al de waren door den kelder en werden ineest alle be dorven aan den Geverts Deynootsweg was de waters nood zoo ergdat enkele bewoners de brandwacht alar meerden. Men zegt dat het rioolbij de kerk waarop alle riolen nitloopeneen te nauwe uitmonding heeft waardoor het water niet flink kan wegloopen. Bij kon. besluit van den 18 is aan jonkvrouwe S. W. de Jonge te Zierikzee tot wederopzegging vergun ning verleend kosteloos onderwijs te geven in de begin selen der fransche taal aan de school voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs. Den 22 des avonds ongeveer 10 uren is te Deventer brand uitgebroken in de woning van een landbouwer aan de Molenstraat, welke met bijna al wat er in was, o. a. eene groote voorraad roggeafbrandde. Eene daarachter liggende woning brandde mede atterwijl eene andere woning groote waterschade bekwam. Den 22 dos avonds heeft in de nabijheid der spoor brug over het Noordhollandsch Kanaal eene aanvaring plaats gehad tu3Schen de van Purmerend komende boot »Stad Amsterdam" en een zeilschip, genaamd »de Kaashandel", met bestemming naar Oosthuizen dat in den grond geboord werd, doch waarvan de opvarenden gered werden. Het schip had kaas naar Amsterdam gebracht en was ledig. Als oorzaak wordt gemeld het ontbreken van een seinlicht op het schip en uitwijking in verkeerde richting. Den 23 is te Hilversum de 19 algemeene verga dering der Nederl.-Maatschappij voor tuinbouw en plant kunde gehouden waar de afdeeling Alkmaar alleen niet vertegenwoordigd was. Het getal donateurs is met 38 vermeerderd het aantal gewone leden bleef onveranderd 1650. Een voorstel van de afdeeling Leiden, om de voor zitters der afdeelingen te benoemen tot raadgevende leden van het hoofdbestuur, werd met 91 tegen 11 stemmen verworpen. Bij acclamatie werd besloten, dat het hoofd bestuur zich tot de regeering zou wenden om aan te dringen op eene herziening der wet op de jacht en vis- scherijten bate van den tuinbouw en de daarmede in verband staande bedrijven. In plaats van den heer mr. W. baron van Goltstein, met 1 Januari 1891 aftredende als voorzitter en niet herkiesbaar, die tot eerelid benoemd werd, is met 89 van de 102 stemmen gekozen de heer W. A. Viruly Verbrugge te Botterdam. Den 23 zijn te 's-Gravenhage voor gymnastiek o.a. geslaagd J. Bolkestein en F. Brnggeman te Haarlem. Den 23 is te 's-Gravenhage voor de fransche taal o. a. geslaagd mej. C. P. van Asperen v. d Yelde te Anna Paulownaden 25 slaagden o. a. de dames C. L. H. en S. C. van Leersum te Haarlem den 26 mej. W. van Swaaningen te Haarlem. In den nacht van den 23 is te 's-Gravenhage een 27jarige koetsier aan den Prinsessewal slapende in het water gevallen; zijn lijk is later opgehaald. Een door drie badgasten te Zandvoort op touw gezet feest ten bate van de weduwe en kinderen van den bij het spoorwegongeluk aldaar omgekomen stoker Born heeft den 23 227,35 opgebracht. Bij kon. besluit van den 23 is met ingang van 1 November a. s. aan den heer G. Tichelman op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als ontvanger van het kanaal- en havengeld aan het Slleuwediep en als zoodanig benoemd de heer C. B. Brandligtthans in die betrek king op het Noordzeekanaalvan welke functie hij met ingang van dat tijdstip eervol ontheven wordt. Den 23des avonds te 8 uren werd de groote nationale schietwedstrijd van den Nederlandschen Scherp- schnttersbond op het stadshuis te Hoorn geopend met eene toespraak van den burgemeesterden heer mr. W. K. baron van Dedem. Den 24 werd het eerste schot door den burgemeester gelost en van de opening van den wedstrijd per telegram kennis gegeven aan Z. M. den Koning. Bij kon. besluit van den 24 is, met ingang van den 1 October a.s., benoemd tot directeur van het Rijkstele- graafkantoor te Edam de heer W. F. K. Wethmar, thans telegrafist der 2e klasse bij de Rijkstelegraaf. Den 24 vervoerde te 's-Gravenhage de tram der Rijnspoorwegmaatschappij 14000 reizigers naar Scheve- ningen en terugde Haagsche tramwegmaatschappij op hare Scheveningsche lijn 11509 reizigers. Den 25 des voormiddagsis een schip geladen met vlas datmet bestemming naar Numansdorp, reeds voor de haven aldaar was aangekomenin de nabijheid van het fort in brand geraakt en geheel uitgebrand. rassenden invloed geoefend en eindelijk eene hartstochte lijke liefde voor hem opgevat had zooals in de gegeven omstandigheden ook niet anders te verwachten was. Plot seling echter was er een einde gekomen aan deze ideale actie en reactie en was freule Aurelie naar haar land goed teruggekeerd. De aestheticus begreep terstonddat een storing in de hersenen hiervan de oorzaak moest zijn geweest. Boland's tegenzin in het huwelijk had haar zenuwgestel geheel in de war gebracht. De dwaze Te meenen, dat een kunste naar zich reeds op twintigjarigen leeftijd in het huwelijk zou begeven Professor Ehlors dacht hier aan het lot van de arme Frederike von Sesenheim die toch ook hare wenschen had moeten laten varen, en hij vatte het schoone besluit opom der ongelukkige Aurelie in zijne biogra- phie een geurigen krans te vlechten natuurlijk zon der haar naam te noemen of door aanwijzingen al te duidelijk te zijn. Terwijl de magere geleerde zich zoo verdiepte in wat hij zijne levenstaak noemde werd de omgang van den kunstenaar met de doodelijk verliefde Iduna hoe langer hoe ongedwonger, ja, onbeschaamder. Reeds in het begin van December viel er veel sneeuw en aangezien de daarop gevolgde vorst eenige dagen voort duurde, haalde Roland de professorsvrouw eiken dag met zijne arreslede af. Hij mende zelf. Urenlang gleden zij dan, vast tegen elkander aangedrukt, langs de besneeuw de velden, door de bosschen, over bergen en door dalen, hielden nu eens hier, dan daar in een eenzaam dorpje of eene weinig bezochte herberg rust en keerden dikwijls, eerst na het invallen van de duisternis, naar huis terug. Des avonds vergezelde Roland de schoone vrouw naar het theater meestal zonder den professor, die dan ver diept zat in de voorbereidende studiën van de bewuste biographie. Ja, het was bewezen dat zij na afloop van Den 26 is te 's-Gravenhage het huldeblijk gewijd aan de nagedachtenis van Carel Vosmaer, een sierlijke drinkbrou in de Scheveningsche boschjes, voor het publiek opengesteld. De gemeenteraad van Amersfoort heeft den 26 met algemeene stemmen behalve die van den burgemeester, verworpen het door dezen gedane voorstel tot afschaffing der kermis. Bij de op den 26 te Zwolle gehouden aanbesteding voor den bouw eener nieuwe r. k. kerk met toren was van 30 inschrijvers voor de kerk met toren laagste inschrij ver de heer Smits te Nijmegen voor 112,700 en voor de kerk zonder toren dezelfde voor 95315. De Naamlooze Vennootschap Verkooplokaal Fras- cati te Amsterdam keert over 1888 51 pet. dividend uit. De rekening der huizenveiling bedroeg 15498.75 die der overige veilingen en alle andere ontvangsten 11,999,22. Het verbouwen van de gebouwen der Handelmaat schappij aan de Heerengracht, hoek Spiegelstraat, te Am sterdam is onder de hand voor f 41688 aanbesteed aan de heeren Oerlijn en de Haan. Voor de betrekking van directeur-leeraar aan de Zeevaartkundige school te Vlieland op 1300 jaar wedde heeft zich geen enkele sollicitant aangemeld. Mej. Maria Speet te Arnhem is benoemd tot leerares in den zang en de stemvorming aan de Tooneelschool te Amsterdam, ter voorloopige vervanging van mej. Aafke Kuijpers. In de uitwatering van den Rijn, nabij Katwijk aan Zee is het elfjarig zoontje van G. R. bij het baden ver dronken. - Te Kuikhorne (Friesland) is tengevolge van het broeien van het hooi eene boerderij afgebrand. Te Groningen is het met grint geladen vaartuig van schipper J. Derks gezonken. Zoowel hij als de knecht wisten zich te redden. Voor lid der Prov. Staten van Groningen moet in het hoofdkiesdistrict Onderdendam herstemd worden tus- schen de heeren M. Ubbens uit Middelstum (anti-rev.) met 468 en R. P. Dojes (lib.) te Uithuizen met 396 stemmen Verder bekwamen de heeren E. Wierda (lib.) te Winsum 390 en H. Reinders (lib.), te Warsum 135 stemmen. Beroepen bij de christ. geref. gemeente fe Heemse ds. L. C. F. van de Kamp te Wormerveer. De kantonrechter te Apeldoorn heeft een koopman aldaar veroordeeld tot eene geldboete van 60 ter zake van het voorhanden hebben van een shrrogaat van boter op eene openbare verkoopplaatszonder dat op de ver pakking of op de waar zelve het woord margarine of surrogaat in duidelijke letters voorkwam. De uitslag van de eind-examens der hoogere bur gerscholen met 5jarigen cursus is voor het geheele land als volgtgeëxamineerd 333 daarvan slaagden 294 en ontvingen 39 niet het diploma. Onder de 24 voor de Rijks-kweekschool te Haar lem toegelatenen waarvan 17 onder bet geuot eener Rijkstoelage van 300 per jaar, komen voor J. Corver van Assen delft, K. G Kuiper van Anna Paulowna, J. Mulder van Hohrede, C. Steen van Wijde Warmer en N. Voerman van Seheriiierliorn allen onder het genot dier toelage. Te Hilversum is bij een dood geschoten hond dol heid geconstateerd, tengevolge waarvan de Commissaris des Konings in Noordholland het muilkorven der honden gedurende 4 maanden bevolen heeft in de gemeenten 's-Graveland Bussum en Laren. Te Leiden is wederom een geval van hondsdolheid voorgekomen dientengevolge is het bevelschrift tot het muilkorven der honden gedurende 4 maanden op nieuw uitgevaardigd. Van de 162 mann. en 14 vrouw, voor de hoofd akte te Arnhem geëxamineerde candidaten zijn geslaagd 47 mann. en 11 vr. Bij kon. besluit van den 2 is benoemd tot ridder in de orde van den Nederl. Leeuw de heer M. Gusten- hoven, directeur-generaal der buskruitfabrieken Rothweil- Hamburgthans geheim handelsraad te Rothweil in Wurtemberg. Te Hoevelaken bij Amersfoort kocht iemand die met het hoofd van een gezin ongenoegen had gehad, de meid om, het geheele gezin te vergiftigen waarvoor zij twee gulden als belooning zou ontvangen. De meid nam dit aanbod aan en deed muizentarwe in de spijzen, onder het eten waarvan de huisgenooten reeds ongesteld werden. de voorstelling meermalen in een der voornaamste res taurants in de Wielandstrasze gesoupeerd hadden Hertha, die sedert de laatste weken de harteloosheid van haar echtgenoot met lijdzaamheid verdroeg, niet meer uitging, zelfs niet naar de Gasslers, vernam van dit al les niets. Niemand waagde het haar de oogen te openen: Julie niet, omdat zij uit principe zich nooit met ander mans zaken inliet; gravin Marie niet, omdat zij over tuigd was, dat na hetgeen zij hare vriendin onlangs had gezegd, alle verdere mededeelingen overbodig waren. Hertha geloofde nog steeds niet aan het uiterste. Roland was lichtzinnig, maar niet slechtHij zou toch zeker eenmaal oververzadigd zijn van dat leven buitenshuis oververzadigd ook van dat d weepen met die Iduna, die zich zelve immers opdrong. Wat toch kon hij voelen voor zulk een onvrouwelijk wezen? In het ergste geval kon hij verliefd zijn maar verliefdheid is geen liefde. Och, misschien was er op den bodem van zijn hart nog wel een plekje, waar één vonkje gloeide van de ware neiging voor zijne vrouw! Dat vonkje zou langzamerhand wel opflikkeren, wanneer de tijd der dwaasheden gelukkig voorbij was. Ja, waarlijk, in de laatste dagen was die hoop weder verlevendigd. Zij had twee nachten achtereen zoo eigen aardig gedroomd en zenuwachtige gemoederen zijn bijgeloovig. Haar overleden echtgenoot was haar ver schenen in het park bij Göllrode en had haar toe gefluisterd: »Ween niet, Hertha!" En toen zij opzag, knikte hij haar vriendelijk toe en sprak met zijne sym pathieke, zachte stemWanhoop niet, lieveling! Ik waak over u! Uw hart zal vrede vinden!" Wordt vervolgd. De meid, die ongerust werd, begon de giftkorreltjes uit het eten te zoeken en kwam daardoor dadelijk in ver denking. Spoedig aangebrachte hulp deed allen herstellen zelfs het jongste kind, dat aanvankelijk ernstig ongesteld werd. De naam van den hoofdschuldige werd door de meid genoemd. Namens de Friesche handelsvereeniging is aan alle in Nederland gevestigde haudelsvereenigingen een schrijven gericht betreffende de zondagsrust en medewerking ver zocht, om uitsluitend te strijden tegen belemmering van het algemeen verkeer (inkrimping van post- en telegraaf diensten op zondagen) als nadeelig voor het algemeen handelsbelang. De minister van binnenl. zaken heeft ter algemeene kennis gebracht, dat het oud-archief in Noordholland van 25 Aug. tot 14 Sept. voor het publiek gesloten zal zijn. Beroepen naar de herv. gemeente te Wijdenes en Oosterlcek ds. A. de Joode te Oostzaan. Benoemd tot onderwijzeres aan de handwerkschool te Winkel mej. P. Witlam van Enkhuizen. Op 1 Januari 1890 bedroeg het aantal doopsgezinde gemeenten 140 met 27853 leden, 104 predikanten, 10081 catechisanten en 27 vacatures. Het verzoek om kwijtschelding van straf, door den geschorsten en wegens verduistering van hem toever trouwde gelden tot gevangenisstraf veroordeelden predi kant bij de christ. geref. gemeente te Winschoten inge diend, is van de hand gewezen. In de maand April zijn in ons land nog 102 per sonen aan influenza overleden. De grootste sterfte in die maand was te Schiedam 31.34, te Franeker 30.98, Har- lingen 30.59, Zaandam 30.14, Gouda 30.06; de geringste sterfte te Hoorn 14.10, Assen 14 55, Gorinchem 15 35. Venlo 16.10, den Helder 16.18. Te Alkmaar was de sterfte 19.98 op 1000 inwoners per jaar. In de vergadering der le afdeeling van de friesche maatschappij van landbouw is de vraag behandeld, of het wenschelijk is de veestallen zoo te bouwen, dat voor iedere koe afzonderlijk en niet voor twee te zamen een stal ge bouwd wordt. De heer K. N. Kuperus gaf uitvoerige mededeelingen. Voor omstreeks 7 jaren had de heer J. Wassenaar to St. Jac.-Parochie op zijn advies een stal laten bouwen voor iedere koe afzonderlijk en later zijne oude stallen daarnaar doen inrichten welks voorbeeld door zijn broer en anderen was nagevolgd. De heeren N Wassenaar bij de Groote Bontekoe onder Leeuwarden en J. Wassenaar te Jelsum laten nu hunne nieuwe stallen oo k zoo maken. De hooge, nauwe en korte friesche stallen met lage zoldering zijn nadeelig. Als de beesten in de weide in de vrije natuur zijndan gaan zij na het melken aan het grazen waarna zij op hun gemak gaan liggen rusten zonder elkaar te hinderen. Dat kan niet op die stallen, maar wel op lage, wijde en lange stallen met hooge zoldering. Ongestoorde rust is van groot belang zoo voor het groeien als het melkgeven. Den 25 is de Synode der ned. herv. gemeente uiteen gegaan na 35 zittingen te hebben gehouden. Aan het ministerie van koloniën is den 25 aan besteed de levering van brugliggers (in 4 perceelen). Voor het perceel 1 hadden La Société Anonyme »la Haute Tonrneau" bij Parijs, en La Société Anonyme »la Pro vidence" te Marchiennes au Pont ingeschreven, beiden voor 7,49 per 100 P., doch het totaalcijfer van de eer ste was 56,233,06 en van de tweede 56,233,05. Voor het 2 3 en 4 perceel was 't minst ingeschreven door »la Providance" respectivelijk voor f 15,916,25, 40,593,69 en 70,168,61. Den 26 zijn te 's-Gravenhage tot leden van den gemeenteraad gekozen de anti-liberale candidaten de heeren W. J. van Sandick met 2189 en M. Knoestor Sr. te Scheveningen met 2076 stemmen de liberale candi daten, de heeren dr. Prins Wielandt en Tuijt verkregen 1781 en 1780 st. De heer Prins Wielandt was heftig bestreden om zijn lidmaatschap van Eigen Hulp. Den 26 is te Dedcmsvaart een koren- en houtzaag molen afgebrand. De Vereeniging »Nut en Genoegen" te Uitgeest hield den 26 hare gewone huishoudelijke vergadering. Het bestuur werd met algemeene stemmen herbenoemd. Uit het verslag van de commissarissen voor de volks bibliotheek der Vereeniging bleek, dat er thans 613 boek- deelen aanwezig zijn, waarvan in den afgeloopen winter dooo 73 lezers gebruik gemaakt werd. Den 27 is te Haarlem tot wethouder benoemd de beer mr. H. Enschedé, die bedankte, waarna dr. D. de Haan benoemd werd, die de aanneming der benoeming in beraad hield. Den 27 is te 's-Gravenhage aanbesteed het uitvoeren der werken tot voltooiing der yerbreeding van het Scheur boven de haven van Maassluis voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zeebegroot op 106,100. Laagste inschrijver was de heer L. Kalis Kz. te Sliedrecht voor 125,000. Aan de gemeente Harderwijk is tot behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs, behalve de gewone vergoeding van 30 pet., 8400 subsidie verleend. Hoe gevaarlijk het is voor kinderen, om achter op rijtuigen te klimmen bleek dezer dagen weer te Uit geest. Het öjarig jongetje van den landbouwer H. ging achter aan een voorbij rijdend rijtuig hangen viel en had het ongeluk zóódanig tusschen de spaken van het wiel beklemd te raken dat bij meer dood dan levend naar huis moest gedragen worden. De toestand van den kleine is zeer zorgelijk. De beurs te Amsterdam zal den 1 September wegens de viering van den Prinsessedag gesloten zijn. De inschrijving op het derde gedeelte, groot 100.000, der 3V pet. geldleening, groot 500.000 der gemeente 's-Hertogenbosch is opengesteld op den 15 September. Te Groningen zijn thans reeds 92 kinderen aan mazelen overleden. De Nederl.-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij heeft aan de nederl. regeering verzocht een onderzoek te doen instellen naar de aanvaring van de nederl. stoomboot Obdam en de fransche bark Christopho Colomb, ten einde een einde te maken aan de voortdurende be schuldigingen van den bevelhebber van het fransche vaartuig tegen kapitein Bakker den gezagvoerder van de Obdam. De regeering heeft aan dat verzoek voldaan dat onderzoek opgedragen aan den Raad van Tucht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 2