eiermarkt. ARME MEISJES. No. 114 Twee en Negentigste Jaargang. 1890. WOENSDAG 24 SEPTEMBER, Officieel Gedeelte. SCHOUW. Herziening der grondbelasting. FEUILLETON. Roman uit h«t Berlijnsche leren. ALKMAAHSCHE COIRWT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zatprda^avond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar/ 0,80 franco door het geheele -rjk 1, De 8 mummers 0,0fi. Prijs der gewone Advertentiën. Per regel J 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMS. COSTER ZOON. Telefoonnummer 23. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar vesti gen de aandacht der landlieden op de volgende door den raad dezer gemeente bij besluit van 6 Augustus 1.1. vastgestelde en met 1 Januari 1891 in werking tredende bepalingen o mtrent de l»otern»«rfct Art. 55. Het is verboden, op de botermarkt a. natuurboter anders aantevoeren, te hebben of ten verkoop aan te bieden dan in stukken of zoogenaamde koppen, wegende een kilogram of vijf hectogram; b. kunstboter, onder welken naam ook, aan te voeren, te hebben of ten verkoop aan te bieden c. te rooken, tijdens aldaar die markt wordt gehouden. Art. 56. De marktmeester van de botermarkt of de commissaris van politie is bevoegdde koppen of stuk ken boter 'te doen nawegen. Art. 56a. De aanvoerder, honder of verkooper, wiens ter markt .-aangebrachte koppen of stukken boter bet bepaalde gewicht niet hebben, wordt gestraft met geld boete van ten hoogste drie gulden voor ieder te licht bevonden kop of stuk, zoodanig echter dat het gezamen lijk bedrag der geldboeten nimmer vijf en twinüg gulden te boven gaat. Weigering om de weging toetélaten wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden. Overtreding van artikel 55b wordt gestraft met geld boete van ten hoogste tien gulden en van artikel 55c met geldboete van ten hoogste één gulden. De overtreders van artikel 55 ^worden van 'de markt verwijderd. Zij verzoeken de aanvoerders van boter door het ge trouw opvolgen der vastgestelde bepalingen mede te wer ken tot het bereiken van het daarmede beoogde doel. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MA'GLAINE PONT. 10 Sept. 1890. De. Secretaris, NUHOÜT WAN DER VEEN. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar brengen, onder herinnering aan de verplichtingen, aan eigena ren of gebruikers van slooteu opgelegd bij de algemeene poli tie-verordening van 3 April 1889, dat door den op zichter over den hout en de plantsoenen op Woensdag 15 Oetober 189© zal worden gehouden de jaarlijkse he schouw over de vaarten en slooten in die gemeente. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 23 Sept. 1890. De Secretaris, NUHOUT VAN DES. VEEN. Hervorming van ons belastingstelselzoowel wat het Rijk als de gemeenten betreftofdeinst men voor het veelomvattend hervormen" terug althans verbetering wijziging en aanvulling van onze belastingen met in voering van nieuwe en betere, tegen afschaffing van ver ouderde en veroordeelde is wel wat het Nederlandsche volk bet dringendst verlangt en wat ook van den aan vang af op het programma der tegenwoordige Regeering heeft gestaan. De wijzigingen die dat programma bl'ikens de achtereenvolgende verklaringen der Regeering sedert hare optreding heeft ondergaanleveren evenwel het overtuigend bewijs, dat er bij haar van een vast plan, vrucht van gevestigde overtuiging, geen sprake is geweest. Vermindering van den druk van enkele accijnsen en wij ziging van eenige bepalingen der wet op de personeele belastingin verband met het te regelen Kiesrecht stonden 1 Mei 1888 op den voorgrond, maar zijn allengs geheel naar den achtergrond verschoven daartoe is nog geen enkel wetsvoorstel ingediend.maar in de openings rede der nieuwe op 16 September 1.1. geopende zitting der Staten-Generaal is de indiening aangekondigd van wetsontwerpen tot herziening van de personeele belasting, zonder dat echter van een daarmee samenhangende re geling van het kiesrecht gewag gemaakt wordten tot herziening van den zoutaccjns. Ingediend zijn wetsont werpen tot vaststelling van het bedrag der grondbelasting en tot verbetering der gemeentebelastingen. Het eerstgenoemde wetsontwerp is het noodzakelijk gevolg der herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommenwaartoe in 1879 werd be sloten. Zooals men weethebben wij tweeërlei grond belasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen. Jaren lang is het bedrag der grondbelasting voor elk afzonderlijk perceel en nagenoeg ook voor elke provincie onveranderd gebleven. In 1873 werd besloten tot her ziening van de belasting op de gebouwde eigendommen, die eigenlijk meer een belasting is van het kapitaal dat in huizen en andere gebouwen is belegd dan een eigen lijke belasting van den grond; naar de nieuwe schatting geheven is de opbrengst dezer belasting in de laatste jaren aanmerkelijk gestegen. Onbeduidend was daaren tegen sinds 1830 de verandering in de belasting der ongebouwde eigendommen de kadastrale schatting der perceelen had hoofdzakelijk alleen ten gevolgedat de belasting in de volgens de uitkomsten dier schatting vroe ger te hoog belaste provinciën werd verminderdde verhooging van de te laag belaste provinciën bleef uit, en de gezamenlijke opbrengst daalde met omstreeks 4) ton; .de nieuwe regeling van 1843 had slechts een onbedui dende verhooging ten gevolge; iu 1866 67 en 68 had de lang vertraagde geleidelijke verhooging van de grond belasting in Limburg plaatsdie daardoor op gelijken voet werd gebracht als die in de overige provinciën; de uitkomst was, dat het bedrag der grondbelasting van de ongebouwde eigendommen in het tijdperk van 1831 tot 1890 wel eenige wijziging, verlaging en verhooging, heeft ondergaan, maar steeds van zeer geringe beteekenis, DOOR PAULLINDAU. Uit het Hoogduitseh. 4) H00FD8TUK II. Alma -schepte er den volgenden morgen eene kinder lijke vreugde in om Grete zoo netjes mogelijk voor den dag te doen komen. De communistische goedhartigheid van de meisjes uit het volk was .in groote mate haar deel. Zij doorzocht al de laden van hare latafel en niets was te mooi voor hare vriendindie zij ook reeds twaalf uren kende. Terwijl Grete zich kleedde, versierde Al ma haar hoed met de schoonste -vederendie zij vinden kon en dwong hare blonde vriendin de kostbare man chetten en kraag aan te doen die Alma zelve uit spaar zaamheid nog nooit gedragen had. Zij was op hare vrien din ijdeler dan op zich zeiven en wilde bepaald eer met haar inleggen bij juffrouw Kleinert. Grete in hare een voudige japon die de ronde heupea strak omspande en met Alma's kostbaarheden versierd, zag er inderdaad ver rukkelijk uit. Toen de beide meisjes zich dan ook om half acht op weg begaven naar de Lindenontmoette haar nierüanddie niet even het hoofd omwendde. Juffrouw Kleinert nam Grete, die haar door Alma werd voorgesteldmet de grootste opmerkzaamheid op en het onderzoek scheen hare tevredenheid op te wekken want zij lachte goedig en sprak: Wanneer gij het bjj mij beproeven wilt, kunt gij dadelijk blijven. Voorloopig kan ik echter geen groot salaris geven. Doet gij echter uw best, dan kunt gij bij mij veel verdienen." »Mu ja", sprak Alma die wat achteraf was gebleven Ja zekerjuffrouw Alma", herhaalde juffrouw Klei nert met een gevoel van eigenwaarde, >veel verdienen. Gij zult er echter niet van in een eigen rijtuig en in de eerste loge van de opera kunnen zittendat spreekt van zelf." Alma wilde juffrouw Kleinert niet boos maken, en zweeg, hoewel zij de steek onder water zeer goed gevoelde. Juff rouw Kleinert had namelijk eenige dagen geleden Al ma met eene in het oog vallend mooi aangekleede dame in de eerste loge van de opera zien zittenterwijl zij met baar man zooals het eerlijken burgerlieden be taamt, boven, op den derden rang, had plaats genomen. Juffrouw Kleinert onderhield zich nog geruimen tijd met Grete en deze keurde alles goed. Zij volgde de juffrouw in een klein kamertje achter den winkel, waar een aantal jonge meisjes druk bezig waren waarna zij aan deze voorgesteld en met de eerste beginselen van haar nieuwen arbeid bekend gemaakt werd. Zij moest de in het vak meer ervarene jonge meisjes behulpzaam zijn in het uitzoeken der bloemen, kleine ruikertjes maken, de bloemen met korte stengels op ijzerdraad binden en zoo meer. In het fijnere werk als het verwijderen der gevlekte of beschadigde blaadjes, het toevoegen van blaad jes uit bloemendie in haar geheel niet meer geschikt waren, het veranderen van eene roos van geringe waarde in eene prachtige La France-rooshet aanbrengen van frischheid en volheid aan bijna uitgebloeide rozen en- zoovoortsdaarin moest zij eerst de noodige kunstvaar digheid opdoen. Grete had een kinderlijk genoegen in haar nieuwen arbeid. Dat was heel anders dan het voortdurend trap pen van de snorrende naaimachineEn al werd zij ook een weinig duizelig van den bloemengeurde omgeving was niet te vergelijken met de vunzige werkplaats, waar zij den laatsten tijd had gearbeid. Wanneer zij daar van haar werk opzagkeek zij op een kalen muuren wierp zij hier een blik door de groote ruiten, dan viel haar oog op de vrooljke drukte, die steeds Onder de Linden heerscht. en van ruim 5.093.000 tot 5.595.000 is gestegen. In 1879 kwam de wet tot stand, waarbij de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendom men werd bevolen en in den loop van het tegenwoor dige jaar 1890 zal de aanteekening van de uitkomsten dezer nieuwe schatting in de kadastrale leggers voltooid zijn. Onder belastbare opbrengst wordt verstaan het zuivere voordeeldat de eigenaar gemiddeld uit zijn grond kan trekken. Van eigendommen waarvan verpach ting of verhuring gebruikelijk is bestaat dat voordeel in de pacht- of huursom die de eigenaar gemiddeld over eenige jaren kan bedingenzonder gevaar te loopen dat de grond zal worden verwaarloosd of uitgeputen die de pachter of huurder kan betalen, met het vooruitzicht dat hij na betaling van zijn pacht of huur met zijn gezin van de opbrengst van zijn bedrijf behoorlijk zal kunnen leven. Van eigendommen die niet verhuurd of verpacht plegen te wordenmaar waarvan de te veld staande gewassenb. v. het gras of het houtgewas ge woonlijk wordt verkocht, wordt het zuivere voordeel van den eigenaar berekend naar de gemiddelde opbrengst van den verkoop gedurende een aantal jaren, verminderd met de uitgaven die voor de teelt der gewassen noodig zijn geweest. Natuurlijk komen de kosten van onderhoud die ten laste van den eigenaar komenen de polderlasten die hij heeft te betalenin mindering van het aldus berekende voordeel. De belastbare opbrengst die tot nog toe in de kada strale leggers stond aangeteekend bedraagt ruim 461 millioen (f 46,505,795); volgens de nieuwe sebatting be draagt zij ruim 96 millioen (f 96,146,688)dus meer dau het dubbele van het vroeger aangenomen cijfer. Vol gens de oude schatting bedroeg de grondbelasting der ongebouwde eigendommen ongeveer 12 percent van de belastbare opbrengst. Inderdaad mag men aannemen, dat zij in het begin dezer eeuw 11 a 13 percent heeft bedragen, maar de nieuwe schatting heeft aangetoond dat zij iu de laatste jaren niet meer dan 5) percent be liep, tegenover 5£ pereent voor de gebouwde eigendom men. De regeering heeft zich nu de vraag gesteld, welke van de drie door haar genoemde wegen thans behoort te worden gevolgdzal men het tegenwoordig bedrag van de hoofdsom der grondbelasting van de ongebouwde •eigendommen eenvoudig omslaan over de verschillende perceelen naar de nieuwgeschatte belastbare opbrengst, en van die opbrengst dus ongeveer 5f percent als grond belasting heffen 'i Of welzal men bij deze gelegenheid de grondbelasting, hetzij eenigermate verhoogen in ver band met een vermindering van de rechten op den over gang, hetzij verlagen? De regeering verklaart zich voor verlaginglaat ons zien, tot welk bedrag en op welke wijze. De regeering heeft terecht niet alleen gelet op de hoofdsom der rijksgrondbelasting, maar ook op de op centen, die daarvan zoowel ten behoeve van het rijk als van de gemeenten worden geheven. De opcenten ten behoeve van de provinciën laat zij buiten bereke ning deze zullen voortgaan met hetzelfde bedrag te heften .als tot hedenen alleen, wegens een geringe ver- Bovendien had men hier voortdurend afwisseling. Bood schappen werden aangenomen en verzonden en Grete die voornamelijk was bestemd om in den winkel te be dienen werd telkens geroepen om te luisteren naar de wijzewaarop juffrouw Kleinert en Alma de voorname bezoekers te woord stonden. De bevallige verschijning met het ongemeen bekoorlijkejeugdig frissche gelaat de vriendelijke stem en de eenvoudige manieren maakten op de koopers een zichtbaar aangenamen indruk en juf frouw Kleinert merkte als eerste gevolg reeds opdat velen zich langer in den winkel ophielden dan noodig wasten einde eenige vriendelijke woorden met de schoons blondine te wisselen. Tegen den middag trad een jong dragonderofficier den winkel binnenhij scheen een vaste klant te zijn en werd met bijzondere onderscheiding behandeld. Juffrouw Kleinert stond dadelijk op, groette hem met een zekere eerbiedige gemeenzaamheid en ook Alma was bijzonder vriendelijk. De jonge officier was een in het oog vallend knap man met eene hooge slanke ge staltenette, smalle voeten en tamelijk gespierde, goed onderhouden handen. Zijn hoofd was voor de hooge gestalte en de breede schouders onevenredig klein de gelaatstrekken waren fjnbesneden het voorhoofd hoog en de neus rechtde ietwat dikke lippen waren, evenals het fijne kneveltjesierlijk gekruldde ronde kin was door een kuiltje in tweeën gedeeld en de ooren waren buitengewoon klein en welgevormd. De scheiding in het kortgeknipte bruine haar was door eene geoefende hand gelegd en liep over het midden van het hoofd door tot in den nek. De tamelijk licht gekleurde oogen maak ten wel niet den indruk van veel scherpzinnigheid, maar de oogopslag had toch iets bijzonder goedhartigs en aan trekkelijks. Hij was tamelijk bleek en men kon hem aan zien, dat hij de genoegens, welke de keizerstad aanbiedt, niet versmaadde. Nauwelijks was de joDge ofifcier den winkel binnen getreden of zijn oog viel op Grete en hj was zóó verbaasd over deze nieuwe verschjningdat hj den groet der beide andere dames nanweljks beantwoordde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1