd en moest vooral het leger op de hoogte van den tegen- woordigen tijd gehouden worden. Een sterk Frankrijk noemde hij een waarborg voor den vrede. De persoon die uit het stedelijk museum te Rouaan een groot aantal gouden munten ontvreemddeis te Marseille gevatnog in het bezit zijnde van een groot deel der munten. De dief werd ontdektdoordat hij trachtte drie der gelijktijdig medegenomen kostbare hand schriften te verkoopeu. De minister van koophandel wil aan de Kamer een krediet van f 200 000 vragen voor het instellen van een onderzoek naar de loonen, werkuren, leeftijd enz. van de werklieden in fabrieken en werkplaatsen. Voornamelijk wenscht hij te weten, hoevele jongens en meisjes beneden 16 hoevele mannen en vrouwen beneden 40 en boven 60 jaren werkzaam zijn alsmede het aantal zieken of ongelukkigen. (MIMTEA'KI.114-1141,Ai(üAKlJE. De stad Tokay in Hongarije is bijna geheel door brand vernield. 1TAE1E. De vereeniging der Irredentisten Ober- dank", welke vertakkingen heeft in geheel Italiëis door den minister-president Crispi ontbonden. Dit besluit werd genomen na een onderzoek waarbij alle stukken der vereeniging in beslag werden genomen. De heer Crispi besloot tot de ontbindingomdat in de bedoelde kringen feiten worden verheerlijktwelke door de wet veroordeeld worden en het doel der ver eeniging is de betrekkingen met eene bevriende mogend heid te benadeelen. De radicale partij is thans voor nemens eene beweging in de kiesvereenigingen uit te lokken. SP.AAJE. Den 24 kwamen te Toledo nog 15 ziekte en 5 sterfgevallen aan cholera voor. De minister van binnenl. zaken heeft zich aldaar persoonlijk overtuigd of de noodige maatregelen tot het bestrijden der ziekte wel genomen worden. In de provinciën AlicanteBadajoz Toledo en Va lencia zijn den 28 28 ziekte- en 12 sterfgevallen aan cholera voorgekomenden 24 139 ziekte- en 56 sterf gevallen. VEREEAIGBE STATEM. De algemeene ver eeniging der spoorweg-beambten heeft besloten geen deel te nemen aan de werkstaking. Een gedeelte der werklieden in de groote spoorweg- werkplaatsen te Chicago hebben den arbeid gestaakt en schien meer van haar ongeluk vermoedde dan goed was, dat zag men nietBah en al was dit zoo Wie met een kunstenaar trouwt en dan nog wel met Roland Kessinger die moest het van den aanvang af toch helder voor den geest staandat zij hoogst gevaar lijk spel speelde Men spant geen Pegasus voor den ploeg en koningsadelaars zijn geene papegaaien. De vrouw van zulk een buitengewoon manbij wien talent en harts tocht één zijn scheen wel verplicht zich die spaansche moeder tot voorbeeld te kiezen die bij het bericht dat haar zoon in den strijd gevallen was, de woorden sprak j>Ik wist immers, dat hij sterfelijk ter wereld kwam." Ook de trouw van zulk een rusteloos zoekend genie als Roland Kessinger was natuurlijk vergankelijk Op deze wijze oordeelde de anders zoo strenge wereld over Kessinger en zijn gedrag. Er zijn menschenwien men uit beginsel de hand boven het hoofd houdtdie door het lot voortdurend worden verwend. Men bekijft hen een weinig evenals eene zwakke mama, en lacht daarbij terwijl men honderd anderen in dergelijke ge vallen met roeden geeselt. De eenigedie nog in het duister rondtasttewas professor Ehlers. Vuriger dan ooit dweepte hij met den »door God begenadigde," wiens arbeid hem nog kort geleden tot eene omvattende studie had opgewekt: »üe zedelijke wereldorde in de scheppingen van Roland Kessinger." In deze met de grootste zorg geschreven verhandeling wees de professor er op, dat alleen de zedelijk gelouterde menschdie zich na langdurigen innerlijken strijd had weten te verheffen boven alle aardsche wenschen en ge nietingen in staat was om composities te scheppen als bijvoorbeeld het onlangs voltooide meesterstuk: »Tooneel uit de voorstadeene schilderijeenig in de kunstge schiedenis van alle tijden en volken. »De kunstenaar" zoo vindt men op bladzijde VI van de Inleiding »is evenmin van den mensch te scheiden als de stam van den wortel. De scheppende geest moet al de tooneelendie hij ons schildert, hebben doorleefd; hoog en-heerlijk staat-hij-er echter boven als eischen loonsverhooging. De directeuren weigeren deze toe te staan en verklaren den strijd tegen de werksta kers tot het uiterste te zullen volhouden. RIBBEKT-AMERIKA. Guatemala en San Salva dor hebben de bemiddeling der Vereenigde Staten aan genomen. Blijkens berichten uit Guatemala heeft presi dent Barrillas het vredesverdrag met San Salvador geteekend. ZITIB-AFRIKA De minister van financiën van de Argentijnsche republiek heeft aan de vertegenwoordiging het voorstel gedaan tot uitgifte van 60 miljoen schat kistbiljetten inwisselbaar in 10 jaren en tot uitgifte eener leening van 20 miljoen met het oog op de buiten- landsche schuld. Ook is een voorstel ingekomen tot stichting van eene nieuwe Bank en van eene nieuwe afdeeling bij het ministerie van financiën dat de zaken in betrekking tot de conversie zal regelen. Den 20 des avonds is het ontslag van den gouverneur van Cordoba, een broeder van den afgetreden president Celman, aangenomen. EGYPTE. De regeering handhaaft krachtig de quarantainemaatregelen tot wering van de cholera. De pelgrims van Mekka moeten 20 dagen op het eiland Tor vertoeven en dan nog 10 dagen op eene andere plaats welke hun aangewezen wo rdtvoordat zij in Egypte mogen terugkeeren. Den 19 waren sedert den 11 te Tor 4600 bedevaartgangers aangekomen waarvan 48 aan cholera waren overleden. Op dien dag stierven te Djeddah 9 en te Mekka 10 personen. - De afdeeling Graft van de noordhollandsche ver eeniging »Het Witte Kruis", heeft bij besluit van 31 Juli de koninlijke goedkeurin verkregen. Te Berinster is den 26 onder leiding van den heer A. van Dijk eene cursus geopend tot opleiding voor het examen in de vrije-ordeoefeningen der gymnastiek. Den 26 des avondsis boven Scheveningen een wolk breuk losgebarsten. Het water viel met stroomen neer zoodat de riolen niet in staat waren het water te ver zwelgen. De meeste huizen in de Keizer-, Prins Willem-, Westerstraten en Havenkade enz. liepen geheel onder; geen kelder, die vrij bleef. In de Prins Willem-en Kei zerstraten liepen de paarden der trams tot de knieën in het water, zoodat de dienst uiet geregeld kon plaats hebben. In den strandweg ontstonden op verschillende plaat sen vooral vóór het Kurhausdiepe gaten. Een kas telein in de Keizerstraat moest met vrouw en kinderen den nacht op het biljart door brengen; bij eene familie in dezelfde straat werden slapende kinderen op de toon bank geplaatstbij een bakker liep het water onder het bed terwijl de vrouw bevielbij een ander dreven flesschenvaten en wat dies meer zij door den kelder dien men den 27 des middags nog bezig was met eene scheepspomp ledig te pompenbij een drogist dreven een overwinnend strijderop wiens wapenschild geen enkele ernstige smet kleeft. Zoo is »Tooneel uit de voor stad" te gelijkertijd een hymne aan de zedeljjkheideen lofzang op de echtelijke trouw, zooals alleen iemand kan tot stand brengen die zelf van den diepen ernst van dezen eisch is doordrongen." Het publiek lachte of wierp de brochure toornig ter zijde. Onbeschaamde spotvogelszooals luitenant von Höfferthielden den beklagenswaardigenblonden pro fessor voor den mal en veroorloofden zich de onaardigste toespelingen. De aestheticus liet zich echter niet van de wijs bren gen. Hij koesterde zelfs het plan om eene uitgebreide biographie van Roland Kessinger te schrijven en deed daarom met de hem eigene bescheidenheid onderzoek naar de liefdesgeschiedenissen van den kunstenaarwant volgens zijn oordeel was in de zooals van zelf sprak rein ideale betrekkingen van een scheppend genie tot het schoone geslachtde sleutel gelegen voor het recht begrip van zijne latere werken. Voor zoover de eischen der ridderlijkheid en stilzwij gendheid het toelieten stelde Roland hem op de meest bereidwillige wijze op de hoogte. De doéhter van den siciliaanschen hotelhouder vond in de wetenschappelijke verhandeling van de kunstcriticus even goed een plaatsje als de romeinsche edelvrouwe en het Saksische burger meisje. Ja, toen de professor zijne navorschingen voortzette en afging op een bijna, vergeten geruchtgelukte het hem zelfs een hoogst romantisch avontuur aan het licht te brengen dat eenige jaren geleden met eene van de leerlingen des onsterfelijken meesters moest hebben plaats gehad Roland zelf bewaarde daarover liever het stilzwijgen maar onder de oudere dames waren erdie zich gaarne eens onderhielden met den professor over deze mystieke aangelegenheid. De heer Ehlers geraakte op deze wijze tot de voor hem belangrijke ontdekkingdat de bedoelde leerlinge freule Aurelie von Wolfshagen was geweestdat zij op de ontwikkeling van den kunstenaar in Roland een ver-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1